Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1047

Komission asetus (EY) N:o 1047/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta ja kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta

OJ L 145, 31.5.2001, p. 35–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2002; Kumoaja 32002R0565

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1047/oj

32001R1047

Komission asetus (EY) N:o 1047/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta ja kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 145 , 31/05/2001 s. 0035 - 0040


Komission asetus (EY) N:o 1047/2001,

annettu 30 päivänä toukokuuta 2001,

tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta ja kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 911/2001(2), ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisen, GATT-sopimuksen liitteenä olevassa CXL-luettelossa määrättyjen valkosipulia koskevien myönnytysten muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 28 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/404/EY(3) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisesti pidettyjen neuvottelujen päätyttyä yhteisö muutti valkosipulin tuontiedellytyksiä. Kesäkuun 1 päivästä 2001 alkaen CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnista kannettava tavanomainen tuontitulli koostuu 9,6 prosentin arvotullista ja erityisestä määrästä, jonka suuruus on 1200 euroa nettotonnilta. Neuvoston päätöksellä 2001/404/EY avattiin kuitenkin 38370 tonnin kiintiö (jäljempänä "GATT-kiintiö"), jossa kyseistä paljoustullia ei kanneta. Mainitun päätöksen liitteessä säädetään, että tässä kiintiössä voidaan tuoda 19147 tonnia Argentiinan alkuperätuotteita (järjestysnumero 09.4104), 13200 tonnia Kiinan alkuperätuotteita (järjestysnumero 09.4105) ja 6023 tonnia muiden kolmansien maiden alkuperätuotteita (järjestysnumero 09.4106).

(2) Koska kiintiön ulkopuolella kannetaan paljoustulli, kiintiön hallinnointi edellyttää tuontitodistusmenettelyn perustamista. Tällaisella menettelyllä on myös voitava seurata tarkasti kaikkea valkosipulin tuontia, eli sillä on jatkettava komission asetuksella (EY) N:o 1859/93(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2872/2000(5), perustettua menettelyä, joka on näin ollen kumottava. Kyseisellä menettelyllä olisi joko täydennettävä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1291/2000(6) vahvistettuja yksityiskohtaisia sääntöjä tai tehtävä poikkeuksia niihin. Menettelyllä on ennen kaikkea:

- luotava kaksi todistusluokkaa, joista toinen koskee GATT-kiintiössä noudatettavin edellytyksin tapahtuvaa tuontia (ns. A-todistukset) ja toinen kiintiön ulkopuolella tapahtuvaa tuontia (ns. B-todistukset),

- vahvistettava, että todistukset ovat voimassa enintään kolme kuukautta ja että ne eivät saa olla voimassa kyseessä olevan kiintiövuoden päättymisen jälkeen,

- vahvistettava, että todistukset koskevat ainoastaan hakemuksessa mainittua alkuperää,

- vahvistettava A-todistushakemusten hakemiselle ja tällaisten todistusten myöntämiselle aikataulu, jonka avulla jäsenvaltiot voivat ilmoittaa hyvissä ajoin komissiolle A-todistushakemuksia koskevat tiedot.

(3) Toimenpiteitä on toteutettava, jotta mahdollisuuksien mukaan estetään A-todistushakemuksilla keinottelu ja sellaisten todistusten myöntäminen, jotka eivät koske todellista kaupallista toimintaa hedelmä- ja vihannesalalla. Tämän vuoksi olisi:

- vahvistettava tietyt edellytykset tällaisten todistusten hakijoiden asemalle,

- kiellettävä todistusten siirto, ja

- vahvistettava kohtuullinen raja yksittäisille hakemuksille.

(4) Argentiinan kanssa käyty kirjeenvaihto huomioon ottaen myönnetyt määrät olisi jaettava perinteisten tuojien ja muiden tuojien välillä ja määriteltävä, mitä perinteisten tuojien käsitteellä tarkoitetaan, jotta varmistetaan kiintiöiden paras mahdollinen käyttö.

(5) GATT-kiintiön hallinnoinnin moitteettomuuden varmistamiseksi olisi määriteltävä toimenpiteet, joita komission on toteutettava, jos A-todistushakemusten määrä ylittää jonkin alkuperän tai neljännesvuoden osalta neuvoston päätöksessä 2001/404/EY vahvistetut määrät, joihin on lisätty aiemmin myönnettyjen todistusten käyttämättä jääneet määrät. Jos näihin toimenpiteisiin kuuluu vähennyskertoimen soveltaminen A-todistusten myöntämisen yhteydessä, olisi säädettävä mahdollisuudesta peruuttaa todistushakemus siten, että vakuus vapautetaan välittömästi.

