Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2390

Komission asetus (EY) N:o 2390/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta

OJ L 276, 28.10.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 419 - 420

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; Implisiittinen kumoaja 32005R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2390/oj

32000R2390

Komission asetus (EY) N:o 2390/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 276 , 28/10/2000 s. 0003 - 0004


Komission asetus (EY) N:o 2390/2000,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2000,

tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2491/98(2), ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tarpeen selventää tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000(3) 8 artiklan tiettyjä säännöksiä sekä liitettä F.

(2) Olisi jatkettava tukitodistushakemusten jättämistä koskevia määräaikoja niiden toimittamisen helpottamiseksi.

(3) Jotta toimijat voisivat saada todistukset hyvissä olosuhteissa, olisi sopeutettava todistusten antamisrytmiä siten kuin 8 artiklan 4 kohdassa on säädetty.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaan liittyviä horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1520/2000 seuraavasti:

1) Korvataan 8 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavalla tekstillä:

"1. Tukitodistuksia, jotka annetaan saman budjettikauden aikana, voidaan hakea erikseen kuudessa erässä. Täten todistushakemukset voidaan jättää viimeistään:

a) 7 päivänä syyskuuta 1 päivästä lokakuuta voimassa olevien todistusten osalta;

b) 7 päivänä marraskuuta 1 päivästä joulukuuta voimassa olevien todistusten osalta;

c) 7 päivänä tammikuuta 1 päivästä helmikuuta voimassa olevien todistusten osalta;

d) 7 päivänä maaliskuuta 1 päivästä huhtikuuta voimassa olevien todistusten osalta;

e) 7 päivänä toukokuuta 1 päivästä kesäkuuta voimassa olevien todistusten osalta;

f) 7 päivänä heinäkuuta 1 päivästä elokuuta voimassa olevien todistusten osalta.

Toimija voi jättää tukitodistushakemuksen ainoastaan sen erän osalta, joka vastaa ensimmäistä määräaikaa, joka on mainittu edellä a-f alakohdassa ja joka seuraa mainitun hakemuksen päivää.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään:

- 14 päivänä syyskuuta tiedot 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista todistushakemuksista,

- 14 päivänä marraskuuta tiedot 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista todistushakemuksista,

- 14 päivänä tammikuuta tiedot 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista todistushakemuksista,

- 14 päivänä maaliskuuta tiedot 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista todistushakemuksista,

- 14 päivänä toukokuuta tiedot 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuista todistushakemuksista,

- 14 päivänä heinäkuuta tiedot 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuista todistushakemuksista."

2) Korvataan 8 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavalla tekstillä:

"4. Kokonaismäärä, jolle todistuksia voidaan antaa saman budjettikauden aikana kunkin 1 kohdassa tarkoitetun erän osalta, on:

- 30 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä syyskuuta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun erän osalta,

- 27 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä marraskuuta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erän osalta,

- 32 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä tammikuuta 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun erän osalta,

- 44 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä maaliskuuta 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun erän osalta,

- 67 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä toukokuuta 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun erän osalta,

- 100 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka määritetään 14 päivänä heinäkuuta 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun erän osalta.

5. Jos yhtä erää koskevien hakemusten kattama kokonaismäärä ylittää 4 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän, komissio vahvistaa vähennyskertoimen, jota sovelletaan kaikkiin ennen 1 kohdassa säädettyjä päiviä jätettyihin hakemuksiin siten, että 4 kohdassa säädettyä enimmäismäärää noudatetaan.

Komissio julkaisee kertoimen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä viiden työpäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä."

3) Korvataan 8 artiklan 8-10 kohta seuraavalla tekstillä:

"8. Todistushakemuksia voidaan jättää myös muulloin kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa erissä kunkin budjettikauden lokakuun 1 päivästä alkaen. Tietyn viikon aikana jätetyt hakemukset on annettava komissiolle tiedoksi seuraavana tiistaina. Kyseiset todistukset voidaan antaa tiedonantoa seuraavasta maanantaista alkaen edellyttäen, että komissio ei ole säätänyt toimenpiteistä.

Jos komissio arvioi, että Euroopan unionin kansainvälisten sitoumusten noudattaminen saattaa vaarantua, se voi soveltaa käsiteltävinä oleviin todistushakemuksiin vähennyskerrointa, jolloin on otettava erityisesti huomioon 3 ja 4 kohdassa esitetty laskutapa. Komissio voi myös keskeyttää todistusten antamisen.

Komissio julkaisee kertoimen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä neljän päivän kuluessa ensimmäisessä alakohdassa mainitusta hakemusten tiedoksiantamispäivästä.

9. Edellisessä kohdassa tarkoitettuja todistuksia voidaan hakea ainoastaan, jos ei ole vahvistettu 5 kohdan mukaista vähennyskerrointa. Näin annetuilla todistuksilla on tarkoitus käyttää loppuun määrät, jotka on laskettu 4 kohdan mukaisesti ja joihin on lisätty määrät, joille ei ole tosiasiallisesti annettu todistuksia sekä määrät, joita koskevat hakemukset on peruutettu.

10. Jos 3 kohdan mukaisesti määritettyjä määriä on edelleen käytettävissä, komissio voi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä viimeistään 10 päivänä elokuuta julkaistavalla ilmoituksella antaa luvan todistushakemusten jättämiseen seuraavasta maanantaista alkaen ennen 1 päivää lokakuuta tapahtuvan viennin osalta 8 kohdan mukaisin edellytyksin."

4) Korvataan liitteessä F olevan I kohdan 2 alakohta seuraavalla tekstillä:

"2. Otsikon 'vienti- tai ennakkovahvistustodistus' alla on oltava leima, jossa on maininta: 'Tukitodistus, liitteeseen I kuulumattomat tavarat'. Tämä maininta voi olla tietokoneistettu.

Hakijan on täytettävä kohdat 4, 8, 17 ja 18 ja tarvittaessa kohta 7. Summa merkitään euroina kohtiin 17 ja 18.

Kohtia 13-16 ei täytetä.

Hakijan on ilmoitettava kohdassa 20, aikooko hän käyttää tukitodistustaan ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jossa tukitodistus on annettu, vai hakeeko hän koko yhteisössä voimassa olevaa todistusta.

Hakijan on ilmoitettava hakemuksen jättöpäivä ja paikka ja allekirjoitettava tukitodistushakemus.

Elintarvikeapua varten tehtävien todistushakemusten osalta hakijan on täytettävä myös kohta 20, johon on merkittävä yksi 10 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 259/98(4) 3 artiklassa tarkoitetuista maininnoista."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2) EYVL L 309, 19.11.1998, s. 28.

(3) EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1.

(4) EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39.

Top