Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1028(01)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus - Päätösasiakirja - Julistukset

OJ L 276, 28.10.2000, p. 45–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 055 P. 336 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 074 P. 3 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 074 P. 3 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 56 - 90

In force

22000A1028(01)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus - Päätösasiakirja - Julistukset

Virallinen lehti nro L 276 , 28/10/2000 s. 0045 - 0079


Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA, ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen osapuolet, jäljempänä "Euroopan yhteisön jäsenvaltiot",

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö",

sekä

MEKSIKON YHDYSVALLAT, jäljempänä "Meksiko",

jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisen kulttuuriperintönsä sekä niitä yhdistävät lujat historialliset, poliittiset ja taloudelliset siteet,

PITÄVÄT MIELESSÄ yleisemmän tavoitteen kehittää ja lujittaa kansainvälisiä suhteita ja erityisesti Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välisiä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON 26 päivänä huhtikuuta 1991 Luxemburgissa allekirjoitetun yhteisön ja Meksikon yhteistyötä koskevan puitesopimuksen merkittävän osuuden kaikkien näiden siteiden lujittamisessa,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten yhteisen edun perustaa uusia sopimussuhteita kahdenvälisten suhteidensa edelleen lujittamiseksi erityisesti tiiviimmän poliittisen vuoropuhelun, asteittaisen ja vastavuoroisen kaupan vapauttamisen, juoksevien maksujen, pääomanliikkeiden ja näkymättömien liiketoimien vapauttamisen, investointien edistämisen sekä laajemman yhteistyön avulla,

OTTAVAT HUOMIOON täyden sitoutumisensa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisten kansanvallan periaatteiden ja perusihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisiin valtioiden välisiä hyviä suhteita ja yhteistyötä koskeviin kansainvälisen oikeuden periaatteisiin sekä São Paolossa vuonna 1994 annetussa Rion ryhmän ja Euroopan unionin ministerien julistuksessa esitettyihin oikeusvaltion ja hyvän hallinnon periaatteisiin,

PITÄVÄT MIELESSÄ tarpeen vakiinnuttaa niiden välinen poliittinen vuoropuhelu kahdenvälisellä ja kansainvälisellä tasolla niiden suhteiden tiivistämiseksi kaikilla yhteisen edun mukaisilla aloilla,

OTTAVAT HUOMIOON Kööpenhaminassa maaliskuussa 1995 pidetyn sosiaalisen kehityksen maailmanlaajuisen huippukokouksen julistuksen periaatteiden ja arvojen merkityksen osapuolille,

PITÄVÄT MIELESSÄ vuoden 1992 Rion ympäristöä ja kehitystä koskevan julistuksen toimintasuunnitelmassa n:o 21 sovittujen ja vahvistettujen kestävän kehityksen periaatteiden asianmukaisen täytäntöönpanon merkityksen osapuolille,

OTTAVAT HUOMIOON sitoutumisensa markkinatalouden periaatteisiin ja pitävät mielessä sen merkityksen, jonka ne antavat Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen mukaiselle kansainväliselle kaupalle taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäseninä korostaen erityisesti avointa alueellisuutta, ja

PITÄVÄT MIELESSÄ Pariisissa 2 päivänä toukokuuta 1995 allekirjoitetun yhteisen juhlallisen julistuksen ehdot, joiden mukaan osapuolet päättivät tarkastella kahdenvälisten suhteidensa kaikkia osa-alueita pitkällä aikavälillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä tämän sopimuksen:

I OSASTO

SOPIMUKSEN LUONNE JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Sopimuksen perusta

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa esitettyjen kansanvallan periaatteiden ja perusihmisoikeuksien kunnioittaminen ohjaa osapuolten sisä- ja ulkopolitiikkaa ja on tämän sopimuksen olennainen osa.

2 artikla

Sopimuksen luonne ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tavoitteena on lujittaa osapuolten nykyisiä suhteita vastavuoroisuuden ja yhteisen edun perusteella. Tämän vuoksi sopimuksella vakiinnutetaan poliittista vuoropuhelua, lujitetaan kaupallisia ja taloudellisia suhteita vapauttamalla kauppaa WTO:n sääntöjen mukaisesti sekä lujitetaan ja laajennetaan yhteistyötä.

II OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1. Osapuolet sopivat vakiinnuttavansa tiiviimmän poliittisen vuoropuhelun, joka perustuu 1 artiklassa tarkoitettuihin periaatteisiin ja joka kattaa kaikki yhteisen edun mukaiset kahdenväliset ja kansainväliset kysymykset sekä johtaa osapuolten läheisempiin neuvotteluihin niissä kansainvälisissä järjestöissä, joihin molemmat osapuolet kuuluvat.

2. Vuoropuhelua käydään "Euroopan Unionin ja Meksikon yhteisen julistuksen poliittisesta vuoropuhelusta" mukaisesti, mikä muodostaa erottamattoman osan sopimusta ja sisältyy loppuasiakirjaan.

3. Yhteisessä julistuksessa määrättyä ministeritason vuoropuhelua käydään pääasiallisesti tämän sopimuksen 45 artiklalla perustetussa yhteisneuvostossa.

III OSASTO

KAUPPA

4 artikla

Tavoite

Tämän osaston tavoitteena on luoda puitteet tavaroiden ja palveluiden kaupan kehittämisen edistämiselle mukaan lukien WTO:n asiaa koskevien sääntöjen mukainen tavaroiden ja palveluiden kaupan kahdenvälinen ja suosituimmuuteen perustuva asteittainen ja vastavuoroinen vapauttaminen, jossa otetaan huomioon tiettyjen tuotteiden ja palvelualojen arkuus.

5 artikla

Tavaroiden kauppa

Yhteisneuvosto päättää 4 artiklassa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi järjestelyistä ja aikataulusta tavaroiden kaupan kahdenväliseksi, asteittaiseksi ja vastavuoroiseksi vapauttamiseksi tariffiesteistä ja muista kuin tariffiesteistä WTO:n asiaa koskevien sääntöjen ja erityisesti Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan mukaisesti sekä tiettyjen tuotteiden arkuuden huomioon ottaen. Tämä päätös käsittää erityisesti seuraavat kysymykset:

a) kattavuus ja siirtymäkaudet;

b) tuonti- ja vientitullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut;

c) tuontia ja vientiä koskevat määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet;

d) kansallinen kohtelu, mukaan lukien syrjivän verokohtelun kieltäminen tavaroista määrättyjen verojen osalta;

e) polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja tasoitustoimenpiteet;

f) suoja- ja valvontatoimenpiteet;

g) alkuperäsäännöt ja hallinnollinen yhteistyö;

h) tulliyhteistyö;

i) tullausarvon määritys;

j) muun muassa tekniset määräykset ja standardit, terveyttä ja kasvien terveyttä koskeva lainsäädäntö, vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroinen tunnustaminen, varmentamiset, merkintäjärjestelmät;

k) muun muassa yleisen moraalin, järjestyksen tai turvallisuuden kannalta perustellut yleiset poikkeukset; ihmisten, eläinten ja kasvien elämän ja terveyden suojelu; teollisen, henkisen ja kaupallisen omaisuuden suoja;

l) maksutasevaikeuksien ilmetessä sovellettavat rajoitukset.

6 artikla

Palveluiden kauppa

Yhteisneuvosto päättää 4 artiklassa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisista järjestelyistä palvelujen kaupan asteittaiseksi ja vastavuoroiseksi vapauttamiseksi WTO:n asiaa koskevien sääntöjen ja erityisesti palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) V artiklan mukaisesti sekä osapuolten kyseisen sopimuksen puitteissa jo antamat sitoumukset asianmukaisesti huomioon ottaen.

7 artikla

Tämän sopimuksen 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut tavaroiden ja palveluiden kauppaa koskevien yhteisneuvoston päätösten on katettava riittävän hyvin kaikki nämä kysymykset kokonaisvaltaisissa puitteissa ja ne tulevat voimaan heti, kun ne on tehty.

