Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0477

2002/477/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansista maista tuotavaa tuoretta lihaa ja tuoretta siipikarjanlihaa koskevista kansanterveysvaatimuksista ja päätöksen 94/984/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2196)

OJ L 164, 22.6.2002, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 108 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 118 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; Kumoaja 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/477/oj

32002D0477

2002/477/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansista maista tuotavaa tuoretta lihaa ja tuoretta siipikarjanlihaa koskevista kansanterveysvaatimuksista ja päätöksen 94/984/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2196)

Virallinen lehti nro L 164 , 22/06/2002 s. 0039 - 0040


Komission päätös,

tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002,

kolmansista maista tuotavaa tuoretta lihaa ja tuoretta siipikarjanlihaa koskevista kansanterveysvaatimuksista ja päätöksen 94/984/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2196)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/477/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/118/ETY(1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 14 artiklan B kohdan 2 alakohdan b alakohdan,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1452/2001(4), ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa annetun direktiivin 64/433/ETY ja terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa annetun direktiivin 71/118/ETY mukaisissa laitoksissa suoritettavia yleisen hygienian säännöllisiä tarkastuksia koskevista säännöistä 8 päivänä kesäkuuta 2001 tehtyyn komission päätökseen 2001/471/EY(5) sisältyviä kansanterveysvaatimuksia on sovellettava myös kolmansista maista tuotaviin tuotteisiin.

(2) Tätä tarkoitusta varten on otettava huomioon tuoretta siipikarjanlihaa tai tuoretta lihaa yhteisöön vievien toimijoiden tekemien yleisen hygienian säännöllisten tarkastusten täytäntöönpanoa koskevat kolmansien maiden säännöt, kun tarkastellaan direktiivin 71/118/ETY 15 artiklassa ja direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan 2 kohdassa annettujen edellytysten täyttymistä kyseisen kolmannen maan luetteloon ottamista varten.

(3) Tällaiset asianomaisten toimijoiden täytäntöönpanemat tarkastukset on otettava huomioon, kun tarkastellaan niiden ottamista mukaan direktiivin 71/118/ETY 14 artiklan B kohdan 2 alakohdassa ja direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 1 kohdassa säädettyihin laitosten luetteloihin.

(4) Direktiivin 71/118/ETY 14 artiklan B kohdan 1 alakohdan b alakohdan ja direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti annettavat takeet on sisällytettävä ensi tilassa direktiivin 71/118/ETY 14 artiklan B kohdan ja direktiivin 72/462/ETY 22 artiklassa säädetyissä malleissa oleviin terveystodistuksiin.

(5) Direktiivissä 71/118/ETY säädetään sellaisia laitoksia koskevan luettelon laatimisesta, jotka täyttävät yhteisön lainsäädännön erityisvaatimukset.

(6) Alustava luettelo laitoksista sisältyy sellaisissa kolmansissa maissa, joista tuodun tuoreen siipikarjanlihan jäsenvaltiot hyväksyvät, sijaitsevien laitosten väliaikaisen luettelon laatimisesta 12 päivänä joulukuuta 1996 tehtyyn komission päätökseen 97/4/EY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/400/EY(7).

(7) Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista 20 päivänä joulukuuta 1994 tehtyä komission päätöstä 94/984/EY(8) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/659/EY(9), muutettiin päätöksellä 2001/598/EY(10) muun muassa, jotta eläinten ja yleisiin terveystodistuksiin voitiin sisällyttää direktiivin 71/118/ETY 14 artiklan B kohdan 1 alakohdan c alakohdassa vaadittu kolmansista maista tapahtuvaa tuoreen siipikarjanlihan tuontia koskeva yleisen terveysilmoituksen malli. Päätöstä 94/984/EY on nyt muutettava edelleen, jotta kyseistä ilmoituksen mallia voidaan täydentää tämän päätöksen tavoitteiden mukaisesti. Samalla on aiheellista korjata kyseisen päätöksen liitteessä III oleva asiavirhe.

