Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0332

2003/332/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, komission päätöksen 2003/126/EY muuttamisesta kahdelle Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle yhteisön vertailulaboratoriolle myönnettävän taloudellisen tuen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1464)

OJ L 116, 13.5.2003, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/332/oj

32003D0332

2003/332/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, komission päätöksen 2003/126/EY muuttamisesta kahdelle Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle yhteisön vertailulaboratoriolle myönnettävän taloudellisen tuen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1464)

Virallinen lehti nro L 116 , 13/05/2003 s. 0026 - 0027


Komission päätös,

tehty 8 päivänä toukokuuta 2003,

komission päätöksen 2003/126/EY muuttamisesta kahdelle Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle yhteisön vertailulaboratoriolle myönnettävän taloudellisen tuen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1464)

(Ainoastaan espanjan-, saksan-, englannin-, ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2003/332/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/572/EY(2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön taloudellisesta tuesta eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyttä koskevan eläinlääkinnän alalla (biologiset riskit) vuodeksi 2003(3) tehdyllä komission päätöksellä kyseisille vertailulaboratorioille myönnetään yhteisön taloudellista tukea tiettyjen tehtävien ja velvoitteiden suorittamista varten.

(2) Weymouthissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS) -vertailulaboratorio on nimetty neuvoston päätöksellä 1999/313/EY(4) yhteisön vertailulaboratorioksi simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvontaa varten. Laboratoriota on pyydetty lisäämään vuotuiseen työohjelmaansa hanke, jonka tarkoituksena on tukea yhteisön politiikan ja lainsäädännön kehittämistä elintarviketurvallisuuden alalla simpukoiden bakteeri- ja virustartuntojen valvomiseksi, ja kiinnittämään siinä erityishuomiota sellaisten zoonoosien riskinarviointiin, jotka aiheuttavat merkittäviä ongelmia kansanterveydelle.

(3) CEFAS esitti tällaista hanketta koskevan suunnitelman helmikuussa 2003. Hankkeella pyritään tutkimaan eräitä mikrobiologisen varastoitumisen ilmiöitä simpukoilla suhteessa ihmisten terveyteen, etenkin kun on kysymys noroviruksen (NV) ja hepatiitti A -viruksen (HAV) tartuttamista simpukoista sekä noroviruksen, vibrioiden kokonaismäärän ja patogeenisten kantojen toteamisesta simpukoissa.

(4) Kun otetaan huomioon simpukoiden bakteeri- ja virustartuntojen merkitys zoonoosien kannalta, CEFASille on asianmukaista myöntää enintään vuoden pituiseksi ajaksi taloudellista tukea tiettyjen hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten peittämiseksi. Yhteisön taloudellista tukea on vastaavasti korotettava siten, että CEFASin muutettu vuotuinen työohjelma voidaan kattaa.

(5) Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001(5), siten kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 260/2003(6), säädetään menettelystä, jonka mukaan määritellään kunkin maan asema suhteessa naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE:hen). Asetuksessa säädetään myös BSE:n valvontaohjelmasta yhteisössä.

(6) Edelleen asetuksessa (EY) N:o 999/2001 osoitetaan yhteisön vertailulaboratorioksi tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE:itä) varten The Veterinary Laboratories Agency, Weybridge, Yhdistynyt kuningaskunta. Sen tehtäviin kuuluu kerätä ja luokitella tietoja yhteisössä tehtyjen kokeiden tuloksista sekä seurata tilanteen kehitystä kaikkialla maailmassa TSE:iden seurannan, epidemiologian ja ehkäisyn osalta.

(7) Komissio on pyytänyt yhteisön TSE-vertailulaboratoriota lisäämään vuotuiseen työohjelmaansa analyysin yhteisön BSE-valvontaohjelman tuloksista ja epidemiologisesti pätevän yhdennetyn lähestymistavan kehittämisen eri maiden BSE-aseman alkavaksi ja jatkuvaksi arvioimiseksi kyseisen analyysin pohjalta. Tässä tehtävässä TSE-vertailulaboratorion tulee ottaa huomioon myös tieteellisen ohjauskomitean kehittämä menetelmä maantieteellisen BSE-riskin arvioimiseksi sekä maailman eläintautijärjestön (OIE:n) suositukset BSE-riskiryhmistä, valvonnasta ja seurantajärjestelmistä. Tässä tarkoituksessa TSE-vertailulaboratorio on lisännyt vuotuiseen työohjelmaansa hankkeen, joka on esitelty 20 päivänä helmikuuta 2003. Yhteisön tukea tulisi näin ollen korottaa TSE-vertailulaboratorion muutetun vuotuisen työohjelman kattamiseksi.

(8) Taloudellista tukea päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti saavien yhteisön vertailulaboratorioiden kustannusten hyväksymisperusteiden määrittämisestä ja kustannusten ilmoittamista ja tilintarkastusten suorittamista koskevien menettelyjen vahvistamisesta 20 päivänä helmikuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 324/2003(7) säännöksiä on sovellettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta eri aikataulun asettamisesta kyseisten hankkeiden toteuttamista varten.

(9) Päätöstä 2003/126/EY olisi muutettava vastaavasti.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätöstä 2003/126/EY muutetaan seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Taloudellisen tuen enimmäismääräksi vahvistetaan 648775 euroa 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi.

Artiklan 1 kohdassa asetetuissa rajoissa ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 324/2003 2 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista Weymouthissa sijaitsevalle yhteisön vertailulaboratoriolle myönnetään suoraan 508755 euron määräraha simpukoiden bakteeri- ja virustartuntojen valvontaa varten. Määräraha varataan hankkeeseen, jolla pyritään tutkimaan eräitä mikrobiologisen varastoitumisen ilmiöitä simpukoilla suhteessa ihmisten terveyteen, etenkin kun on kysymys noroviruksen (NV) ja hepatiitti A -viruksen (HAV) tartuttamista simpukoista sekä noroviruksen, vibrioiden kokonaismäärän ja patogeenisten kantojen toteamisesta simpukoissa. Tuensaajalta edellytetään, että se

a) toimittaa kuukausittaisen väliraportin hankkeen edistymisestä;

b) toimittaa alustavan raportin 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä;

c) toimittaa loppuraportin ja siihen liittyvät tositteet aiheutuneista kustannuksista viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2004."

2) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Taloudellisen tuen enimmäismääräksi vahvistetaan 530000 euroa 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi.

Artiklan 1 kohdassa asetetuissa rajoissa ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission asetuksen (EY) N:o 324/2003 2 artiklassa säädettyjen määräaikojen soveltamista yhteisön TSE-vertailulaboratoriolle myönnetään 170000 euron määräraha suuntaviivojen kehittämiseksi eri maiden BSE-aseman arvioimiseksi valvontatietojen ja riskille altistumista koskevan arvion pohjalta. Tuensaajalta edellytetään, että se

a) toimittaa kuukausittaisen väliraportin hankkeen edistymisestä;

b) toimittaa loppuraportin 30 päivään syyskuuta 2003 mennessä;

c) toimittaa lopullisen tiivistelmäraportin ja arvioiden toteuttamiseksi tarvittavan tietokoneohjelman sekä asianmukaiset tositteet aiheutuneista kustannuksista viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003."

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EYVL L 203, 28.7.2001, s. 16.

(3) EUVL L 50, 25.2.2003, s. 25.

(4) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 40.

(5) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(6) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 7.

(7) EUVL L 47, 21.2.2003, s. 14.

Top