Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1165

Komission asetus (EY) N:o 1165/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

OJ L 162, 1.7.2003, p. 52–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1165/oj

32003R1165

Komission asetus (EY) N:o 1165/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 01/07/2003 s. 0052 - 0056


Komission asetus (EY) N:o 1165/2003,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001(2), ja erityisesti sen 33 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön hintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2) Asetuksessa (ETY) N:o 32/82(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 744/2000(4), asetuksessa (ETY) N:o 1964/82(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2772/2000(6), ja asetuksessa (ETY) N:o 2388/84(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3661/92(8), (ETY) N:o 2973/79(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3434/87(10), ja asetuksessa (EY) N:o 2051/95(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2333/96(12), annetaan tiettyä naudanlihaa ja tiettyjä säilykkeitä ja määräpaikkoja koskevan erityisen vientituen myöntämisedellytykset.

(3) Kyseisten sääntöjen ja perusteiden soveltaminen naudanliha-alan markkinoiden ennakoitavaan tilanteeseen johtaa tuen vahvistamiseen jäljempänä esitetyllä tavalla.

(4) Yksinkertaistamissyistä elävien eläinten osalta vientitukia ei tulisi enää myöntää sellaisille tuoteluokille, joiden kauppa kolmansien maiden kanssa on merkityksetöntä. Lisäksi eläinten hyvinvointia koskevan yleisen huolen vuoksi teurastukseen tarkoitettujen elävien eläinten vientitukien myöntämistä olisi rajoitettava niin paljon kuin mahdollista. Tämän vuoksi tällaisille eläimille olisi myönnettävä vientitukia vain silloin, kun niitä viedään kolmansiin maihin, joihin kulttuurillisista ja/tai uskonnollisista syistä viedään perinteisesti merkittäviä määriä eläimiä teurastettaviksi paikalla. Elävien siitoseläinten osalta puhdasrotuisten siitoseläinten vientitukia voidaan väärinkäytösten välttämiseksi myöntää enintään 30 kuukauden ikäisille hiehoille ja lehmille.

(5) Tietyille liitteen CN-koodiin 0201 kuuluvalle tuoreelle tai jäähdytetylle lihalle, tietylle liitteen CN-koodiin 0202 kuuluvalle jäädytetylle lihalle, tietyille liitteen CN-koodiin 0206 kuuluville lihalle tai muille eläimenosille ja tietyille liitteen CN-koodiin 1602 50 10 kuuluville lihasta tai muista eläimenosista tehdyille muille valmisteille ja säilykkeille olisi myönnettävä tiettyihin määräpaikkoihin vietäessä vientitukea.

(6) Luuttoman, suolatun ja kuivatun naudanlihan osalta on olemassa perinteisiä Sveitsiin suuntautuvia kauppavirtoja. Siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisen kaupan säilyttämiseksi, tuki olisi vahvistettava määräksi, jolla katetaan Sveitsin markkinoiden hintojen ja jäsenvaltioiden vientihintojen välinen erotus.

(7) Yhteisön osallistuminen liitteen CN-koodeihin 1602 50 31 - 1602 50 80 kuuluvien lihasta ja muista eläimenosista tehtyjen muiden tarjontamuotojen ja säilykkeiden kansainväliseen kauppaan voidaan turvata myöntämällä tukea, jonka suuruus vastaa tähän saakka viejille myönnettyä tukea.

(8) Muille naudanliha-alan tuotteille ei ole tarpeen vahvistaa tukea, sillä yhteisön osallistuminen maailmanlaajuiseen kauppaan on vähäistä.

(9) Komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87(13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 118/2003(14), vahvistetaan maataloustuotteiden vientitukeen sovellettava nimikkeistö.

(10) Toimijoiden vientiä koskevien tullimuodollisuuksien yksinkertaistamiseksi jäädytetyn lihan tuen määrä olisi saatettava muista kuin urospuolisista täysikasvuisista naudoista saadulle tuoreelle tai jäähdytetylle lihalle myönnettävän tuen mukaiseksi.

