EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0324

Komission asetus (EY) N:o 324/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, taloudellista tukea päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti saavien yhteisön vertailulaboratorioiden kustannusten hyväksymisperusteiden määrittämisestä ja kustannusten ilmoittamista ja tilintarkastusten suorittamista koskevien menettelyjen vahvistamisesta

OJ L 47, 21.2.2003, p. 14–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; Kumoaja 32004R0156

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/324/oj

32003R0324

Komission asetus (EY) N:o 324/2003, annettu 20 päivänä helmikuuta 2003, taloudellista tukea päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti saavien yhteisön vertailulaboratorioiden kustannusten hyväksymisperusteiden määrittämisestä ja kustannusten ilmoittamista ja tilintarkastusten suorittamista koskevien menettelyjen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 047 , 21/02/2003 s. 0014 - 0020


Komission asetus (EY) N:o 324/2003,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2003,

taloudellista tukea päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan mukaisesti saavien yhteisön vertailulaboratorioiden kustannusten hyväksymisperusteiden määrittämisestä ja kustannusten ilmoittamista ja tilintarkastusten suorittamista koskevien menettelyjen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston päätöksen 90/424/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/572/EY(2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä yhteisön vertailulaboratorioille, jotka yhteisö on nimennyt avustamaan sitä seuraavissa direktiiveissä ja päätöksissä vahvistettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamisessa:

- neuvoston direktiivi 92/35/ETY(3), annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittymisasiakirjalla,

- neuvoston direktiivi 92/46/ETY(4), annettu 16 päivänä kesäkuuta 1992, raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/23/EY(5),

- neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Ruotsin ja Suomen liittymisasiakirjalla,

- neuvoston direktiivi 92/117/ETY(7), annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä eläimissä ja eläinperäisissä tuotteissa esiintyviä zoonooseja ja zoonoosien aiheuttajia koskevista suojatoimenpiteistä elintarvikkeista aiheutuvien tartunta- ja myrkytyspesäkkeiden ehkäisemiseksi, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/72/EY(8),

- neuvoston direktiivi 92/119/ETY(9), annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/1/EY, Euratom, EHTY(10),

- neuvoston päätös 93/383/ETY(11), tehty 14 päivänä kesäkuuta 1993, merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/312/EY(12),

- neuvoston direktiivi 93/53/ETY(13), annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi,

- neuvoston direktiivi 95/70/EY(14), annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi,

- neuvoston direktiivi 96/23/EY(15), annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä,

- neuvoston päätös 96/463/EY(16), tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä,

- neuvoston päätös 1999/313/EY(17), tehty 29 päivänä huhtikuuta 1999, simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista,

- neuvoston päätös 2000/258/EY(18), tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä,

- neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä(19),

- neuvoston direktiivi 2001/89/EY(20), annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi,

- neuvoston direktiivi 2002/60/EY(21) annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta, ja

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001(22), annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä, sellaisena kuin se viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1494/2002(23).

(2) Taloudellista tukea olisi myönnettävä myös yhteisön vertailulaboratorioiden vastuualaa koskevien vuotuisten seminaarien järjestämiseen.

(3) Tiettyjen yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan myönnettävän taloudellisen tuen määrä vahvistetaan vuosittain erityisten eläinlääkintää, eläinten terveyttä ja jäämiä koskevien päätösten mukaisesti.

(4) Nimettyjä yhteisön vertailulaboratorioita valvovat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset.

(5) Tämän asetuksen tarkoituksena on:

- määritellä tämän taloudellisen tuen puitteissa kustannukset, joihin voidaan myöntää yhteisön rahoitusta laboratorioiden toimintaa (henkilökunta, tuotantohyödykkeet, kulutushyödykkeet, vertailukokeet, yleiskustannukset) ja seminaarien järjestämistä (matkat ja päivärahat) varten, ja

- vahvistaa kustannusten ilmoittamista ja tilintarkastusten suorittamista koskevat menettelyt.

(6) Hyvän taloushallinnon johdosta näitä ehtoja voidaan noudattaa vuoden 2003 alusta päätettäessä tukeen oikeutetuista kustannuksista, joihin sitoudutaan samana vuonna.

(7) Varainhoidon valvontaan sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999(24) 8 ja 9 artiklan säännöksiä.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäljempänä mainittuja hyväksymistä koskevia sääntöjä sovelletaan laboratorioille myönnettävän vuotuisen taloudellisen tuen puitteissa henkilökunnasta, tuotantohyödykkeistä, kulutushyödykkeistä sekä näytteiden lähettämisestä vertailukokeisiin aiheutuviin kustannuksiin ja yleiskustannuksiin.