(6) Valvonnan tiukentamiseksi ja epätarkkojen asiakirjojen aiheuttaman kauppasäännösten kiertämisen estämiseksi komission asetuksella (EY) N:o 544/97(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2520/98(8), otetaan käyttöön eräistä kolmansista maista tuotavan valkosipulin alkuperätodistus ja siinä säädetään näistä maista peräisin olevan yhteisöön tuotavan valkosipulin suorat kuljetukset pakollisiksi. Tällaisen alkuperätodistuksen antavat jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 993/2001(10) 56-62 artiklan mukaisesti. Hallinnon yksinkertaisuuden vuoksi olisi tähän asetukseen siirrettävä asetuksen (EY) N:o 544/97 aiheelliset säännökset ja kumottava asetus (EY) N:o 544/97.

(7) On tarpeen säätää, että tämän asetuksen soveltamisajan alkamisen jälkeen Kiinasta peräisin olevien valkosipuleiden tuontiin sovellettavasta suojatoimenpiteestä 25 päivänä toukokuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1104/2000(11) mukaisesti myönnettyjen tuontitodistusten perusteella tapahtuva valkosipulin tuonti voidaan toteuttaa mainittujen todistusten myöntämishetkellä voimassa olevien edellytysten mukaisesti.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

TUONTITODISTUKSET JA TARIFFIKIINTIÖT

1 artikla

Yleiset säännökset

1. CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää tämän asetuksen mukaisesti annettåvan tuontitodistuksen esittämistä.

2. Neuvoston päätöksellä 2001/404/EY avatuissa tariffikiintiöissä, joissa kannettava arvotulli on 9,6 prosenttia, tuotavan valkosipulin luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen sallitaan ainoastaan, jos tuontitodistuksen 20 kohdassa on jokin seuraavista maininnoista:

- Derecho de aduana 9,6 % - Reglamento (CE) n° 1047/2001

- Toldsats 9,6 % - forordning (EF) nr. 1047/2001

- Zollsatz 9,6 % - Verordnung (EG) Nr. 1047/2001

- Δασμός 9,6 % - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1047/2001

- Customs duty 9,6 % - Regulation (EC) No 1047/2001

- Droit de douane 9,6 % - Règlement (CE) n° 1047/2001

- Dazio 9,6 % - Regolamento (CE) n. 1047/2001

- Douanerecht 9,6 % - Verordening (EG) nr. 1047/2001

- Direito aduaneiro: 9,6 % - Regulamento (CE) n.o 1047/2001

- Tulli 9,6 prosenttia - Asetus (EY) N:o 1047/2001

- Tull 9,6 % - Förordning (EG) nr 1047/2001.

Tällaisista tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua "A-todistus". Muista tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua "B-todistus".

3. Tuontitodistushakemuksia, joiden 20 kohdassa on jokin 2 kohdassa esitetyistä maininnoista, pidetään A-todistushakemuksina. Muita hakemuksia pidetään B-todistushakemuksina. A-todistushakemuksella ei voida myöntää B-todistusta.

2 artikla

Kaikkiin todistuksiin sovellettavat säännökset

1. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 säännöksiä sovelletaan tällä asetuksella perustetussa menettelyssä, jollei tämän asetuksen erityissäännöksistä muuta johdu.

2. Todistushakemusten ja tuontitodistusten 8 kohdassa on mainittava tuotteen alkuperämaa. Maininta "kyllä" merkitään 8 kohtaan rastilla. Tuontitodistukset ovat voimassa ainoastaan kyseisessä kohdassa mainitun maan alkuperätuotteiden osalta.

3. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 15 euroa nettotonnilta.

4. Tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden tosiasiallisen myöntämispäivän jälkeen, mutta ei kuitenkaan seuraavan 31 päivän toukokuuta jälkeen.

3 artikla

A-todistusten hakijoihin sovellettavat säännökset

1. A-tuontitodistushakemuksia voivat jättää ainoastaan 2 kohdan mukaiset maatalouskauppiaat.

2. Maatalouskauppiaina pidetään toimijoita, taloudellisia toimijoita, fyysisiä henkilöitä, oikeushenkilöitä, yksityishenkilöitä tai ryhmittymiä, jotka ovat kahtena edellisenä kalenterivuonna käyneet kauppaa ainakin yhden vuoden ajan asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla hedelmillä ja vihanneksilla vähintään 50 tonnia vuodessa. Tämän edellytyksen noudattaminen osoitetaan jäsenvaltion kaupparekisteriin tehdyillä merkinnöillä tai muulla jäsenvaltion hyväksymällä vaihtoehtoisella todisteella.

3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisten maatalouskauppiaiden on toimitettava hakemuksensa tueksi tiedot, joilla voidaan todentaa, noudatetaanko 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla.

