Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0731

2003/731/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2002, toimenpiteistä, jotka Italia on toteuttanut Pertusola Sud -nimisen yrityksen hyväksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4360)

OJ L 264, 15.10.2003, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/731/oj

32003D0731

2003/731/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2002, toimenpiteistä, jotka Italia on toteuttanut Pertusola Sud -nimisen yrityksen hyväksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4360)

Virallinen lehti nro L 264 , 15/10/2003 s. 0028 - 0029


Komission päätös,

tehty 13 päivänä marraskuuta 2002,

toimenpiteistä, jotka Italia on toteuttanut Pertusola Sud -nimisen yrityksen hyväksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4360)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/731/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa(1) ja ottanut huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

I MENETTELY

(1) Italia toimitti 18 päivänä syyskuuta 2000 päivätyllä kirjeellä komissiolle sopimusluonnoksen selvitystilassa olevan Pertusola Sud SpA:n myynnistä Zincocalabra SpA:lle, jonka omistaa Cogefin SpA:n johtama yksityinen yritysryhmittymä. Sopimus toimitettiin komissiolle Italian Enirisorse SpA -nimiselle yritykselle myöntämästä tuesta 16 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn komission päätöksen 98/212/EY(2) 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, sillä sopimus sisälsi ehdon, jonka mukaan sopimuksen pätevyys riippuu komission hyväksynnästä.

(2) Komissio ilmoitti Italian viranomaisille 13 päivänä helmikuuta 2001 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely.

(3) Komission päätös menettelyn aloittamisesta julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä(3). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa tästä tuesta.

(4) Komissio on saanut huomautuksia Yhdistyneeltä kuningaskunnalta sekä Union Minière-, Metaleurop- ja Nuova Solmine -nimisiltä yrityksiltä. Huomautukset on toimitettu Italian viranomaisille ja näille on annettu mahdollisuus vastata niihin. Italian viranomaiset ovat vastanneet 22 päivänä lokakuuta 2001 päivätyllä kirjeellä.

II YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS TUESTA

(5) Päätöksellä 98/212/EY komissio hyväksyi Italian myöntämän 1819 miljardin Italian liiran suuruisen tuen Enirisorse SpA:lle eräiden sen tytäryhtiöiden, muun muassa Pertusola Sud SpA:n, rakenneuudistusta varten. Pertusola Sud SpA:lle tarkoitetun tuen määrä oli 280 miljoonaa Italian liiraa, ja tuki myönnettiin vuosina 1992-1996. Edellä mainitun päätöksen 2 artiklan mukaan Italian oli määrä täyttää rakenneuudistussuunnitelmassa mainitut velvoitteet eli yksityistää Enirisorse SpA:n jäljellä olevat yritykset ja tuotantopaikat 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä. Toinen näistä yrityksistä oli Pertusola Sud.

(6) Päätöksen 98/212/EY mukaan Pertusola Sud piti sulkea ja purkaa vuonna 1997 tai myydä kiinnostuneelle ostajalle. Joka tapauksessa yritys ei enää saanut tuottaa sinkkiä. Lisäksi komissio oli katsonut, että Enirisorse SpA:n sinkintuotantokapasiteetin väheneminen 45 prosentilla Pertusola Sudin sulkemisen vuoksi olisi riittävä vastine yritykselle myönnetystä tuesta. Komissio päätteli näin ollen, että tuki ei vaikuttanut kilpailuun yhteisen edun vastaisella tavalla.

(7) Enirisorse julkaisi 24 päivänä heinäkuuta 1997 ilmoituksen Pertusola Sudin myymisestä. Pertusola Sud asetettiin selvitystilaan 31 päivänä maaliskuuta 1998, ja se lopetti tuotannon helmikuussa 1999. Pertusola Sudin pääoma, 22 miljardia Italian liiraa, oli kokonaisuudessaan Enirisorsen hallussa.

(8) Elokuussa 2000 Enirisorse SpA suostui myymään koko Pertusola Sudin osakepääoman Zincocalabra SpA:lle.

(9) Zincocalabra SpA on uusi yritys, jonka omistaa Cogefin SpA:n johtama yksityinen yhtymä. Cogefin SpA on italialainen yhtymä, johon kuuluvat yritykset toimivat pääasiassa sinkkialalla. Zincocalabra SpA aikoi laajentaa Pertusola SpA:n sinkintuotantoa 185000 tonniin vuodessa ja toteuttaa investointiohjelman, jonka kokonaiskustannukset ovat 500 miljardia Italian liiraa. Se aikoi itse osallistua ohjelman kustannuksiin 250 miljardilla liiralla. Loput 50 prosenttia oli tarkoitus kattaa julkisin varoin aluetuella, josta monialaisten puitteiden mukaan on ilmoitettava komissiolle. Toisaalla sopimuksessa määrättiin, että Enirisorse SpA rahoittaisi ympäristön entistämisen aina 180 miljoonaan Italian liiraan asti, mihin Enirisorse olikin jo suostunut.

