Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1157

Komission asetus (EY) N:o 1157/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta

OJ L 162, 1.7.2003, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 176 - 180
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 278 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 278 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 135 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1157/oj

32003R1157

Komission asetus (EY) N:o 1157/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 01/07/2003 s. 0019 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 1157/2003,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003(2), ja erityisesti sen 29 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2535/2001(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 787/2003(4), vahvistetaan muun muassa yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eräiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisissä Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevien pöytäkirjojen laatimisesta 8 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/286/EY(5) säädettyjen myönnytysten täytäntöönpanemiseksi olisi avattava uudet tuontitariffikiintiöt tai lisättävä eräiden nykyisten kiintiöiden määrää.

(2) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Unkarin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien osapuolten välisten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyllä neuvoston päätöksellä 2003/285/EY(6) kumotaan neuvoston asetus (EY) N:o 1408/2002(7). Näin ollen olisi korvattava asetuksessa (EY) N:o 2535/2001 kyseiseen asetukseen tehtävät viittaukset.

(3) Eräitä maataloustuotteita koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 16 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2003/465/EY(8) säädetään muun muassa yhteisöön suuntautuvassa juustojen tuonnissa sovellettavien kiintiöiden muuttamisesta. Sopimuksessa määrätään myös kiintiöiden hallinnointijärjestelmän korvaamisesta siten, että nykyinen asetuksen (EY) N:o 2535/2001 III luvun 2 osaston mukainen IMA 1 -todistuksen myöntämiseen perustuva järjestelmä korvataan mainitun asetuksen I luvun 2 osastossa säädetyllä yhteen tuontitodistukseen perustuvalla järjestelmällä.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 liitteessä XII olevat Kanadan todistuksen myöntävää elintä koskevat tiedot on päivitettävä.

(5) Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 2535/2001 olisi muutettava.

(6) Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, että todistushakemuksia voidaan jättää ainoastaan kunkin kuuden kuukauden jakson kymmenen ensimmäisen päivän aikana. Sen varmistamiseksi, että kyseinen asetus pannaan täytäntöön moitteettomasti ja että kaikilla asianomaisilla toimijoilla on kymmenen päivää aikaa jättää hakemuksensa vuoden 2003 toisen vuosipuoliskon osalta, on syytä poiketa mainitun asetuksen säännöksistä.

(7) Asetuksen (EY) N:o 2535/2001 7 artiklassa säädetään, että tuontitodistuksen hakijan on oltava sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakolta hyväksymä, johon hakija on sijoittautunut. On syytä poiketa mainitun artiklan ja 11 artiklan säännöksistä sellaisten toimijoiden osalta, jotka haluavat käyttää Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrättyjä kiintiöitä 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

1) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan b alakohta seuraavasti:

"b) neuvoston asetuksissa (EY) N:o 2475/2000(9), (EY) N:o 1151/2002(10), (EY) N:o 1361/2002(11) ja (EY) N:o 1362/2002(12) sekä neuvoston päätöksissä 2003/18/EY(13), 2003/263/EY(14), 2003/285/EY(15), 2003/286/EY(16) 2003/298/EY(17) ja 2003/299/EY(18) säädetyt kiintiöt;"

b) Lisätään h alakohta seuraavasti:

"h) neuvoston päätöksessä 2003/465/EY(19) säädetyt kiintiöt."

2) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"Edellä 5 artiklan c, d, e, g ja h alakohdassa tarkoitettujen kiintiöiden osalta todistushakemuksen on kuitenkin koskettava vähintään kymmentä tonnia ja enintään 6 artiklan mukaisesti kullekin jaksolle vahvistettua määrää."

3) Muutetaan 19 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan johdantokappale seuraavasti:

"Alennetun tullin kantaminen edellyttää vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen ja sen mukana seuraavan tuontitodistuksen esittämistä sekä, kun on kyse jäljempänä tarkoitetusta tuonnista, sellaisen alkuperäselvityksen esittämistä, joka on annettu jäljempänä mainittujen asiakirjojen mukaisesti:"

b) Lisätään h alakohta seuraavasti:

"h) Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 10 kohdassa tarkoitetut säännöt."

4) Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a) Poistetaan 1 kohdassa oleva b alakohta,

b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Kannettavat tullit ja, 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tuonnin osalta, tuonnin vuotuiset enimmäismäärät sekä tuontivuosi määritellään liitteessä III."

5) Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Korvataan liitteessä I olevan B osan 6 kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

b) Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva teksti H osaksi.

6) Poistetaan liitteessä III oleva B osa.

7) Poistaan liitteessä XI oleva G ja H kohta.

8) Muutetaan liite XII seuraavasti:

a) Korvataan Kanadan viranomaisen yhteystiedot seuraavasti:

" Building 55, NCC Driveway Central Experimental Farm 960 Carling Avenue Ottawa , Ontario K1A 0Z2 Puhelin: (1) 613 792-2000 Faksi: (1) 613 792-2009 "

b) Poistetaan Norjaa koskevat tiedot.

2 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä I olevan B osan 6 kohdassa sekä liitteessä I olevassa H osassa tarkoitettuihin 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen avattuihin kiintiöihin on jätettävä tuontitodistushakemukset tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavien kymmenen päivän aikana.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 7 artiklassa säädetään, ennakkohyväksyntää ei vaadita 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana kyseisen asetuksen liitteessä I olevassa H osassa tarkoitettujen 1 päivänä heinäkuuta 2003 avattujen kiintiöiden osalta.

3. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 11 artiklassa säädetään, 2 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden todistushakemukset on jätettävä 2 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona siinä jäsenvaltiossa, johon hakija on sijoittautunut.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29.

(4) EUVL L 115, 9.5.2003, s. 18.

(5) EUVL L 102, 24.4.2003, s. 60.

(6) EUVL L 102, 24.4.2003, s. 32.

(7) EYVL L 205, 2.8.2002, s. 9.

(8) EUVL L 156, 25.6.2003, s. 48.

(9) EYVL L 286, 11.11.2000, s. 15.

(10) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 15.

(11) EYVL L 198, 27.7.2002, s. 1.

(12) EYVL L 198, 27.7.2002, s. 13.

(13) EYVL L 8, 14.1.2003, s. 18.

(14) EUVL L 97, 15.4.2003, s. 53.

(15) EUVL L 102, 24.4.2003, s. 32.

(16) EUVL L 102, 24.4.2003, s. 60.

(17) EUVL L 107, 30.4.2003, s. 12.

(18) EUVL L 107, 30.4.2003, s. 36.

(19) EUVL L 156, 25.6.2003, s. 48.

LIITE I

"6. Bulgarian alkuperätuotteet

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE II

"I.H NORJAN KUNINGASKUNNAN KANSSA TEHDYN SOPIMUKSEN LIITTEEN I MUKAISET TARIFFIKIINTIÖT

>TAULUKON PAIKKA>"

Top