Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0254

Neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi

OJ L 41, 13.2.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; Kumoaja 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/254/oj

32002R0254

Neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi

Virallinen lehti nro L 041 , 13/02/2002 s. 0001 - 0003


Neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2002,

vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) totesi marraskuussa 1999, että Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakanta on vakavassa vaarassa romahtaa.

(2) Myöhemmässä ICES:n lausunnossa todetaan, että Irlanninmeren sukukypsän turskan määrä jää erittäin alhaiseksi vuosina 2000 ja 2001 ja se tulee olemaan alhainen myös vuonna 2002.

(3) Toimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä (ICES-alue VII a) 9 päivänä helmikuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 304/2000(2) säädetään toimenpiteistä sukukypsän turskan suojelemiseksi vuoden 2000 kutukautena.

(4) Toimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä (ICES-alue VII a) 14 päivänä helmikuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2001(3), säädetään toimenpiteistä sukukypsän turskan suojelemiseksi vuoden 2001 kutukautena.

(5) Näiden aikaisempien toimenpiteiden soveltamisaikana on tehty lisää tieteellisiä tutkimuksia ja saatu käytännön kokemuksia, joiden mukaan vuonna 2001 sovellettuja edellytyksiä olisi muutettava vuodelle 2002.

(6) Erityisesti olisi kiellettävä puolipelagisten troolien käyttö kalastuskieltoalueella ja laajennettava erottelevien troolien käyttö aiempaa suuremmalle osalle kalastuskieltoaluetta. Tämän vuoksi ei ole enää tarpeen säätää tarkkailijoiden läsnäolosta aluksilla, joilla käytetään tällaisia pyydyksiä.

(7) Teknisistä lisätoimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä (ICES-alue VII a) 17 päivänä marraskuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2549/2000(4) säädettyjä toimenpiteitä, jotka koskevat suurisilmäisestä vinoneliömäisestä verkkomateriaalista tehtyjen paneelien käyttämistä hinattavissa pohjaverkoissa sekä suurisilmäisen ja neliösilmäisen panelin asentamista atlannin kampasimpukan pyyntiin käytettäviin ovellisiin trooleihin, on muutettava, jotta vältettäisiin aiemmin kohdatut käytännön vaikeudet.

(8) Koska toteutettavat toimenpiteet ovat kiireellisiä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan toimenpiteet sukukypsän turskan suojelemiseksi vuoden 2002 kutukautena Irlanninmerellä (ICES-alue VII a sellaisena kuin se määritellään Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3880/91(5)).

2 artikla

1. Kielletään 14 päivästä helmikuuta 30 päivään huhtikuuta 2002 pohjatroolin, nuotan ja muun senkaltaisen vedettävän verkkopyydyksen, verkon, yksinkertaisen tai kaksinkertaisen riimuverkon tai senkaltaisen seisovan verkon ja minkä tahansa koukuilla varustetun pyydyksen käyttö ICES-alueen VII a osassa, jota rajaavat

- Irlannin itärannikko ja Pohjois-Irlannin itärannikko, sekä

- linjat, jotka yhdistävät seuraavat maantieteelliset koordinaatit peräkkäin suorilla viivoilla:

Pohjois-Irlannin Ardsin niemimaan itärannikolla sijaitseva kohta 54° 30' pohjoista leveyttä,

54° 30' pohjoista leveyttä, 4° 50' läntistä pituutta,

53° 15' pohjoista leveyttä, 4° 50' läntistä pituutta,

Irlannin itärannikolla sijaitseva kohta 53° 15' pohjoista leveyttä.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, edellä tarkoitetulla alueella ja edellä tarkoitettuna aikana

a) sallitaan pohjapyyntiin tarkoitetun ovellisen troolin käyttö edellyttäen, että aluksella ei ole muuntyyppisiä pyydyksiä ja että

i) troolien silmäkoko on joko 70-79 millimetriä tai 80-89 millimetriä, ja

ii) troolit ovat vain jompaa kumpaa sallittua silmäkokoa, ja

iii) troolien ainoakaan yksittäinen silmä riippumatta sen paikasta troolissa ei ole suurempi kuin 300 millimetriä, ja

iv) trooleja käytetään ainoastaan alueella, jota rajaavat seuraavat maantieteelliset koordinaatit peräkkäin suorilla viivoilla yhdistävä linja:

