EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1901

Komission asetus (EY) N:o 1901/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännöksistä

OJ L 228, 8.9.2000, p. 28–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 197 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; Kumoaja 32004R1982 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1901/oj

32000R1901

Komission asetus (EY) N:o 1901/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännöksistä

Virallinen lehti nro L 228 , 08/09/2000 s. 0028 - 0049


Komission asetus (EY) N:o 1901/2000,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,

jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännöksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista 7 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1624/2000(2), ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännösten vahvistamisesta annettua komission asetusta (ETY) N:o 3046/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/98(4), on muutettu useaan kertaan ja huomattavasti.

(2) Komission asetuksissa (ETY) N:o 2256/92(5), (EY) N:o 1125/94(6) ja (EY) N:o 2820/94(7) vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamista koskevia lisäsäännöksiä, jotka koskevat erityisesti jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastoihin liittyviä tilastollisia kynnyksiä, tilastotietojen toimittamisen määräaikoja ja liiketoimikohtaista kynnystä.

(3) Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 uusien muutosten yhteydessä olisi aihetta koskeva sääntely uudistettava, jotta helpotettaisiin sellaisten yritysten ja viranomaisten tehtäviä, joita tämä sääntely koskee.

(4) Jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen laatimiseksi Intrastat-järjestelmän soveltamisala olisi tarkoin rajattava sekä siihen sisällytettävien että sen ulkopuolelle jätettävien tavaroiden osalta.

(5) Olisi määriteltävä ajankohta, josta alkaen yhteisön sisäisten toimijoiden on käytännössä täytettävä ilmoitusvelvollisuutensa; velvollisuuksien laajuus olisi määriteltävä kolmansien osapuolten osalta, joille ilmoitusvelvollinen mahdollisesti siirtää vastuun tietojen toimittamisesta.

(6) Yhteisön sisäisten toimijoiden rekistereiden tehokkaan ylläpidon varmistamiseksi olisi täsmennettävä tietyt säännöt, joita asianomaisten viranomaisten on noudatettava.

(7) Intrastat-järjestelmän keskeisenä piirteenä on yhteisön sisäisen kaupan arvonlisäverotusta koskevien tietojen käyttäminen tilastotietojen täydellisyyden valvonnassa; on tarpeen täsmentää ja rajata tiedot, joita arvonlisäverolainsäädännön soveltamisesta jäsenvaltioissa vastaavat viranomaiset ja jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoinnista vastaavat viranomaiset voivat välittää toisilleen.

(8) On tärkeää helpottaa mahdollisimman paljon yhteisön sisäisten toimijoiden taakkaa joko antamalla niille vapautus tilastointivelvollisuuksista tai yksinkertaistamalla velvollisuuksia. Tätä helpotusta tulisi rajoittaa ainoastaan vaatimuksilla, jotka tekevät mahdolliseksi saavuttaa riittävän tilastollisen laadun, jonka arviointiperusteet on näin ollen vahvistettava. Jokaisella jäsenvaltiolla on oltava välineet, joilla se voi varmistua laadusta ottaen huomioon sen talouden ja kaupan rakenne.

(9) On syytä tarkentaa eräisiin tilastotietoihin sovellettavien kynnysarvojen laskutavat. Tilastojärjestelmän osalta on syytä erottaa tämä tieto järjestelmästä, jota mahdollisesti käytetään tilasto- ja veroilmoituksen yhteydessä.

(10) Tilastollisista kynnyksistä huolimatta jäljellä on ilmoitusvelvollisia, jotka toteuttavat paljon arvoltaan vähäisiä liiketoimia ja joiden on toimitettava tiedot erittäin yksityiskohtaisesti, mikä muodostaa kohtuuttoman taakan suhteessa saatujen tietojen hyödyllisyyteen. Olisi otettava käyttöön kevennys.

(11) On tarpeen laatia luettelo tavaroista, jotka jätetään tavarakaupan tilastojen ulkopuolelle.

(12) On syytä täydentää ilmoitettavien tietojen määrittelyä sekä niiden ilmoittamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

(13) Kilogrammoina ilmaistu nettomassa on tärkein indikaattori paljousyksikköjen joukossa, ja se on periaatteessa mainittava jokaisen tavaralajin osalta. Tietyille tuotteille se ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisin mitta. Näissä tapauksissa on siten suotavaa olla vaatimatta ilmoitusvelvolliselta mainintaa nettomassasta.

(14) Tavaroiden erityiset siirrot saattavat edustaa merkittävää osaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista. Yhteisön tasolla yhdenmukaistettujen säännösten puuttuminen vaikeuttaa tilastojen vertailukelpoisuutta jäsenvaltioiden välillä. Olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava tilastoja koskevien säännösten yhdenmukaistamista tavaroiden erityisten siirtojen osalta noudattaen aiheesta annettuja kansainvälisiä suosituksia.

(15) Jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa tietonsa yhtenäisen aikataulun mukaan, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevien yhteisön tilastojen säännönmukainen ja kohtuullisessa määräajassa tapahtuva laatiminen. Olisi erotettava toisistaan kokonaistiedot ja yksityiskohtaiset tiedot toisaalta käyttäjien tarpeiden ja toisaalta tietojen keräämisen ja tarkastelun vaatimusten huomioon ottamiseksi.

(16) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastointia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 LUKU

YLEISTÄ

1 artikla

Jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen laatimiseksi yhteisö ja sen jäsenvaltiot soveltavat asetusta (ETY) N:o 3330/91, jäljempänä "perusasetus", tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

Intrastat-järjestelmää sovelletaan neuvoston direktiivin 92/12/ETY(8) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, niiden saateasiakirjan muodosta ja sisällöstä riippumatta, silloin kun ne liikkuvat jäsenvaltioiden alueiden välillä.

3 artikla

1. Intrastat-järjestelmää ei sovelleta:

a) sisäiseen jalostusmenettelyyn (suspensiojärjestelmä) tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn asetettuihin tai näissä menettelyissä valmistettuihin tavaroihin;

b) tavaroihin, jotka liikkuvat yhteisön tilastoalueen osien välillä, joista vähintään yksi ei kuulu yhteisön alueeseen neuvoston direktiivin 77/388/ETY(9) tarkoittamassa merkityksessä.

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kuitenkin mainittuihin tavaroihin lukuun ottamatta 2, 4, 5, 8-20 artiklaa, 24 artiklan 1 ja 2 kohtaa - pois lukien 3 luetelmakohta - sekä 3 ja 4 kohtaa, 28, 29, 30 ja 47 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullilainsäädännön soveltamista.

2. Jäsenvaltiot vastaavat 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita koskevien tietojen keruusta näihin tavaroihin sovellettavien menetelmien mukaisesti.

3. Perusasetuksen 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut tiedot sisältävän hallinnollisen yhtenäisasiakirjan tilastokappaleen puuttuessa on tulliviranomaisten toimitettava säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa toimivaltaisille tilastoviranomaisille samat tiedot tavaralajeittain kyseisten viranomaisten kesken sovittujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2 LUKU

TIEDON TOIMITTAJAT JA REKISTERIT

4 artikla

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ensimmäisen kerran suorittaa yhteisön sisäisen lähtevän tai saapuvan liiketoimen, tulee ilmoitusvelvolliseksi perusasetuksen 20 artiklan 5 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on toimitettava tiedot yhteisön sisäisistä liiketoimistaan perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitetulla määräajoin tehtävällä ilmoituksella alkaen kuukaudesta, jona assimilaatiokynnys ylitetään ilmoitusvelvolliseen sovellettavia kynnyksiä koskevien säännösten mukaisesti.

3. Jos ilmoitusvelvollisen alv-tunnistetta muutetaan omistussuhteen, nimen, paikan, oikeudellisen aseman tai muun sellaisen muutoksen vuoksi, jolla ei ole merkittävää vaikutusta sen yhteisön sisäisiin liiketoimiin, ei kyseiseen ilmoitusvelvolliseen sovelleta 1 kohdan sääntöä tällaisen muutoksen osalta. Ilmoitusvelvollisella on edelleen samat tilastointivelvollisuudet kuin ennen muutosta.

