EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0321

Neuvoston asetus (EY) N:o 321/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 772/1999 muuttamisesta

OJ L 47, 21.2.2003, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/321/oj

32003R0321

Neuvoston asetus (EY) N:o 321/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 772/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 047 , 21/02/2003 s. 0003 - 0009


Neuvoston asetus (EY) N:o 321/2003,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2003,

lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 772/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96(1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta 6 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97(2) ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A. AIKAISEMPI MENETTELY

(1) Komissio ilmoitti 31 päivänä elokuuta 1996 kahdella erillisellä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn(3) ja tukien vastaisen menettelyn(4) aloittamisesta.

(2) Näiden menettelyjen tuloksena otettiin syyskuussa 1997 käyttöön polkumyynti- ja tasoitustullit neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1890/97(5) ja (EY) N:o 1891/97(6) polkumyynnin ja tukien vahingollisten vaikutusten poistamiseksi.

(3) Samalla komissio hyväksyi Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontia koskevien polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä 26 päivänä syyskuuta 1997 tehdyllä päätöksellä 97/634/EY(7) 190 norjalaisen viejän tarjoamat sitoumukset, ja näiden yritysten yhteisöön viemän viljellyn merilohen tuonti vapautettiin kyseisistä polkumyynti- ja tasoitustulleista.

(4) Tullien lajia tarkistettiin myöhemmin, ja asetukset (EY) N:o 1890/97 ja (EY) N:o 1891/97 korvattiin asetuksella (EY) N:o 772/1999(8).

B. UUSIA VIEJIÄ, NIMENMUUTOKSIA JA SITOUMUKSEN OMA-ALOITTEINEN PERUUTTAMINEN

(5) Kolme norjalaista yritystä, Vestmar AS, Gaia Seafood AS ja Polar Quality AS, väittivät olevansa uusia viejiä asetuksen (EY) N:o 772/1999 2 artiklan merkityksessä, luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2026/97 20 artiklan kanssa, ja tarjosivat samanlaisia sitoumuksia kuin muilta norjalaisyrityksiltä oli aiemmin hyväksytty. Asian tarkastelun jälkeen todettiin, että hakijat täyttivät uutta viejää koskevat arviointiperusteet, joten komissio hyväksyi niiden tarjoamat sitoumukset. Tästä syystä myös nämä yritykset olisi vapautettava polkumyynti- ja tasoitustulleista.

(6) Yksi sitoumuksen antanut norjalainen viejä, Arctic Group International, ilmoitti komissiolle, että yritysryhmässä, johon se kuuluu, oli tehty uudelleenjärjestelyjä ja että toinen ryhmään kuuluva yritys, Arctic Group Maritime AS, vastasi nyt viennistä yhteisöön. Yritys pyysi sen vuoksi, että sen nimi vaihdettaisiin päätöksen 97/634/EY liitteenä olevassa luettelossa yrityksistä, joiden sitoumukset on hyväksytty, ja asetuksen (EY) N:o 772/1999 liitteenä olevassa luettelossa yrityksistä, jotka on vapautettu polkumyynti- ja tasoitustulleista.

(7) Eräs toinen sitoumuksen antanut yritys, Fjord Seafood Midt-Norge AS, ilmoitti komissiolle, että sen nimi oli muuttunut Fjord Seafood Norway AS:ksi, minkä lisäksi se oli yhdistynyt toisen samaan yritysryhmään kuuluvan, niin ikään sitoumuksen antaneen yrityksen kanssa (Fjord Seafood Måløy). Tästä syystä se pyysi, että yrityksen uusi nimi merkittäisiin edellä mainittuihin luetteloihin ja että siihen etuyhteydessä olevan yrityksen Fjord Seafood Måløyn nimi poistettaisiin niistä, koska erillinen sitoumus ei sen osalta ollut enää tarkoituksenmukainen.