53° 30' pohjoista leveyttä, 5° 30' läntistä pituutta

53° 30' pohjoista leveyttä, 5° 20' läntistä pituutta

54° 20' pohjoista leveyttä, 4° 50' läntistä pituutta

54° 30' pohjoista leveyttä, 5° 10' läntistä pituutta

54° 30' pohjoista leveyttä, 5° 20' läntistä pituutta

54° 00' pohjoista leveyttä, 5° 50' läntistä pituutta

54° 00' pohjoista leveyttä, 6° 10' läntistä pituutta

53° 45' pohjoista leveyttä, 6° 10' läntistä pituutta

53° 45' pohjoista leveyttä, 5° 30' läntistä pituutta

53° 30' pohjoista leveyttä, 5° 30' läntistä pituutta;

b) sallitaan erottelevien troolien käyttö edellyttäen, että aluksella ei pidetä muuntyyppisiä pyydyksiä ja että

i) troolit täyttävät a alakohdassa säädetyt vaatimukset, ja

ii) troolit täyttävät liitteessä säädetyt tekniset vaatimukset.

Lisäksi erottelevia trooleja saa käyttää alueella, jota rajaavat seuraavat maantieteelliset koordinaatit peräkkäin suorilla viivoilla yhdistävä linja:

53° 45' pohjoista leveyttä, 6° 00' läntistä pituutta

53° 45' pohjoista leveyttä, 5° 30' läntistä pituutta

53° 30' pohjoista leveyttä, 5° 30' läntistä pituutta

53° 30' pohjoista leveyttä, 6° 00' läntistä pituutta

53° 45' pohjoista leveyttä, 6° 00' läntistä pituutta.

3 artikla

1. Sellaisten pohjapyyntiin tarkoitettujen ovellisten troolien käyttö, joiden verkkokoko on 80-99 millimetriä ja joihin ei ole kiinnitetty asetuksen (EY) 2549/2000 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä vinoneliösilmäistä panelia eikä mainitun asetuksen 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyä neliösilmäistä panelia, edellyttäen että tällaisilla trooleilla pyydetystä ja aluksella pidetystä saaliista ainakin 85 prosenttia on atlannin kampasimpukkaa ja enintään 5 prosenttia turskaa.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) 2549/2000 artiklan 6 kohdassa säädetään, on kiellettyä pitää aluksella tai käyttää hinattavia pohjaverkkoja, joiden silmäkoko on 80 millimetriä tai enemmän, jollei tällaisen verkon koko yläosa muodostu vinoneliömäisestä verkkomateriaalista, jossa yhdenkään silmän koko ei ole alle 180 millimetriä, tehdystä paneelista, joka on kiinnitetty suoraan verkon yläpaulaan tai enintään kolmeen, suoraan yläpaulaan kiinnitettyyn verkkomateriaaliriviin silmäkoosta riippumatta.

Verkkopaneelin on ulotuttava verkon takaosaan vähintään sen silmien määrän pituudelta, joka saadaan, kun:

a) puomin pituus metreinä jaetaan 12:lla,

b) a alakohdan tulos kerrotaan 5400:lla,

c) b alakohdan tulos jaetaan paneelin pienimmän silmän millimetreinä ilmaistulla silmäkoolla, ja

d) jätetään huomioimatta c alakohdan tuloksessa desimaalit tai muut murto-osat.

4 artikla

Aluksella pidettyjä ja pohjapyyntiin tarkoitetulla ovellisella troolilla tai 2 artiklassa säädetyin edellytyksin erottelevalla troolilla pyydettyjä saaliita ei saa purkaa, elleivät niiden koostumuksen prosenttiosuudet täytä kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98(6) liitteessä I säädettyjä silmäkokoluokaltaan 70-79 millimetrin vedettäville pyydyksille asetettuja edellytyksiä.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä helmikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. de Rato y Figaredo

(1) Lausunto annettu 5 päivänä helmikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 35, 10.2.2000, s. 10, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 660/2000 (EYVL L 80, 31.3.2000, s. 14).

(3) EYVL L 44, 15.2.2001, s. 12.

(4) EYVL L 292, 21.11.2000, s. 5, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1456/2001 (EYVL L 194, 18.7.2001, s. 1).

(5) EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1637/2001 (EYVL L 222, 17.8.2001, s. 20).

(6) EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 973/2001 (EYVL L 137, 19.5.2001, s. 1).

LIITE

EROTTELEVAN TROOLIN TEKNISET YKSITYISKOHDAT

>PIC FILE= "L_2002041FI.000302.TIF">

Top