Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0819

Komission asetus (EY) N:o 819/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

OJ L 116, 13.5.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/819/oj

32003R0819

Komission asetus (EY) N:o 819/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

Virallinen lehti nro L 116 , 13/05/2003 s. 0017 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 819/2003,

annettu 12 päivänä toukokuuta 2003,

Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon etuustullien soveltamisedellytyksistä tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontiin 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (ETY) N:o 4088/87 määritetään suurikukkaisten ruusujen, pienikukkaisten ruusujen, suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) ja terttuneilikoiden (spraytyyppi) etuustullien soveltamisedellytykset vuosittain vahvistettavien tariffikiintiöiden rajoissa tuoreiden leikkokukkien yhteisöön tuontia varten.

(2) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 747/2001(3), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 209/2003(4) säädetään yhteisön tariffikiintiön käyttöön ottamisesta Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Maltasta, Marokosta, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin oleville tuoreille leikkokukille ja kukannupuille ja sen hallinnosta sekä yhteisön suorittaman tilastovalvonnan vahvistamisesta viitepaljouksien rajoissa.

(3) Komission asetuksessa (EY) N:o 818/2003(5) vahvistetaan yhteisön tuottaja- ja tuontihinnat neilikoille ja ruusuille järjestelmän soveltamiseksi.

(4) Komission asetuksessa (ETY) N:o 700/88(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2062/97(7), määritellään kyseisen järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5) Asetusten (ETY) N:o 4088/87 ja (ETY) N:o 700/88 säännösten mukaisesti toteutettujen hintanoteerausten perusteella olisi todettava, että asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät etuustullin suspendoimiseksi Israelista peräisin olevilta pienikukkaisilta ruusuilta. Tämän vuoksi yhteisen tullitariffin tulli olisi otettava uudelleen käyttöön.

(6) Kyseisten tuotteiden kiintiö on vahvistettu jaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2003. Tämän vuoksi etuustullin suspendoimista ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamista sovelletaan enintään tämän jakson päättymiseen asti.

(7) Komission on toteutettava nämä toimenpiteet elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitean kokousten välisenä aikana,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen (CN-koodi ex 0603 10 10 ) tuonnille asetuksessa (EY) N:o 747/2001 vahvistettu etuustulli suspendoidaan ja yhteisen tullitariffin mukainen tulli otetaan uudelleen käyttöön.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

J. M. Silva Rodríguez

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.

(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.

(3) EYVL L 199, 2.8.1994, s. 1.

(4) EUVL L 28, 4.2.2003, s. 30.

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 15.

(6) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

(7) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.

Top