EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1900

Komission asetus (EY) N:o 1900/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

OJ L 228, 8.9.2000, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 278 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1900/oj

32000R1900

Komission asetus (EY) N:o 1900/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 228 , 08/09/2000 s. 0025 - 0027


Komission asetus (EY) N:o 1900/2000,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,

naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan, 20 artiklan ja 50 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta 28 päivänä lokakuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2342/1999(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1042/2000(3), 32 artiklassa säädettyä laajaperäistämispalkkiota varten tilan eläintiheys määritetään kyseessä olevan kalenterivuoden aikana tilalla olevien urospuolisten nautaeläinten, lehmien ja hiehojen lukumäärän perusteella. Jonkin eläinkulkutaudin ilmetessä tuotantoyksiköstä ei saa viedä pois eläimiä, jos toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset päättävät kieltää eläinten siirtämisen tuotantoyksiköstä, teuraaksi viemistä lukuun ottamatta. Kyseiset eläimet otetaan huomioon määriteltäessä tilan eläintiheyttä, ja tästä syystä tuottaja voi jäädä ilman laajaperäistämispalkkiota. Jotta asianmukaisesti toimivaa tuottajaa ei rankaistaisi hänestä riippumattomista syistä, eläintiheyden määrittelemiseksi tilalla kyseisenä aikana, jota pidennetään eläinten menekkiin tarvittavalla ajalla, todettujen nautayksiköiden määrään sovelletaan kiinteää korjauskerrointa uuden palkkiojärjestelmän käyttöönotosta alkaen, jos tuottaja täyttää tietyt velvoitteet, vaikuttamatta laajaperäistämisen periaatteeseen muulla tavoin.

(2) Maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92(4), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 749/2000(5), 4 artiklassa ja maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000(7), 16 artiklan 3 kohdassa käytetään ilmaisua "on käytettävissä" viitattaessa tuottajakohtaiseen maidon viitemäärään. Asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 8 kohdan a alakohdassa sitä vastoin käytetään ilmaisua "myönnetty" viitattaessa samaan perusteeseen. Oikeudellisen selvyyden vuoksi samasta käsitteestä olisi käytettävä aina samaa ilmaisua. Tämä terminologiaan liittyvä ongelma on näin ollen aiheellista ratkaista uuden palkkiojärjestelmän käyttöönotosta alkaen.

(3) Teurastuspalkkion osalta asetuksen (EY) N:o 2342/1999 35 artiklan 1 kohdassa säädetty eläintukihakemusten jättämistä koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika näyttää riittämättömältä toimenpiteen hallinnossa sen ensimmäisen soveltamisvuoden aikana ilmenneiden vaikeuksien, erityisesti tietokannan tehokkaaseen toimintaan liittyvien syiden vuoksi. Sen vuoksi on sallittava vuoden 2000 ensimmäisten kuukausien aikana teurastettujen tai vietyjen eläinten osalta, että jäsenvaltio voi pidentää määräaikaa uuden palkkiojärjestelmän käyttöönotosta alkaen, ja on säädettävä mainitun pidennyksen takarajasta.

(4) Asetuksen (EY) N:o 2343/1999 41 artiklassa säädetään erityispalkkion, emolehmäpalkkion ja teurastuspalkkion osalta mahdollisuudesta maksaa tuottajalle ennakkoa, joka on tietty prosenttiosuus tuen määrästä. Tätä mahdollisuutta ei ole asetuksen (EY) N:o 1254/1999 14 artiklassa tarkoitetuille lisäpalkkioille. Jotta helpotettaisiin näiden maksujen moitteetonta hallintoa, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus maksaa mahdollisimman suuri määrä lisäpalkkioista ennakkoon.

(5) Asetuksen (EY) N:o 2342/1999 43 artiklassa vahvistetaan palkkioiden ja laajaperäistämispalkkion kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen sovellettava sääntö. Selvyyden vuoksi ja jotta lisäpalkkiot otetaan samalla tavoin huomioon talousarviossa, kyseistä sääntöä olisi sovellettava myös lisäpalkkioihin.