1. Henkilökunta

Henkilöstökuluja ovat työsuhteen luonteesta riippumatta ainoastaan yhteisön tehtäviä hyväksytyn työohjelman mukaisesti kokonaan tai osittain suorittamaan nimetylle tieteelliselle, tekniselle ja hallinnolliselle henkilökunnalle sekä jatko-opiskelijoille tosiasiallisesti maksetut palkkakustannukset (palkat, korvaukset, sosiaalimaksut ja eläkemaksut).

Kaikki yhteisön tehtäviin käytetty työaika on kirjattava ja varmennettava vähintään 12 kuukauden ja 1600 h/vuosi perusteella. Tehtävän suorittaa hankkeesta vastaava henkilö tai asianmukaisesti valtuutettu vanhempi työntekijä vähintään kerran kuukaudessa.

2. Tuotantohyödykkeet

Koneiden tai laitteiden hankinta, leasing-vuokraus tai vuokraus voidaan kirjata välittömiin kuluihin. Koneiden tai laitteiden leasing-vuokrasta tai vuokrasta korvattava osuus ei saa olla korkeampi kuin kulut niiden hankinnasta kokeen ajaksi olisivat. Korvattavat kulut lasketaan seuraavalla kaavalla:

>VIITTAUS KAAVIOON>

A= koneen tai laitteen käyttöaika hankkeeseen kuukausina sen toimituspäivästä lukien. Ainoastaan yhteisön taloudellisen tuen soveltamisaikana tosiasiallisesti maksetut koneet tai laitteet hyväksytään.

B= 60 kuukauden poistoaika (36 kuukautta atk-laitteille, joiden hinta on alle 25000 euroa).

C= koneen tai laitteen arvonlisäveroton hinta.

D= koneen tai laitteen prosentuaalinen käyttöaste hankkeessa.

Hyväksyttäviin kustannuksiin kuuluu tuensaajan maksama arvonlisävero, jota ei palauteta.

3. Kulutushyödykkeet

Korvausperusteena käytetään kyseisenä aikana aiheutuneita tosiasiallisia arvonlisäverottomia kuluja. Tuensaajan on myös ilmoitettava kunkin hyödykkeen prosenttiosuus laboratorion kulutushyödykkeiden kokonaisbudjetista.

Kaikki muut hallinnosta, virkamatkoista ja sihteeristöstä aiheutuvat kustannukset luetaan yleiskustannuksiin.

4. Vertailukokeet

Korvausperusteena käytetään tositteita vastaan tosiasiallisia arvonlisäverottomia kuluja, jotka ovat aiheutuneet näytteiden lähettämisestä näiden testien yhteydessä.

5. Yleiskustannukset

Kiinteämääräinen korvaus, joka on 7 prosenttia kaikkien edellä (1-4 kohdassa) lueteltujen välittömien kulujen perusteella lasketuista tosiasiallisesti korvattavista kuluista, maksetaan automaattisesti.

2 artikla

Yhteisön taloudellisen tuen saamiseksi tuensaajan on ilmoitettava ja varmennettava kustannukset vuosittain.

Edellyttäen, että suunnitellut toimet on toteutettu ja tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot säädetyissä määräajoissa, maksetaan yhteisön taloudellista tukea laboratorion toimintaa varten seuraavasti:

a) 70 prosenttia kokonaismäärästä voidaan maksaa ennakkona tuensaajan pyynnöstä;

b) loppuosa maksetaan sen jälkeen, kun tuensaaja on esittänyt laboratorion johtajan varmentaman rahoituskertomuksen sekä vertailukokeita koskevat todistusasiakirjat ja teknisen kertomuksen;

c) varmennettu rahoituskertomus toimitetaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti viimeistään taloudellisen tuen myöntämisajanjakson päättymistä seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä;

d) jos määräaikaa ei noudateta, rahoitusosuudesta vähennetään 1 päivänä toukokuuta 25 prosenttia, 1 päivänä kesäkuuta 50 prosenttia, 1 päivänä heinäkuuta 75 prosenttia ja 1 päivänä syyskuuta 100 prosenttia.

Vertailukokeista aiheutuvia kustannuksia lukuun ottamatta teknisen johtajan on säilytettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kyseisistä asiakirjoista (laskut, palkkakuitit, osanottajaluettelot jne.). Ilmoitetut kustannukset on kirjattava tuensaajan kustannuslaskentajärjestelmään ja tuensaajan on säilytettävä kaikki todistusasiakirjat viiden vuoden ajan tilintarkastusta varten. Nämä asiakirjat, joilla osoitetaan, että kaikki kulut ja työtunnit ovat korvaushakemuksen mukaisia, on pyynnöstä toimitettava komissiolle.

