EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0550

2001/550/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2001, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Espanjassa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2361)

OJ L 197, 21.7.2001, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/550/oj

32001D0550

2001/550/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2001, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Espanjassa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2361)

Virallinen lehti nro L 197 , 21/07/2001 s. 0041 - 0044


Komission päätös,

tehty 20 päivänä heinäkuuta 2001,

sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Espanjassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2361)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/550/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 22 päivänä tammikuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/217/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Espanjan eläinlääkintäviranomaiset ilmoittivat Espanjassa havaituista klassisen sikaruton tapauksista kesä- ja heinäkuussa 2001.

(2) Direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettiin viipymättä suoja- ja valvonta-alueet taudinpurkaustilojen ympärille Espanjassa.

(3) Tuoreen lihan terveysmerkinnästä säädetään terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/433/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/ETY(3).

(4) Espanja on pyytänyt erityisratkaisun hyväksymistä sellaisen sianlihan merkitsemisen ja käytön osalta, joka on saatu Léridan provinssiin perustetuilla valvonta-alueilla sijaitsevilta tiloilta tulevista, toimivaltaisen viranomaisen antamalla erityisluvalla teurastetuista sioista.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Rajoittamatta direktiivin 80/217/ETY ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan soveltamista Espanja saa tehdä direktiivin 64/433/ETY 3 artiklan 1 kohdan A kohdan e alakohdassa kuvatun merkinnän sianlihaan, joka on ennen 11 päivää heinäkuuta 2001 saatu Léridan provinssiin perustetuilla valvonta-alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevista sioista direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti sillä edellytyksellä, että kyseiset siat:

a) ovat peräisin valvonta-alueelta:

- jossa ei ole todettu klassisen sikaruton taudinpurkauksia viimeisten 21 päivän aikana ja jossa on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun tartuntatilojen alustava puhdistus ja desinfiointi saatiin päätökseen,

- joka on perustettu sellaisen suoja-alueen ympärille, jossa on tehty klassisen sikaruton kliinisiä tutkimuksia kaikilla sikatiloilla sen jälkeen, kun klassisen sikaruton taudinpurkauksia todettiin, ja näiden tutkimusten tulokset olivat negatiiviset;

b) ovat peräisin tilalta:

- johon on sovellettu direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 6 kohdan f ja g alakohdan säännösten mukaisesti vahvistettuja suojatoimenpiteitä,

- jolla ei ole epidemiologisen tutkimuksen jälkeen ollut yhteyksiä tartuntatiloihin,

- jonka eläinlääkäri on tarkastanut säännöllisesti vyöhykkeen perustamisen jälkeen. Kaikki tilalla olevat siat on tarkastettava;

c) ovat sisältyneet ruumiinlämmön valvontaohjelmaan ja kliiniseen tutkimukseen. Ohjelma on tehtävä liitteen I mukaisesti;

d) on teurastettu 12 tunnin kuluessa niiden saapumisesta teurastamoon.

2 artikla

Espanjan on varmistettava, että 1 artiklassa tarkoitetulle lihalle annetaan liitteen II mukainen todistus.

3 artikla

Edellä olevan 1 artiklan vaatimuksia vastaavan ja yhteisön sisäiseen kauppaan saatettavan sianlihan mukana on seurattava 2 artiklassa tarkoitettu todistus.

4 artikla

Espanjan on varmistettava, että 1 artiklassa tarkoitettuja sikoja vastaanottamaan hyväksytyt teurastamot eivät samana päivänä ota vastaan muita teurassikoja.

5 artikla

Espanjan on toimitettava jäsenvaltioille ja komissiolle:

a) ennen sikojen teurastamista 1 artiklassa tarkoitettuja teurassikoja vastaanottamaan hyväksyttyjen teurastamojen nimi ja sijainti; ja

b) sikojen teurastamisen jälkeen viikoittain kertomus, joka sisältää seuraavat tiedot:

- hyväksytyssä teurastamossa teurastettujen sikojen lukumäärä,

- direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 6 kohdan f alakohdan i alakohdan edellytysten mukaiset teurassikoihin sovellettavat tunnistusjärjestelmä ja liikkuvuuden valvonta,

- liitteessä I tarkoitetun ruumiinlämmön valvontaohjelman soveltamiseksi annetut ohjeet.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään syyskuuta 2001.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 21.1.1980, s. 11.

(2) EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

(3) EYVL L 243, 11.10.1995, s. 7.

LIITE I

RUUMIINLÄMMÖN VALVONTA

Edellä 1 artiklan c alakohdassa tarkoitetut ruumiinlämmön valvontaohjelma ja kliininen tutkimus tehdään seuraavasti:

1. Enintään 24 tuntia ennen teurastettaviksi tarkoitettujen sikojen lastaamista toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että virkaeläinlääkäri mittaa kyseiseen lähetykseen kuuluvien sikojen ruumiinlämmön niiden peräsuoleen asetetulla lämpömittarilla. Ruumiinlämmön osalta valvottavien sikojen lukumäärä on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

Tutkimuksen aikana kustakin siasta on kirjattava seuraavat tiedot toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten laatimaan taulukkoon: korvamerkkien lukumäärä, tutkimuksen ajankohta ja ruumiinlämpö.

Jos sian ruumiinlämpö on vähintään 40 °C, asiasta on viipymättä ilmoitettava eläinlääkärille. Tautitutkimuksen tekeminen aloitetaan ottamalla huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi annetun direktiivin 80/217/ETY 4 artiklan säännökset.

2. Välittömästi (0-3 tuntia) ennen edellä 1 kohdassa kuvatulla tavalla tutkitun lähetyksen lastaamista toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten nimeämän virkaeläinlääkärin on tehtävä kliininen tutkimus.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa kuvatulla tavalla tutkittujen sikojen lastaamisen yhteydessä virkaeläinlääkärin on annettava terveystodistus, jonka on seurattava lähetyksen mukana hyväksyttyyn teurastamoon.

4. Ruumiinlämmön valvonnan tulokset on annettava hyväksytyssä teurastamossa eläinlääkärille, joka tekee ante mortem-tutkimuksen.

LIITE II

>PIC FILE= "L_2001197FI.004402.TIF">

Top