IV OSASTO

PÄÄOMANLIIKKEET JA MAKSUT

8 artikla

Pääomanliikkeet ja maksut

Tämän osaston tavoitteena on luoda puitteet yhteisön ja Meksikon välisten pääomanliikkeiden ja maksujen asteittaisen ja vastavuoroisen vapauttamisen edistämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen muiden määräysten ja osapuolten välillä sovellettavien muiden kansainvälisten sopimusten mukaisten muiden velvollisuuksien soveltamista.

9 artikla

Edellä 8 artiklassa määrätyn tavoitteen saavuttamiseksi yhteisneuvosto päättää toimenpiteistä ja aikataulusta osapuolten välisiä pääomanliikkeitä ja maksuja koskevien rajoitusten asteittaiseksi ja vastavuoroiseksi poistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen muiden määräysten ja osapuolten välillä sovellettavien muiden kansainvälisten sopimusten mukaisten muiden velvollisuuksien soveltamista.

Tämä päätös käsittää erityisesti seuraavat kysymykset:

a) tähän osastoon suoraan tai epäsuorasti kuuluvien käsitteiden määrittely, sisältö ja ulottuvuus;

b) pääomanliikkeet ja maksut, myös kansallinen kohtelu, joita vapauttaminen koskee;

c) vapauttamisen laajuus ja siirtymäkaudet;

d) sellaisen lausekkeen käyttöönotto, jolla osapuolille annetaan mahdollisuus soveltaa edelleen tällä alalla rajoituksia, jotka ovat perusteltuja yleisen järjestyksen, turvallisuuden, kansanterveyden tai puolustuksen kannalta;

e) sellaisten lausekkeiden käyttöönotto, joilla annetaan osapuolille mahdollisuus ottaa käyttöön rajoituksia tällä alalla, jos jomman kumman osapuolen valuuttakurssi- tai rahapolitiikan toiminnassa esiintyy vaikeuksia, maksutasevaikeuksissa tai otettaessa käyttöön kansainvälisen oikeuden mukaisesti kolmansiin maihin sovellettavia taloudellisia rajoituksia.

V OSASTO

JULKISET HANKINNAT, KILPAILU, HENKINEN OMAISUUS JA MUUT KAUPAN LIITÄNNÄISMÄÄRÄYKSET

10 artikla

Julkiset hankinnat

1. Osapuolet sopivat sovittujen julkisten hankintojensa asteittaisesta ja molemminpuolisesta avaamisesta vastavuoroisuuden perusteella.

2. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteisneuvosto päättää tarkoituksenmukaisista järjestelyistä ja aikataulusta. Tämä päätös koskee erityisesti seuraavia kysymyksiä:

a) sovitun vapauttamisen kattavuus;

b) syrjimätön pääsy sovituille markkinoille;

c) kynnysarvot;

d) rehelliset ja avoimet käytännöt;

e) selvät valitusmenettelyt;

f) tietotekniikan käyttö.

11 artikla

Kilpailu

1. Osapuolet sopivat tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä sellaisten kilpailun vääristymien tai rajoitusten syntymisen ehkäisemiseksi, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa yhteisön ja Meksikon väliseen kauppaan. Yhteisneuvosto luo tätä varten yhteistyö- ja yhteensovittamismekanismeja niille osapuolten viranomaisille, jotka vastaavat kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. Tähän yhteistyöhön kuuluvat molemminpuolinen oikeudellinen apu, ilmoittaminen, neuvottelut ja tietojen vaihto kilpailulainsäädännön ja -politiikkojen täytäntöönpanoon liittyvän avoimuuden varmistamiseksi.

2. Tätä varten yhteisneuvosto päättää erityisesti seuraavista seikoista:

a) yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat;

b) yhden tai useamman yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö;

c) yritysten väliset sulautumiset;

d) valtion kaupalliset monopolit;

e) julkiset yritykset tai yritykset, joille on myönnetty erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia.

12 artikla

Henkinen, teollinen ja kaupallinen omaisuus

1. Osapuolet, jotka vahvistavat uudelleen kuinka tärkeinä ne pitävät henkisen omaisuuden suojaa (tekijänoikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet tietokoneohjelmiin ja tietokantoihin, ja lähioikeudet, patentteihin liittyvät oikeudet, teolliset mallit, maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien alkuperänimitykset, tavaramerkit, integroitujen piirien piirimallit ja suoja epärehelliseltä kilpailulta sellaisena kuin se määritellään teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 10 a artiklassa, sekä julkistamattoman tiedon suoja), toteuttavat tarkoituksenmukaiset toimenpiteet riittävän ja tehokkaan suojan varmistamiseksi korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot tällaisten oikeuksien toteuttamiseksi.

2. Tätä varten yhteisneuvosto päättää:

a) neuvottelumekanismista molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi henkisen omaisuuden suojaa koskevissa vaikeuksissa;

b) toteutettavista yksityiskohtaisista toimenpiteistä 1 kohdassa esitetyn tavoitteen saavuttamiseksi ottaen huomioon erityisesti henkistä omaisuutta koskevat monenväliset yleissopimukset.

VI OSASTO

YHTEISTYÖ

13 artikla

Yhteistyötä ja taloudellisia kysymyksiä koskeva vuoropuhelu

1. Yhteisneuvosto aloittaa säännöllisen vuoropuhelun, jotta voidaan tiivistää ja parantaa tässä osastossa määrättyä yhteistyötä, johon kuuluu erityisesti:

a) tietojen vaihto ja yhteistyön kehittymisen määräaikainen tarkistaminen;

b) tässä sopimuksessa määrättyjen alakohtaisten sopimusten täytäntöönpanon yhteensovittaminen ja valvonta sekä uusien samankaltaisten sopimusten tekemisen mahdollisuuden tarkastelu.

2. Yhteisneuvosto aloittaa myös taloudellisia kysymyksiä koskevan säännöllisen vuoropuhelun, johon kuuluu erityisesti makroekonomisia näkökohtia koskevien tietojen erittely ja vaihto kaupan ja investointien edistämiseksi.

14 artikla

Teollinen yhteistyö

1. Osapuolet tukevat ja edistävät toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kehittää ja lujittaa pyrkimyksiä aloittaa dynaaminen, integroitu ja hajautettu teollisen yhteistyön hallinto taloudelliselle kehitykselle otollisen ilmapiirin luomiseksi ja ottaen huomioon osapuolten yhteiset edut.

2. Tässä yhteistyössä keskitytään erityisesti:

a) lujittamaan osapuolten taloudellisten toimijoiden välisiä yhteyksiä järjestämällä konferensseja, seminaareja, valtuuskuntia teollisten ja teknisten mahdollisuuksien selvittämiseksi, pyöreän pöydän neuvotteluja sekä yleisiä ja alakohtaisia messuja osapuolten yhteisten kaupallisten etujen yksilöimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä kaupan, investointien ja teollisen yhteistyön sekä teknologian siirtohankkeiden edistämiseksi;

b) lujittamaan osapuolten taloudellisten toimijoiden nykyistä vuoropuhelua ja laajentamaan sen alaa edistämällä neuvotteluja ja yhteensovittamista teollisen yhteistyön esteiden yksilöimiseksi ja poistamiseksi, kilpailusääntöjen noudattamisen edistämiseksi, yleisten toimenpiteiden johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja teollisuuden auttamiseksi sopeutumaan markkinoiden vaatimuksiin;

c) edistämään teollista yhteistyötä koskevia aloitteita osapuolten yksityistämis- ja vapauttamiskehityksen yhteydessä investointien edistämiseksi yritysten välisen teollisen yhteistyön avulla;

d) tukemaan nykyaikaistamista, monipuolistamista, innovaatiota, koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä sekä laatualoitteita;

e) edistämään osapuolten osallistumista kokeiluhankkeisiin ja erityisohjelmiin niitä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

15 artikla

Investointien edistäminen

Osapuolet auttavat luomaan vastavuoroisille investoinneille otollisen ja vakaan ympäristön.

