Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0815

Neuvoston asetus (EY) N:o 815/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 12 artiklan soveltamisesta

OJ L 116, 13.5.2003, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 300 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; Implisiittinen kumoaja 32003R2331

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/815/oj

32003R0815

Neuvoston asetus (EY) N:o 815/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 12 artiklan soveltamisesta

Virallinen lehti nro L 116 , 13/05/2003 s. 0003 - 0011


Neuvoston asetus (EY) N:o 815/2003,

annettu 8 päivänä toukokuuta 2003,

yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 12 artiklan soveltamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 10 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2501/2001(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 5 ja 8 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2501/2001 7 ja 10 artiklassa tarkoitetut, edunsaajamaista peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullietuudet olisi poistettava sellaisten alojen osalta, jotka ovat täyttäneet kolmen peräkkäisen vuoden ajan jommankumman kyseisessä asetuksessa säädetyistä edellytyksistä.

(2) Aikaisempien järjestelmien mukaisesti poistetut tullietuudet olisi palautettava sellaisten alojen osalta, jotka eivät ole kolmen peräkkäisen vuoden aikana täyttäneet edellä mainitussa asetuksessa tarkoitettuja edellytyksiä.

(3) Tuoreimmat ja täydellisimmät käytettävissä olevat tilastot sen varmistamiseksi, mitkä alat täyttävät asetuksessa (EY) N:o 2501/2001 säädetyt edellytykset, koskevat vuosia 1997-1999.

(4) Tämän asetuksen soveltamisen aloituspäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, että talouden toimijoiden on tarpeen sopeutua sillä vahvistettuihin uusiin tulleihin.

(5) Asetuksen (EY) N:o 2501/2001 liite I olisi korvattava uudella tekstillä 7 ja 10 artiklassa tarkoitettujen tullietuuksien poistamisen tai palauttamisen huomioon ottamiseksi.

(6) Argentiina, Uruguay ja Venezuela ovat täyttäneet niiden viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, jota koskevat tiedot ovat käytettävissä, asetuksen (EY) N:o 2501/2001 12 artiklan 8 kohdassa olevan ehdon, jonka mukaan tullietuuksien poistamista ei sovelleta, jos edunsaajamaan reaalinen bruttokansantuote on laskenut vähintään kolme prosenttia.

(7) Asetuksen (EY) N:o 2501/2001 37 artiklassa tarkoitettu komitea ei ole antanut myönteistä lausuntoa komission tekemästä ehdotuksesta komission asetukseksi edellä mainitun tullietuusjärjestelmäasetuksen 12 artiklan soveltamista koskevien toimenpiteiden osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Poistetaan asetuksen (EY) N:o 2501/2001 7 ja 10 artiklassa säädetyt tullietuudet 50 prosentilla 1 päivästä marraskuuta 2003 alkaen ja 100 prosentilla 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen tämän asetuksen liitteessä I luetelluista edunsaajamaista peräisin olevilta tuotteilta aloilla, jotka mainitaan kyseisessä liitteessä asianomaisen maan kohdalla.

2. Palautetaan asetuksen (EY) N:o 2501/2001 7 ja 10 artiklassa säädetyt tullietuudet 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen tämän asetuksen liitteessä II luetelluista edunsaajamaista peräisin oleville tuotteille aloilla, jotka mainitaan kyseisessä liitteessä asianomaisen maan kohdalla.

3. Korvataan asetuksen (EY) N:o 2501/2001 liite I tämän asetuksen liitteellä III.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Chrisochoïdis

(1) EYVL L 346, 31.12.2001, s. 1.

LIITE I

Alat, joita koskevat tullietuudet poistetaan.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Alat, joita koskevat tullietuudet palautetaan

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

"LIITE I

Yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaat ja -alueet

>TAULUKON PAIKKA>"

Top