4 artikla

Todistushakemukset

1. Kunakin liitteessä I mainittuna vuosineljänneksenä voidaan A-todistushakemuksia jättää ainoastaan kyseessä olevan vuosineljänneksen ensimmäisen maanantain ja viimeisen perjantain välisenä aikana.

2. Edellä 3 artiklassa tarkoitettu maatalouskauppias voi esittää enintään neljä valkosipulin A-tuontitodistushakemusta kunkin liitteessä I mainitun kolmen alkuperän ja vuosineljänneksen osalta, ja hakemusten välillä on oltava vähintään viisi päivää. Kussakin hakemuksessa haettava määrä saa olla enintään 20 prosenttia liitteessä I mainitusta määrästä kyseessä olevan alkuperän ja vuosineljänneksen osalta.

3. A-todistushakemusta ei voi jättää, jos liitteessä I ei mainita mitään määrää.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei sovelleta B-todistushakemuksiin.

5 artikla

Todistusten myöntäminen

1. A-todistukset myönnetään viidentenä työpäivänä sen jälkeen, kun hakemus on jätetty, jollei komissio toteuta toimenpiteitä tällä välin. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa säädetään, A-todistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

2. B-todistukset myönnetään välittömästi ja ilman määrällisiä rajoituksia.

3. Todistuksia ei voida myöntää alkuperätuotteiden tuonnille sellaisista liitteessä II mainituista maista, jotka eivät ole toimittaneet komissiolle tarvittavia tietoja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63-65 artiklan mukaisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn perustamiseksi. Tiedot katsotaan toimitetuiksi päivänä, jona 11 artiklan mukainen julkaiseminen tapahtuu.

6 artikla

A-todistusten enimmäismäärät

1. Kunkin liitteessä I mainitun kolmen alkuperän ja vuosineljänneksen osalta saadaan myöntää A-todistuksia enintään seuraavien määrien summalle:

a) liitteessä I mainittu määrä kyseessä olevan vuosineljänneksen ja alkuperän osalta;

b) edellisen vuosineljänneksen aikana kyseessä olevan alkuperän osalta hakematta jääneet määrät; ja

c) aiemmin myönnettyjen todistusten käyttämättä jääneet määrät, joista on ilmoitettu komissiolle.

Kesäkuun 1 päivän ja seuraavan vuoden toukokuun 31 päivän välisen vuotuisen viitekauden aikana hakematta tai käyttämättä jääneitä määriä ei voida kuitenkaan siirtää seuraavalle vuotuiselle viitekaudelle.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti laskettu enimmäismäärä jaetaan kunkin liitteessä I mainitun kolmen alkuperän ja vuosineljänneksen osalta seuraavasti:

a) 70 prosenttia perinteisille tuojille;

b) 30 prosenttia uusille tuojille.

Käytettävissä olevat määrät jaetaan kuitenkin näistä kahdesta tuojaluokasta riippumatta kunkin vuosineljänneksen kolmannen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

3. Perinteisinä tuojina pidetään 3 artiklan mukaisia maatalouskauppiaita, jotka ovat harjoittaneet valkosipulin tuontia vähintään kaksi vuotta edellisten kolmen kalenterivuoden aikana.

4. Uusina tuojina pidetään 3 artiklan mukaisia maatalouskauppiaita 3 kohdassa tarkoitettuja tuojia lukuun ottamatta.

5. Perinteisten tuojien jättämien A-todistushakemusten mukana on seurattava tiedot, joista voidaan varmentaa, noudattavatko ne 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla.

7 artikla

Komissiolle toimitettavat jäsenvaltioiden ilmoitukset

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) määrät, joille tuontitodistuksia on haettu. Ilmoitukset annetaan seuraavin väliajoin:

- keskiviikkoisin edellisenä maanantaina ja tiistaina jätetyistä hakemuksista,

- perjantaisin edellisenä keskiviikkona ja torstaina jätetyistä hakemuksista;

- maanantaisin edellisen viikon perjantaina jätetyistä hakemuksista;

b) tuontitodistuksissa mainitut määrät, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat todistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on annettu, välistä erotusta;

c) 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti perutuissa A-todistushakemuksissa mainitut määrät.

Ilmoitus edellä b ja c alakohdassa tarkoitetuista tiedoista toimitetaan joka keskiviikko edellisen viikon aikana saatujen tietojen osalta.

Jos yhtään tuontitodistushakemusta ei ole jätetty jonakin a alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona tai jos b ja c alakohdan mukaisia käyttämättä jääneitä tai peruutettuja määriä ei ole, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle tässä kohdassa mainittuina päivinä.

2. Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset:

- jaotellaan hakemuksen jättöpäivän, alkuperämaan todistustyypin (A vai B) ja tuojan perusteella 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

- lähetetään sähköisesti komission jäsenvaltioille tätä tarkoitusta varten toimittamalla lomakkeella.

