EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1904

Komission asetus (EY) N:o 1904/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä

OJ L 228, 8.9.2000, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 283 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 216 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 216 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1904/oj

32000R1904

Komission asetus (EY) N:o 1904/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä

Virallinen lehti nro L 228 , 08/09/2000 s. 0057 - 0058


Komission asetus (EY) N:o 1904/2000,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,

tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1509/2000(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Italia on lähettänyt komissiolle hakemukset joidenkin nimitysten alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröimiseksi asetuksen (ETY) N:o 2081/92 5 artiklan mukaisesti.

(2) Mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti on todettu, että hakemukset ovat asetuksen säännösten mukaisia ja että niissä on kaikki sen 4 artiklassa edellytetyt tiedot.

(3) Mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuja vastalauseita ei ole toimitettu komissioon sen jälkeen, kun tämän asetuksen liitteessä mainitut nimitykset julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä(3).

(4) Tämän vuoksi kyseiset nimitykset voidaan lisätä "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maatieteellisten merkintöjen rekisteriin" ja niitä on näin ollen pidettävä yhteisössä suojattuna alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä.

(5) Tämän asetuksen liite täydentää komission asetuksen (EY) N:o 2400/96(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2000(5), liitettä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täydennetään asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitettä tämän asetuksen liitteessä mainituilla nimityksillä ja lisätään kyseiset nimitykset asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 3 kohdan mukaisena suojattuna alkuperänimityksenä (SAN) tai suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM) "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EYVL L 174, 13.7.2000, s. 7.

(3) EYVL C 347, 3.12.1999, s. 2 ja

EYVL C 358, 10.12.1999, s. 2.

(4) EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.

(5) EYVL L 189, 27.7.2000, s. 15.

LIITE

PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEEN I IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET

Hedelmät, vihannekset ja vilja

ITALIA

Castagna del Monte Amiata (SMM)

La Bella della Daunia (SAN)

Top