5 artikla

1. Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kolmannesta osapuolesta käytetään jäljempänä nimitystä "ilmoittava kolmas osapuoli".

2. Ilmoittavan kolmannen osapuolen on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille:

a) jäljempänä 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiedot, jotka ovat tarpeen:

- kyseisen osapuolen tunnistamiseksi,

- kunkin sellaisen ilmoitusvelvollisen tunnistamiseksi, joka on siirtänyt sille tämän velvollisuuden;

b) kunkin ilmoitusvelvollisen osalta perusasetuksessa sen soveltamiseksi edellytetyt tiedot.

6 artikla

1. Yhteisön sisäisen toimijan perusasetuksen 10 artiklan tarkoittamassa merkityksessä tunnistamiseksi tarvittavat tiedot ovat seuraavat:

- etu- ja sukunimi tai toiminimi,

- täydellinen osoite, myös postinumero,

- perusasetuksen 10 artiklan 6 kohdassa esitetyin edellytyksin alv-tunniste.

Perusasetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilastoviranomaiset voivat kuitenkin olla vaatimatta yhtä tai useampaa näistä tiedoista tai voivat täsmentämiensä edellytyksin vapauttaa yhteisön sisäiset toimijat niiden toimittamisesta.

Perusasetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioissa on kyseisessä artiklassa tarkoitetun verohallinnon toimitettava edellä mainituille tilastoviranomaisille tiedot, jotka ovat tarpeen yhteisön sisäisen toimijan tunnistamiseksi sitä mukaa kuin se saa ne haltuunsa, elleivät kyseiset viranomaiset ole toisin sopineet.

2. Perusasetuksen 10 artiklan tarkoittamassa merkityksessä yhteisön sisäisten toimijoiden rekisteriin sisällytettävien tietojen on käsitettävä vähintään seuraavat tiedot kustakin yhteisön sisäisestä toimijasta:

a) vuosi ja kuukausi, jolloin se on merkitty rekisteriin;

b) toimijan tunnistamiseen tarvittavat 1 kohdan mukaiset tiedot;

c) tapauksen mukaan toimiminen joko ilmoitusvelvollisen tai ilmoittavan kolmannen osapuolen ominaisuudessa joko lähettämisen tai saapumisen yhteydessä;

d) ilmoitusvelvollisen ollessa kyseessä, yhteisön sisäisten toimien kokonaisarvo kuukausittain ja tavaravirtaa kohti sekä perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu arvo; näitä tietoja ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää, jos perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin perustuva tilastotietojen tarkastus sekä kyseisen asetuksen 28 artiklassa tarkoitettujen tilastollisten kynnysten toiminta on järjestetty yhteisön sisäisten toimijoiden rekisterin hallinnoinnin ulkopuolella.

Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat tarpeidensa mukaan sisällyttää rekisteriin muita tietoja.

7 artikla

Perusasetuksen 10 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi voidaan perusteltuna poikkeuksena pitää tapausta, jossa tiedonantovelvollisuus tietyistä liiketoimista ei kuulu toimijan edustamalle oikeussubjektille vaan tämän oikeussubjektin osalle, kuten sivuliikkeelle, toimialayksikölle tai paikalliselle yksikölle.

8 artikla

1. Toimivaltaisen veroviranomaisen on ilmoitettava perusasetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa ne yhteisön sisäiset toimijat, jotka kyseisen jakson aikana tapahtuneen toiminnan jakautumisen, sulautumisen tai päättymisen vuoksi eivät enää esiinny kyseisissä luetteloissa.

2. Jäsenvaltion arvonlisäverolainsäädännön soveltamisesta vastaavat viranomaiset voivat toimittaa kyseisen jäsenvaltion viranomaisille, jotka ovat toimivaltaiset laatimaan jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja, perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista veroluonteisista tiedoista ainoastaan tiedot, jotka alv-velvollisen on toimitettava direktiivin 77/388/ETY 22 artiklan mukaisesti.

9 artikla

1. Ilmoitusvelvollisen on lähetettävä perusasetuksessa ja sitä sovellettaessa vaadittavat tiedot:

a) voimassa olevien yhteisön säännösten mukaisesti;

b) suoraan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tai jäsenvaltioiden tähän tai muuhun tilastolliseen tai hallinnolliseen tarkoitukseen luomien tietoja keräävien toimipaikkojen välityksellä;

c) määrätyn viitejakson aikana valintansa mukaan:

- joko yhdellä ilmoituksella määräajassa, jonka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vahvistavat ilmoitusvelvollisille antamissaan ohjeissa,

- tai useilla osailmoituksilla; tällöin toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat vaatia, että niiden kanssa sovitaan toimittamisen tiheydestä ja määräajoista, viimeinen osailmoitus on kuitenkin toimitettava ensimmäisen luetelmakohdan soveltamiseksi vahvistetun määräajan kuluessa.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ilmoitusvelvollisen, jolle myönnetään vapautus perusasetuksen 28 artiklan 4 kohdassa säädetyn assimilaatiokynnyksen soveltamisen nojalla, ei tarvitse tietojen toimittamisen osalta noudattaa muita kuin toimivaltaisen verohallinnon antamia määräyksiä.

3. Perusasetuksen 34 artiklan nojalla tämän artiklan ilmoituksen jaksotusta koskevat säännökset eivät estä sellaisen sopimuksen tekemistä, jossa tietojen elektronisen siirron ollessa kyseessä määrätään tietojen toimittamisesta reaaliajassa.

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, niissä jäsenvaltioissa, joissa jaksoittainen tilastoilmoitus on sama kuin jaksoittainen veroilmoitus, tilastoilmoituksen toimittamista koskevat säännökset vahvistetaan yhteisön verolainsäädännössä tai kansallisessa verolainsäädännössä.

3 LUKU

TILASTOLLISET KYNNYKSET JA POIKKEUKSET

1 Jakso

Kynnysten yleinen käyttö

10 artikla

Jäsenvaltiot vahvistavat vuosittain perusasetuksen 28 artiklassa mainitut assimilaatio- ja yksinkertaistamiskynnykset. Näitä kynnyksiä vahvistaessaan ne varmistavat, että tässä luvussa määritettävät laatuvaatimukset täyttyvät ja että siitä seuraava mahdollisuus keventää yhteisön sisäisten toimijoiden taakkaa käytetään täydellisesti hyväksi.

11 artikla

Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla

a) "virhe" niiden tulosten keskinäistä erotusta, jotka saatiin soveltamatta 10 artiklassa tarkoitettuja kynnyksiä ja jotka saatiin soveltamalla kyseisiä kynnyksiä; käytettäessä korjausmenettelyä tuloksiin, jotka saatiin kynnyksiä soveltamalla, virhe lasketaan korjattujen tulosten välillä;

b) "kokonaisarvo" kynnysten mukauttamiseksi yhteisön sisäisten toimijoiden 12 kuukauden aikana joko lähettämien tavaroiden arvoa tai vastaanottamien tavaroiden arvoa, lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan perusasetuksen 5 artiklassa säädettyä vapautusta;

c) "kattavuus" yhteisön sisäisten toimijoiden lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden assimilaatiokynnysten yläpuolella olevan osan arvoa suhteessa annettuun kokonaisarvoon.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden vahvistamien assimilaatiokynnysten on noudatettava jäljempänä mainittuja laatuvaatimuksia.

a) Tulokset tavaraluokittain

Jokaisen jäsenvaltion on varmistuttava, että 90 prosentissa yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisista alanimikkeistä, joista jokainen edustaa vähintään 0,005:tä prosenttia jäsenvaltion lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta, virhe suhteessa vuosittaiseen arvoon on enintään viisi prosenttia.

Jokainen jäsenvaltio voi kuitenkin nostaa tätä laatuvaatimusta enintään siten, että 90 prosentissa yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisista alanimikkeistä, joista jokainen edustaa vähintään 0,001:tä prosenttia jäsenvaltion lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta, virhe suhteessa vuosittaiseen arvoon on enintään viisi prosenttia.

b) Tulokset kauppakumppanimaittain

Jokaisen jäsenvaltion on varmistuttava, että vuosittaisen arvon virhe kauppakumppanimaittain, lukuun ottamatta maita, joiden osuus lähetetyistä tai vastaanotetuista tavaroista on alle kolme prosenttia, ei ylitä yhtä prosenttia.

