EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1385

Komission asetus (EY) N:o 1385/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tarjouskilpailun nro 43/2002 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1270/2002 oikaisemisesta

OJ L 201, 31.7.2002, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1385/oj

32002R1385

Komission asetus (EY) N:o 1385/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tarjouskilpailun nro 43/2002 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1270/2002 oikaisemisesta

Virallinen lehti nro L 201 , 31/07/2002 s. 0003 - 0004


Komission asetus (EY) N:o 1385/2002,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002,

tarjouskilpailun nro 43/2002 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin annetun komission asetuksen (EY) N:o 1270/2002 oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2585/2001(2),

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1315/2002(4), ja erityisesti sen 80 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 1270/2002(5) liitteessä sammioiden varastointipaikat on ilmoitettu virheellisesti. Kyseisen asetuksen liite olisi näin ollen korvattava.

(2) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1270/2002 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä heinäkuuta 2002

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10.

(3) EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45.

(4) EYVL L 192, 20.7.2002, s. 24.

(5) EYVL L 184, 13.7.2002, s. 3.

LIITE

TARJOUSKILPAILU NRO 43/2002 EY ALKOHOLIN MYYMISEKSI UUSIIN TEOLLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN

Myytävän alkoholin varastointipaikka, määrä ja ominaisuudet

>TAULUKON PAIKKA>

Top