EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0121

2003/121/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pölynimureille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 114)

OJ L 47, 21.2.2003, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 207 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 207 - 211

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/121(1)/oj

32003D0121

2003/121/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pölynimureille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 114)

Virallinen lehti nro L 047 , 21/02/2003 s. 0056 - 0060


Komission päätös,

tehty 11 päivänä helmikuuta 2003,

ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pölynimureille

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 114)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/121/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaan ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, jolla on ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi vaikuttaa merkittävästi keskeisten ympäristönäkökohtien parantamiseen.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 1980/2000 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 13 artiklalla perustetun Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan laatimaan myöntämisperusteita koskevaan ehdotukseen.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Saadakseen asetuksen (EY) N:o 1980/2000 mukaisen yhteisön ympäristömerkin pölynimurin on kuuluttava tämän päätöksen 2 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ja täytettävä liitteessä esitetyt arviointiperusteet.

2 artikla

Tuoteryhmään "pölynimurit" kuuluvat kaikki itsenäiset pölynimurit, kuten tavalliset letkuimurit ja mattoimurit/varsi-imurit, joilla voidaan yhdellä käyttökerralla imeä pöly vähintään kymmenen neliömetrin alalta.

Tuoteryhmään eivät kuulu johdottomat tai akkukäyttöiset pölynimurit eivätkä keskuspölynimurit.

3 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle "pölynimurit" annetaan tunnusnumero "23".

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2003 31 päivään maaliskuuta 2007. Jos tarkistettuja arviointiperusteita ei ole annettu 31 päivään maaliskuuta 2007 mennessä, tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2008.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.

LIITE

YLEISET PERIAATTEET

Arviointiperusteiden tavoitteet

Näiden perusteiden avulla pyritään erityisesti:

- vähentämään energiankäytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja tai vaaroja (ilmaston lämpeneminen, happamoituminen, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen) vähentämällä energian kulutusta,

- vähentämään luonnonvarojen käytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja parantamalla pölynimureiden (jäljempänä "tuote") kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja huollettavuutta,

- rajoittamaan vaarallisten aineiden käytöstä ympäristölle aiheutuvia vahinkoja tai vaaroja vähentämällä kyseisten aineiden käyttöä.

Arviointiperusteilla edistetään parhaiden toimintatapojen toteuttamista (ympäristön kannalta optimaalinen käyttö) ja lisätään kuluttajien ympäristötietoisuutta. Lisäksi merkitsemällä muovikomponentit edistetään kierrätystä.

Vaatimukset on asetettu tasolle, joka suosii ympäristömerkin myöntämistä pölynimureille, joiden tuotannolla on vähäiset ympäristövaikutukset.

Arviointi- ja todentamisvaatimukset

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset on esitetty kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Testit olisi mahdollisuuksien mukaan suoritettava asianmukaisesti hyväksytyissä laboratorioissa tai laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt vaatimukset ja joilla on pätevyys asiaan kuuluvien testien suorittamiseen.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta hakemusten arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle elimelle, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajilta ja/tai näiden tavarantoimittajilta jne. aina tarpeen mukaan.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Hakemusten arvioinnissa ja arviointiperusteiden noudattamisen tarkastuksessa toimivaltaisten elinten suositellaan ottavan huomioon tunnustettujen ympäristönhallintojärjestelmien kuten EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMASin tai ISO 14001 -standardin noudattamisen. (Huomautus: näiden hallintojärjestelmien soveltaminen ei ole pakollista.)

ARVIOINTIPERUSTEET

1. Energiankulutus ja pölynimukyky

a) Viiden Wilton-matolla tehdyn vedon jälkeen pölynimukyvyn on oltava vähintään 70 prosenttia ja energiankulutuksen on oltava alle 345 Wh.

b) Yhden EN 60312 -standardin 5.2 kohdassa määritellyllä kovalla lattiapinnalla tehdyn vedon jälkeen pölynimukyvyn on oltava vähintään 98 prosenttia ja energiankulutuksen on oltava alle 69 Wh.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä molempien edellä mainittujen arviointiperusteiden a ja b osalta testausseloste, jossa ilmoitetaan EN 60312 -standardin mukaisesti edellä määritellyllä tavalla poistetun pölyn määrä, kun testi suoritetaan tyhjällä pölypussilla tai -säiliöllä (tarpeen mukaan). Kovan lattiapinnan on oltava käsittelemätöntä mäntylaminaattia tai vastaavaa levyä, jonka paksuus on vähintään 15 mm.