(8) Direktiivissä 72/462/ETY säädetään, että jäsenvaltiot saavat sallia tuoreen lihan tuonnin kolmannesta maasta ainoastaan, jos liha vastaa vahvistettavia terveyttä koskevia edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 14 ja 15 artiklassa vahvistettujen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten soveltamista. Kyseisen direktiivin 17 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, että tuore liha on pitänyt käsitellä neuvoston direktiivin 64/433/ETY(11) mukaisissa hygieniaolosuhteissa. Direktiivin 4 artiklassa säädetään laitoksia koskevien luetteloiden laatimisesta ja kyseisen artiklan 2 kohdassa säädettyjen kriteerien mukaisesti arvioidaan, ovatko laitokset direktiivin säännösten ja direktiivin 64/433/ETY hygieniavaatimusten mukaisia; komissio voi muuttaa tai täydentää luetteloa 5 artiklassa säädettyjen tarkastusten tulosten perusteella.

(9) Eläinten terveyttä koskevat edellytykset ja eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset monista maista tapahtuvaa tuoreen lihan tuontia varten on vahvistettu direktiivin 72/462/ETY 16 artiklan nojalla useissa komission päätöksissä, jotka on muotoiltava uudelleen lähiaikoina. Siihen mennessä on aiheellista sisällyttää todistusten malleissa oleviin terveystodistuksiin sama kansanterveyteen liittyvä ilmoitus, joka otetaan tällä päätöksellä käyttöön tuoreen siipikarjanlihan osalta.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Harkitessaan, täyttääkö jokin kolmas maa direktiivin 71/118/ETY 15 artiklassa ja direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset kyseisten direktiivien mukaisesti laadittuihin luetteloihin sisällyttämiseksi, komissio ottaa huomioon kyseisen kolmannen maan säännöt, jotka koskevat tuoretta siipikarjanlihaa ja tuoretta lihaa yhteisöön vievien toimijoiden HACCP-periaatteiden ja tarvittaessa mikrobiologisten tarkastusten perusteella tekemien yleisen hygienian säännöllisten tarkastusten täytäntöönpanoa.

2 artikla

Kun direktiivien 71/118/ETY ja 72/462/ETY nojalla tehdään tarkastuksia sen selvittämiseksi, onko laitos kyseisten direktiivien ja direktiivin 64/433/ETY liitteen I säännösten mukainen ja näin ollen otettavissa direktiivin 71/118/ETY 14 artiklan B kohdan 2 alakohdassa ja direktiivin 72/462/ETY 4 artiklan 1 kohdassa säädettyyn luetteloon, huomioon otetaan se, kuinka asianomaiset toimijat ovat panneet täytäntöön päätöksen 2001/471/EY vaatimukset.

3 artikla

Muutetaan komission päätöstä 94/984/EY seuraavasti:

1) Lisätään liitteessä II olevan 15 kohdan (mallit A ja B) II osastoon (kansanterveyttä koskeva todistus) uusi 5 alakohta: "5. edellä tarkoitettu liha on peräisin laitoksesta, joka panee täytäntöön yleisen hygienian tarkastuksia komission päätöksen 2001/471/EY(12) säännösten mukaisesti."

2) Korvataan liitteessä III ilmaisu "2 artiklassa tarkoitettuun terveysmerkkiin" ilmaisulla "1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun terveysmerkkiin".

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 8 päivästä kesäkuuta 2003.

Kun harkitaan, täyttääkö jokin kolmas maa direktiivin 71/118/ETY 15 artiklassa ja direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset kyseisten direktiivien mukaisesti laadittuihin luetteloihin sisällyttämiseksi, tai kun jossain tietyssä kolmannessa maassa tehdään direktiivin 71/118/ETY 14 artiklan mukainen tai direktiivin 72/462/ETY 5 artiklan mukainen tarkastus, komissio ottaa tämän päätöksen tekopäivästä lähtien huomioon kyseisen maan toteuttamat valmistelevat toimet tämän päätöksen vaatimusten noudattamiseksi 8 päivästä kesäkuuta 2003 lähtien.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(4) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

(5) EYVL L 165, 21.6.2001, s. 48.

(6) EYVL L 2, 4.1.1997, s. 6.

(7) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 70.

(8) EYVL L 378, 31.12.1994, s. 11.

(9) EYVL L 232, 30.8.2001, s. 19.

(10) EYVL L 210, 3.8.2001, s. 37.

(11) EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(12) EYVL 165, 21.6.2001, s. 48.

Top