2. Jos jäsenvaltion osuus yhteisössä lähetettyjen tai vastaanotettujen tavaroiden kokonaisarvosta on alle kolme prosenttia, jäsenvaltio voi poiketa 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyistä vaatimuksista. Siinä tapauksessa prosenttiosuudet 90 ja 0,005 korvataan prosenttiosuuksilla 70 ja 0,01.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa määritettyjen laatuvaatimusten täyttämiseksi jäsenvaltioiden on perustettava kynnystä koskevat laskelmansa muiden jäsenvaltioiden kanssa käymänsä kaupan tuloksiin, jotka on saatu 12 kuukauden aikana ennen kynnysten käyttöönottoa.

Jäsenvaltioissa, jotka epätäydellisten tietojen vuoksi eivät voi toteuttaa laskelmaa, assimilaatiokynnykset vahvistetaan tasolle, joka ei voi olla matalampi eikä korkeampi kuin muissa jäsenvaltioissa vahvistettu matalin ja korkein kynnys. Tämä säännös ei kuitenkaan sido jäsenvaltioita, joita 2 kohdassa säädetty poikkeus koskee.

4. Jos tämän artiklan säännösten mukaisesti laskettujen kynnysten soveltaminen aiheuttaa eräissä tavararyhmissä tuloksia, jotka soveltuvin osin eivät vastaa 1 ja 2 kohdassa määritettyjä laatuvaatimuksia, ja jos niitä ei voida madaltaa ilman, että 10 artiklassa yhteisön sisäiselle toimijoille taattu kevennys vähenee, voidaan komission aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä perusasetuksen 30 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

13 artikla

1. Yksinkertaistamiskynnyksiä käyttöönotettaessa jäsenvaltiot voivat vahvistaa ne:

- perusasetuksen 28 artiklan 9 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti 100000 euroa korkeammalle tasolle sillä edellytyksellä, että ne varmistuvat siitä, että jaksoilmoitukset, joihin sisältyvät kaikki perusasetuksen 23 artiklan mukaisesti toimitettavat tiedot, kattavat vähintään 95 prosenttia niiden lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta

- jos niihin sovelletaan 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, perusasetuksen 28 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 100000 euroa matalammalle tasolle siltä osin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että jaksoilmoitukset, joihin sisältyvät kaikki perusasetuksen 23 artiklan mukaisesti toimitettavat tiedot, kattavat 95 prosenttia niiden lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta.

2. Ilmoitusvelvollisten, joita perusasetuksen 28 artiklan 5 kohdassa säädetty yksinkertaistaminen koskee, on mainittava ilmoituksessa ne enintään kymmenen yhdistetyn nimikkeistön alanimikettä, joiden arvo ilmoituksen kattamalla ajalla on ollut suurin. Muiden tuotteiden osalta käytetään koodia 9950 00 00.

14 artikla

1. Assimilaatiokynnysten mukauttamisessa 12 artiklassa määritettyjä laatuvaatimuksia pidetään täytettyinä, jos kattavuus ylläpidetään tasolla, jolla se oli kun kynnykset otettiin käyttöön.

2. Jotta 1 kohdassa tarkoitettua edellytystä pidetään täytettynä, jäsenvaltioiden on:

a) perustettava kuluvaa vuotta seuraavan vuoden kynnyslaskelmat muiden jäsenvaltioiden kanssa 12 kuukauden aikana käydyn kaupan viimeisimpiin käytettävissä oleviin tuloksiin; ja

b) vahvistettava kynnyksensä tasolle, joka tekee mahdolliseksi saavuttaa näin määritetyn ajanjakson aikana sama kattavuus kuin ajanjaksolla, jota käytettiin kuluvan vuoden kynnysten laskemisessa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne noudattavat toisenlaista menettelyä tämän edellytyksen täyttämiseksi.

3. Jäsenvaltiot voivat madaltaa kattavuutta sillä edellytyksellä, että 12 artiklassa määritetyt laatuvaatimukset edelleen täytetään.

4. Jäsenvaltiot laskevat vuosittain assimilaatiokynnysten mukauttamisen. Kynnyksiä mukautetaan, jos mukauttaminen aiheuttaa vähintään 10 prosentin muutoksen kuluvan vuoden kynnysarvoihin.

15 artikla

1. Yksinkertaistamiskynnyksiä mukautettaessa jäsenvaltioiden, jotka vahvistavat ne:

- perusasetuksen 28 artiklan 8 kohdassa määritettyjä summia korkeammalle tasolle, on täytettävä tämän asetuksen 13 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa asetettu edellytys,

- näitä summia matalammalle tasolle, koska niihin sovelletaan tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta, on noudatettava tämän asetuksen 13 artiklan toisessa luetelmakohdassa säädettyä rajaa.

2. Varmistuakseen siitä, että 13 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu edellytys täyttyy tai 13 artiklan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua rajaa noudatetaan, on riittävää, että jäsenvaltiot laskevat yksinkertaistamiskynnysten mukauttamisen assimilaatiokynnysten mukauttamiselle 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne noudattavat toisenlaista menettelyä.

16 artikla

Assimilaatio- ja yksinkertaistamiskynnysten mukauttamiseen liittyvät tiedot on julkaistava viimeistään mukauttamista edeltävän vuoden 31 päivänä lokakuuta.

17 artikla

1. Ilmoitusvelvolliset vapautetaan velvollisuuksistaan siinä määrin, kun määrätylle vuodelle vahvistettujen assimilaatio- ja yksinkertaistamiskynnysten soveltaminen sen sallii, edellyttäen, että nämä eivät ole ylittäneet kyseisiä kynnyksiä edeltävän vuoden aikana.

2. Jokaisesta tilastollisesta kynnyksestä säädetyt säännökset ovat voimassa koko vuoden ajan.

Jos ilmoitusvelvollisen toteuttamien yhteisön sisäisten toimien arvo ylittää vuoden aikana ilmoitusvelvolliseen sovellettavan kynnyksen, tämän on toimitettava tiedot yhteisön sisäisistä toimistaan siitä kuukaudesta lähtien, jona kynnys ylitettiin; tiedot on toimitettava ilmoitusvelvolliseen sovellettavaan kynnykseen liittyvien säännösten mukaisesti. Jos tähän säännökseen sisältyy perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettujen jaksoilmoitusten toimittaminen, jäsenvaltioiden on määritettävä määräaika tälle toimittamiselle niiden hallinnollisten järjestelyjen mukaisesti.

18 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava laskemiinsa kynnyksiin liittyvät tiedot komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen niiden julkistamista. Komission pyynnöstä niiden on toimitettava myös näiden kynnysten arviointiin tarvittavat tiedot sekä ajanjaksolta, johon laskelmat perustuvat, että määrätyltä kalenterivuodelta.

2 Jakso

Erityiset kynnykset ja poikkeukset

19 artikla

Tämän asetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja perusasetuksen 23 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava arvokynnykset erikseen saapuneille ja lähteneille tavaroille siten, että vähintään 95 prosenttia ilmoitusvelvollisista vapautuu tilastoarvoa, toimitusehtoja, kuljetusmuotoa ja tilastointimenettelyä koskevien tietojen toimittamisesta.

Tilastoarvon osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että lähteneet tai saapuneet tavarat on katettu vähintään 70 prosenttiin kaupan arvosta. Ilmoitusvelvollisten 95 prosentin rajaa voidaan laskea 90 prosenttiin, jos 70 prosentin kattavuutta ei ole saavutettu.

Jäsenvaltiot laskevat kynnykset muiden jäsenvaltioiden kanssa käydyn kaupan viimeisimpien käytettävissä olevien kahdentoista kuukauden tulosten perusteella.

Jäsenvaltioiden on julkaistava kyseisten kynnysten käyttöönottoon liittyvät tiedot viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2000.

