EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0118

2003/118/EY: EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002, tehty 20 päivänä marraskuuta 2002, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen bulgarialaisen yhteyskomitean välille

OJ L 47, 21.2.2003, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/118(1)/oj

22003D0118

2003/118/EY: EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002, tehty 20 päivänä marraskuuta 2002, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen bulgarialaisen yhteyskomitean välille

Virallinen lehti nro L 047 , 21/02/2003 s. 0044 - 0045


EU-Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002,

tehty 20 päivänä marraskuuta 2002,

assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen bulgarialaisen yhteyskomitean välille

(2003/118/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen(1) ja erityisesti sen 110 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan alue- ja paikallisviranomaisten vuoropuhelulla ja yhteistyöllä voidaan vaikuttaa huomattavasti Euroopan yhteisön ja Bulgarian välisten suhteiden kehitykseen sekä Euroopan yhdentymiseen.

(2) Näyttää asianmukaiselta järjestää tällainen yhteistyö alueiden komitean ja sen bulgarialaisen yhteyskomitean tasolla perustamalla neuvoa-antava sekakomitea.

(3) Tämän johdosta on päätöksellä N:o 1/95(2) vahvistettu assosiaationeuvoston työjärjestys vastaavasti muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään assosiaationeuvoston työjärjestykseen artiklat seuraavasti:

" 15 artikla

Perustetaan neuvoa-antava sekakomitea, jäljempänä 'komitea', jonka tehtävänä on avustaa assosiaationeuvostoa vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseksi Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan alue- ja paikallisviranomaisten välillä. Tällaisen vuoropuhelun ja yhteistyön avulla pyritään erityisesti seuraaviin tavoitteisiin:

1) Bulgarian alue- ja paikallisviranomaisten toimintakyvyn valmistelu Euroopan unioniin liittymistä silmällä pitäen;

2) Bulgarian alue- ja paikallisviranomaisten valmistelu alueiden komitean työhön osallistumiseen Bulgarian tasavallan liittymisen jälkeen;

3) tietojen vaihto yhteistä etua koskevista ajankohtaisista kysymyksistä, erityisesti Euroopan unionin aluepolitiikan ja liittymisprosessin tämänhetkisestä tilanteesta sekä Bulgarian alue- ja paikallisviranomaisten valmistautumisesta näihin politiikkoihin;

4) monenvälisen suunnitelmallisen vuoropuhelun rohkaiseminen a) Bulgarian alue- ja paikallisviranomaisten sekä b) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä, mukaan luettuna verkottuminen tietyillä aloilla, joilla suorat yhteydet ja yhteistyö Bulgarian tasavallan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä saattaa osoittautua tehokkaimmaksi tavaksi erityisten ongelmien ratkaisemiseen;

5) alueiden välistä yhteistyötä koskeva säännöllinen tietojen vaihto Bulgarian tasavallan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä;

6) aluepolitiikkaa ja rakennetoimia koskevien kokemusten ja tietojen vaihdon rohkaiseminen a) Bulgarian alue- ja paikallisviranomaisten sekä b) Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten välillä erityisesti alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien tai -strategioiden valmistelua koskevan taitotiedon ja menetelmien sekä rakennerahastojen tehokkaimman hyödyntämisen alalla;

7) Bulgarian alue- ja paikallisviranomaisten tukeminen tietojen vaihdon avulla toissijaisuusperiaatteen käytännön toteuttamisessa kaikilla elämän alueilla alue- ja paikallistasolla; ja

8) keskustelu kaikista muista jommankumman osapuolen ehdottamista aiheellisista kysymyksistä, jotka saattavat tulla esiin Eurooppa-sopimuksen täytäntöönpanossa ja osana liittymistä valmistelevaa strategiaa.

16 artikla

Komitea muodostuu kahdeksasta alueiden komitean ja kahdeksasta sen bulgarialaisen yhteyskomitean edustajasta. Kumpikin osapuoli nimeää komiteaan yhtä monta varajäsentä.

Komitea toimii assosiaationeuvoston lausuntopyynnön johdosta tai, kun on kyse vuoropuhelun edistämisestä alue- ja paikallisviranomaisten välillä, omasta aloitteestaan.

Komitea voi antaa suosituksia assosiaationeuvostolle.

Komitean jäsenet valitaan varmistaen, että komiteassa otetaan mahdollisimman tarkasti huomioon sekä Euroopan yhteisön että Bulgarian eri hallintotasojen alue- ja paikallisviranomaiset.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Komitea kokoontuu tietyin väliajoin, jotka se itse määrittää työjärjestyksessään.

Komitean puheenjohtajina toimivat alueiden komitean jäsen ja sen bulgarialaisen yhteyskomitean jäsen.

17 artikla

Alueiden komitea ja sen bulgarialainen yhteyskomitea vastaavat kumpikin omista henkilöstö-, matka- ja oleskelukuluistaan sekä posti- ja televiestintäkuluistaan, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta komitean kokouksiin.

Alueiden komitea vastaa kokousten tulkkausmenoista sekä asiakirjojen käännös- ja jäljentämiskuluista, lukuun ottamatta menoja, jotka koskevat tulkkausta tai kääntämistä bulgarian kielelle tai bulgarian kielestä, joista vastaa alueiden komitean bulgarialainen yhteyskomitea.

Muista kokousten käytännön järjestämiseen liittyvistä kuluista vastaa kokousten isäntänä toimiva osapuoli."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2002.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. S. Passy

(1) EYVL L 358, 31.12.1994, s. 3.

(2) EYVL L 255, 25.10.1995, s. 19.

Top