EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A0620(01)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva lisäpöytäkirja

OJ L 162, 20.6.2002, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2002/466/oj

22002A0620(01)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva lisäpöytäkirja

Virallinen lehti nro L 162 , 20/06/2002 s. 0023 - 0025


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva

lisäpöytäkirja

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö",

ja

LATVIAN TASAVALLAN HALLITUS,

jotka

KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehty Eurooppa-sopimus, jäljempänä "Eurooppa-sopimus", allekirjoitettiin Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 1995 ja tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998,

KATSOVAT, että Eurooppa-sopimuksen 20 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan mukaiset tekniset neuvottelut vastavuoroisista kalastusalan tariffimyönnytyksistä yhteisön ja Latvian tasavallan välillä on käyty ja saatu onnistuneesti päätökseen,

KATSOVAT, että neuvotellut kalastusalan myönnytykset vaikuttavat Eurooppa-sopimuksessa vahvistettuihin kahdenvälisiin myönnytyksiin; sopimusta olisi tämän vuoksi muutettava sen kauppaa koskevia näkökohtia mukauttavalla pöytäkirjalla,

KATSOVAT, että yhteisö ja Latvian tasavalta ovat myös sopineet yksinkertaisesta hallinnollisesta menettelystä, jolla neuvotellut tariffimyönnytykset otetaan asteittain käyttöön mahdollisimman pian,

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 artikla

Tämän kaloja ja kalastustuotteita, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 1 artiklassa, koskevan pöytäkirjan voimaantulosta osapuolet soveltavat täyttä vapaakauppaa kaikkiin Eurooppa-sopimuksen liitteeseen XII ja XIII sisältyviin tuotteisiin sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevia muita mahdollisia myönnytyksiä. Tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä molemmat sopimuspuolet soveltavat kolmanneksen alennusta yhteisön ja Latvian tasavallan kaikkiin muihin kaloihin ja kalastustuotteisiin soveltamiin tariffeihin.

Vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä osapuolet soveltavat kolmanneksen lisäalennusta niihin tariffeihin, joita sovellettiin tämän pöytäkirjan tullessa voimaan.

Kolmen vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä, tai yhteisestä sopimuksesta aikaisemmin, sovelletaan täyttä vapaakauppaa kaikkiin kaloihin ja kalastustuotteisiin. Kaikkien kalojen ja kalastustuotteiden täyden vapaakaupan aikaisempaa soveltamista koskevat sopimukset pannaan täytäntöön 4 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetut alennukset lasketaan yleisiä matemaattisia periaatteita käyttäen ja ottaen huomioon seuraavat seikat:

a) luvut, joissa on desimaalipilkun jälkeen luku 50 tai sen alle, pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun;

b) luvut, joissa on desimaalipilkun jälkeen luku, joka ylittää 50, pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun;

c) osapuolet vahvistavat ilman eri toimenpiteitä kaikki alle 2 prosentin tullit nollatulliksi.

Osapuolet vaihtavat tietoja tapauksista, joissa edellä mainittuja periaatteita sovelletaan.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä tarkoittavien sisäisten menettelyidensä päätökseen saattamisesta.

4 artikla

Tätä pöytäkirjaa voidaan muuttaa assosiaationeuvoston päätöksellä.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil dos./Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind og to./Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausendundzwei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες δύο./Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand and two./Fait à Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille deux./Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemiladue./Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizendtwee./Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Maio de dois mil e dois./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksi./Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundratvå./Sastadits Brisele, maija divdesmit devitaja diena, divi tukstosi otraja gada.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen/Eiropas Kopienas varda

>PIC FILE= "L_2002162FI.002401.TIF">

Por la República de Letonia/For Republikken Letland/Für die Republik Lettland/Για τη Δημοκρατία της Λετονίας/For the Republic of Latvia/Pour la République de Lettonie/Per la Repubblica di Lettonia/Voor de Republiek Letland/Pela República da Letónia/Latvian tasavallan puolesta/För Republiken Lettland/Latvijas Republikas varda

>PIC FILE= "L_2002162FI.002501.TIF">

Top