(8) Komissio katsoo pyyntöjä tarkasteltuaan, että ne voidaan hyväksyä, koska kyse ei ole asiallisista muutoksista, jotka vaikuttaisivat polkumyynnin tai tukien arviointiin taikka niihin seikkoihin, joiden perusteella sitoumukset hyväksyttiin. Näin ollen Arctic Group Internationalin nimi olisi muutettava Arctic Group Maritime AS:ksi ja Fjord Seafood Midt-Norge AS:n nimi Fjord Seafood Norway AS:ksi asetuksen (EY) N:o 772/1999 liitteessä olevassa luettelossa yrityksistä, joiden sitoumukset on hyväksytty; lisäksi nimi Fjord Seafood Måløy AS olisi poistettava kyseisestä luettelosta.

(9) Norjalainen yritys Timar Seafood AS puolestaan ilmoitti komissiolle haluavansa peruuttaa sitoumuksensa. Yrityksen nimi olisi tämän vuoksi poistettava asetuksen (EY) N:o 772/1999 liitteenä olevasta sellaisten yritysten luettelosta, joiden sitoumukset on hyväksytty.

C. ASETUKSEN (EY) N:o 772/1999 LIITTEEN MUUTTAMINEN

(10) Asetuksen (EY) N:o 772/1999 liite, jossa luetellaan polkumyynti- ja tasoitustulleista vapautetut yritykset, olisi muutettava edellä mainittujen muutosten huomioon ottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 772/1999 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

1. a) Otetaan käyttöön lopulliset polkumyynti- ja tasoitustullit Fjord Seafood Måløy AS:n ja Timar Seafood AS:n viemän ja CN-koodeihin ex 0302 12 00 (Taric-koodit 0302 12 00 21 , 0302 12 00 22 , 0302 12 00 23 ja 0302 12 00 29 ), ex 0303 22 00 (Taric-koodit 0303 22 00 21 , 0303 22 00 22 , 0303 22 00 23 ja 0303 22 00 29 ), ex 0304 10 13 (Taric-koodit 0304 10 13 21 ja 0304 10 13 29 ) ja ex 0304 20 13 (Taric-koodit 0304 20 13 21 ja 0304 20 13 29 ) kuuluvan, Norjasta peräisin olevan viljellyn (muun kuin luonnonvaraisen) merilohen tuonnissa.

b) Näitä tulleja ei sovelleta luonnonvaraiseen meriloheen (Taric-koodit 0302 12 00 11 , 0304 10 13 11 , 0303 22 00 11 ja 0304 20 13 11 ). Tässä asetuksessa luonnonvaraisella lohella tarkoitetaan lohta, jonka osalta sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa lasti puretaan, ovat asianomaisten osapuolten toimittamien tulli- ja kuljetusasiakirjojen perusteella vakuuttuneita siitä, että se on pyydetty merellä.

2. a) Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava tasoitustulli on 3,8 prosenttia.

b) Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava polkumyyntitulli on 0,32 euroa kilogrammaa kohti tuotteen nettopainosta. Jos kuitenkin vapaasti yhteisön rajalla -hinta, johon on lisätty tasoitus- ja polkumyyntitullit, on alhaisempi kuin 3 kohdassa säädetty vähimmäishinta, kannettava polkumyyntitulli on kyseisen vähimmäishinnan sekä tasoitustullin sisältävän vapaasti yhteisön rajalla -hinnan erotuksen suuruinen.

3. Sovellettaessa 2 kohtaa sovelletaan seuraavia vähimmäishintoja tuotteen nettopainon kilogrammaa kohti:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2003.

Neuvoston puolesta

N. Christodoulakis

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/2002 (EYVL L 305, 7.11.2002, s. 1).

(2) EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1973/2002 (EYVL L 305, 7.11.2002, s. 4).

(3) EYVL C 253, 31.8.1996, s. 18.

(4) EYVL C 253, 31.8.1996, s. 20.

(5) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 297/1999 (EYVL L 37, 11.2.1999, s. 2).

(6) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 19, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 297/1999.

(7) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 81, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/743/EY (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 51).

(8) EYVL L 101, 16.4.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1593/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 22).

LIITE

"LIITE

LUETTELO YRITYKSISTÄ, JOIDEN SITOUMUKSET ON HYVÄKSYTTY JA JOTKA SITTEN ON VAPAUTETTU LOPULLISISTA POLKUMYYNTI- JA TASOITUSTULLEISTA

>TAULUKON PAIKKA>"

Top