EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2002_201_R_0048_01

2002/628/EY: Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

OJ L 201, 31.7.2002, p. 48–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0628

2002/628/EY: Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

Virallinen lehti nro L 201 , 31/07/2002 s. 0048 - 0049


Neuvoston päätös,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002,

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2002/628/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eräs Euroopan yhteisön tavoitteista ympäristöpolitiikan alalla on yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklan mukaisesti edistää sellaisia kansainvälisiä toimia, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, mukaan lukien biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö.

(2) Euroopan yhteisö teki päätöksellä 93/626/ETY(3) Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelmaan sisältyvän biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen.

(3) Neuvosto valtuutti vuonna 1995 komission osallistumaan yhteisön puolesta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti bioturvallisuuspöytäkirjaa koskeviin neuvotteluihin. Komissio osallistui näihin neuvotteluihin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(4) Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja hyväksyttiin Montrealissa 29 päivänä tammikuuta 2000.

(5) Tämä pöytäkirja muodostaa ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvan kehyksen sellaisten nykyaikaisella biotekniikalla muunnettujen elävien organismien turvallista siirtoa, käsittelyä ja käyttöä varten, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. Siinä otetaan myös huomioon ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit ja kiinnitetään erityisesti huomiota valtioiden rajat ylittäviin organismien siirtoihin.

(6) Euroopan yhteisö ja neljätoista jäsenvaltiota allekirjoittivat pöytäkirjan 24 päivänä toukokuuta 2000 biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten viidennen konferenssin aikana Nairobissa. Luxemburg allekirjoitti pöytäkirjan 11 päivänä heinäkuuta 2000.

(7) Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 artiklan mukaan valtioiden ja alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen on ratifioitava ja hyväksyttävä kaikki yleissopimukseen mahdollisesti liitettävät pöytäkirjat.

(8) Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja myötävaikuttaa yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen. Pöytäkirja olisi sen vuoksi hyväksyttävä yhteisön puolesta mahdollisimman pian,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja Euroopan yhteisön puolesta.

Pöytäkirja on tämän päätöksen liitteessä A.

2 artikla

1. Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa Euroopan yhteisön puolesta hyväksymisasiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 ja 41 artiklan mukaisesti.

2. Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa Euroopan yhteisön puolesta tämän päätöksen liitteenä B oleva toimivaltaa koskeva julistus biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Matas i Palou

(1) EYVL C 181 E, 30.7.2002, s. 258.

(2) Lausunto annettu 11 päivänä kesäkuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1.

Top