2. Kestävyys

a) Moottorin käyttöiän on oltava vähintään 550 tuntia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: IEC 312, 19.1 kohta, tai EN 60312.

b) Ravistussuuttimen on kestettävä vähintään 1000 rummun kierrosta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: IEC 312, 20.1 kohta, tai EN 60312.

c) Letkun on kestettävä vähintään 40000 heilahdusta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä seuraavaa menetelmää: IEC 312, 20.2 kohta, tai EN 60312.

d) Käynnistyskytkimen on toimittava sekä mekaanisesti että sähköisesti vähintään 2500 kytkentäkertaa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, jossa ilmoitetaan käytetty menettely. Testi on tehtävä pölynimurille, jonka suutin on irrotettu.

e) Valmistajan on annettava kaupallinen takuu siitä, että pölynimuri toimii vähintään kahden vuoden ajan. Takuu on voimassa siitä päivästä alkaen, jona tuote toimitetaan asiakkaalle.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava jäljennös tuotteen mukaan annetusta takuusta.

f) Kaikkien tuotteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi tarvittavien varaosien saatavuus on taattava vähintään kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuotanto lopetetaan.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat.

3. Kierrätettävyys, keräys ja kierrätys

a) Valmistajan on tarkastettava tuotteen purettavuus ja esitettävä purkuselostus, jonka on oltava pyynnöstä kolmansien osapuolten saatavilla.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava jäljennös purkuselostuksesta.

b) Sähköosien mekaanisten liitosten on oltava purkamista ja kierrätystä helpottavia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat, joissa kuvataan tuotteen rakenne ja sähköosien väliset mekaaniset liitokset. Tämä on vahvistettava hakijan toimittamassa purkuselostuksessa (ks. edellä).

c) Metalliosiin on päästävä käsiksi purkamisen ja kierrätyksen helpottamiseksi.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat, joissa kuvataan tuotteen rakenne sekä se, kuinka metalliosiin pääsee käsiksi. Tämä on vahvistettava hakijan toimittamassa purkuselostuksessa (ks. edellä).

d) Pölynimuri (suutin ja letku mukaan luettuina) ei saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyylejä (PBB-yhdisteitä) ja/tai polybromidifenyylieettereitä (PBDE-yhdisteitä), lukuun ottamatta käyttötarkoituksia, joiden osalta näiden aineiden käyttö on sallittu tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY(1) liitteessä ja sen myöhemmissä muutoksissa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat, joissa ilmoitetaan, mitä palonsuoja-aineita on (mahdollisesti) käytetty. Siihen saakka, kunnes näiden aineiden suurimmat sallitut pitoisuudet on määritelty edellä mainitun direktiivin puitteissa, hakijan ja/tai tämän tavarantoimittajan (tavarantoimittajien) on annettava vakuutus siitä, ettei näitä aineita ole tarkoituksellisesti lisätty pölynimuriin tai sen osiin.

e) Muoviosat eivät saa sisältää metalleja, jotka eivät ole erotettavissa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat, joissa ilmoitetaan mahdollisten metallien luonne. Tämä on vahvistettava hakijan toimittamassa purkuselostuksessa (ks. edellä).

f) Yli 25 gramman painoiset muoviosat eivät saa sisältää klooriparafiineja, joiden ketjun pituus on 10-13 hiiliatomia ja joiden klooripitoisuus on yli 50 painoprosenttia (CAS 85535-84-8).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat, joissa ilmoitetaan, mitä palonsuoja-aineita on (mahdollisesti) käytetty.

g) Yli 25 gramman painoiset muoviosat eivät saa sisältää sellaisia aineita sisältäviä palonsuoja-aineita tai -yhdisteitä, joihin on liitetty tai joihin voidaan hakemuksen tekoajankohtana liittää jokin seuraavista vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa neuvoston direktiivissä 67/548/ETY(2) ja sen myöhemmissä muutoksissa määritellyistä vaarallisuutta osoittavista lausekkeista: R45 (aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa), R46 (saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita), R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille), R51 (myrkyllistä vesieliöille), R52 (haitallista vesieliöille), R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä), R60 (voi heikentää hedelmällisyyttä) tai R61 (vaarallista sikiölle).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan ja/tai tämän tavarantoimittajien on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat, joissa ilmoitetaan, mitä palonsuoja-aineita on (mahdollisesti) käytetty, sekä niihin liittyvät käyttöturvallisuustiedotteet.