Tätä yhteistyötä toteutetaan muun muassa seuraavasti:

a) lainsäädäntöä ja investointimahdollisuuksia koskevien tiedonvälitys-, yksilöinti- ja tiedonlevitysjärjestelyjen avulla;

b) tukemalla sellaisen oikeudellisen ympäristön kehittämistä, joka edistää osapuolten välisiä investointeja, tekemällä tarvittaessa jäsenvaltioiden ja Meksikon välisiä sopimuksia investointien edistämisestä ja suojelusta sekä sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen estämisestä;

c) kehittämällä yhdenmukaistettuja ja yksinkertaistettuja hallinnollisia menettelyjä;

d) kehittämällä erityisesti osapuolten pienten ja keskisuurten yritysten kanssa menettelyjä yhteisinvestointeja varten.

16 artikla

Rahoituspalvelut

1. Osapuolet aloittavat lakiensa, asetustensa ja politiikkojensa sekä GATS-yleissopimuksen sääntöjen mukaisen yhteistyön rahoituspalvelujen alalla yhteisten etujensa sekä pitkän ja keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidensa mukaisesti.

2. Osapuolet sopivat tekevänsä kahden- ja monenvälistä yhteistyötä lisätäkseen liiketoimintaympäristöjensä keskinäistä ymmärtämystä ja tietoisuutta sekä aloittaakseen rahoituksen sääntelyä, rahoitusseurantaa ja -valvontaa sekä muita yhteisen edun mukaisia kysymyksiä koskevien tietojen vaihdon.

3. Tämän yhteistyön erityisenä tavoitteena on edistää tuottavuuden kasvua ja monipuolistumista sekä kilpailukykyä rahoituspalvelujen alalla.

17 artikla

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva yhteistyö

1. Osapuolet edistävät pienten ja keskisuurten yritysten kehittymiselle otollista ympäristöä.

2. Tämä yhteistyö muodostuu:

a) taloudellisten toimijoiden välisten yhteyksien, yhteisinvestointien, yhteisyritysten perustamisen ja tietoverkkojen luomisen edistämisestä nykyisten laaja-alaisten ohjelmien, kuten ECIP-rahoitusohjelman, AL-INVEST-ohjelman, BRE-toimiston ja BCNET-verkon avulla;

b) rahoituksen saamisen helpottamisesta, tietojen välittämisestä ja innovaation edistämisestä.

18 artikla

Tekniset määräykset ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä teknisten määräysten ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla.

19 artikla

Tulliyhteistyö

1. Tulliyhteistyön tavoitteena on varmistaa hyvien kauppatapojen noudattaminen. Osapuolet edistävät tulliyhteistyötä kauppasuhteidensa oikeudellisten puitteiden parantamiseksi ja lujittamiseksi.

2. Tähän yhteistyöhön kuuluu erityisesti seuraavaa:

a) tietojen vaihto;

b) uusien koulutustekniikoiden kehittäminen sekä kunkin alan kansainvälisissä erityisjärjestöissä alulle pantujen toimien yhteensovittaminen;

c) tulli- ja verohallintojen virkamiesten ja johtavien virkamiesten vaihdot;

d) tavaroiden tulliselvitysmenettelyjen yksinkertaistaminen;

e) teknisen avun antaminen tarvittaessa.

3. Osapuolet ilmaisevat olevansa kiinnostuneita tekemään tulevaisuudessa pöytäkirjan molemminpuolisesta avusta tullialalla tässä sopimuksessa määrätyn institutionaalisen rakenteen puitteissa sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyömuotoja.

20 artikla

Tietoyhteiskunta

1. Osapuolet ovat tietoisia siitä, että tieto- ja viestintätekniikat ovat nyky-yhteiskunnan tärkeimpiä tekijöitä ja erittäin tärkeitä taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

2. Tämän alan yhteistyössä keskitytään erityisesti:

a) vuoropuheluun tietoyhteiskunnan eri näkökohdista;

b) tieto- ja televiestintätekniikoiden sääntelyä, standardointia sekä vaatimustenmukaisuustestejä ja varmentamista koskevien tietojen vaihtoon ja niiden yhteydessä tarvittavaan tekniseen apuun;

c) uusien tieto- ja televiestintätekniikoiden levittämiseen sekä uusien palveluiden parantamiseen edistyneen viestinnän, palveluiden ja tietotekniikan tarjoamien mahdollisuuksien alalla;

d) yhteisten tutkimusta sekä teknologista ja teollista kehittämistä koskevien hankkeiden edistämiseen ja toteuttamiseen uusien tieto-, viestintä- ja telematiikka- sekä tietoyhteiskuntaa koskevien tekniikoiden alalla;

e) edistämään osapuolten osallistumista kokeiluhankkeisiin ja erityisohjelmiin niitä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

f) telemaattisten verkkojen ja palveluiden yhteenliitettävyyteen ja yhteiskäytettävyyteen;

g) sääntely-yhteistyötä koskevaan vuoropuheluun, joka koskee kansainvälisiä on-line-palveluita, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan liittyvät näkökohdat mukaan lukien;

h) vastavuoroinen pääsy tietokantoihin sovittavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

21 artikla

Yhteistyö maatalous- ja maaseutualalla

1. Osapuolet edistävät kehitystä ja yhteistyötä maatalousalalla, maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden alalla ja maaseutualalla.

2. Tätä varten osapuolet tarkastelevat muun muassa seuraavaa:

a) toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa terveyttä, kasvien terveyttä ja ympäristöä koskevia standardeja ja sääntöjä kaupan helpottamiseksi osapuolten voimassa olevan lainsäädännön huomioon ottaen ja WTO:n sääntöjä 5 artiklassa esitettyjen ehtojen lisäksi noudattaen;

b) mahdollisuutta tietojen vaihtoon sekä tätä tarkoittavien hankkeiden ja toimien toteuttamiseen erityisesti viestinnän, tieteellisen ja teknisen tutkimuksen sekä inhimillisten voimavarojen kehityksen alalla.

22 artikla

Yhteistyö kaivosteollisuuden alalla

Osapuolet sopivat edistävänsä yhteistyötä kaivosteollisuuden alalla toteuttamalla pääasiallisesti toimia, joiden tarkoituksena on:

a) edistää mineraalien etsintää, hyödyntämistä ja kannattavaa käyttöä osapuolten tämän alan lainsäädännön mukaisesti;

b) mineraalien etsintään ja hyödyntämiseen liittyvien tietojen, kokemusten ja teknologian vaihdon edistäminen;

c) edistää asiantuntijoiden vaihtoa ja tehdä yhteistä tutkimusta teknologisen kehittämisen mahdollisuuksien lisäämiseksi;

d) kehittää toimenpiteitä investointien edistämiseksi tällä alalla.

23 artikla

Yhteistyö energia-alalla

1. Osapuolten yhteistyöllä pyritään kehittämään niiden energia-aloja keskittyen edistämään teknologian siirtoa ja osapuolten lainsäädäntöä koskevien tietojen vaihtoa.

2. Yhteistyötä tällä alalla tehdään pääasiallisesti vaihtamalla tietoja, kouluttamalla työntekijöitä, siirtämällä teknologiaa ja toteuttamalla yhteisiä teknologian kehittämis- ja infrastruktuurihankkeita; suunnittelemalla tehokkaampia energian kehittämistä koskevia hankkeita, edistämällä energian järkiperäistä käyttöä, tukemalla vaihtoehtoisten ympäristöä suojelevien ja uudistuvien energianlähteiden käyttöä sekä edistämällä energian tuotantoon tarkoitettuja kierrätys- ja jätteidenkäsittelyhankkeita.

24 artikla

Yhteistyö liikenteen alalla

1. Liikennettä koskevan osapuolten yhteistyön tavoitteena on:

a) tukea liikennejärjestelmien uudelleenjärjestämistä ja nykyaikaistamista;

b) edistää käyttöstandardien käyttöä.

