Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1090

Komission asetus (EY) N:o 1090/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

OJ L 164, 22.6.2002, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1090/oj

32002R1090

Komission asetus (EY) N:o 1090/2002, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

Virallinen lehti nro L 164 , 22/06/2002 s. 0032 - 0032


Komission asetus (EY) N:o 1090/2002,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002,

Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 411/2002(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Réunionin riisitoimituksiin liittyvistä yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä 6 päivänä syyskuuta 1989 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2692/89(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1453/1999(4), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2011/2001(5) avataan tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen määrittämistä varten.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 2692/89 9 artiklan mukaisesti komissio voi päättää jätettyjen tarjousten perusteella asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tuen enimmäismäärän vahvistamisesta.

(3) Enimmäismäärää vahvistettaessa on otettava huomioon erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2692/89 2 ja 3 artiklassa säädetyt arviointiperusteet; tarjouskilpailu ratkaistaan niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset ovat enimmäistuen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana Réunioniin toimitettavan CN-koodiin 1006 20 98 kuuluvan pitkäjyväisen esikuoritun riisin enimmäistueksi vahvistetaan 17. ja 20. kesäkuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella 319,00 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(2) EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.

(3) EYVL L 261, 7.9.1989, s. 8.

(4) EYVL L 167, 2.7.1999, s. 19.

(5) EYVL L 272, 13.10.2001, s. 21.

Top