Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2002_130_R_0001_01

2002/358/EY: Neuvoston päätös, tehty 25 huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti

OJ L 130, 15.5.2002, p. 1–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0358

2002/358/EY: Neuvoston päätös, tehty 25 huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti

Virallinen lehti nro L 130 , 15/05/2002 s. 0001 - 0003


Neuvoston päätös,

tehty 25 huhtikuuta 2002,

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti

(2002/358/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen, jäljempänä "yleissopimus", joka hyväksyttiin yhteisön puolesta ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/69/EY(3), perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, että estetään ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään.

(2) Yleissopimuksen osapuolet totesivat osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessa, että teollisuusmaat eivät olleet riittävällä tavalla sitoutuneet palauttamaan, erikseen tai yhteisesti, hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen, joita ei säädellä otsonikerroksen suojelua koskevan puitesopimuksen Montrealin pöytäkirjalla, päästöjä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä, jotta voitaisiin saavuttaa yleissopimuksen pitkän aikavälin tavoite, jonka mukaan on estettävä ihmisen toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän vuoksi konferenssin osapuolet sopivat aloittavansa menettelyn, jonka avulla voitaisiin toteuttaa tarvittavat toimet vuoden 2000 jälkeisenä kautena, hyväksymällä asiaa koskevan pöytäkirjan tai jonkin muun oikeudellisen välineen(4).

(3) Tämän menettelyn tuloksena hyväksyttiin 11 päivänä joulukuuta 1997 ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirja, jäljempänä "pöytäkirja"(5).

(4) Yleissopimuksen osapuolten konferenssi päätti neljännessä kokouksessaan hyväksyä Buenos Airesin toimintasuunnitelman, jotta olisi mahdollista sopia pöytäkirjan tärkeimpien vaatimusten täytäntöönpanosta osapuolten konferenssin kuudennessa kokouksessa(6).

(5) Buenos Airesin toimintasuunnitelman täytäntöönpanon perusasioista sovittiin yksimielisesti, kun osapuolten konferenssin kuudetta istuntoa jatkettiin Bonnissa 19-27 päivänä heinäkuuta 2001(7).

(6) Osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa Marrakeshissa 29 päivän lokakuuta ja 10 päivän marraskuuta 2001 välisenä aikana tehtiin yksimielisesti joukko päätöksiä Bonnin sopimusten täytäntöönpanemiseksi(8).

(7) Pöytäkirja on 24 artiklan mukaisesti avoinna ratifiointia ja hyväksymistä varten valtioille ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöille, jotka ovat allekirjoittaneet sen.

(8) Pöytäkirjan 4 artiklan mukaan osapuolet voivat täyttää 3 artiklaan perustuvat velvoitteensa yhteisesti alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön puitteissa ja yhdessä tällaisen järjestön kanssa.

(9) Kun pöytäkirja allekirjoitettiin New Yorkissa 29 päivänä huhtikuuta 1998, yhteisö julisti, että se ja sen jäsenvaltiot täyttävät pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaiset velvoitteensa yhteisesti pöytäkirjan 4 artiklan määräysten mukaisesti.

(10) Päättäessään täyttää velvoitteensa yhteisesti Kioton pöytäkirjan 4 artiklan mukaisesti yhteisö ja jäsenvaltiot vastaavat kyseisen artiklan 6 kohdan ja pöytäkirjan 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhdessä siitä, että yhteisö täyttää pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaiset päästöjen määrälliset vähentämisvelvoitteensa. Näin ollen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat erikseen ja yhdessä velvolliset toteuttamaan kaikki yleis- ja erityistoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia yhteisön toimielinten toimista johtuvien velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi, mukaan lukien pöytäkirjan mukainen yhteisön päästöjen määrällinen vähentämisvelvoite, jotta tämän velvoitteen täyttäminen helpottuisi ja pidätyttäisiin kaikista toimenpiteistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan velvoitteen täyttämistä.

(11) Oikeusperusta mahdollisille muille päätöksille, joissa yhteisö hyväksyy päästöjen vähentämistä koskevia tulevia velvoitteita, riippuu kyseisten päätösten sisällöstä ja vaikutuksista.

(12) Neuvoston päätelmissä 16 päivänä kesäkuuta 1998(9) sovittiin, mitkä ovat eri jäsenvaltioiden osuudet yhteisön päästöjen vähennysvelvoitteesta. Jotkut jäsenvaltiot esittivät perusvuoden päästöjä sekä yhteisön yhteisiä ja yhteensovitettuja toimia koskevia olettamuksia. Osuudet vaihtelevat, koska niistä päätettäessä on otettu huomioon muun muassa kunkin jäsenvaltion talouskasvun ennusteet, energialähteiden yhdistelmä sekä teollisuuden rakenne. Neuvosto sopi lisäksi, että sopimuksen ehdot sisällytettäisiin neuvoston päätökseen pöytäkirjan hyväksymisestä yhteisön puolesta. Pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden on ilmoitettava puitesopimuksen 8 artiklalla perustetulle sihteeristölle sopimuksensa ehdoista ratifioimis- tai hyväksymiskirjojensa tallettamispäivänä. Yhteisöllä ja sen jäsenvaltioilla on velvollisuus toteuttaa toimenpiteitä, jotta yhteisö voi täyttää pöytäkirjaan perustuvat velvoitteensa, tämän rajoittamatta kunkin jäsenvaltion vastuuta yhteisöä ja muita jäsenvaltioita kohtaan täyttää omat velvoitteensa.