(6) Vuoristoalueilla sijaitsevien tilojen tuottajille maksettavaan laajaperäistämispalkkioon, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklan 4 kohdassa, oikeutettujen lypsylehmien määrä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 8 kohdassa. Tämän artiklan mukaisesti kyseinen määrä vastaa tuottajalle kyseisenä kalenterivuonna alkavan 12 kuukauden pituisen lisämaksujärjestelmän soveltamisajanjakson alkamista edeltävänä 31 päivänä maaliskuuta myönnetyn tuottajakohtaisen maidon viitemäärän tuottamiseen tarvittavien lypsylehmien lukumäärää. Vuoristoalueille sijoittautuneet tuottajat, joilla on samanaikaisesti laajaperäistämispalkkioon oikeutettuja lypsylehmiä ja muihin suoriin tukiin oikeutettuja eläimiä, saattavat joutua viittaamaan kahteen eri päivämäärään tuottajakohtaisen maidon viitemäärän määrittelemiseksi. Tällaisia tapauksia varten on säädettävä erityistoimenpiteistä asetuksen (EY) N:o 1254/1999 50 artiklan mukaisesti, jotta yksinkertaistetaan järjestelmän soveltamista kyseisten tuottajien osalta sekä järjestelmän hallintoa. Kyseisille jäsenvaltioille on annettava samanlainen mahdollisuus, josta säädetään muita tapauksia varten asetuksen (EY) N:o 2342/1999 44 a artiklassa, käyttää 1 päivää huhtikuuta viitepäivämääränä niiden lypsylehmien lukumäärälle, jota tarvitaan tuottajalle myönnetyn tuottajakohtaisen maidon viitemäärän tuottamiseen. Tätä toimenpidettä sovelletaan vuodesta 2001 vuoden 2004 loppuun, joka on maitoalan suorien tukien tosiasiallinen soveltamispäivä.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2342/1999 seuraavasti:

1. Muutetaan 32 artikla seuraavasti:

1) Korvataan 8 kohdan a alakohdassa ilmaisu "myönnetyn" ilmaisulla "käytettävissä olevan".

2) Lisätään 11 kohta seuraavasti:

"11. 11. Jos eläimiä ei saa teuraaksi viemistä lukuun ottamatta poistaa tuotantoyksiköstä toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten päätöksen vuoksi, tämän artiklan soveltamiseksi tilalla todettuun nautayksiköiden määrään sovelletaan kerrointa 0,8.

Toimenpide on voimassa edellä mainitun päätöksen soveltamisajan, pidennettynä kahdellakymmenellä päivällä, edellyttäen, että tuottaja ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti kymmenen päivän kuluessa päätöksestä tilalla olevien kyseisten eläinten määrän ja että tuottaja on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet estääkseen ja/tai rajoittaakseen eläinkulkutaudin esiintymistä."

2. Lisätään 35 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan loppuun seuraava virke:"Jäsenvaltio voi päättää vuodeksi 2000, että ensimmäisen vuosineljänneksen aikana teurastettujen tai vietyjen eläinten osalta tukihakemuksen jättämiselle vahvistettua määräaikaa pidennetään enintään 30 päivään syyskuuta 2000."

3. Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

1) Lisätään 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:"Jäsenvaltio voi lisäksi päättää hallinnollisten tarkastusten ja paikalla tehtyjen tarkastusten tulosten perusteella, että se maksaa tuottajalle ennakkoa enintään 60 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1254/1999 14 artiklassa tarkoitettujen lisäpalkkioiden määrästä."

2) Korvataan 1 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"Ennakkoa ei voida maksaa ennen sen kalenterivuoden 16 päivää lokakuuta, jonka osalta palkkiota haetaan tai jonka osalta lisäpalkkio myönnetään."

3) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Lopullisen palkkionmaksun tai lisäpalkkion yhteydessä maksetaan sen palkkiomäärän tai lisäpalkkion, johon tuottajalla on oikeus, ja maksetun ennakon erotus."

4. Korvataan 43 artikla seuraavasti:

" 43 artikla

Muuntaminen kansalliseksi valuutaksi

Muunnettaessa palkkioiden, laajaperäistämispalkkioiden ja lisäpalkkioiden määrää kansalliseksi valuutaksi käytetään 42 artiklan mukaisesti vahvistettua palkkionmaksuvuotta edeltävän joulukuun valuuttakurssien aikaan suhteutettua laskettua keskiarvoa."

5. Muutetaan 44 a artikla seuraavasti:

1) Korvataan ilmaisu "ja 31 artiklan 2 kohdan a alakohdasta" seuraavalla ilmaisulla:"31 artiklan 2 kohdan a alakohdasta ja 32 artiklan 8 kohdan a alakohdasta."

2) Lisätään kolmas luetelmakohta seuraavasti:

"- lypsylehmien lukumäärä laajaperäistämispalkkion myöntämiseksi vuoristoalueilla sijaitsevilla tiloilla pidettäville lypsylehmille."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä alkaen. Kuitenkin:

- 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000. Edellä 1 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden 10 päivän määräaika lasketaan kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa ilmenneissä tapauksissa tämän asetuksen voimaantulopäivästä,

- 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 281, 4.11.1999, s. 30.

(3) EYVL L 118, 19.5.2000, s. 4.

(4) EYVL L 405, 31.12.1992, s. 1.

(5) EYVL L 90, 12.4.2000, s. 4.

(6) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.

(7) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 10.

Top