2. Tässä yhteydessä etusijalla ovat:

a) osapuolten liikennepolitiikkoja sekä muita yhteisen edun mukaisia aiheita koskeva asiantuntijoiden välinen tietojen vaihto;

b) taloudellisille toimijoille ja julkishallinnon vanhemmille virkamiehille tarkoitetut taloudelliset, oikeudelliset ja tekniset koulutusohjelmat;

c) maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevien tietojen vaihto;

d) tekninen apu liikennejärjestelmän kaikkien osien uudelleenjärjestämiselle ja nykyaikaistamiselle.

3. Osapuolet tarkastelevat kaikkia kansainvälisiin meriliikennepalveluihin liittyviä näkökohtia varmistaakseen, että ne eivät estä kaupan molemminpuolista laajentumista. Tässä yhteydessä neuvotellaan kansainvälisten meriliikennepalvelujen vapauttamisesta tämän sopimuksen 6 artiklan määräysten mukaisesti.

25 artikla

Yhteistyö matkailualalla

1. Osapuolten yhteistyön pääasiallisena tavoitteena on parantaa tietojen vaihtoa ja laatia parhaita käytäntöjä matkailun tasapainoisen ja kestävän kehityksen varmistamiseksi.

2. Tässä yhteydessä osapuolet keskittyvät erityisesti:

a) suojaamaan luonnon- ja kulttuuriperinnön voimavarat ja lisäämään niitä mahdollisimman suuressa määrin;

b) kunnioittamaan paikallisyhteisöjen loukkaamattomuutta ja etuja;

c) edistämään naapurimaiden alueiden ja kaupunkien yhteistyötä;

d) parantamaan koulutusta hotellialalla kiinnittäen erityistä huomiota hotellien johtamiseen ja hallintoon.

26 artikla

Tilastoyhteistyö

Osapuolet sopivat edistävänsä tilastomenetelmien ja -käytäntöjen yhdenmukaistamista, jotta ne voivat yhteisesti hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti käyttää tavaroiden ja palveluiden kauppaa koskevia tilastoja sekä yleisemmin mitä tahansa tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa sellaista alaa koskevia tilastoja, josta niitä voidaan tehdä.

27 artikla

Hallinto

Osapuolet tekevät yhteistyötä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason hallintoon ja toimielimiin liittyvissä kysymyksissä edistääkseen henkilöstön koulutusta ja hallinnon nykyaikaistamista.

28 artikla

Huumausaineiden kaupan, rahanpesun ja huumausaineiden kemiallisten esiasteiden torjuntaa koskeva yhteistyö

1. Osapuolet toteuttavat tarkoituksenmukaisena pitämäänsä yhteistyötä ja yhteydenpitoa kansallisten lainsäädäntöjensä mukaisesti tiivistääkseen toimintaansa huumausaineiden tuotannon, jakelun ja laittoman käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

2. Yhteistyössä tukeudutaan tämän alan toimivaltaisiin elimiin, ja siihen kuuluu erityisesti seuraavaa:

a) huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä sekä huumausaineiden käyttäjien hoitoa ja yhteiskuntaan sopeuttamista koskevien yhteensovitettujen ohjelmien ja toimenpiteiden, myös teknisen avun ohjelmien, kehittäminen. Tähän toimintaan kuuluvat myös tutkimus sekä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vähentää huumausaineiden tuotantoa laittomien satojen kasvattamiseen käytettyihin alueisiin kohdistuvalla alueellisella kehittämisellä;

b) huumausaineiden valvontaa koskevien tutkimusohjelmien ja -hankkeiden kehittäminen;

c) tietojen vaihto, joka koskee huumausaineiden valvonnan ja rahanpesun torjunnan oikeudellista ja hallinnollista kohtelua sekä niitä koskevien aiheellisten, myös yhteisön ja alalla toimivien kansainvälisten elinten hyväksymiä toimenpiteitä;

d) huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettävien kemiallisten aineiden esiasteiden ja muiden aineiden väärinkäytön estäminen osapuolten 13 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoittaman huumausaineiden esiasteiden ja kemiallisten aineiden valvontaa koskevan sopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1988 Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

29 artikla

Tieteellinen ja teknologinen yhteistyö

1. Osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä yhteisen edun mukaisilla tieteen ja teknologian aloilla toistensa politiikat huomioon ottaen.

2. Yhteistyön tavoitteena on:

a) edistää tiedettä ja teknologiaa koskevan tiedon ja taitotiedon vaihtoa erityisesti politiikkojen ja ohjelmien toteuttamisen osalta;

b) edistää osapuolten tieteellisten yhteisöjen kestäviä suhteita;

c) edistää henkilöiden koulutusta.

3. Yhteistyöhön kuuluvat yhteiset tutkimushankkeet ja vaihdot sekä kokoukset ja tiedemiesten kouluttaminen, jolloin varmistetaan tutkimustulosten leviäminen mahdollisimman laajalti.

4. Tässä yhteistyössä osapuolet suosivat korkeamman asteen oppilaitostensa, tutkimuslaitostensa sekä tuotannollisten alojen, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, osallistumista siihen.

5. Osapuolten yhteistyö voi johtaa tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevan alakohtaisen sopimuksen tekemiseen, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena.

30 artikla

Yhteistyö koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla

1. Osapuolet osoittavat keinoja koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alan tilanteen merkittäväksi parantamiseksi. Kaikkein huonoimmassa asemassa olevien sosiaaliryhmien koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

2. Osapuolet tiivistävät koulutusta, mukaan lukien korkeamman asteen koulutus, ja ammatillista koulutusta sekä yliopistojen ja yritysten välistä vaihtoa koskevaa yhteistyötään julkisen sektorin johtavien virkamiesten ja yksityisen sektorin johdon ammattitaidon kehittämiseksi.

3. Osapuolet korostavat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on luoda pysyviä yhteyksiä osapuolten erityislaitosten välille tietojen, taitotiedon, asiantuntijoiden ja teknisten voimavarojen vaihdon edistämiseksi nuorisoalalla hyödyntäen ALFA-ohjelman tarjoamia keinoja sekä osapuolten tältä alalta saamaa kokemusta.

4. Osapuolten yhteistyö voi yhteisestä sopimuksesta johtaa alakohtaisen sopimuksen tekemiseen koulutuksen, mukaan lukien korkeamman asteen koulutus, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoon liittyvien kysymysten alalla.

31 artikla

Yhteistyö kulttuurin alalla

1. Osapuolet sopivat edistävänsä niiden monimuotoisuutta kunnioittavaa kulttuuriyhteistyötä lisätäkseen kulttuuriensa molemminpuolista ymmärtämystä ja niiden levittämistä.

2. Osapuolet toteuttavat tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä edistääkseen kulttuurivaihtoa ja toteuttaakseen yhteisiä aloitteita kulttuurin eri osa-alueilla. Osapuolet määrittelevät sopivana ajankohtana tätä koskevat erityiset yhteistyötoimet ja yksityiskohtaiset säännöt.

32 artikla

Yhteistyö audiovisuaalisella alalla

Osapuolet sopivat edistävänsä tällä alalla yhteistyötä, mihin kuuluvat myös yhteistuotannot, koulutus, kehittäminen ja levitys, pääasiallisesti toteuttamalla audiovisuaalisen alan ja lehdistöalan koulutusohjelmia.

33 artikla

Tiedonvälitystä ja viestintää koskeva yhteistyö

Osapuolet sopivat edistävänsä tietojen vaihtoa ja levitystä sekä toteuttavansa ja tukevansa yhteisen edun mukaisia toimia tiedonvälityksen ja viestinnän alalla.

34 artikla

Ympäristöä ja luonnonvaroja koskeva yhteistyö

1. Kaikessa osapuolten tämän sopimuksen perusteella toteuttamassa yhteistyössä otetaan huomioon tarve säilyttää ympäristön tasapaino ja ekologinen tasapaino.

