EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0194

2002/194/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Italian tasavallan hallituksen myöntämästä ylimääräisestä kansallisesta tuesta tiettyjen viinialan tuotteiden tislaukselle

OJ L 64, 7.3.2002, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/194/oj

32002D0194

2002/194/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Italian tasavallan hallituksen myöntämästä ylimääräisestä kansallisesta tuesta tiettyjen viinialan tuotteiden tislaukselle

Virallinen lehti nro L 064 , 07/03/2002 s. 0026 - 0026


Neuvoston päätös,

tehty 28 päivänä helmikuuta 2002,

Italian tasavallan hallituksen myöntämästä ylimääräisestä kansallisesta tuesta tiettyjen viinialan tuotteiden tislaukselle

(2002/194/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon Italian tasavallan hallituksen 31 päivänä tammikuuta 2002 esittämän pyynnön,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(1) 29 artiklan mukaan yhteisö voi tukea viinien tislausta viinimarkkinoiden tukemiseksi ja edistääkseen näin tislaustuotteiden toimitusten jatkuvuutta.

(2) Edellä mainitun asetuksen 30 artiklassa sallitaan erityisen tislaustoimenpiteen käyttöön otto, jos huomattavat ylijäämä- ja/tai laatuongelmat aiheuttavat poikkeuksellisia häiriöitä viinimarkkinoilla.

(3) Viinivuotta 2001-2002 leimaa kriisitilanne, jonka voidaan katsoa johtuvan kysynnän ja tarjonnan välisestä epätasapainosta. Tämä johtuu ainakin ylituotannosta ja runsaasta tarjonnasta sisämarkkinoilla varastojen määrän kasvun ja kolmansista maista peräisin olevien viinien tuonnin seurauksena. Italian markkinoilla on ollut huomattavia ylijäämiä erityisesti valkoisten pöytäviinien osalta; näin ollen pöytäviinivarastojen määrä on ylittänyt vuoden 1999 tason 70 prosentilla. Lisäksi tämän viinityypin keskihinta on laskenut 23 prosenttia viinivuoteen 1998-1999 verrattuna, mikä on johtanut tuottajien tulojen huomattavaan vähenemiseen.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklassa säädetty pöytäviinien vapaaehtoinen tislaus juotavaksi tarkoitettujen alkoholijuomien toimitusten jatkuvuuden edesauttamiseksi ei ole riittänyt parantamaan Italian markkinatilannetta, koska tehdyt sopimukset ovat saavuttaneet tason, joka vastaa kaksi kertaa sallittuja määriä.

(5) Kyseinen epätasapaino pöytäviinimarkkinoilla on saanut Italian hallituksen esittämään edellä mainitun asetuksen 30 artiklan nojalla pyynnön erityisen tislaustoimenpiteen käyttöön otosta 5 miljoonalle hehtolitralle pöytäviiniä. Erityisen tislaustoimenpiteen käyttöön ottoon sisältyy tuottajalle maksettu hinta. Aiemmin hyväksytty hinta oli 1,914 euroa tilavuusprosenttia kohti hehtolitralta, jota Italian hallitus ei pidä riittävänä markkinoiden tervehdyttämiseksi.

(6) Italian hallitus aikoo tämän tilanteen korjaamiseksi myöntää sen 4 miljoonan hehtolitran kiintiön puitteissa, jonka avaamisen viinien hallintokomitea hyväksyi komission ehdotuksesta 8 päivänä helmikuuta 2002, kansallista ylimääräistä tukea viinintuottajille, jotka toimittavat viiniä mainitun asetuksen 30 artiklassa tarkoitettuun tislaukseen, jolloin tislauksen johdosta tuottajahinta voidaan nostaa tasolle, joka on enintään 2,12 euroa tilavuusprosenttia kohti hehtolitralta, kuitenkin siten, että se on alle tämän kansallisen toimenpiteen enimmäiskustannusten, jotka on arvioitu 8,27 miljoonaksi euroksi.

(7) Tätä tukea voidaan siten tavallisesta poikkeavien olosuhteiden vuoksi poikkeuksellisesti ja siinä määrin kuin se on todetun epätasapainotilanteen korjaamiseksi ehdottoman välttämätöntä, pitää yhteismarkkinoille soveltuvana tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Italian hallituksen myöntämää ylimääräistä tukea pöytäviinin 4 miljoonan hehtolitran tislaukseen Italian alueella pidetään yhteismarkkinoille soveltuvana, kun tuen enimmäismäärä on 8,27 miljoonaa euroa ja sitä annetaan siihen määrään asti, joka on tarpeen viinin hinnan nostamiseksi 2,12 euroon tilavuusprosenttia kohti hehtolitralta, sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklan nojalla suoritetun erityisen tislaustoimenpiteen puitteissa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Acebes Paniagua

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2585/2001 (EYVL L 345, 29.12.2001, s. 10).

Top