Jäsenvaltiot voivat mukauttaa kynnyksiään joka kalenterivuosi edellyttäen, että tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kyseisten jäsenvaltioiden on julkaistava kynnysten mukauttamiseen liittyvät tiedot viimeistään mukauttamista edeltävän vuoden 31 päivänä lokakuuta.

20 artikla

1. 2 ja 3 kohdassa määritellyin edellytyksin voidaan soveltaa liiketoimikohtaista kynnystä. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, kynnyksen myötä ilmoitusvelvolliset voivat ryhmitellä yhdistetyn nimikkeistön yhteisen nimikkeen alle kaikki liiketoimet, joiden arvo on mainittua kynnystä vähäisempi; tässä tapauksessa perusasetuksen 23 artiklan soveltaminen rajoittuu seuraavien tietojen toimittamiseen:

- saapuvissa lähetyksissä lähettäjämaana oleva jäsenvaltio,

- lähtevissä lähetyksissä määrämaana oleva jäsenvaltio,

- tavaroiden arvo.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta yhteisestä nimikkeestä käytetään CN-koodia 9950 00 00.

Tässä artiklassa tarkoitetaan ilmaisulla "liiketoimi" kaikkia tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimia.

Liiketoimikohtainen kynnys vahvistetaan 100 euroksi.

2. Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan osalta evätä 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden tai rajoittaa sitä, jos ne toteavat epäsuhdan ilmoitustaakan helpottamisen ja tilastotietojen riittävän laadun säilyttämisen välillä.

3. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että ilmoitusvelvollisen on etukäteen haettava 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta kansalliselta viranomaiselta, joka on toimivaltainen laatimaan jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komission pyynnöstä tämän artiklan soveltamisen arvioinnin mahdollistavat tiedot.

21 artikla

Tilastoja ei laadita ja sen vuoksi perusasetuksen 25 artiklan 4 kohdan nojalla tietoja ei kerätä liitteessä 1 esitetyssä luettelossa luetelluista tavaroista.

4 LUKU

TILASTOTIEDOT

22 artikla

Tilastoilmoituksessa jäsenvaltioista, joiden tilastoalue määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95(10) 9 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi vuosittain hyväksyttävässä maaluokituksessa, on käytettävä jäljempänä esitettyjä koodeja:

>TAULUKON PAIKKA>

23 artikla

Tilastoilmoituksessa mainittavaa tavaroiden paljoutta määritettäessä tarkoitetaan:

a) "nettomassalla" tavaran tosiasiallista massaa ilman pakkauspäällyksiä; se on mainittava kilogrammoina. Liitteessä 2 mainittujen yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden osalta nettomassan ilmoittaminen on kuitenkin ilmoitusvelvollisille vapaaehtoista. Jos kyseistä liitettä on muutettava yhdistetyn nimikkeistön vuosittaisesta ajantasaistamisesta johtuvien muutosten huomioimiseksi, muutokset saatetaan ilmoitusvelvollisten tietoon julkaisemalla ne Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (C-sarja).

b) "lisäyksiköillä" muita paljouden ilmaisevia mittayksikköjä kuin massaa kilogrammoina ilmaisevat mittayksiköt; ne on mainittava niiden tietojen mukaisesti, jotka esitetään yhdistetyn nimikkeistön voimassa olevassa versiossa asiaa koskevan alanimikkeen kohdalla ja joita koskeva luettelo esitetään kyseisen nimikkeistön ensimmäisessä osassa "Johdantomääräykset".

24 artikla

1. Perusasetuksen 23 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu tavaroiden arvo ilmoitetaan tilastoilmoituksessa jäljempänä 2 ja 3 kohdassa määriteltyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2. Tilastoilmoituksen kohdassa "laskutettu määrä" ilmoitettava tavaroiden arvo on verotusarvo, joka määritetään verotusta varten direktiivin 77/388/ETY mukaisesti. Valmisteveron alaisten tuotteiden osalta ei kyseisten verojen määrä kuitenkaan kuulu tavaroiden arvoon.

Jos verotusarvoa ei pidä ilmoittaa verotusta varten, tavaroiden arvo vastaa kauppalaskun määrää ilman arvonlisäveron osuutta tai sen puuttuessa summaa, joka olisi laskutettu myynnin tai oston yhteydessä.

Sopimustyön osalta kyseisen kaltaisen työn yhteydessä tai seurauksena ilmoitettava tavaroiden arvo vastaa kokonaissummaa, joka laskutettaisiin myynnin tai oston yhteydessä.

3. Ilmoitusvelvolliset, jotka vuosittain toimeenpanevat saapumisia tai lähettämisiä arvosta, joka ylittää kunkin jäsenvaltion 19 artiklan mukaisesti asettaman rajan, ilmoittavat tilastoilmoituksen tähän tarkoitukseen varatussa kohdassa myös tavaroiden tilastoarvon sellaisena kuin se on määritelty 5 kohdassa.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vapauttaa ilmoitusvelvolliset tavaroiden tilastoarvon ilmoittamisesta.

Tässä tapauksessa kyseiset jäsenvaltiot laskevat tavaroiden tilastoarvon, sellaisena kuin se on määritelty 5 kohdassa, tavaralajeittain.

5. Tilastoarvo perustuu ilmoitusvelvollisten 2 kohdan mukaisesti ilmoittamaan tavaroiden arvoon. Siihen sisältyvät ainoastaan sellaiset lisäkulut, kuten kuljetus- ja vakuutuskustannukset, jotka koskevat sitä matkan osaa, joka

- viennin osalta tapahtuu vievän jäsenvaltion tilastoalueella,

- tuonnin osalta tapahtuu tuovan jäsenvaltion tilastoalueen ulkopuolella.

6. Edellä olevissa kohdissa määritelty tavaroiden arvo ilmaistaan kansallisessa valuutassa siten, että sovellettava valuuttakurssi on:

- verotusta varten verotusarvon määrittämisessä sovellettava kurssi, jos sellainen on vahvistettu,

- muissa tapauksissa ilmoituksen laatimishetkellä voimassa oleva virallinen valuuttakurssi tai tullausarvon laskemisessa sovellettava kurssi jäsenvaltioiden antamien erityissäännösten puuttuessa.

7. Komissiolle toimitettavissa tuloksissa ilmoitettu tavaroiden arvo on perusasetuksen 26 artiklan mukaisesti 5 kohdassa tarkoitettu tilastoarvo.

8. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava sille 3 kohdan täytäntöönpanon arvioimiseen tarvittavat tiedot.

25 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "liiketoimi" kaupallista tai muuta liiketointa, josta seuraa tavaroiden liikkuminen, joka tilastoidaan jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastoihin;

b) "liiketoimen luonne" kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka erottavat liiketoimet toisistaan.

2. Liiketoimet eroavat toisistaan luonteensa perusteella liitteessä 3 esitetyn luettelon mukaisesti.

Liiketoimen luonne merkitään tilastoilmoitukseen kyseisen luettelon sarakkeessa A olevaa soveltuvaa kohtaa vastaavalla koodinumerolla.

3. Jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa tarkoitetun luettelon rajoissa määrätä liiketoimen luonteeseen liittyvien tietojen keruusta samalle tasolle, jota ne käyttävät kauppavaihdossa kolmansien maiden kanssa, riippumatta siitä, kerätäänkö ne tässä yhteydessä liiketoimen luonteeseen liittyvinä tietoina vai tullimenettelyyn liittyvinä tietoina.

26 artikla

1. Ilmaisulla "alkuperämaa" tarkoitetaan maata, josta tavarat ovat peräisin.

Jossakin maassa kokonaan valmistetut tavarat ovat peräisin kyseisestä maasta.

Tavara, joka on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, on peräisin maasta, jossa suoritetaan viimeinen olennainen muuntaminen tai käsittely, joka on taloudellisesti perusteltu, tätä tarkoitusta varten varustetussa yrityksessä suoritettu ja joka on johtanut uuden tuotteen valmistumiseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.

2. Alkuperämaan osoittaa koodi, joka maalle on annettu asetuksen (EY) N:o 1172/95, 9 artiklassa tarkoitetun maaluettelon voimassa olevassa toisinnossa, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 374/98(11).