2. Osapuolet sitoutuvat kehittämään yhteistyötä ympäristön huononemisen ehkäisemiseksi, luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hoidon edistämiseksi, ympäristölainsäädäntöä koskevan tiedon ja kokemuksen kehittämiseksi, levittämiseksi ja vaihtamiseksi, sen noudattamisen edistämiseksi tarkoitettujen taloudellisten kannustimien käytön rohkaisemiseksi, ympäristöjohtamisen lujittamiseksi hallinnon kaikilla tasoilla, henkilöstön koulutuksen, ympäristökysymyksiä koskevan valistuksen ja yhteisten tutkimushankkeiden edistämiseksi ja sosiaalisen osallistumisen kanavien kehittämiseksi.

3. Osapuolet edistävät molemminpuolista osallistumista alan ohjelmiin niitä koskevien yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti.

4. Osapuolten yhteistyö voi johtaa alakohtaisen sopimuksen tekemiseen ympäristön ja luonnonvarojen alalla, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena.

35 artikla

Yhteistyö kalastusalalla

Kalastusalojensa sosiaalis-taloudellisen merkityksen vuoksi osapuolet sitoutuvat kehittämään läheisempää yhteistyötä tällä alalla erityisesti tekemällä lainsäädäntöjensä mukaisesti alakohtaisen kalastussopimuksen, jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena.

36 artikla

Sosiaalisia kysymyksiä ja köyhyyttä koskeva yhteistyö

1. Osapuolet käyvät vuoropuhelua kaikista sosiaalisista näkökohdista, jotka ovat jommankumman osapuolen edun mukaisia.

Vuoropuheluun olisi sisällyttävä aiheita, jotka koskevat huono-osaisia ryhmiä ja alueita, kuten: alkuperäisväestöt, maaseudun köyhät, vähävaraiset naiset ja muut köyhyydessä elävät väestöryhmät.

2. Osapuolet tunnustavat sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen yhdenmukaistamisen tärkeyden ja ottavat huomioon tarpeen kunnioittaa edellisessä kohdassa mainittujen ryhmien perusoikeuksia. Kasvun uuden perustan olisi luotava työpaikkoja ja varmistettava parempi elintaso huonoimmassa asemassa oleville väestönosille.

3. Osapuolet sovittavat määräajoin yhteen kansalaisyhteiskunnassa tehtävää yhteistyötä, jolla pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen, ammatilliseen koulutukseen ja tulojen kasvuun.

37 artikla

Alueellinen yhteistyö

1. Osapuolet edistävät toimia, joilla pyritään kehittämään yhteistoimintaa yhteisillä hankkeilla erityisesti Keski-Amerikassa ja Karibianmeren maissa.

2. Etusija annetaan aloitteille, joilla edistetään Keski-Amerikan ja Karibianmeren alueellista kauppaa, kannustetaan ympäristöä sekä teknologista ja tieteellistä tutkimusta koskevaa alueellista yhteistyötä, edistetään alueen taloudelliselle kehitykselle välttämättömän viestintäinfrastruktuurin kehittämistä sekä kannustetaan aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa köyhyydessä elävän väestön elintasoa.

3. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten aseman parantamiseen ja erityisesti heidän tuotannolliseen prosessiin osallistumisensa lisäämiseen.

4. Osapuolet tutkivat tarkoituksenmukaisia keinoja kolmansien osapuolten kanssa toteutettavan yhteistyön edistämiseksi ja valvomiseksi.

38 artikla

Pakolaisia koskeva yhteistyö

Osapuolet pyrkivät säilyttämään Meksikossa olevien keski-amerikkalaisten pakolaisten jo saarnat edut, ja ne tekevät yhteistyötä pysyvien ratkaisujen löytämiseksi.

39 artikla

Ihmisoikeuksia ja kansanvaltaa koskeva yhteistyö

1. Osapuolet sopivat, että tällä alalla tehtävällä yhteistyöllä olisi edistettävä 1 artiklassa tarkoitettuja periaatteita.

2. Yhteistyössä keskitytään pääasiallisesti:

a) kehittämään kansalaisyhteiskuntaa koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja yleisen tietoisuuden kehittämiseen liittyvien ohjelmien avulla;

b) koulutus- ja tiedonvälitystoimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on auttaa eri toimielimiä toimimaan tehokkaammin ja lujittaa oikeusvaltiota;

c) edistämään ihmisoikeuksien ja kansanvaltaisten periaatteiden kunnioittamista.

3. Osapuolet voivat toteuttaa yhteisiä hankkeita vaalien järjestämisestä vastaavien viranomaistensa sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista valvovien ja sitä edistävien muiden viranomaisten välillä.

40 artikla

Yhteistyö kuluttajansuojan alalla

1. Osapuolet sopivat, että tällä alalla tehtävällä yhteistyöllä olisi pyrittävä parantamaan niiden kuluttajansuojajärjestelmiä ja sovittamaan niitä yhteen osapuolten lainsäädäntöjen asettamissa rajoissa.

2. Tässä yhteistyössä keskitytään pääasiallisesti:

a) tietojen ja asiantuntijoiden vaihtoon sekä osapuolten kuluttajajärjestöjen yhteistyön edistämiseen;

b) koulutusohjelmien järjestämiseen ja teknisen avun antamiseen.

41 artikla

Tietosuojaa koskeva yhteistyö

1. Jäljempänä olevan 51 artiklan mukaisesti osapuolet sopivat tekevänsä henkilötietojen suojaa koskevaa yhteistyötä parantaakseen suojan tasoa sekä estääkseen esteiden syntymisen sellaisessa kaupankäynnissä, joka edellyttää henkilötietojen siirtoa.

2. Yhteistyöhön henkilötietojen suojan alalla voi kuulua tekninen apu, jota annetaan vaihtamalla tietoja ja asiantuntijoita, sekä yhteisien ohjelmien ja hankkeiden toteuttaminen.

42 artikla

Terveys

1. Terveyttä koskevalla yhteistyöllä pyritään lujittamaan toimintaa tutkimuksen, farmakologian, ehkäisevän lääketieteen sekä tarttuvien tautien, kuten aidsin, alalla.

2. Yhteistyöhön kuuluvat pääasiallisesti:

a) epidemiologiaa sekä terveyspalvelujen hajauttamista ja hallintoa koskevat hankkeet;

b) ammatillista kehittämistä koskevien ohjelmien edistäminen;

c) ohjelmat ja hankkeet terveysolojen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseksi maaseudulla ja kaupungeissa.

43 artikla

Myöhempää kehittämistä koskeva määräys

1. Osapuolet voivat yhteisellä sopimuksella laajentaa tämän osaston soveltamisalaa laajentaakseen yhteistyötä ja täydentääkseen sitä erityisiä aloja tai toimia koskevilla sopimuksilla.

2. Kumpikin osapuoli voi tehdä keskinäisen yhteistyön soveltamisalan laajentamista koskevia ehdotuksia tämän osaston täytäntöönpanon osalta ottaen huomioon sen täytäntöönpanosta saadut kokemukset.

44 artikla

Yhteistyön voimavarat

1. Tässä sopimuksessa vahvistettujen yhteistyön tavoitteiden saavuttamiseksi osapuolet antavat voimavarojensa ja lainsäädäntöjensä rajoissa käytettäviksi tarkoituksenmukaiset voimavarat ja myös rahoituksen.

2. Osapuolet kannustavat Euroopan investointipankkia jatkamaan menettelyjensä ja rahoitusta koskevien arviointiperusteidensa mukaisesti toimintaansa Meksikossa.

VII OSASTO

INSTITUTIONAALINEN RAKENNE

45 artikla

Yhteisneuvosto

Perustetaan yhteisneuvosto, joka valvoo tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Se kokoontuu ministeritasolla säännöllisin välein sekä olosuhteiden niin vaatiessa. Yhteisneuvostossa tarkastellaan tämän sopimuksen yhteydessä esille tulevia tärkeitä kysymyksiä sekä muita yhteisen edun mukaisia kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kysymyksiä.

