Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_156_R_0031_01

2003/463/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi - Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi

OJ L 156, 25.6.2003, p. 31–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0463

2003/463/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi

Virallinen lehti nro L 156 , 25/06/2003 s. 0031 - 0035


Neuvoston päätös,

tehty 18 päivänä maaliskuuta 2003,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi

(2003/463/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa(1) määrätään eräitä maataloustuotteita koskevista vastavuoroisista kauppamyönnytyksistä.

(2) Eurooppa-sopimuksen 19 artiklan 4 kohdassa säädetään, että yhteisö ja Viro tarkastelevat tuote tuotteelta ja vastavuoroisesti mahdollisuuksia antaa uusia vastavuoroisia myönnytyksiä.

(3) Viron kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen etuusjärjestelyjen ensimmäisistä parannuksista määrätään neuvoston päätöksellä 1999/86/EY(2) hyväksytyssä pöytäkirjassa, jolla mukautetaan Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevia määräyksiä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi.

(4) Maataloustuotteiden kaupan vapauttamista koskeneiden, vuonna 2000 päättyneiden neuvottelujen seurauksena määrättiin myös etuusjärjestelyjen parantamisesta. Yhteisön osalta nämä muutokset pantiin täytäntöön 1 päivästä heinäkuuta 2000 eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1349/2000(3). Eurooppa-sopimuksen etuusjärjestelyjen toista mukautusta ei ole vielä sisällytetty Eurooppa-sopimukseen lisäpöytäkirjana.

(5) Viron Eurooppa-sopimuksen etuusjärjestelyjen parantamista koskevat neuvottelut saatiin päätökseen 31 päivänä tammikuuta 2002. Neuvottelujen tuloksia on tähän mennessä toteutettu autonomisina toimenpiteinä 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Yhteisön osalta autonomiset toimenpiteet on pantu täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1151/2002(4).

(6) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Viron tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskeva Eurooppa-sopimuksen uusi pöytäkirja, jäljempänä "pöytäkirja", olisi hyväksyttävä osapuolten välisten, maataloustuotteiden kauppaa koskevien kaikkien myönnytysten konsolidoimiseksi, vuosina 2000 ja 2002 päätökseen saadut neuvottelut mukaan luettuina.

(7) Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93(5) kodifioidaan hallintosäännöt niiden tariffikiintiöiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten päivämäärien kronologisessa järjestyksessä. Eräitä tämän päätöksen mukaisia tariffikiintiöitä olisi siksi hallinnoitava kyseisiä sääntöjä noudattaen.

(8) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(6) mukaisesti.

(9) Edellä mainittujen neuvottelujen seurauksena asetus (EY) N:o 1151/2002 ei enää ole sisällöllisesti tarpeen, joten se olisi kumottava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta pöytäkirja, jolla mukautetaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevia määräyksiä maatalouden keskinäisiä myönnytyksiä koskevien osapuolten välisten neuvottelujen tulosten ottamiseksi huomioon.

2 artikla

1. Oikeutetaan neuvoston puheenjohtaja nimeämään henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisöä sitovasti.

2. Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetun hyväksyntäilmoituksen.

3 artikla

1. Tämän päätöksen tullessa voimaan tämän päätöksen liitteenä olevan pöytäkirjan liitteissä säädetyt järjestelyt korvaavat Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan Eurooppa-sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa liitteessä V a, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitetut järjestelyt.

2. Komissio vahvistaa säännöt pöytäkirjan soveltamisesta 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Komissio voi muuttaa tämän päätöksen liitteessä oleville tariffikiintiöille annettuja järjestysnumeroita 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tariffikiintiöitä, joiden järjestysnumero on suurempi kuin 09.5100, hallinnoi komissio asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

5 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1766/92(7) 23 artiklalla perustettu vilja-alan hallintokomitea tai tarvittaessa muiden maatalousalan yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen asetusten asianomaisilla säännöksillä perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

6 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1151/2002 pöytäkirjan voimaantullessa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Papandreou

(1) EYVL L 68, 9.3.1998, s. 3.

(2) EYVL L 29, 3.2.1999, s. 9.

(3) EYVL L 155, 28.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2677/2000 (EYVL L 308, 8.12.2000, s. 7).

(4) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 15.

(5) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2002 (EYVL L 68, 12.3.2002, s. 11).

(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

LIITE

Virosta peräisin olevien tuotteiden EU:n tariffikiintiöiden järjestysnumerot

(4 artiklassa tarkoitetut)

>TAULUKON PAIKKA>

Top