h) Yli 25 gramman painoiset muoviosat on varustettava ISO 11469 -standardin mukaisella pysyvällä merkinnällä, josta käy ilmi materiaali.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat.

i) Valmistajan on järjestettävä tuotteen ja kaikkien vaihdettujen osien keräys kierrätystä varten, lukuun ottamatta pölypusseja ja suodattimia. Tämä palvelu on tarjottava ilmaiseksi, elleivät paikalliset tai kansalliset viranomaiset ole määritelleet sille maksua.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on annettava tämänsisältöinen vakuutus ja toimitettava asianmukaiset todentamista tukevat asiakirjat.

4. Melu

Melu (ääniteho) on ilmoitettava tuotteessa ja saa olla enintään 76 dBA (viitearvo 1 pikowatti).

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste ja testauksessa on käytettävä menetelmää EN 60704-2-1. Melu on ilmoitettava menetelmän EN 60704-3 mukaisesti. Hakijan on toimitettava jäljennös melua koskevasta ilmoituksesta.

5. Pölypäästöt

a) Ilmaan pääsevän pölyn määrän (Q) on oltava alle 0,01 mg/m3.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, ja testauksessa on käytettävä menetelmää EN 60312.

b) Pölysuodatinten on oltava vaihdettavia ja/tai pestäviä ja väriltään vaaleita.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

6. Suuttimen liikevastus

Suuttimen liikevastuksen (R) on oltava alle 25 N.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on esitettävä testausseloste, ja testauksessa on käytettävä menetelmää EN 60312.

7. Käyttöohjeet ja ostajalle annettavat tiedot

Tuotteen ostajalle on annettava asianmukaiset tiedot, joissa annetaan ohjeita ympäristöä säästävästä käytöstä, ja erityisesti:

a) tieto siitä, että käytön aikaista energiankulutusta voidaan merkittävästi vähentää, jos täysi pölysäiliö tyhjennetään tai täysi pölypussi vaihdetaan. (Huomautus: Tätä arviointiperustetta ei tarvitse noudattaa, jos valmistaja voi osoittaa, ettei tämä pidä paikkaansa.);

b) suositus kytkeä pölynimuri pois päältä, kun sitä ei varsinaisesti käytetä;

c) tiedot takuusta ja varaosien saatavuudesta;

d) tiedot siitä, että laitteen osat voidaan kierrättää eikä niitä tulisi heittää pois. Ohjeet siitä, kuinka kuluttaja voi hyödyntää valmistajan järjestämää laitteiden keräystä kierrätystä varten;

e) tieto, että tuotteelle on myönnetty kukkatunnus (EU:n ympäristömerkki), ja lyhyt selitys siitä, mitä tämä tarkoittaa, sekä ilmoitus, että lisätietoja ympäristömerkistä on saatavilla Internetistä osoitteesta http://europa.eu.int/ecolabel;

f) tiedot erilaisista huoltomenettelyistä, erityisesti pölypussien vaihtamisesta (tai pölysäiliön tyhjentämisestä) sekä suodatinten vaihtamisesta;

g) tuotteessa on oltava ilmaisin, joka osoittaa, milloin täysi pölypussi on vaihdettava tai täysi pölysäiliö on tyhjennettävä, ellei tätä selvästi nähdä tavanomaisen käytön aikana;

h) tieto tuotteen painosta.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen. Hakijan on toimitettava hakemuksen arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle elimelle jäljennös käyttöoppaasta.

8. Ympäristömerkissä olevat tiedot

Ympäristömerkin kentässä 2 on oltava seuraava teksti:

- hyvä puhdistuskyky, alhaiset pölypäästöt, hiljainen,

- alhainen energiankulutus,

- parannettu kestävyys ja kierrätettävyys.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen. Hakijan on toimitettava hakemuksen arvioinnista vastaavalle toimivaltaiselle elimelle jäljennös pakkauksessa ja/tai tuotteessa olevasta ympäristömerkistä.

(1) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1.

Top