46 artikla

1. Yhteisneuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Meksikon hallituksen jäsenistä.

2. Yhteisneuvoston jäsenet voivat järjestää edustuksensa sen työjärjestyksessä vahvistettavien edellytysten mukaisesti.

3. Yhteisneuvosto vahvistaa oman työjärjestyksensä.

4. Yhteisneuvoston puheenjohtajana on vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Meksikon hallituksen jäsen sen työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

47 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisneuvostolla on valtuudet tehdä päätöksiä tässä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa. Päätökset sitovat osapuolia, jotka toteuttavat niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Yhteisneuvosto voi myös antaa tarkoituksenmukaisia suosituksia.

Yhteisneuvosto tekee päätökset ja antaa suositukset osapuolten suostumuksella.

48 artikla

Sekakomitea

1. Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten sekä Meksikon hallituksen yleensä korkean tason virkamiesedustajista muodostuva sekakomitea avustaa yhteisneuvostoa sen tehtävien suorittamisessa.

Yhteisneuvosto määrittää työjärjestyksessään sekakomitean tehtävät, joihin kuuluu yhteisneuvoston kokousten valmistelu, ja komitean toimintatavat.

2. Yhteisneuvosto voi siirtää toimivaltaansa sekakomitealle. Tässä tapauksessa sekakomitea tekee päätökset 47 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

3. Sekakomitea kokoontuu tavallisesti kerran vuodessa vuorotellen Brysselissä ja Meksikossa osapuolten ennalta sopimana ajankohtana ja niiden ennalta sopimaa esityslistaa käsitellen. Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Sekakomitean puheenjohtajana on vuorotellen kummankin osapuolen edustaja.

49 artikla

Muut erityiskomiteat

Yhteisneuvosto voi päättää perustaa muita erityiskomiteoita tai elimiä avustamaan sitä tehtäviensä suorittamisessa.

Yhteisneuvosto määrittää työjärjestyksessään tällaisten komiteoiden tai elinten koostumuksen, tehtävät ja toimintatavat.

50 artikla

Riitojen ratkaisu

Yhteisneuvosto päättää erityisestä kauppaa tai kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevasta riitojen ratkaisumenettelystä, joka on WTO:n asiaa koskevien tämän alan määräysten mukainen.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

51 artikla

Tietosuoja

1. Osapuolet sopivat myöntävänsä henkilötietojen ja muiden tietojen käsittelylle korkeatasoisen suojan alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisön hyväksymien standardien mukaisesti.

2. Tätä varten osapuolet ottavat huomioon ne standardit, jotka ovat tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavassa liitteessä.

52 artikla

Kansallista turvallisuutta koskeva lauseke

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) joita se pitää tarpeellisina sen keskeisten turvallisuusetujen vastaisten tietojen paljastamisen estämiseksi;

b) jotka liittyvät aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon tai kauppaan taikka puolustuksen turvaamisen kannalta välttämättömään tutkimukseen, kehittämiseen tai tuotantoon, jos nämä toimenpiteet eivät vaikuta vahingollisesti sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiin, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaallisiin tarkoituksiin;

c) joita se pitää oleellisina turvallisuudelleen yleistä järjestystä uhkaavien vakavien sisäisten levottomuuksien, sodan tai sellaisten vakavien kansainvälisten jännitteiden kyseessä ollen, jotka voivat johtaa aseelliseen selkkaukseen, tai täyttääkseen velvollisuudet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden säilyttämiseksi.

53 artikla

Loppuasiakirja sisältää yhteiset ja yksipuoliset julistukset, mitkä tehtiin tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

54 artikla

1. Jos tämän sopimuksen määräysten mukaisesti tai tämän sopimuksen perusteella hyväksyttyjen järjestelyiden mukaisesti myönnetään suosituimmuusasema, sitä ei sovelleta verotuksellisiin etuihin, joita jäsenvaltiot tai Meksiko myöntävät tai voivat myöntää tulevaisuudessa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten, muiden verojärjestelyjen tai kansallisen verolainsäädännön perusteella.

2. Mitään tässä sopimuksessa tai tämän sopimuksen perusteella hyväksytyissä järjestelyissä ei saa tulkita siten, että estettäisiin jäsenvaltioita tai Meksikoa hyväksymästä tai panemasta täytäntöön toimenpiteitä, joilla pyritään kaksinkertaisesta verotuksesta tehtyjen sopimusten, muiden verojärjestelyjen tai kansallisen verolainsäädännön perusteella verojen välttämisen tai kiertämisen estämiseen.

3. Mitään tässä sopimuksessa tai tämän sopimuksen perusteella hyväksytyissä järjestelyissä ei saa tulkita siten, että estettäisiin jäsenvaltioita tai Meksikoa erottelemasta verolainsäädäntöjensä asiaa koskevia sääntöjä soveltaen eri tilanteessa olevia veronmaksajia erityisesti heidän asuinpaikkansa suhteen tai sen paikan suhteen, mihin heidän pääomansa on sijoitettu.

55 artikla

Osapuolten määrittely

Tässä sopimuksessa käsitteellä "osapuolet" tarkoitetaan yhteisöä tai sen jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja sen jäsenvaltioita niiden Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta johtuvan toimivallan mukaisesti sekä Meksikoa.

56 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, sekä Meksikon alueeseen.

57 artikla

Voimassaolo

1. Tämä sopimus on voimassa rajoittamattoman ajan.

2. Kumpi tahansa osapuoli voi sanoa tämän sopimuksen irti ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

58 artikla

Velvoitteiden täyttäminen

1. Osapuolet toteuttavat kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat yleiset tai erityiset toimenpiteet, ja ne varmistavat, että ne toimivat tässä sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

Jos osapuoli on toisen osapuolen mielestä jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Erityisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta sen on ennen toimenpiteiden toteuttamista toimitettava yhteisneuvostolle 30 vuorokauden kuluessa kaikki tilanteen perinpohjaiseksi tutkimiseksi tarvittavat asiaa koskevat tiedot, jotta voidaan pyrkiä löytämään osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Toimenpiteiden valinnassa etusijalle on asetettava toimenpiteet, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä yhteisneuvostolle, ja niitä käsitellään yhteisneuvostossa toisen osapuolen sitä pyytäessä.

2. Osapuolet sopivat, että tämän artiklan 1 kohdassa olevalla käsitteeltä "erityisen kiireelliset tapaukset" tarkoitetaan toisen osapuolen tekemää merkittävää tämän sopimuksen rikkomista. Tämän sopimuksen merkittävää rikkomista on:

a) sellainen tämän sopimuksen irtisanominen, joka ei ole oikeutettua kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen perusteella;

b) 1 artiklassa tarkoitettujen tämän sopimuksen olennaisten osien rikkominen.

3. Osapuolet sopivat, että tässä artiklassa tarkoitetut "aiheelliset toimenpiteet" ovat kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä. Jos osapuoli tämän artiklan mukaisesti toteuttaa toimenpiteen erityisen kiireellisessä tapauksessa, toinen osapuoli voi pyytää 15 vuorokauden kuluessa kiireellisen osapuolten välisen kokouksen koolle kutsumista.

59 artikla

Todistusvoimaiset tekstit

Tämä sopimus laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

60 artikla

Voimaantulo

1. Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti.

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen päätökseen saattamisesta.

Osastoja II ja VI sovelletaan vasta sen jälkeen, kun yhteisneuvosto on tehnyt 5, 6, 9, 10, 11 ja 12 artiklassa määrätyt päätökset.

3. Ilmoitus lähetetään Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle, joka on tämän sopimuksen tallettaja.

4. Tämä sopimus korvaa 26 päivänä huhtikuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Meksikon yhteistyötä koskevan puitesopimuksen päivänä, jona osastojen II ja VI soveltaminen aloitetaan 2 kohdan määräysten mukaisesti.

