EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1898

Komission asetus (EY) N:o 1898/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2630/97 muuttamisesta sen 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vuositarkastuksia koskevan kertomuksen mallin osalta

OJ L 228, 8.9.2000, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1898/oj

32000R1898

Komission asetus (EY) N:o 1898/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2630/97 muuttamisesta sen 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vuositarkastuksia koskevan kertomuksen mallin osalta

Virallinen lehti nro L 228 , 08/09/2000 s. 0022 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 1898/2000,

annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,

asetuksen (EY) N:o 2630/97 muuttamisesta sen 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vuositarkastuksia koskevan kertomuksen mallin osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97(1) ja erityisesti sen 10 artiklan d kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksen (EY) N:o 2630/97(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 132/1999(3), säädetään yksityiskohtaisista säännöistä asetuksen (EY) N:o 820/97 täytäntöönpanemiseksi nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän mukaisesti tehtävien tarkastusten vähimmäistason osalta.

(2) Jäsenvaltioiden ja komission välisen tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi nautaeläinalan tarkastusten tulosten osalta on laadittava asetuksen (EY) N:o 2630/97 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjen komissiolle toimitettavien vuosikertomusten malli.

(3) Asetus (EY) N:o 2630/97 olisi tämän vuoksi muutettava.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2630/97 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä olevan mallin mukaisesti."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 117, 7.5.1997, s. 1.

(2) EYVL L 354, 30.12.1997, s. 23.

(3) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 20.

LIITE

KERTOMUS YHTEISÖN NAUTAELÄINALAN TUNNISTUS- JA REKISTERÖINTISÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVIEN TARKASTUSTEN TULOKSISTA

1. Tuloksia koskevat tiedot 5 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti:

a) raportointi- tai tarkastusajanjakson alussa jäsenvaltion alueelle rekisteröityjen tilojen kokonaismäärä;

b) tarkastettujen tilojen kokonaismäärä;

c) tehtyjen tarkastusten kokonaismäärä;

d) asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisen riskianalyysin perusteet tilojen valitsemiseksi ja viittaus tarkastukset tehneeseen viranomaiseen sekä riskianalyysiperusteiden mukainen valittujen tilojen erittely, jos se on mahdollista;

e) raportointi- tai tarkastusajanjakson alussa rekisteröitynä olevan nautakirjan kokonaismäärä;

f) tarkastettujen nautaeläinten kokonaismäärä;

g) tehtyjen tarkastusten tyyppi: fyysinen tarkastus, asiakirjojen tarkastus, siirtoilmoitusten viivästymisiä koskevat tarkastukset.

2. Tuloksia koskevat tiedot asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti:

a) havaittujen rikkomusten määrä ja erityisesti 1 kohdan g alakohdan mukaisissa tarkastuksissa havaitut poikkeavuudet;

b) seuraamukset (mukaan lukien seuraamusten tyypit ja tiedot niiden seurannasta) komission asetuksen (EY) N:o 494/98(1) mukaisesti, esitettynä 1 kohdan g alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehtyjen tarkastusten tyyppien ja havaittujen rikkomusten mukaisesti.

(1) EYVL L 60, 28.2.1998, s. 78.

Top