27 artikla

1. Ilmaisulla "alkuperäalue" tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion aluetta, jossa tavarat on tuotettu tai jossa niille on suoritettu asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia; tämän puuttuessa korvataan alkuperäalue joko alueella, jossa tavarat on saatettu markkinoille, tai alueella, josta tavarat on lähetetty.

2. Ilmaisulla "määräalue" tarkoitetaan määräjäsenvaltion aluetta, jossa tavarat on tarkoitus kuluttaa tai jossa niille on tarkoitus suorittaa asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia; tämän puuttuessa korvataan määräalue joko alueella, jossa tavarat on tarkoitus saattaa markkinoille, tai alueella, jonne tavarat lähetetään.

3. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät perusasetuksen 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyä mahdollisuutta, on laadittava luettelo alueistaan ja vahvistettava enintään kaksikirjaiminen koodi, jolla ne on nimettävä tilastoilmoituksessa.

28 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla "toimitusehdot" myyntisopimuksen ehtoja, joissa määritellään myyjän ja ostajan velvollisuudet kansainvälisen kauppakamarin liitteessä IV lueteltujen Incoterms-ehtojen mukaisesti.

2. Edellä 19 artiklassa säädetyissä rajoissa ja 1 kohdassa tarkoitetun luettelon puitteissa jäsenvaltiot voivat säätää toimitusehtoja koskevien tietojen keruusta tilastoilmoituksessa ja antaa yksityiskohtaiset säännöt niiden ilmoittamisesta.

29 artikla

1. Ilmaisulla "oletettu kuljetusmuoto" tarkoitetaan lähetettäessä kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan lähtevän lähtöjäsenvaltion tilastoalueelta, ja vastaanotettaessa kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan saapuneen määräjäsenvaltion tilastoalueelle.

2. Edellä 19 artiklassa säädetyissä rajoissa tilastoilmoituksessa mainittavat kuljetusmuodot ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

Kuljetusmuoto on merkittävä kyseiseen tilastoilmoitukseen käyttämällä vastaavaa koodinumeroa.

30 artikla

1. Ilmaisulla "tilastointimenettely" tarkoitetaan lähtevien tai saapuvien tavaroiden luokkaa, jota ei ole riittävästi otettu huomioon liitteessä III olevan liiketoimien luettelon A- tai B-sarakkeessa.

2. Edellä 19 artiklassa säädetyissä rajoissa jäsenvaltiot voivat säätää tilastointimenettelyihin liittyvien tietojen keräämisestä tilastoilmoituksessa ja antaa yksityiskohtaiset säännöt niiden ilmoittamisesta.

II OSASTO

ERITYISET SÄÄNNÖKSET

1 LUKU

MÄÄRITELMÄ JA YLEISTÄ

31 artikla

1. Perusasetuksen 33 artiklassa tarkoitetuilla tavaroiden erityisillä siirroilla on erityisominaisuuksia, joilla on merkitystä tietojen tulkinnan kannalta ja jotka tapauksesta riippuen liittyvät siirtoon sellaisenaan, tavaroiden luonteeseen, tavaroiden siirtoon johtavaan liiketoimeen tai ilmoitusvelvolliseen.

2. Tavaroiden erityiset siirrot koskevat:

a) kokonaisia teollisuuslaitoksia

b) aluksia ja ilma-aluksia 3 luvussa tarkoitetussa merkityksessä

c) merestä saatavia tuotteita

d) alusten elintarvikkeita sekä polttoainetta ja muita tarvikkeita

e) porrastettuja toimituksia

f) sotavarusteita

g) merellä olevia laitoksia

h) avaruusaluksia

i) ajoneuvojen ja ilma-alusten osia

j) jätteitä.

3. Jollei tässä asetuksessa toisin määrätä tai perusasetuksen 30 artiklan mukaisesti annettujen säännösten puuttuessa, tavaroiden erityiset siirrot on mainittava asiaa koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän osaston soveltamiseksi, ja ne voivat tarvittaessa käyttää muita kuin komission asetuksessa (ETY) N:o 3590/92(12) vahvistettuja tilastollisia lähteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 13 artiklan soveltamista.

2 LUKU

KOKONAISET TEOLLISUUSLAITOKSET

32 artikla

1. Ilmaisulla "kokonainen teollisuuslaitos" tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostavat koneet, laitteet, moottorit, kojeet, välineet ja aineet, jäljempänä "komponentit", jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän eri nimikkeisiin ja joiden on yhdessä määrä vaikuttaa laajan laitoksen toimintaan tavaroiden tai palvelujen tuottamiseksi.

Kaikkia muita tavaroita, joita on tarkoitus käyttää kokonaisen teollisuuslaitoksen rakentamisessa, voidaan pitää sen komponentteina, jos niitä ei ole perusasetuksen soveltamiseksi jätetty tilastoinnin ulkopuolelle.

2. Yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää tilastoitaessa kokonaisten teollisuuslaitosten saapumista ja lähettämistä. Lupa käyttää yksinkertaistettua menettelyä myönnetään ilmoitusvelvollisille näiden pyynnöstä tässä luvussa vahvistetuin edellytyksin.

3. Yksinkertaistettua menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan sellaisiin kokonaisiin teollisuuslaitoksiin, joiden kunkin kokonaisarvo on suurempi kuin 1,5 miljoonaa euroa, jollei kyseessä ole uudelleen käytettävä kokonainen teollisuuslaitos.

Kokonaisen teollisuuslaitoksen kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen sekä sen komponenttien arvot että 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden arvot. Huomioon otettava arvo on tavaran laskutusarvo tai sen puuttuessa summa, joka laskutettaisiin myynnin tai oston yhteydessä.

33 artikla

1. Tämän luvun soveltamiseksi komponentit, jotka kuuluvat tiettyyn ryhmään, on luokiteltava 98 ryhmän uudelleenryhmittelyyn sellaiseen alanimikkeeseen, joka koskee kyseistä ryhmää, jollei 35 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen päätä luokitella komponentteja 98 ryhmän uudelleenryhmittelyn asianomaisiin alanimikkeisiin harmonoidun järjestelmän nimikkeiden tasolla tai soveltaa 2 kohdan säännöksiä.

Yksinkertaistettu menettely ei kuitenkaan estä toimivaltaista viranomaista luokittelemasta niihin kuuluvia komponentteja eräisiin CN-alanimikkeisiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87(13) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan tarkoittamassa merkityksessä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen pitää kokonaisten teollisuuslaitosten arvoa liian alhaisena, jotta ne olisi sisällytettävä niihin ryhmiin, joihin ne liittyvät, kuuluviin uudelleenryhmiteltyihin alanimikkeisiin, sovelletaan yhdistetyssä nimikkeistössä säädettyjä erityisiä uudelleenryhmittelyn alanimikkeitä.

34 artikla

Kokonaisten teollisuuslaitosten uudelleenryhmiteltyjen alanimikkeiden koodinumerot on muodostettava noudattaen seuraavia sääntöjä yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti:

1. Koodin on oltava kahdeksannumeroinen.

2. Kahden ensimmäisen numeron on oltava 9 ja 8 tässä järjestyksessä.

3. Kolmannen numeron, joka osoittaa kyseessä olevan kokonaisen teollisuuslaitoksen, on oltava 8.

4. Neljännen numeron on oltava jokin numero 0:n ja 9:n välillä kokonaisen teollisuuslaitoksen päätoimialan mukaan ja seuraavan luokittelun mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

5. Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava yhdistetyn nimikkeistön sen ryhmän numeroa, johon uudelleenryhmittelyn alanimike liittyy. Edellä olevaa 33 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa kyseisten viidennen ja kuudennen numeron on kuitenkin oltava 9.

6. Sellaisten uudelleenryhmittelyn alanimikkeiden osalta, jotka ovat

- yhdistetyn nimikkeistön ryhmätasolla, on seitsemännen ja kahdeksannen numeron oltava 0,

- harmonoidun järjestelmän nimiketasolla, on seitsemännen ja kahdeksannen numeron oltava samat kuin kyseisen nimikkeen kolmas ja neljäs numero.

7. Edellä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä yhdistetyn nimikkeistön kuvaus ja koodinumero, joita on käytettävä tilastoilmoituksessa kokonaisen teollisuuslaitoksen komponenttien tunnistamiseksi.

