Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0163

2003/163/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2003, päätösten 1999/283/EY ja 2000/585/EY muuttamisesta Botswanan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 713)

OJ L 66, 11.3.2003, p. 41–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/08/2003; Implisiittinen kumoaja 32003D0571

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/163(1)/oj

32003D0163

2003/163/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2003, päätösten 1999/283/EY ja 2000/585/EY muuttamisesta Botswanan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 713)

Virallinen lehti nro L 066 , 11/03/2003 s. 0041 - 0048


Komission päätös,

tehty 7 päivänä maaliskuuta 2003,

päätösten 1999/283/EY ja 2000/585/EY muuttamisesta Botswanan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 713)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/163/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1452/2001(2), ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/45/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(4), ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/42/EY(6), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Afrikan maista sovellettavista eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista säädetään komission päätöksessä 1999/283/EY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/74/EY(8).

(2) Luonnonvaraisen ja tarhatun riistan lihan ja kaninlihan tuonnissa kolmansista maista sovellettavista eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista säädetään komission päätöksessä 2000/585/EY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/74/EY.

(3) Botswanassa sijaitsevalla EY:n hyväksymällä vyöhykkeellä nro 6 olevalla tilalla todettiin ensimmäinen suu- ja sorkkatautitartunta 23 päivänä joulukuuta 2002 ja tautitapaus vahvistettiin 7 päivänä tammikuuta 2003; komission päätöksellä 2003/74/EY keskeytettiin ensimmäisen tartunnan oletetun esiintymispäivän jälkeen tuotetun luuttomaksi leikatun naudan-, lampaan- ja vuohenlihan sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten tuoreen lihan vienti yhteisöön koko maan alueelta siihen asti, että saadaan aluejaon tueksi tarvittavat lisätiedot.

(4) Botswanan viranomaiset antoivat hätärokotuksia tautitapauksen ympäristössä ja tekivät lisätutkimuksia maan tilanteen arvioimiseksi. Kaikki tartuntatiloilla olevat eläimet tuhotaan.

(5) Arvioinnin tulokset osoittavat, että tartunta-alue sijaitsee eläintautien valvontavyöhykkeillä 6 ja 7, joiden pinta-ala on noin 30 × 40 kilometriä. Lisäksi neljä tämän alueen rajalla sijaitsevaa tilaa sisällytettiin tartunta-alueeseen, koska ne ovat saattaneet olla kosketuksissa tartuntatilojen eläimiin.

(6) Maassa ei ole havaittu lisää suu- ja sorkkatautitapauksia.

(7) Botswanan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että vyöhykkeet 6 ja 7 ovat tartunta-alueita, että ympärillä olevia vyöhykkeitä 5, 8 ja 9 pidetään puskurivyöhykkeinä ja että vyöhykkeet 10, 11, 12, 13 ja 14 ovat tautivapaita vyöhykkeitä. Tautivapaat alueet on erotettu fyysisesti muusta alueesta aidoin.

(8) Tässä tilanteessa luuttomaksi leikatun ja kypsennetyn tuoreen naudan-, lampaan- ja vuohenlihan sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten sorkka- ja kavioeläinten lihan, muita eläimenosia lukuun ottamatta, tuonti yhteisöön olisi sallittava teurastuspäivästä riippumatta vyöhykkeiltä 10, 11, 12, 13 ja 14.

(9) Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen kolmen kuukauden kuluessa erityisesti tautitilanteen kehityksen ja Botswanan viranomaisilta saatavien lisätietojen perusteella.

(10) Päätökset 1999/283/EY ja 2000/585/EY olisi muutettava vastaavasti.

(11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten hyvinvointia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/283/EY liite I tämän päätöksen liitteellä I.

2 artikla

Korvataan päätöksen 1999/283/EY liite II tämän päätöksen liitteellä II.

3 artikla

Korvataan päätöksen 2000/585/EY liite I tämän päätöksen liitteellä III.

4 artikla

Korvataan päätöksen 2000/585/EY liite II tämän päätöksen liitteellä IV.

5 artikla

Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä tarkastellaan uudelleen kolmen kuukauden kuluessa Botswanan suu- ja sorkkatautitilanteen kehityksen perusteella.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 14 päivästä maaliskuuta 2003.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

(3) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 35.

(4) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(5) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 19.

(6) EYVL L 13, 18.1.2003, s. 24.

(7) EYVL L 110, 28.4.1999, s. 16.

(8) EUVL L 28, 4.2.2003, s. 45.

(9) EYVL L 251, 6.10.2000, s. 1.

LIITE I

"LIITE I

ERÄIDEN AFRIKAN MAIDEN ALUEIDEN KUVAUS ELÄINTEN TERVEYSTODISTUKSIA VARTEN

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE II

"LIITE II

VAADITTAVIEN ELÄINTEN TERVEYSTODISTUSTEN MALLIT

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE III

"LIITE III

ERÄIDEN KOLMANSIEN MAIDEN ALUEIDEN KUVAUS ELÄINTEN TERVEYSTODISTUKSIA VARTEN

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE IV

"LIITE II

Luonnonvaraisen ja tarhatun riistan lihan ja kaninlihan todistusten antamiseksi vaadittavat eläinten terveystakeet

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.

(y) Yhteisöön voidaan tuoda ainoastaan 7 päivän heinäkuuta 2002 jälkeen ja ennen 23 päivää joulukuuta 2002 teurastetuista eläimistä tuotettua lihaa.

(x) Yhteisöön voidaan tuoda 7 päivän maaliskuuta 2002 jälkeen teurastetuista eläimistä tuotettua lihaa."

Top