(10) Italian viranomaiset ovat myös ilmoittaneet komissiolle, että Pertusola Sud on ollut selvitystilassa 31 päivästä maaliskuuta 1998, minkä jälkeen Enirisorse ei ole tehnyt sen hyväksi uusia pääomansiirtoja. Se on kuitenkin rahoittanut yritystä, jotta se voisi säilyä maksukykyisenä selvitystilan ajan.

(11) Edellä esitetyn perusteella komissio aloitti menettelyn seuraavista syistä:

- vuonna 1997 tehdyllä päätöksellä hyväksyttyä Pertusola Sudille myönnettyä tukea on mahdollisesti käytetty väärin,

- varat, joilla Enirisorse on maksanut Pertusola Sudille kuuluvia velvoitteita ja joilla yritys on pidetty maksukykyisenä selvitystilan aikana, voi olla aiheellista luokitella valtiontueksi; kyseiset toimenpiteet voivat olla yhteismarkkinoille soveltumattomia,

- varat, joilla Enirisorse on maksanut Pertusola Sudille kuuluvia ympäristökustannuksia, voi olla aiheellista luokitella valtiontueksi; kyseiset toimenpiteet voivat olla yhteismarkkinoille soveltumattomia.

III ASIANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(12) Sekä Yhdistynyt kuningaskunta että Union Minière, Metaleurop ja Nuova Solmine kannattivat huomautuksissaan komission alustavaa arviota.

IV ITALIAN HUOMAUTUKSET

(13) Italian viranomaiset ilmoittivat komissiolle 28 päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä, että Zincocalabran kanssa allekirjoitettu sopimus oli mitätöity.

(14) Italian viranomaiset ilmoittivat 5 päivänä huhtikuuta 2001 ja 22 päivänä lokakuuta 2001 päivätyillä kirjeillä olevansa eri mieltä sekä komission alustavasta arvioinnista että kolmansien toimittamista huomautuksista.

(15) Italian viranomaiset ilmoittivat komissiolle 1 päivänä elokuuta 2002 päivätyllä kirjeellä seuraavaa:

- 14 päivänä joulukuuta 2001 tehtiin sopimus Pertusolan tuotantolaitosten purkamisesta. Purkaminen on tarkoitus saada päätökseen viimeistään 16 kuukauden kuluttua sopimuksessa määritellystä töiden aloittamispäivästä.

- 31 päivänä joulukuuta 2001 Pertusolan henkilöstöön kuului 24 työntekijää, jotka hoitivat selvitystilaan liittyviä tehtäviä (yrityksen purkaminen, turvallisuus ja hallinto). Näistä 9 työntekijää jättää yrityksen vuonna 2002.

- 1 päivänä helmikuuta 2002 Pertusola yhdistettiin selvitystilassa olevaan Singea SpA:han (Enirisorsen nykyinen nimi).

V PÄÄTELMÄT

(16) Komissio katsoo, että vuoden 1997 päätöksessä edellytetty tuotantolaitosten purkaminen on toteutettu, tosin myöhässä.

(17) Komissio katsoo myös, että ne mahdolliset kilpailun vääristymät, joita selvitystilassa olevan Pertusola Sudin hyväksi sääntöjenvastaisesti - EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti - toteutetut Italian toimet olisivat saattaneet aiheuttaa, ovat toiminnan lopettamisen ja tuotantolaitosten purkamisen ansiosta poistuneet.

Näin ollen komissio katsoo, että kyseisen toimenpiteen osalta aloitettu EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely on aiheeton, edellyttäen että Italian viranomaiset täyttävät niille päätöksen 98/212/EY 3 artiklassa asetetun velvollisuuden esittää komissiolle puolivuosittain kertomus 1 päivään lokakuuta ja 1 päivään huhtikuuta mennessä, kunnes Pertusola Sudin tuotantolaitosten purkaminen on saatettu päätökseen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lopetetaan perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muodollinen tutkintamenettely, joka aloitettiin 13 päivänä helmikuuta 2001 niiden toimenpiteiden osalta, jotka Italia on toteuttanut Pertusola Sud -nimisen yrityksen hyväksi (valtiontuki C 8/2001).

2 artikla

Italian viranomaisten on esitettävä komissiolle puolivuosittain kertomukset, joista määrätään päätöksen 98/212/EY 3 artiklassa, kunnes Pertusola Sud SpA:n tuotantolaitokset on kokonaan purettu.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 2002.

Komission puolesta

Mario Monti

Komission jäsen

(1) EYVL C 149, 19.5.2001, s. 13.

(2) EYVL L 80, 18.3.1998, s. 32.

(3) Ks. alaviite 1.

Top