EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0046

Komission asetus (EY) N:o 46/2003, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttamisesta samassa myyntipakkauksessa olevien erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoitusten osalta

OJ L 7, 11.1.2003, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/46/oj

11.1.2003   

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 7/61


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 46/2003,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2003,

tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien vaatimusten muuttamisesta samassa myyntipakkauksessa olevien erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoitusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 545/2002 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 3 artiklan mukaan tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, joiden osalta on vahvistettu kaupan pitämistä koskevat vaatimukset mainitun asetuksen 2 artiklan mukaisesti, voi saattaa myyntiin, myydä, toimittaa tai pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat kyseisten vaatimusten mukaiset. Näiden kaikkien vaatimusten mukaan samassa pakkauksessa olevien tuotteiden on oltava samaa lajia.

(2)

Eri hedelmä- ja vihanneslajeja sisältäviä kuluttajille tarkoitettuja pakkauksia on ilmestynyt markkinoille kysynnän tyydyttämiseksi eräiden kuluttajien keskuudessa. Kaikki tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavat kaupan pitämistä koskevat vaatimukset on siis tarpeen muuttaa tämän käytännön sallimiseksi erilajisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten sekoituksia sisältäviä myyntipakkauksia koskevista säännöistä 10 päivänä tammikuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 48/2003 (3) edellytysten mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liitteessä mainittujen asetusten liitteessä olevan V osaston (Kauppakunnostusta koskevat määräykset) A kohtaan (Tasalaatuisuus) alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä tätä kohtaa edeltävissä säännöksissä säädetään, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita voidaan sekoittaa nettopainoltaan alle kolme kiloa olevissa myyntipakkauksissa erilajisten hedelmien ja vihannesten kanssa komission asetuksessa (EY) N:o 48/2003 (4) vahvistetuin edellytyksin.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2003.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2)  EYVL L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 65.


LIITE

 

Komission asetus (ETY) N:o 1292/81 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1135/2001 (2)

 

Komission asetus (ETY) N:o 2213/83 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1508/2001 (4)

 

Komission asetus (ETY) N:o 899/87 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 843/2002 (6)

 

Komission asetus (ETY) N:o 1591/87 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1135/2001

 

Komission asetus (ETY) N:o 1677/88 (8), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 888/97 (9)

 

Komission asetus (ETY) N:o 410/90 (10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 888/97

 

Komission asetus (EY) N:o 831/97 (11), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1167/1999 (12)

 

Komission asetus (EY) N:o 1093/97 (13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1615/2001 (14)

 

Komission asetus (EY) N:o 2288/97 (15)

 

Komission asetus (EY) N:o 963/98 (16), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1135/2001

 

Komission asetus (EY) N:o 730/1999 (17)

 

Komission asetus (EY) N:o 1168/1999 (18), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 848/2000 (19)

 

Komission asetus (EY) N:o 1455/1999 (20), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2706/2000 (21)

 

Komission asetus (EY) N:o 2335/1999 (22)

 

Komission asetus (EY) N:o 2377/1999 (23)

 

Komission asetus (EY) N:o 2561/1999 (24), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 532/2001 (25)

 

Komission asetus (EY) N:o 2789/1999 (26), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 716/2001 (27)

 

Komission asetus (EY) N:o 790/2000 (28), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 717/2001 (29)

 

Komission asetus (EY) N:o 851/2000 (30)

 

Komission asetus (EY) N:o 175/2001 (31)

 

Komission asetus (EY) N:o 912/2001 (32)

 

Komission asetus (EY) N:o 1508/2001

 

Komission asetus (EY) N:o 1543/2001 (33)

 

Komission asetus (EY) N:o 1615/2001 (34)

 

Komission asetus (EY) N:o 1619/2001 (35)

 

Komission asetus (EY) N:o 1799/2001 (36), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 453/2002 (37)

 

Komission asetus (EY) N:o 2396/2001 (38)

 

Komission asetus (EY) N:o 843/2002

 

Komission asetus (EY) N:o 982/2002 (39)

 

Komission asetus (EY) N:o 1284/2002 (40)


(1)  EYVL L 129, 15.5.1981, s. 38.

(2)  EYVL L 154, 9.6.2001, s. 9.

(3)  EYVL L 213, 4.8.1983, s. 13.

(4)  EYVL L 200, 25.7.2001, s. 14.

(5)  EYVL L 88, 31.3.1987, s. 17.

(6)  EYVL L 134, 22.5.2002, s. 24.

(7)  EYVL L 146, 6.6.1987, s. 36.

(8)  EYVL L 150, 16.6.1988, s. 21.

(9)  EYVL L 126, 17.5.1997, s. 11.

(10)  EYVL L 43, 17.2.1990, s. 22.

(11)  EYVL L 119, 8.5.1997, s. 13.

(12)  EYVL L 141, 4.6.1999, s. 4.

(13)  EYVL L 158, 17.6.1997, s. 21.

(14)  EYVL L 214, 8.8.2001, s. 21.

(15)  EYVL L 315, 19.11.1997, s. 3.

(16)  EYVL L 135, 8.5.1998, s. 18.

(17)  EYVL L 154, 9.6.2001, s. 9.

(18)  EYVL L 93, 8.4.1999, s. 14.

(19)  EYVL L 141, 4.6.1999, s. 5.

(20)  EYVL L 103, 28.4.2000, s. 9.

(21)  EYVL L 167, 2.7.1999, s. 22.

(22)  EYVL L 311, 12.12.2000, s. 35.

(23)  EYVL L 281, 4.11.1999, s. 11.

(24)  EYVL L 287, 10.11.1999, s. 6.

(25)  EYVL L 310, 4.12.1999, s. 7.

(26)  EYVL L 79, 17.3.2001, s. 21.

(27)  EYVL L 336, 29.12.1999, s. 13.

(28)  EYVL L 100, 11.4.2001, s. 9.

(29)  EYVL L 95, 15.4.2000, s. 24.

(30)  EYVL L 100, 11.4.2001, s. 11.

(31)  EYVL L 103, 28.4.2000, s. 22.

(32)  EYVL L 26, 27.1.2001, s. 24.

(33)  EYVL L 129, 11.5.2001, s. 4.

(34)  EYVL L 203, 28.7.2001, s. 9.

(35)  EYVL L 214, 8.8.2001, s. 21.

(36)  EYVL L 215, 9.8.2001, s. 3.

(37)  EYVL L 244, 14.9.2001, s. 12.

(38)  EYVL L 72, 14.3.2002, s. 9.

(39)  EYVL L 325, 8.12.2001, s. 11.

(40)  EYVL L 150, 8.6.2002, s. 45.


Top