3 artikla

Matkakuluihin ja päivärahoihin sovelletaan liitteessä II mainittuja hyväksymistä koskevia sääntöjä korkeintaan kahden kutsutun osanottajan osalta jäsenvaltiota kohden seminaarin järjestämiseen myönnettävän yhteisön vuotuisen taloudellisen tuen puitteissa.

4 artikla

Edellyttäen, että seminaari on toteutettu ja tuensaaja toimittaa komissiolle kaikki tarvittavat tiedot säädetyissä määräajoissa, maksetaan yhteisön taloudellista tukea seminaarien järjestämistä varten seuraavasti:

a) 70 prosenttia kokonaismäärästä voidaan maksaa ennakkona tuensaajan pyynnöstä aikaisintaan kuusikymmentä päivää ennen seminaarin vahvistettua päivämäärää;

b) loppuosa maksetaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt rahoitusta koskevat todistusasiakirjat sekä taloudellisen tuen käyttöä koskevan teknisen kertomuksen;

c) rahoitusta koskevat todistusasiakirjat toimitetaan tämän asetuksen liitteen III mukaisesti ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa seminaarin päättymisestä;

d) jos määräaikaa ei noudateta, rahoitusosuudesta vähennetään 25 prosenttia yhden kuukauden, 50 prosenttia kahden kuukauden, 75 prosenttia kolmen kuukauden ja 100 prosenttia neljän kuukauden viivästymisestä todistusasiakirjojen vahvistettuun jättöpäivään nähden.

5 artikla

Komissio voi suorittaa tilintarkastuksia asetuksen (EY) N:o 1258/1999 9 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EYVL L 203, 28.7.2001, s. 16.

(3) EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19.

(4) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 1.

(5) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(6) EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1.

(7) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 38.

(8) EYVL L 210, 10.8.1999, s. 12.

(9) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69.

(10) EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1.

(11) EYVL L 166, 8.7.1993, s. 31.

(12) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 37.

(13) EYVL L 175, 19.7.1993, s. 23.

(14) EYVL L 332, 30.12.1995, s. 33.

(15) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

(16) EYVL L 192, 2.8.1996, s. 19.

(17) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 40.

(18) EYVL L 95, 15.4.2000, s. 40.

(19) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.

(20) EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.

(21) EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27.

(22) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(23) EYVL L 177, 30.6.2001, s. 60.

(24) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

LIITE I

>PIC FILE= "L_2003047FI.001702.TIF">

>PIC FILE= "L_2003047FI.001801.TIF">

LIITE II

seminaarin hyväksymistä koskevat säännöt

1. Matkustaminen seminaaripaikkaan

Junamatkan osalta hyväksyttäviä kuluja ovat ensimmäisen luokan junalipun hinta lyhintä reittiä käyttäen.

Lentomatkan korvausperusteena käytetään turistiluokan edullisimman lipun hintaa matkan rajoitukset huomioon ottaen. Alennettuja hintoja (APEX, PEX, Excursion jne.) on käytettävä, jos matkustusolosuhteet sen sallivat. Mikäli matka kuitenkin tehdään alle 24 tunnin kuluessa viikonlopusta, voidaan myöntää ylimääräisiä päivärahoja, jotta edellytykset edullisemman lipun hankkimiseksi täyttyvät, mikäli tämä tulee kokonaisuutena katsoen edullisemmaksi (matkakulut + avustukset).

Jos osanottajat käyttävät henkilöautoa lento- ja/tai junamatkan sijaan, matkakulujen korvausperusteena käytetään ensimmäisen luokan junalipun edullisinta perushintaa lyhintä reittiä käyttäen. Jos samassa autossa matkustavia on kaksi tai useampia, matkakulukorvaus maksetaan ainoastaan auton omistajalle. Henkilöauton paikoitusmaksuja tai käyttömaksuja ei korvata. Omaa autoaan käyttävä osanottaja on itse vastuussa autonsa kärsimistä vahingoista tai ulkopuolisen autolle aiheuttamista vahingoista. Seminaarin järjestäjä ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen riippumatta siitä, mistä syystä osanottaja on käyttänyt omaa autoaan.

Osanottaja on itse vastuussa omasta huolimattomuudestaan (esim. kuponkien kadottamisesta) ja sen taloudellisista seurauksista.

2. Avustukset

Seuraavia 24 päivästä maaliskuuta 1999 (asetuksen N:o 620/1999 (EY, EHTY, Euratom), EYVL L 78, 24.3.1999 julkaisupäivämäärä) sovellettuja päivärahoja mukautetaan seminaarin järjestämispäivämääränä voimassa olevien päivärahojen mukaisesti.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>PIC FILE= "L_2003047FI.002002.TIF">

Top