5. Tämän sopimuksen tultua voimaan 8 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Meksikon kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevalla väliaikaisella sopimuksella perustetun yhteisneuvoston tekemiä päätöksiä pidetään 45 artiklalla perustetun yhteisneuvoston tekeminä.

Hecho en Bruselas, el /ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles den /ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am /achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις /οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the /eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le /huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì /otto dicembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de /achtste december negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em /oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä /kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den /åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000276FI.005601.EPS">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "L_2000276FI.005602.EPS">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000276FI.005603.EPS">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000276FI.005604.EPS">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000276FI.005701.EPS">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000276FI.005702.EPS">

Thar ceann na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_2000276FI.005703.EPS">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000276FI.005704.EPS">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000276FI.005801.EPS">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000276FI.005802.EPS">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000276FI.005803.EPS">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000276FI.005804.EPS">

Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

>PIC FILE= "L_2000276FI.005805.EPS">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000276FI.005901.EPS">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000276FI.005902.EPS">

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

>PIC FILE= "L_2000276FI.005903.EPS">

Por los Estados Unidos Mexicanos

>PIC FILE= "L_2000276FI.006001.EPS">

LIITE

TÄMÄN SOPIMUKSEN 51 ARTIKLASSA TARKOITETTU HENKILÖTIETOJEN SUOJA

- Tietokoneistettujen henkilötiedostojen sääntelyä koskevat suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 20 päivänä marraskuuta 1990 muuttamina,

- OECD:n neuvoston suositus yksityisyyden suojaa ja rajat ylittäviä henkilötietojen virtoja koskevista suuntaviivoista, annettu 23 päivänä syyskuuta 1980,

- Euroopan neuvoston yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tehty 28 päivänä tammikuuta 1981,

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Päätösasiakirja

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Meksikon yhdysvaltojen täysivaltaiset edustajat hyväksyvät tämän päätösasiakirjan, joka liittyy:

1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevaan sopimukseen,

2) Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevaan väliaikaiseen sopimukseen, ja

3) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen yhteiseen julistukseen.

(1)

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat

BELGIAN KUNINGASKUNTAA,

TANSKAN KUNINGASKUNTAA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTAA,

HELLEENIEN TASAVALTAA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTAA,

RANSKAN TASAVALTAA,

IRLANTIA,

ITALIAN TASAVALTAA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTAA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTAA,

ITÄVALLAN TASAVALTAA,

PORTUGALIN TASAVALTAA,

SUOMEN TASAVALTAA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTAA, ja

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA,

jotka ovat EUROOPAN YHTEISÖN perustamissopimuksen sopimuspuolia,

jäljempänä "jäsenvaltiot", ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä "yhteisö",

sekä

täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat MEKSIKON YHDYSVALTOJA,

jäljempänä "Meksiko"

ja

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 8 päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän allekirjoittamaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä "sopimus", ovat hyväksyneet seuraavat tekstit:

- Sopimus ja sen liitteet.

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat antaneet seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat julistukset:

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu Euroopan yhteisön ja Meksikon yhteinen julistus poliittisesta vuoropuhelusta,

Yhteinen julistus parlamentaarisesta vuoropuhelusta,

Yhteinen tulkitseva julistus 4 artiklasta,

Yhteinen julistus 24 artiklan 3 kohdasta,

Yhteinen julistus 35 artiklasta.

Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon Euroopan yhteisön ja/tai sen jäsenvaltioiden antamat seuraavat tämän päätösasiakirjan liitteenä olevat julistukset:

Julistus sopimuksen 11 artiklasta,

Julistus sopimuksen 12 artiklasta.

Jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon Meksikon antaman seuraavan tämän päätösasiakirjan liitteenä olevan julistuksen:

Julistus sopimuksen I osastosta.

YHTEISET JULISTUKSET

Euroopan unionin ja Meksikon yhteinen julistus poliittisesta vuoropuhelusta (3 artikla)

1. JOHDANTO-OSA

Euroopan unioni ja Meksiko, jotka

- ovat tietoisia historiallisista, poliittisista, taloudellisista ja kulttuurillisista siteistään sekä kansojensa välisestä ystävyydestä,

- pitävät mielessä halunsa lujittaa poliittisia ja taloudellisia vapauksia, jotka ovat yhteiskunnan perustana Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Meksikossa,

- vahvistavat uudelleen ihmisarvon sekä ihmisoikeuksien edistämisen ja suojelun merkityksen kansanvaltaisen yhteiskunnan kulmakivinä sekä oikeusvaltioon perustuvien kansanvaltaisten toimielinten keskeisen merkityksen,

- haluavat lujittaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti,

- ovat kiinnostuneita alueellisesta yhdentymisestä keinona, jonka avulla niiden kansalaiset voivat saavuttaa sosiaalisen edistyksen ja kansalaisten välisen solidaarisuuden periaatteille perustuvan kestävän ja sopusointuisen kehityksen,

- rakentavat suhteensa perustaen ne yhteisön ja Meksikon vuonna 1991 allekirjoittamalla yhteistyötä koskevalla puitesopimuksella luotuihin suosituimmuussuhteisiin, ja

- palauttavat mieleen komission ja neuvoston sekä Meksikon Pariisissa 2 päivänä toukokuuta 1995 allekirjoittaman yhteisen juhlallisen julistuksen periaatteet,

ovat päättäneet kehittää suhteitaan pitkällä aikavälillä.

2. TAVOITTEET

Euroopan unioni ja Meksiko katsovat, että laajemman poliittisen vuoropuhelun aloittaminen on oleellinen osa niiden suunniteltua taloudellista ja poliittista lähentymistä, ja se on ratkaisevan tärkeää tämän julistuksen johdanto-osassa lueteltujen periaatteiden edistämiselle.

Tämä vuoropuhelu perustuu osapuolten yhteiseen sitoutumiseen kansanvaltaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä haluun säilyttää rauha ja luoda oikeudenmukainen ja vakaa kansainvälinen järjestys Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti.

Vuoropuhelun tavoitteena on luoda Euroopan unionin ja Meksikon väliset kestävät ja solidaariset yhteydet, joilla vaikutetaan niiden alueiden vakauteen ja vaurauteen, sekä pyrkiä toteuttamaan alueellinen yhdentyminen ja edistää ymmärryksen ja suvaitsevuuden ilmapiiriä niiden kansojen ja kulttuurien välillä.

Vuoropuhelu kattaa kaikki yhteisen edun mukaiset aiheet, ja sillä pyritään raivaamaan tietä uusiin yhteisten tavoitteiden mukaisiin yhteistyömuotoihin, mukaan lukien yhteiset kansainväliset aloitteet erityisesti rauhan, turvallisuuden ja alueellisen kehityksen aloilla.

3. VUOROPUHELUMEKANISMIT

Osapuolet käyvät poliittista vuoropuhelua Meksikon ja Euroopan unionin toimielinten, Euroopan yhteisöjen komissio mukaan lukien, välisten yhteyksien, tietojen vaihdon ja neuvottelujen avulla.

Vuoropuhelua käydään erityisesti:

- presidenttitasolla,

- ministeritasolla,

- korkeiden virkamiesten tasolla,

- ja hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti diplomaattisia kanavia.

Osapuolten korkeimpien viranomaisten välisiä presidenttitason kokouksia järjestetään säännöllisesti, ja sopimuspuolet päättävät niiden yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Ulkoasiainministerien välisiä ministeritason kokouksia järjestetään säännöllisesti, ja sopimuspuolet päättävät niiden yksityiskohtaisista järjestelyistä.

Yhteinen julistus parlamentaarisesta vuoropuhelusta

Osapuolet korostavat parlamentaarisen poliittisen vuoropuhelun vakiinnuttamisen aiheellisuutta Euroopan parlamentin ja Meksikon kongressin (edustajainhuone ja senaatti) välisten yhteyksien avulla.

Yhteinen tulkitseva julistus 4 artiklasta

Tämän sopimuksen 4 artiklasta johtuvat sitoumukset tulevat voimaan vasta, kun 5 artiklassa tarkoitettu päätös on tehty tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisesti.