35 artikla

1. Ilmoitusvelvolliset eivät saa käyttää yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä ilman ennalta saatua lupaa, jonka on antanut jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen kunkin jäsenvaltion tämän luvun mukaisesti vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2. Jos kokonaisen teollisuuslaitoksen komponentit viedään useasta jäsenvaltiosta, kunkin jäsenvaltion on annettava lupa soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä kyseistä maata koskevan viennin osalta.

3 LUKU

ALUKSET JA ILMA-ALUKSET

36 artikla

Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "alus" yhdistetyn nimikkeistön 89 ryhmän 1 ja 2 lisähuomautuksessa tarkoitettuja merenkulkuun käytettäviä aluksia sekä sotalaivoja;

b) "ilma-alus" CN-koodiin 8802 kuuluvia siviililentokoneita, jos ne ovat lentoyhtiöiden käyttöön tarkoitettuja, ja sotilaslentokoneita;

c) "aluksen tai ilma-aluksen omistus" sitä, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity aluksen tai ilma-aluksen omistajaksi;

d) "kauppakumppani"

- saapumisen yhteydessä rakentajajäsenvaltiota, jos alus tai ilma-alus on uusi ja rakennettu yhteisön alueella; muissa tapauksissa jäsenvaltiota, johon aluksen tai ilma-aluksen omistusoikeuden siirtävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut,

- lähettämisen yhteydessä jäsenvaltiota, johon se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut, jolle aluksen tai ilma-aluksen omistusoikeus siirretään.

37 artikla

1. Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on jäsenvaltiossa sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:

a) Aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tähän jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Tätä toimea pidetään saapumiseen verrattavana.

b) Aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto tähän jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Tätä toimea pidetään lähettämiseen verrattavana.

Jos alus tai ilma-alus on uusi, lähettäminen kirjataan jäsenvaltiossa, jossa se on rakennettu.

c) Aluksen tai ilma-aluksen lähettäminen tai saapuminen toimeksiannosta tehtävien töiden vuoksi tai niiden seurauksena.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön alajakoa vastaava koodi;

b) kauppakumppanin koodi;

c) paljous ilmaistuna alusten osalta kappalemääränä ja muina nimikkeistössä mahdollisesti määrättyinä lisäyksikköinä, sekä ilma-alusten osalta paljous ilmaistuna nettomassana ja lisäyksikköinä;

d) tilastollinen arvo.

4 LUKU

ELINTARVIKKEET SEKÄ POLTTOAINE JA MUUT TARVIKKEET

38 artikla

Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:

- "elintarvikkeet" alusten tai ilma-alusten miehistön ja matkustajien kulutukseen tarkoitettuja erilaisia tuotteita,

- "polttoaineet ja muut tarvikkeet" alusten tai ilma-alusten moottoreiden, koneiden ja muiden laitteiden toimintaan tarvittavia tuotteita kuten polttoainetta, öljyä ja voiteluaineita,

- "toisen jäsenvaltion alus tai ilma-alus" vastakohtana "kansalliselle" alukselle tai ilma-alukselle alusta tai ilma-alusta, jota tietyn jäsenvaltion kannalta toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyödyntää kaupallisesti.

39 artikla

1. Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on jäsenvaltiossa sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:

a) Elintarvikkeiden sekä polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden toimittaminen toisen jäsenvaltion aluksiin tai ilma-aluksiin, jotka ovat pysähtyneet ilmoittavan jäsenvaltion satamaan tai lentokentälle, jos kyseessä ovat yhteisötavarat tai muut kuin yhteisötavarat, jotka on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn. Tätä toimea pidetään lähettämiseen verrattavana.

b) Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien elintarvikkeiden sekä polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden välitön toimittaminen kansallisiin aluksiin tai ilma-aluksiin, jotka ovat pysähtyneet ilmoittavan jäsenvaltion satamaan tai lentokentälle. Tätä toimea pidetään saapumiseen verrattavana.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimituksia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) tuotteen koodi vähintään seuraavan yksinkertaistetun koodauksen mukaisesti:

- 9930 24 00: harmonoidun järjestelmän 1-24 ryhmään kuuluvat kauppatavarat

- 9930 27 00: harmonoidun järjestelmän 27 ryhmään kuuluvat kauppatavarat

- 9930 99 00: muualle luokitellut kauppatavarat;

b) erityinen maakoodi QR (tai 951);

c) tavaroiden paljous nettomassana;

d) tilastollinen arvo.

5 LUKU

PORRASTETUT TOIMITUKSET

40 artikla

Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla "porrastetut toimitukset" sellaisen kokonaisen kauppatavaran eri osien saapumisia tai lähettämisiä usean viitejakson aikana, joka on kaupallisten tai kuljetuksen asettamien vaatimusten takia purettu osiin.

41 artikla

Kuukausittaisissa tilastoissa, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, porrastettujen toimitusten saapumista ja lähettämistä koskevat tiedot ilmoitetaan vain kerran, sinä kuukautena kun viimeinen osatoimitus saapuu tai lähetetään, kokonaisen kauppatavaran kokonaisarvon mukaan ja kyseistä kauppatavaraa koskevan nimikkeistön koodin mukaisesti.

6 LUKU

SOTAVARUSTEET

42 artikla

1. Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskeviin tilastoihin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava sellaisten tavaroiden saapumiset ja lähettämiset, jotka on tarkoitettu sotilaskäyttöön jäsenvaltioissa voimassa olevien määritelmien mukaisesti.

2. Edellisessä kohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun nimikkeistön alajakoa vastaava koodi;

b) kauppakumppanin koodi;

c) paljous nettomassana ja tarvittaessa lisäyksikköinä;

d) tilastollinen arvo.

3. Jäsenvaltiot, jotka eivät voi noudattaa 2 kohdan säännöksiä sotasalaisuuden vuoksi, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen komissiolle toimittamissaan kuukausittaisissa tilastoissaan vähintään saapuneiden ja lähetettyjen sotilaskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden tilastoarvon.

7 LUKU

MERELLÄ OLEVAT LAITOKSET

43 artikla

1. Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla "merellä olevat laitokset" avomerelle asennettuja välineitä tai laitteistoja, joilla etsitään tai hyödynnetään mineraalivaroja.

2. "Ulkonaisiksi" laitoksiksi erotuksena "kotimaisista" laitoksista katsotaan ne laitokset, joita kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon.

44 artikla

1. Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on tietyssä jäsenvaltiossa sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:

a) Kauppatavaran toimittaminen kansalliseen laitokseen suoraan toisesta jäsenvaltiosta tai ulkomaisesta laitoksesta. Tätä toimea pidetään saapumiseen verrattavana.

b) Kauppatavaran toimittaminen kansallisesta laitoksesta toiseen jäsenvaltioon tai ulkomaiseen laitokseen. Tätä toimea pidetään lähettämiseen verrattavana.

c) Ulkomaisesta laitoksesta peräisin olevan kauppatavaran saapuminen kyseisen jäsenvaltion tilastoalueelle.

d) Kauppatavaran lähettäminen kyseisen jäsenvaltion tilastoalueelta ulkomaiseen laitokseen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) Perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön alajakoa vastaava koodi.

Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus käyttää 39 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyjä yksinkertaistettuja koodeja, jos kauppatavara on 38 artiklassa tarkoitettua kauppatavaraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista.

b) Kauppakumppanin koodi.

Kun kyseessä on tavara, joka on peräisin laitoksista tai tarkoitettu niihin, kauppakumppani on se jäsenvaltio, johon tällaista laitosta kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista. Jos tätä tietoa ei ole käytettävissä, käytetään koodia QV (tai 959).

c) Paljous nettomassana.

d) Tilastollinen arvo.

8 LUKU

AVARUUSALUKSET

45 artikla

Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) "avaruusalus" laitteita, kuten satelliitteja, jotka kykenevät liikkumaan maan ilmakehän ulkopuolisessa avaruudessa;

b) "avaruusaluksen omistusoikeus" sitä, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity avaruusaluksen omistajaksi.

