Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0066

Komission direktiivi 2000/66/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, tehoaineen (triasulfuroni) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

OJ L 276, 28.10.2000, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2000; Kumoaja 300L0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/66/oj

32000L0066

Komission direktiivi 2000/66/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, tehoaineen (triasulfuroni) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

Virallinen lehti nro L 276 , 28/10/2000 s. 0035 - 0037


Komission direktiivi 2000/66/EY,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2000,

tehoaineen (triasulfuroni) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/10/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(4), säädetään direktiivin 91/414/ETY (jäljempänä "direktiivi") 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Mainitun asetuksen mukaisesti komission asetuksessa (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), vahvistetaan arvioitavien kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelo niiden sisällyttämiseksi mahdollisesti direktiivin liitteeseen I.

(2) Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan tehoaine on sisällytettävä liitteeseen I, jos voidaan olettaa, ettei kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytöllä eikä niiden jäämillä ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

(3) Tällaiset tehoaineet voidaan sisällyttää liitteeseen I enintään kymmenen vuoden ajaksi.

(4) Triasulfuronin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetuksen (ETY) N:o 3600/92 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien useiden käyttötarkoitusten osalta. Ranska nimettiin kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelon vahvistamisesta ja esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden nimeämisestä asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 933/94 mukaiseksi esittelijäksi. Se toimitti komissiolle asianomaisen arviointikertomuksen ja suosituksen 30 päivänä syyskuuta 1996 asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

(5) Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviointikertomusta pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Tämä tarkastelu on saatettu päätökseen 13 päivänä heinäkuuta 2000 komission tarkastelukertomuksella triasulfuronista.

(6) Asiakirja-aineisto ja tarkastelusta saadut tiedot toimitettiin myös kasveja käsittelevään tiedekomiteaan lausuntoa varten. Kasveja käsittelevä tiedekomitea totesi lausunnossaan(7), että aineen käyttö ei aiheuta kohtuutonta riskiä, mutta huomautti, että jäsenvaltioiden olisi arvioitava sen huuhtoutumismahdollisuudet pohjaveteen erityisesti riskialttiilla seuduilla ja että niiden olisi toteutettava riskinhallintotoimenpiteitä vesiympäristön suojelemiseksi.

(7) Tehdyistä arvioinneista on käynyt ilmi, että kyseistä tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseinen tehoaine liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa triasulfuronia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen, muuttaminen tai peruuttaminen voidaan toteuttaa direktiivissä säädetyllä tavalla.

(8) Direktiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaan sen jälkeen, kun tehoaine on sisällytetty direktiivin liitteeseen I, jäsenvaltioiden on tapauksen mukaan myönnettävä, muutettava tai peruutettava tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat säädetyn määräajan kuluessa. Erityisesti direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että kasvinsuojeluaineita koskevat luvat myönnetään ainoastaan tehoaineen liitteeseen I sisällyttämiseen liittyvien edellytysten ja direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti direktiivin 13 artiklassa säädetyt tietovaatimukset täyttävien asiakirjojen perusteella.

(9) Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin. Kohtuullinen määräaika on lisäksi tarpeen sisällyttämisen jälkeen, jotta jäsenvaltiot voivat panna direktiivin täytäntöön ja erityisesti tarvittaessa muuttaa olemassa olevia lupia tai peruuttaa ne tai myöntää uusia lupia direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti. Olisi säädettävä pidemmästä määräajasta liitteessä III tarkoitetun kutakin kasvinsuojeluainetta koskevan täydellisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti. Yhdenmukaisten periaatteiden perusteella tapahtuva kokonaisarviointi voidaan useita tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta kuitenkin suorittaa vasta sen jälkeen, kun kaikki asianomaiset tehoaineet on sisällytetty direktiivin liitteeseen I.

(10) On aiheellista säätää, että jäsenvaltioiden on pidettävä lopullinen tarkastelukertomus (direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta) asianomaisten osapuolten saatavilla tai saatettava se näiden käyttöön.

(11) Tarkastelukertomus on välttämätön, jotta jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti panna täytäntöön direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden monet osat, joissa viitataan niiden liitteen II mukaisten tietojen arviointiin, jotka on toimitettu tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin liitteeseen I.

(12) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Sisällytetään triasulfuroni tämän direktiivin liitteen mukaisesti direktiivin 91/414/ETY liitteen I tehoaineeksi.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2002, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi. Erityisesti jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava triasulfuronia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat tämän määräajan kuluessa.

2. Edellä 1 kohdassa vahvistettua määräaikaa direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhdenmukaisten periaatteiden mukaisesti tapahtuvalle, kyseisen direktiivin liitteessä III olevat edellytykset täyttävien asiakirjojen arvioinnille ja niitä koskevan päätöksen tekemiselle jatketaan kuitenkin seuraavasti:

- triasulfuronia ainoana tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta neljäksi vuodeksi tämän direktiivin voimaantulosta,

- triasulfuronia ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta neljäksi vuodeksi sen direktiivin voimaantulosta, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään liitteeseen I.

3. Jäsenvaltioiden on pidettävä asianomaisten osapuolten saatavilla tarkastuskertomus (direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta) tai saatettava se erityisestä pyynnöstä näiden käyttöön.

4. Näissä jäsenvaltioiden antamissa 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 57, 2.3.2000, s. 28.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) Kasveja käsittelevä tiedekomitea SCP/TRIAS/002 lopullinen 17. maaliskuuta 2000.

LIITE

Triasulfuroni

1.

>TAULUKON PAIKKA>

2. Ehdot, joiden on täytyttävä:

2.1 Tehoaineen, sellaisena kuin se on valmistettuna, vähimmäispuhtauden on oltava 940 g/kg.

2.2 Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

2.3 Liitteessä VI vahvistettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa 13 päivänä heinäkuuta 2000 valmiiksi saadun triasulfuronia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on:

- kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin pohjaveteen,

- kiinnitettävä erityistä huomiota tehoaineen vaikutuksiin vesieliöihin ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä.

3. Liitteeseen sisällyttämisen päättymispäivä on 31 päivä heinäkuuta 2011.

Top