EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0329

Komission asetus (EY) N:o 329/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

OJ L 47, 21.2.2003, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/329/oj

32003R0329

Komission asetus (EY) N:o 329/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

Virallinen lehti nro L 047 , 21/02/2003 s. 0035 - 0035


Komission asetus (EY) N:o 329/2003,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2003,

asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2002(4), sellaisena kuin se on i muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002(5), ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon viljoja koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa 5 päivänä syyskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1582/2002(6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2329/2002(7), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin suuntautuvan viennin tukea koskeva tarjouskilpailu on avattu asetuksella (EY) N:o 1582/2002.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1582/2002 8 artiklan mukaisesti komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3) Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista vahvistaa enimmäistukea.

(4) Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta, jotka on toimitettu välillä 14. ja 20. helmikuuta 2003 osana asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitettua kauran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 46.

(5) EYVL L 194, 23.7.2002, s. 26.

(6) EYVL L 239, 6.9.2002, s. 3.

(7) EYVL L 349, 24.12.2002, s. 17.

Top