Yhteinen julistus 24 artiklan 3 kohdasta

Osapuolet vahvistavat WTO:n jäseninä omaksumansa meriliikennepalveluita koskevat monenväliset velvollisuutensa ja ottavat myös huomioon juoksevien näkymättömien toimien vapauttamista koskevan OECD:n säännöstön mukaiset velvoitteensa.

Yhteinen julistus 35 artiklasta

Osapuolet sopivat antavansa monenvälisellä alalla institutionaalisen tukensa vastuullista kalastusta koskevien kansainvälisten menettelysääntöjen hyväksymiselle, voimaantulolle ja täytäntöönpanolle.

YKSIPUOLISET JULISTUKSET

Yhteisön julistus 11 artiklasta

Yhteisö julistaa, että siihen asti kun yhteisneuvosto on antanut 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hyvien liiketapojen mukaista kilpailua koskevat soveltamissäännöt, se arvioi kaikkia tämän artiklan vastaisia käytäntöjä niiden arviointiperusteiden pohjalta, jotka on saatu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklan säännöistä ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan säännöistä sekä valtion tukia koskevista yhteisön säännöistä, johdettu oikeus mukaan lukien.

Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden julistus 12 artiklassa tarkoitetusta henkisestä omaisuudesta

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot katsovat, että tämän sopimuksen 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja henkistä omaisuutta koskevia monenvälisiä yleissopimuksia ovat ainakin seuraavat:

- Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (Pariisin asiakirja 1971, muutettu 1979),

- Kansainvälinen yleissopimus esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta (Rooma 1961),

- Teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus (Tukholman asiakirja 1967, muutettu 1979),

- Patenttiyhteistyösopimus (Washington 1970, muutettu 1979 ja 1984),

- Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Madridin sopimus (Tukholman asiakirja 1967, muutettu 1979),

- Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen pöytäkirja (Madrid 1989),

- Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröintiä varten koskeva Nizzan sopimus (Geneve 1977, muutettu 1979),

- Budapestin sopimus mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten (1977, muutettu 1980),

- Uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (UPOV) (Geneven asiakirja 1991),

- Tavaramerkkioikeutta koskeva sopimus, (Geneve 1994).

Meksikon julistus I osastosta

Meksikon ulkopolitiikka perustuu sen perustuslakiin kirjattuihin periaatteisiin:

Kansojen itsemääräämisoikeus

Puuttumattomuus

Riitojen rauhanomainen ratkaisu

Voiman käytön tai sen käytöllä uhkaamisen kielto kansainvälisissä suhteissa

Valtioiden oikeudellinen tasaveroisuus

Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Ponnistelut kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden puolesta

Meksiko, joka ottaa huomioon historiallisen kokemuksensa ja perustuslaissa sille annetun ylimmän valtuuden, ilmaisee olevansa vakuuttunut siitä, että rauha ja kehitys voivat perustua ainoastaan kansainvälisen oikeuden täysimääräiseen noudattamiseen. Meksiko julistaa myös, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa esitetyt periaatteet kansainvälisen yhteisön rinnakkaiselosta, ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa esitetyt periaatteet ja kansanvallan periaatteet ohjaavat sitä jatkuvasti sen rakentavassa osallistumisessa kansainvälisiin kysymyksiin sekä muodostavat puitteet sen tällä sopimuksella säännellyille suhteille yhteisöön ja sen jäsenvaltioihin tai mihin tahansa maahan tai maaryhmittymään.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000276FI.007001.EPS">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

>PIC FILE= "L_2000276FI.007002.EPS">

Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000276FI.007003.EPS">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000276FI.007004.EPS">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000276FI.007101.EPS">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000276FI.007102.EPS">

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

>PIC FILE= "L_2000276FI.007103.EPS">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000276FI.007104.EPS">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000276FI.007201.EPS">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000276FI.007202.EPS">

Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000276FI.007203.EPS">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000276FI.007204.EPS">

Suomen tasavallan puolesta

För Republikken Finland

>PIC FILE= "L_2000276FI.007205.EPS">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000276FI.007301.EPS">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000276FI.007302.EPS">

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

>PIC FILE= "L_2000276FI.007303.EPS">

Por los Estados Unidos Mexicanos

>PIC FILE= "L_2000276FI.007401.EPS">

(2)

Samalla täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat EUROOPAN YHTEISÖÄ,

jäljempänä "yhteisö",

ja

täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat MEKSIKON YHDYSVALTOJA,

jäljempänä "Meksiko"

ja

jotka ovat kokoontuneet Brysselissä 8 päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen, ovat hyväksyneet seuraavan tekstin:

- Sopimus

Yhteisön täysivaltaiset edustajat ja Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat antaneet seuraavan tämän päätösasiakirjan liitteenä olevan yhteisen julistuksen:

- Yhteinen tulkitseva julistus sopimuksen 2 artiklasta

Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon seuraavan tämän päätösasiakirjan liitteenä olevan yhteisön julistuksen:

- Euroopan yhteisön julistus sopimuksen 5 artiklasta

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

>PIC FILE= "L_2000276FI.007701.EPS">

Por los Estados Unidos Mexicanos

>PIC FILE= "L_2000276FI.007702.EPS">

Yhteinen tulkitseva julistus 2 artiklasta

Tämän sopimuksen 2 artiklasta johtuvat sitoumukset tulevat voimaan vasta, kun 3 artiklassa tarkoitettu päätös on tehty.

Euroopan yhteisön julistus 5 artiklasta

Yhteisö julistaa, että siihen asti kun yhteisneuvosto on antanut 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kilpailua koskevat soveltamissäännöt, se arvioi kaikkia tämän artiklan vastaisia käytäntöjä niiden arviointiperusteiden pohjalta, jotka on saatu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklan säännöistä ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan säännöistä sekä valtion tukia koskevista yhteisön säännöistä, johdettu oikeus mukaan lukien.

(3)

Samalla jäsenvaltioiden ja yhteisön täysivaltaiset edustajat sekä Meksikon täysivaltaiset edustajat ovat antaneet seuraavan yhteisen julistuksen:

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ MEKSIKON YHDYSVALTOJEN YHTEINEN JULISTUS

Taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen, joka allekirjoitettiin 8 päivänä joulukuuta 1997, III ja IV osastossa olevien aiheiden riittäväksi kattamiseksi kokonaisvaltaisissa puitteissa Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot sekä Meksikon yhdysvallat sopivat:

1. Aloittavansa, ja mikäli mahdollista, saattavansa päätökseen neuvottelut järjestelyistä, jotka koskevat palveluiden kaupan sekä pääomanliikkeiden ja maksujen vapauttamista sekä kyseisen sopimuksen 6, 8, 9 ja 12 artiklassa määrättyjä henkistä omaisuutta koskevia toimenpiteitä, samaan aikaan kuin neuvottelut järjestelyistä ja aikataulusta, jotka koskevat kyseisen sopimuksen 5 artiklassa ja 8 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitetun Euroopan yhteisön ja Meksikon kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen 3 artiklassa määrättyä tavaroiden kaupan vapauttamista.

2. Pyrkivänsä varmistamaan, että edellä tarkoitetut palveluiden sekä pääomanliikkeiden ja maksujen vapauttamista koskevien neuvotteluiden tulokset sekä henkiseen omaisuuteen liittyvät toimenpiteet voivat tulla voimaan mahdollisimman pian, jolloin osapuolten yhteinen tavoite, eli sekä tavaroita että palveluita koskeva yleinen kaupan vapauttaminen, täyttyy taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen 7 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta osapuolten sisäisen menettelyn päätökseen saattamista.

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä

Sopimuspuolten ilmoitettua toisilleen, että menettelyt, joita Euroopan unionin neuvoston istunnossaan 28 päivänä syyskuuta 2000 hyväksymän taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulo Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välillä edellyttää, on saatu päätökseen, sopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2000 kyseisen sopimuksen 60 artiklan mukaisesti.

Top