(13) Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden perusvuoden päästöjä ei määritetä lopullisesti ennen pöytäkirjan voimaantuloa. Kun perusvuoden päästöt on lopullisesti määritetty ja viimeistään ennen velvoitekauden alkua, yhteisö ja sen jäsenvaltiot määrittävät nämä päästötasot vastaavina hiilidioksiditonneina yhteisön CO2-päästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä 24 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/389/ETY(10) 8 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(14) Göteborgissa 15 ja 16 päivänä kesäkuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat vakaasti päättäneet täyttää pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa ja totesi, että komissio valmistelee ehdotuksen ratifiointia varten vuoden 2001 loppuun mennessä, jotta yhteisö ja sen jäsenvaltiot voivat täyttää sitoumuksensa ratifioida pöytäkirja pikaisesti.

(15) Laekenissa 14 ja 15 päivänä joulukuuta 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että unioni noudattaa määrätietoisesti Kioton pöytäkirjan mukaisia velvoitteitaan ja haluaa pöytäkirjan tulevan voimaan ennen Johannesburgissa 26 päivän elokuuta ja 4 päivän syyskuuta 2002 välisenä aikana järjestettävää kestävän kehityksen huippukokousta.

(16) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti(11),

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta New Yorkissa 29 päivänä huhtikuuta 1998 allekirjoitettu ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirja, jäljempänä "pöytäkirja".

Pöytäkirjan teksti on liitteessä I.

2 artikla

Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot täyttävät pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohdan mukaiset velvoitteensa yhteisesti pöytäkirjan 4 artiklan määräysten mukaisesti ja ottaen kaikilta osin huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 10 artiklan määräykset.

Liitteessä II esitetään päästöjen määrälliset rajoitus- ja vähennysvelvoitteet, joista Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat sopineet sallittujen päästömäärien määrittämiseksi kullekin niistä ensimmäisen päästöjen määrän rajoittamista ja vähentämistä koskevan velvoitekauden ajaksi vuodesta 2008 vuoteen 2012.

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen liitteessä II asetettuja päästömääriä siten kuin ne määritellään tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Komissio määrittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 ja tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen Euroopan yhteisölle ja kullekin jäsenvaltiolle sallitut päästömäärät vastaavina hiilidioksiditonneina sen jälkeen, kun perusvuoden päästöt on lopullisesti määritetty ja liitteessä II esitettyjen päästöjen määrällisten rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden pohjalta, ottaen huomioon pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lähteistä syntyvien ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien arvioimiseen käytettävät menetelmät ja pöytäkirjan 3 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaiset sallittujen määrien laskentatavat.

Euroopan yhteisön ja kunkin jäsenvaltion sallittu päästömäärä vastaa niille tämän artiklan mukaisesti määritettyä päästömäärää.

4 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksen 93/389/ETY 8 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5 artikla

1. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet ilmoittaa Euroopan yhteisön puolesta tästä päätöksestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet tallettaa 1 kohdassa tarkoitettuna ilmoituspäivänä hyväksymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan pöytäkirjan 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti sen ilmaisemiseksi, että yhteisö sitoutuu noudattamaan sitä.

3. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet tallettaa 1 kohdassa tarkoitettuna ilmoituspäivänä liitteessä III esitetty ilmoitus toimivallasta pöytäkirjan 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6 artikla

1. Pöytäkirjan ratifiointi- tai hyväksymiskirjojensa tallettamisen yhteydessä jäsenvaltioiden on ilmoitettava samanaikaisesti ja omasta puolestaan tästä päätöksestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ratifioimis- tai hyväksymiskirjojensa tallettamiseksi samanaikaisesti yhteisön ja muiden jäsenvaltioiden ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen kanssa, ja jos mahdollista, viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2002.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2002 päätöksestään ratifioida tai hyväksyä pöytäkirja taikka, olosuhteidensa mukaisesti, todennäköinen päivämäärä, jona vaaditut menettelyt saadaan päätökseen. Komissio sopii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa päivästä, jona ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan samanaikaisesti.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

M. Rajoy Brey

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 17.

(2) 6 päivänä helmikuuta 2002 annettu lausunto (ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11.

(4) Päätös 1/CP.1: "Berliinin mandaatti: arvio yleissopimuksen 4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan riittävyydestä mukaan lukien ehdotuksia pöytäkirjaksi ja päätökseksi jatkotoimenpiteistä".

(5) Päätös I/CP.3: "Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksyminen".

(6) Päätös I/CP.4: "Buenos Airesin toimintasuunnitelma".

(7) Päätös 5/CP.6: "Buenos Airesin toimintasuunnitelman täytäntöönpano".

(8) Päätökset 2-24/CP.7: "Marrakeshin sopimukset".

(9) Ympäristöneuvoston 16-17 kesäkuuta 1998 pitämän kokouksen tuloksia käsittelevä Euroopan unionin neuvoston asiakirja nro 9702/98, liite I, 19.6.1998.

(10) EYVL L 167, 9.7.1993, s. 31, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 99/296/EY (EYVL L 117, 5.5.1999, s. 35).

(11) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top