(11) CN-koodiin 1602 50 kuuluvien tuotteiden valvonnan tehostamiseksi olisi säädettävä, että kyseiset tuotteet voivat saada vientitukea ainoastaan, kun ne valmistetaan maataloustuotteiden vientituen maksamisesta ennakolta 4 päivänä maaliskuuta 1980 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80(15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 444/2003(16), 4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti.

(12) Tukia olisi myönnettävä vain tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä. Tämän vuoksi tukeen oikeuttavissa tuotteissa olisi oltava neuvoston direktiivissä 64/433/ETY(17), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/EY(18), neuvoston direktiivissä 94/65/EY(19) ja neuvoston direktiivissä 77/99/ETY(20), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/76/EY(21), säädetty terveysmerkintä.

(13) Asetuksen (ETY) N:o 1964/82 6 artiklan 2 kohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(14) Euroopan yhteisön ja Keski- ja Itä-Euroopan assosioituneiden maiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten puitteissa käytävien, lisämyönnytysten vahvistamista koskevien neuvottelujen tarkoituksena on vapauttaa naudanliha-alan yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvien tuotteiden kauppa. Tässä yhteydessä on päätetty poistaa Viroon, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Romaniaan ja Slovakiaan vietäviksi tarkoitettujen tuotteiden vientituet. Näin ollen kyseiset maat olisi poistettava sellaisten määräpaikkojen luettelosta, joihin suuntautuvalle viennille voidaan myöntää tukea, ja säätää, että tuen poistaminen näiden maiden osalta ei saa johtaa siihen, että muihin maihin suuntautuvaan vientiin myönnettäisiin eriytytettyä tukea.

(15) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Luettelo tuotteista, joiden vientiin myönnetään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklassa tarkoitettua tukea, sekä kyseisen tuen määrät ja määräpaikat vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2. Tuotteiden on täytettävä terveysmerkintää koskevat edellytykset, joista säädetään

- direktiivin 64/433/ETY liitteessä I olevassa XI luvussa,

- direktiivin 94/65/EY liitteessä I olevassa VI luvussa,

- direktiivin 77/99/ETY liitteessä B olevassa VI luvussa.

2 artikla

Kun on kyse asetuksen (ETY) N:o 1964/82 6 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, tuotekoodiin 0201 30 00 91/00 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 14,00 EUR/100 kg.

3 artikla

Sitä, että Viroon, Liettuaan, Latviaan, Unkariin, Slovakiaan Romaniaan suuntautuvaa vientiä varten ei vahvisteta vientitukea, ei pidetä eriytettynä tukena.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EYVL L 4, 8.1.1982, s. 11.

(4) EYVL L 89, 11.4.2000, s. 3.

(5) EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48.

(6) EYVL L 321, 19.12.2000, s. 35.

(7) EYVL L 221, 18.8.1984, s. 28.

(8) EYVL L 370, 19.12.1992, s. 16.

(9) EYVL L 336, 29.12.1979, s. 44.

(10) EYVL L 327, 18.11.1987, s. 7.

(11) EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18.

(12) EYVL L 317, 6.12.1996, s. 13.

(13) EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(14) EYVL L 20, 24.1.2003, s. 3.

(15) EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.

(16) EUVL L 67, 12.3.2003, s. 3.

(17) EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012.

(18) EYVL L 243, 11.10.1995, s. 7.

(19) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10.

(20) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85.

(21) EYVL L 10, 16.11.1998, s. 25.

LIITE

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 30 päivänä kesäkuuta 2003 annettuun komission asetukseen

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002 (EYVL L 269, 16.10.2001, s. 6).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00: Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Viroa, Liettuaa, Latviaa ja Unkaria, Romaniaa ja Slovakiaa.

B02: B08, B09 ja määräpaikka 220,

B03: Ceuta, Melilla, Islanti, Norja, Färsaaret, Andorra, Gibraltar, Vatikaanin kaupunki, Puola, Tsekin tasavalta, Bulgaria, Albania, Slovenia, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia ja Montenegro entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Livignon ja Campione d'Italian kuntien alueet, Helgolandin saari, Grönlanti, Kypros, muonitus ja tarvikkeet (36 ja 45 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna, 44 artiklassa tarkoitetut määräpaikat),

B08: Malta, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidzan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Egypti, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong,

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.

B11: Libanon ja Egypti.

Top