46 artikla

1. Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:

a) avaruusaluksen lähettäminen tai saapuminen tilaustyön vuoksi tai sen seurauksena;

b) sellaisen avaruusaluksen laukaiseminen avaruuteen, jonka omistusoikeutta on siirretty kahden eri jäsenvaltioihin sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välillä. Tämä toimi kirjataan:

- lähettämisenä siinä jäsenvaltiossa, jossa valmis avaruusalus on rakennettu,

- saapumisena siinä jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on sijoittautunut.

c) kiertoradallaan olevan avaruusaluksen omistusoikeuden siirto kahden eri jäsenvaltioihin sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välillä. Tämä toimi kirjataan:

- lähettämisenä siinä jäsenvaltiossa, johon entinen omistaja on sijoittautunut,

- saapumisena siinä jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on sijoittautunut.

2. Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) Perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön alajakoa vastaava koodi.

b) Kauppakumppanin koodi.

Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen lähettämisten osalta kauppakumppani on jäsenvaltio, johon se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle avaruusaluksen omistus on siirtynyt, on sijoittautunut.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen saapumisten osalta kauppakumppani on jäsenvaltio, jossa valmis avaruusalus on rakennettu.

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen saapumisten osalta kauppakumppani on jäsenvaltio, jonne avaruusaluksen omistuksen siirtävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut.

c) Paljous ilmaistuna nettomassana ja lisäyksikköinä.

d) Tilastollinen arvo.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen saapumisten osalta tilastolliseen arvoon sisältyvät laukaisupaikalle kuljetukseen ja avaruuteen lähettämiseen liittyvät kuljetus- ja vakuutuskulut.

9 LUKU

MUUT SÄÄNNÖKSET

47 artikla

Jäsenvaltiot, jotka haluavat yksityiskohtaisempia tietoja kuin perusasetuksen 21 artiklaa sovellettaessa saatavat, voivat poiketen siitä, mitä kyseisessä artiklassa säädetään, kerätä nämä yhtä tai useampaa tavararyhmää koskevat tiedot, jos ilmoitusvelvollinen saa valintansa mukaan toimittaa ne joko yhdistetyn nimikkeistön tai lisättyjen alajakojen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta, on ilmoitettava siitä komissiolle. Tällöin niiden on tarkennettava päätöksen perustelut, toimitettava luettelo niistä yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeistä, joita päätös koskee, ja kuvailtava käyttämänsä keruumenetelmä.

III OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

48 artikla

Jäsenvaltiot toimittavat perusasetuksen mukaisesti laatimansa jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevat tilastot komissiolle (Eurostat) kuukausittain viimeistään:

- kahdeksan viikkoa viitekuukauden päättymisen jälkeen tilastollisten kokonaisarvojen osalta siten, että ne on jaoteltu lähetysten osalta määräjäsenvaltioittain ja saapumisten osalta lähettäjäjäsenvaltioittain,

- kymmenen viikkoa viitekuukauden päättymisen jälkeen yksityiskohtaiset tulokset, joissa on otettu huomioon kaikki perusasetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

49 artikla

1. Kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001 asetus (ETY) N:o 3046/92, lukuun ottamatta 22 artiklaa, ja sitä muuttavat asetukset(14) sekä asetus (ETY) N:o 2256/92 ja asetukset (EY) N:o 1125/94 ja (EY) N:o 2820/94.

2. Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja niitä luetaan liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

50 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.

Komission puolesta

Pedro Solbes Mira

Komission jäsen

(1) EYVL L 316, 16.11.1991, s. 1.

(2) EYVL L 187, 26.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 307, 23.10.1992, s. 27.

(4) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 22.

(5) EYVL L 219, 4.8.1992, s. 40.

(6) EYVL L 124, 18.5.1994, s. 1.

(7) EYVL L 299, 22.11.1994, s. 1.

(8) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.

(10) EYVL L 118, 25.5.1995, s. 12.

(11) EYVL L 48, 19.2.1998, s. 6.

(12) EYVL L 364, 12.12.1992, s. 32.

(13) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(14) Komission asetukset (EY) N:o 2385/96 (EYVL L 326, 17.12.1996, s. 10), (EY) N:o 860/97 (EYVL L 123, 15.5.1997, s. 12), (EY) N:o 1894/98 (EYVL L 245, 4.9.1998, s. 36) ja (EY) N:o 2538/98.

LIITE I

Luettelo 21 artiklassa tarkoitetuista poikkeuksista

Tietoja ei vaadita seuraavista tavaroista:

a) lailliset maksuvälineet ja arvopaperit;

b) monetaarinen kulta;

c) katastrofialueille annettu hätäapu;

d) diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat:

1. tavarat, jotka nauttivat diplomaattista konsulaattista tai vastaavaa koskemattomuutta

2. valtion päämiehelle tai hallituksen tai parlamenntin jäsenille tarkoitetut lahjat

3. tavarat, joita siirretään kahdenkeskisen hallinnon avun perusteella;

e) tavarat, joiden vaihdon edellytetään olevan väliaikaista, mm.:

1. messuille tai näyttelyihin tarkoitetut tavarat

2. teatterilavasteet

3. karusellit ja muut markkinapaikkojen huvilaitteet

4. ammatinharjoittamiseen tarkoitetut laitteet, joita tarkoitetaan 8 päivänä kesäkuuta 1968 tehdyssä kansainvälisessä tullisopimuksessa

5. elokuvat

6. kokeiltavaksi tarkoitetut laitteet ja varusteet

7. näyttely-, siitos-, kilpa- yms. eläimet

8. kaupalliset näytteet

9. kuljetusvälineet, kuljetukseen liittyvät kontit ja laitteet

10. kuljetusvälineiden sekä kuljetukseen liittyvien konttien ja laitteiden korjaamiseen tarkoitetut tavarat ja korjauksissa korvatut osat

11. pakkaukset

12. vuokratut tavarat

13. rakennustoimintaan tarkoitetut laitteet ja materiaalit

14. tutkimus-, analyysi- ja testaustarkoituksiin tarkoitetut tavarat;

f) edellyttäen, että tavaroihin ei liity liiketoimea:

1. kunniamerkit, palkinnot, muistomerkit ja mitalit

2. matkustajan mukana kulkevat, ennakolta tai jälkeempäin lähetettävät matkatavarat, -tarvikkeet ja -varusteet, urheiluvälineet mukaan lukien, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen

3. kapiot, muuttotavarat tai perintotavarat

4. ruumisarkut ja hautauurnat, hautajaiskoristeet, hautojen ja hautamuistomerkkien hoitoon tarkoitetut tarvikkeet

5. mainosjulkaisut, käyttöohjeet, hinnastot ja muu mainosaineisto

6. tavarat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi tai joita ei voida käyttää teollisiin tarkoituksiin

7. painolastit

8. postimerkit

9. kansainvälisissa urheilutapahtumissa käytettävät farmaseuttiset tuotteet;

g) tuotteet, joita käytetään ihmisten tai ympäristön suojelemiseksi suoritettavissa poikkeuksellisissa yhteisissä toimissa;

h) tavarat, joita kuljetetaan jäsenvaltioiden raja-alueilla asuvien luonnollisten henkilöiden välillä ei-kaupallisessa tarkoituksessa (rajaliikenne); maataloustuottajien sellaiselta maatilalta saamat tuotteet, joka sijaitsee toisella tilastoalueella kuin heidän tilansa päätoimipaikka, mutta kuitenkin se välittömässä läheisyydessä;

i) tavarat, jotka lähtevät tietyltä tilastoalueelta ja ulkomaan alueen poikki kuljetuaan palaavat samalle alueelle joko suoraan tai kuljetukseen liittyvien pysähdyksien jälkeen;

j) tavarat, jotka on lähetetty tilastoalueen ulkopuolelle sijoitettujen kansallisten asevoimien käyttöön ja sellaiset toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevat tavarat, jotka kansalliset asevoimat ovat vieneet mukanaan tilastoalueen ulkopuolelle, sekä tavarat, jotka jäsenvaltion tilastoalueelle sijoitetut toisen jäsenvaltion asevoimat ovat hankkineet tai joista ne ovat luopuneet kyseisellä tilastoalueella;

k) viestintätarvikkeet kuten levykkeet, magneettinauhat, filmit, työpiirustukset, ääni- ja videokasetit sekä cd-rom-levyt, joita vaihdetaan tietojen välittämiseksi, mikäli ne on valmistettu yksityisasiakkaan tilauksesta tai ne eivät ole kaupallisten liiketoimien kohteena, sekä tavara, jolla täydennetään viestintätarvikkeiden aiempaa toimitusta esimerkiksi päivitystarkoituksessa ja josta tuotteen vastaanottajaa ei laskuteta;

l) avaruusalusten kantoraketit:

- avaruuteen laukaisemista varten tapahtuvan lähettämisen ja saapumisen yhteydessä,

- avaruuteen laukaisun ajankohtana.