8 artikla

A-todistusten myöntäminen

1. Jos komissio toteaa jäsenvaltioiden sille 7 artiklan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella, että A-todistushakemukset ylittävät jonkin 6 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti vahvistetun enimmäismäärän jäljellä olevan määrän, se soveltaa tarvittaessa myöhempiin hakemuksiin yhdenmukaista vähennyskerrointa ja keskeyttää A-todistusten myöntämisen 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa mainittuun päivämäärään tai kyseisen vuosineljänneksen loppuun saakka.

2. Edellä 1 kohdan mukaista tutkimusta varten komissio ottaa huomioon jo myönnetyt A-todistukset ja sellaiset A-todistukset, jotka tullaan myöntämään kyseisenä vuosineljänneksenä kyseessä olevan alkuperän osalta.

3. Jos määrä, jolle A-todistus myönnetään 1 kohdan mukaisesti, on pienempi kuin haettu määrä, todistushakemus voidaan peruuttaa kolmen työpäivän kuluessa 1 kohdan mukaisesti annettavan asetuksen julkaisemisesta. Kun kyseessä on tällainen peruutus, vakuus vapautetaan välittömästi.

4. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta A-todistuksiin.

II OSASTO

ALKUPERÄTODISTUKSET

9 artikla

Yleiset säännökset

Liitteessä II mainituista kolmansista maista peräisin olevan valkosipulin luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää:

a) kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten myöntämän alkuperätodistuksen esittämistä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55-65 artiklan säännösten mukaisesti; ja

b) sitä, että tuote kuljetetaan suoraan kyseisestä maasta yhteisöön.

10 artikla

Suora kuljetus

1. Liitteessä II mainitusta kolmannesta maasta yhteisöön tapahtuvana suorana kuljetuksena pidetään:

a) sellaista tuotteiden kuljetusta, joka tehdään käymättä muun kolmannen maan alueella;

b) sellaista tuotteiden kuljetusta, joka tehdään muiden kolmansien maiden kuin alkuperämaan kautta, joissa tuotteet voidaan uudelleenlastata tai varastoida väliaikaisesti siinä tapauksessa, että kauttakulku voidaan perustella maantieteellisillä syillä tai yksinomaan kuljetustarpeisiin liittyvillä syillä ja:

- tuotteet ovat pysyneet tulliviranomaisten valvonnassa kauttakulku- tai varastointimaassa,

- tuotteita ei ole pidetty kaupan eikä luovutettu kulutukseen siellä,

- tuotteille ei ole tehty, soveltuvin osin, muita toimenpiteitä kuin purkaminen ja uudelleenlastaus tai muut niiden säilymisen varmistamiseksi tarvitut toimenpiteet.

2. Todiste 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä toimitetaan komissiolle esittämällä:

a) joko alkuperämaassa myönnetty kuljetusasiakirja, jonka perusteella kauttakuljetus on tapahtunut;

b) tai kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todiste, jossa on:

- tarkka kuvaus tavaroista,

- tavaroiden purkamis- ja uudelleenlastauspäivä tai mahdollisesti päivä, jona tavarat lastattiin laivaan tai purettiin sieltä, sekä tiedot käytetyistä laivoista,

- todiste olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty;

c) tai näiden puuttuessa muut todisteasiakirjat.

11 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

Heti kun liitteessä II mainitut maat toimittavat tarvittavat tiedot asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63-65 artiklan mukaisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn perustamiseksi, ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

III OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 1859/93 ja (EY) N:o 544/97 13 artiklan toisessa alakohdassa ilmoitetusta päivämäärästä alkaen.

13 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2001. Sitä ei kuitenkaan sovelleta vapaaseen liikkeeseen luovutukseen, joka tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1104/2000 mukaisesti ennen tätä päivämäärää myönnettyjen tuontitodistusten perusteella. Edellä 12 artiklassa tarkoitettuja asetuksia sovelletaan edelleen tällaiseen vapaaseen liikkeeseen luovutukseen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä toukokuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 129, 11.5.2001, s. 3.

(3) EYVL L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4) EYVL L 170, 13.7.1993, s. 10.

(5) EYVL L 333, 29.12.2000, s. 49.

(6) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EYVL L 84, 26.3.1997, s. 8.

(8) EYVL L 315, 25.11.1998, s. 10.

(9) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(10) EYVL L 141, 28.5.2001, s. 1.

(11) EYVL L 125, 26.5.2000, s. 21.

LIITE I

Päätöksen 2001/404/EY mukaisesti avatut tariffikiintiöt CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnille

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Luettelo 9 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista

Libanon

Iran

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Vietnam

Malesia

Top