Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1154

Komission asetus (EY) N:o 1154/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1032/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta

OJ L 162, 1.7.2003, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1154/oj

32003R1154

Komission asetus (EY) N:o 1154/2003, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1032/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 162 , 01/07/2003 s. 0011 - 0012


Komission asetus (EY) N:o 1154/2003,

annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003,

asetuksessa (EY) N:o 1032/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/2001(2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tietyt komission asetuksessa (EY) N:o 1032/2003(3) vahvistetut määrät naudanlihaa on tarjouskilpailutettu.

(2) Interventioelinten ostaman naudanlihan myyntiä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 216/69 kumoamisesta 4 päivänä lokakuuta 1979 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2173/79(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95(5), 9 artiklan mukaan vähimmäismyyntihinnat tarjouskilpailutetulle naudanlihalle olisi vahvistettava ottaen huomioon saadut tarjoukset.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Naudanlihan vähimmäismyyntihinnat asetuksessa (EY) N:o 1032/2003 säädettyä ensimmäistä tarjouskilpailua varten, jonka tarjousten jättöaika päättyi 24 päivänä kesäkuuta 2003, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.

(3) EUVL L 150, 18.6.2003, s. 9.

(4) EYVL L 251, 5.10.1979, s. 12.

(5) EYVL L 248, 14.10.1995, s. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>TAULUKON PAIKKA>

Top