LIITE II

Edellä 23 artiklan a kohdassa tarkoitettu luettelo yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeistä

0105 11 11

0105 11 19

0105 11 91

0105 11 99

0105 12 00

0105 19 20

0105 19 90

0407 00 11

2202 10 00

2202 90 10

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

2203 00 01

2203 00 09

2203 00 10

2204 10 11

2204 10 19

2204 10 91

2204 10 99

2204 21 10

2204 21 11

2204 21 12

2204 21 13

2204 21 17

2204 21 18

2204 21 19

2204 21 22

2204 21 24

2204 21 26

2204 21 27

2204 21 28

2204 21 32

2204 21 34

2204 21 36

2204 21 37

2204 21 38

2204 21 42

2204 21 43

2204 21 44

2204 21 46

2204 21 47

2204 21 48

2204 21 62

2204 21 66

2204 21 67

2204 21 68

2204 21 69

2204 21 71

2204 21 74

2204 21 76

2204 21 77

2204 21 78

2204 21 79

2204 21 80

2204 21 81

2204 21 82

2204 21 83

2204 21 84

2204 21 87

2204 21 88

2204 21 89

2204 21 91

2204 21 92

2204 21 93

2204 21 94

2204 21 95

2204 21 96

2204 21 97

2204 21 98

2204 21 99

2204 29 10

2204 29 12

2204 29 13

2204 29 17

2204 29 18

2204 29 42

2204 29 43

2204 29 44

2204 29 46

2204 29 47

2204 29 48

2204 29 58

2204 29 62

2204 29 64

2204 29 65

2204 29 71

2204 29 72

2204 29 75

2204 29 81

2204 29 82

2204 29 83

2204 29 84

2204 29 87

2204 29 88

2204 29 89

2204 29 91

2204 29 92

2204 29 93

2204 29 94

2204 29 95

2204 29 96

2204 29 97

2204 29 98

2204 29 99

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

2206 00 10

2206 00 31

2206 00 39

2206 00 51

2206 00 59

2206 00 81

2207 10 00

2207 20 00

2209 00 99

2716 00 00

3702 51 00

3702 53 00

3702 54 10

3702 54 90

5701 10 10

5701 10 91

5701 10 93

5701 10 99

5701 90 10

5701 90 90

5702 20 00

5702 31 00

5702 32 00

5702 39 10

5702 39 90

5702 41 00

5702 42 00

5702 49 10

5702 49 90

5702 51 00

5702 52 00

5702 59 00

5702 91 00

5702 92 00

5702 99 00

5703 10 00

5703 20 11

5703 20 19

5703 20 91

5703 20 99

5703 30 11

5703 30 19

5703 30 51

5703 30 59

5703 30 91

5703 30 99

5703 90 00

5704 10 00

5704 90 00

5705 00 10

5705 00 30

5705 00 90

6101 10 10

6101 10 90

6101 20 10

6101 20 90

6101 30 10

6101 30 90

6101 90 10

6101 90 90

6102 10 10

6102 10 90

6102 20 10

6102 20 90

6102 30 10

6102 30 90

6102 90 10

6102 90 90

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6103 49 99

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

6104 69 99

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6105 90 90

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6106 90 30

6106 90 50

6106 90 90

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

6107 99 00

6108 11 00

6108 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

6108 99 90

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6109 90 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 10

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

6110 90 10

6110 90 90

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6115 11 00

6115 12 00

6115 19 00

6210 20 00

6210 30 00

6211 11 00

6211 12 00

6211 20 00

6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42

6211 33 31

6211 33 41

6211 33 42

6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42

6211 43 31

6211 43 41

6211 43 42

6212 10 10

6212 10 90

6212 20 00

6212 30 00

6401 10 10

6401 10 90

6401 91 10

6401 91 90

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 10

6401 99 90

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

6402 20 00

6402 30 00

6402 91 00

6402 99 10

6402 99 31

6402 99 39

6402 99 50

6402 99 91

6402 99 93

6402 99 96

6402 99 98

6403 12 00

6403 19 00

6403 20 00

6403 30 00

6403 40 00

6403 51 11

6403 51 15

6403 51 19

6403 51 91

6403 51 95

6403 51 99

6403 59 11

6403 59 31

6403 59 35

6403 59 39

6403 59 50

6403 59 91

6403 59 95

6403 59 99

6403 91 11

6403 91 13

6403 91 16

6403 91 18

6403 91 91

6403 91 93

6403 91 96

6403 91 98

6403 99 11

6403 99 31

6403 99 33

6403 99 36

6403 99 38

6403 99 50

6403 99 91

6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

6404 11 00

6404 19 10

6404 19 90

6404 20 10

6404 20 90

6405 10 10

6405 10 90

6405 20 10

6405 20 91

6405 20 99

6405 90 10

6405 90 90

7101 10 00

7101 21 00

7101 22 00

7103 91 00

7103 99 00

7104 10 00

7104 20 00

7104 90 00

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 10

7106 91 90

7106 92 20

7106 92 80

7108 11 00

7108 12 00

7108 13 10

7108 13 80

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 80

7110 21 00

7110 29 00

7110 31 00

7110 39 00

7110 41 00

7110 49 00

7116 10 00

7116 20 11

7116 20 19

7116 20 90

8504 10 10

8504 10 91

8504 10 99

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 90

8504 23 00

8504 31 10

8504 31 31

8504 31 39

8504 31 90

8504 32 10

8504 32 30

8504 32 90

8504 33 10

8504 33 90

8504 34 00

8504 40 10

8504 40 20

8504 40 50

8504 40 93

8504 50 10

8518 21 90

8518 22 90

8518 29 20

8518 29 80

8539 10 10

8539 10 90

8539 21 30

8539 21 92

8539 21 98

8539 22 10

8539 29 30

8539 29 92

8539 29 98

8539 31 10

8539 31 90

8539 32 10

8539 32 50

8539 32 90

8539 39 00

8539 41 00

8539 49 10

8539 49 30

8540 11 11

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

8540 11 91

8540 11 99

8540 12 00

8540 20 10

8540 20 80

8540 40 00

8540 50 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8542 13 11

8542 13 13

8542 13 15

8542 13 17

8542 13 20

8542 13 30

8542 13 42

8542 13 45

8542 13 46

8542 13 48

8542 13 49

8542 13 55

8542 13 60

8542 19 40

8542 19 55

8542 19 66

8903 91 10

8903 91 91

8903 91 93

8903 91 99

8903 92 10

8903 92 91

8903 92 99

8903 99 10

8903 99 91

8903 99 99

9001 30 00

9001 40 20

9001 40 41

9001 40 49

9001 40 80

9001 50 20

9001 50 41

9001 50 49

9001 50 80

9003 11 00

9003 19 10

9003 19 30

9003 19 90

9006 53 10

9006 53 90

9202 10 10

9202 10 90

9202 90 10

9202 90 30

9202 90 90

9203 00 90

9204 10 00

9204 20 00

9205 10 00

9207 90 10

LIITE III

Luettelo 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista liiketoimista

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Luettelo 28 artiklassa tarkoitetuista toimitusehdoista

>TAULUKON PAIKKA>

Toinen alakohta

1 kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitseva paikka

2 toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva paikka

3 muut (yhteisön ulkopuolella sijaitseva paikka).

LIITE V

Tämän asetuksen artiklojen ja kumottujen asetusten artiklojen välinen vastavuustaulukko

>TAULUKON PAIKKA>

Top