Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2392

Komission asetus (EY) N:o 2392/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, etukäteen vahvistettavan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä karitsojen ruhoille ja puoliruhoille Suomessa

OJ L 276, 28.10.2000, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2392/oj

32000R2392

Komission asetus (EY) N:o 2392/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, etukäteen vahvistettavan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä karitsojen ruhoille ja puoliruhoille Suomessa

Virallinen lehti nro L 276 , 28/10/2000 s. 0009 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 2392/2000,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2000,

etukäteen vahvistettavan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä karitsojen ruhoille ja puoliruhoille Suomessa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2000(2), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alalla 27 päivänä marraskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3446/90(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3533/93(4), säädetään yksityiskohtaisista säännöistä tapauksissa, joissa tuen määrä vahvistetaan etukäteen kiinteämääräisenä.

(2) Yksityisen varastoinnin tuen myöntäminen erityisistä edellytyksistä lampaan- ja vuohenliha-alalla 28 päivänä marraskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3447/90(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 40/96(6), säädetään sopimuskohtaisesti vähimmäismäärästä.

(3) Asetuksen (EY) N:o 2467/98 12 artiklan 1 kohdan soveltaminen saattaa johtaa päätökseen myöntää yksityisen varastoinnin tukea. Kyseisessä artiklassa säädetään näiden toimenpiteiden soveltamisesta kunkin hinnanmäärittelyalueen tilanteen perusteella. Mainitun asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa säädetään tuen myöntämisestä ennakkovahvistusmenettelyllä silloin, kun kiireellinen turvautuminen yksityiseen varastointiin osoittautuu tarpeelliseksi. Koska Suomen markkinatilanne on erityisen vaikea, kyseisessä artiklassa säädetyt edellytykset ovat täyttyneet. Tämän vuoksi on soveliasta aloittaa tällainen menettely.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden ja vuohien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Jollei asetuksen (ETY) N:o 3446/90 ja asetuksen (ETY) N:o 3447/90 säännöksistä muuta johdu, karitsojen ruhoille ja puoliruhoille voidaan hakea yksityisen varastoinnin tukea Suomessa 30 päivän lokakuuta ja 1 päivän joulukuuta 2000 välisenä aikana 50 tonnin rajoissa.

Sen päivän jälkeen jätettyjä hakemuksia, jona haettu kokonaismäärä ylittää edellisessä kappaleessa tarkoitetun määrän, ei hyväksytä. Sinä päivänä, jona kokonaismäärä ylittyy, jätetyissä hakemuksissa mainittavia määriä alennetaan suhteellisesti.

2. Varastoinnin vähimmäisaika on kolme kuukautta, ja tukea maksetaan tänä aikana 1400 euroa/tonni. Varastoija päättää kuitenkin itse tosiasiallisen varastointiajan. Varastointi saa kestää enintään seitsemän kuukautta. Jos varastointiaika on pidempi kuin kolme kuukautta, tukea korotetaan päivittäin 1,45 euroa/tonni.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 8.

(3) EYVL L 333, 30.11.1990, s. 39.

(4) EYVL L 321, 23.12.1993, s. 9.

(5) EYVL L 333, 30.11.1990, s. 46.

(6) EYVL L 10, 13.1.1996, s. 6.

Top