Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0847

1999/847/EY: Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perustamisesta

OJ L 327, 21.12.1999, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 372 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 371 - 375
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 215 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 215 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/847/oj

31999D0847

1999/847/EY: Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perustamisesta

Virallinen lehti nro L 327 , 21/12/1999 s. 0053 - 0057


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä joulukuuta 1999,

yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelman perustamisesta

(1999/847/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

sekä katsoo seuraavaa:

1) On tarpeen jatkaa yhteisön vuodesta 1985 tällä alalla toteuttamaa toimintaa, jotta jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä voitaisiin lujittaa. Vuoden 1987 jälkeen annetut päätöslauselmat(5) sekä yhteisön toimintaohjelmasta pelastuspalvelun alalla 19 päivänä joulukuuta 1997 tehty neuvoston päätös 98/22/EY(6) muodostavat tämän yhteistyön perustan.

2) Yhteisön ohjelman täytäntöönpanemiseksi toteuttamat yksittäiset toimet edistävät henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden suojelua luonnon aiheuttamissa ja teknologian aiheuttamissa suuronnettomuuksissa ja lisäävät ymmärrystä ihmisen toiminnan ja luonnon keskinäisistä suhteista, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista välttää useiden suuronnettomuuksien sattuminen, tulvat mukaan luettuna.

3) Komission esittämässä ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevassa yhteisön poliittisessa toimintaohjelmassa(7) ennakoidaan, että yhteisön toimintaa tullaan tehostamaan erityisesti ympäristöä koskettavissa hätätilanteissa, ja samassa ohjelmassa esitetään, että tässä toiminnassa on otettava huomioon tieteellinen tutkimus ja teknologian kehitys.

4) Yhteisön toimintaohjelmalla edistetään jatkossakin tämän alan yhteistyön kehittämistä entistä tehokkaammin. Ohjelman olisi suurelta osin perustuttava tältä alalta jo saatuihin kokemuksiin.

5) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yhteisön yhteistyöllä tuetaan ja täydennetään kansallisia pelastuspalvelupolitiikkoja niiden tehokkuuden lisäämiseksi. Kokemusten yhdistäminen ja keskinäinen avunanto auttavat vähentämään ihmishenkien menetyksiä, vammautumisia, aineellisia vahinkoja sekä taloudellisia ja ympäristövahinkoja kaikkialla yhteisössä, mikä tekee sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden tavoitteista konkreettisempia.

6) Unionin eristyneillä ja syrjäisimmillä alueilla on maantieteellisistä, pinnanmuodostukseen liittyvistä sekä sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista johtuvia erityispiirteitä, jotka vaikeuttavat avun perille viemistä ja toimintamahdollisuuksia vakavissa vaaratilanteissa.

7) Yhteisön toimintaohjelma lisää avoimuutta samalla kun se vakiinnuttaa ja lujittaa perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavia toimia.

8) Tärkeitä ovat myös vaarojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet sekä toimet, joilla pyritään antamaan tietoja jäsenvaltioissa pelastuspalvelusta vastaaville ja siihen osallistuville sekä valmentamaan heitä, ja ne parantavat onnettomuuksiin valmistautumisen tasoa. On myös tärkeää toteuttaa yhteisön toimia hätätilanteiden torjuntaan ja niiden jälkeen välittömästi toteutettaviin toimiin liittyvien tekniikoiden ja menetelmien parantamiseksi.

9) Lisäksi on tärkeää toteuttaa suurelle yleisölle suunnattuja toimia Euroopan kansalaisten omatoimisen suojelun tehostamiseksi.

10) Pelastuspalvelujen kansallisten yhteyshenkilöiden muodostama pysyvä verkko toimii edelleen aktiivisesti pelastuspalveluun liittyvissä asioissa.

11) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(8) mukaisesti.

12) Tämän päätöksen säännöksillä korvataan 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen 19 päivänä joulukuuta 1997 tehdyllä päätöksellä 98/22/EY vahvistettu toimintaohjelma, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 1999.

13) Tähän päätökseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(9) 34 kohdan mukainen rahoitusohje ohjelman koko keston ajaksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksessa määriteltyä budjettivallan käyttäjän toimivaltaa.

14) Perustamissopimuksessa ei ole sen 308 artiklassa määrätyn toimivallan lisäksi muita määräyksiä tämän päätöksen tekemiseksi tarvittavista valtuuksista,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Perustetaan yhteisön pelastuspalvelun alan toimintaohjelma, jäljempänä "ohjelma", kaudeksi, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004.

2. Tämän ohjelman tarkoituksena on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason ponnisteluja henkilöiden ja omaisuuden ja näin ollen myös ympäristön suojelemiseksi luonnon ja teknologian aiheuttamissa suuronnettomuustilanteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden sisäisen toimivallan jakautumista. Tavoitteena on myös helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja keskinäistä avunantoa tällä alalla.

3. Tämän ohjelman soveltamisalaan eivät kuulu toimenpiteet, joiden tarkoituksena on jäsenvaltioiden lakien ja asetusten tai jäsenvaltioiden kansallisten valmiusjärjestelyjen yhdenmukaistaminen.

2 artikla

1. Komissio panee täytäntöön tähän ohjelmaan sisältyvät toimet.

2. Ohjelmaa varten laaditaan kolmen vuoden päähän ulottuva, vuosittain tarkistettava toteuttamissuunnitelma 4 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

3. Ohjeellinen rahoitusmäärä ohjelman täytäntöönpanemiseksi on 7,5 miljoonaa euroa.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien mukaisesti.

4. Ohjelmaan kuuluvat toimet sekä yhteisön rahoituksen myöntämiseen liittyvät järjestelyt esitetään liitteessä.

3 artikla

1. Ohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää yksittäiset toteutettavat toimet.

2. Yksittäiset toimet valitaan ensisijaisesti seuraavien perusteiden mukaisesti:

a) vaikutus luonnon ja teknologian aiheuttamien suuronnettomuuksien vuoksi henkilöihin ja omaisuuteen ja näin ollen myös ympäristöön kohdistuvien vaarojen ja vahinkojen ehkäisemiseen,

b) vaikutus jäsenvaltioissa pelastuspalvelualalla toimivien henkilöiden valmiustason parantamiseen heidän toimintakykynsä lisäämiseksi hätätilanteissa,

c) vaikutus suuronnettomuuksien syiden havaitsemiseen ja tutkimiseen,

d) vaikutus ennustamiskeinojen ja -menetelmien, hätätilanteiden torjuntaan liittyvien tekniikoiden ja menetelmien sekä hätätilanteiden jälkeen välittömästi toteutettavien toimien parantamiseen,

e) yleisön valistuksen, kasvatuksen ja tietoisuuden edistäminen kansalaisten omatoimisen suojelun tehostamiseksi.

3. Kukin yksittäinen toimi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

4. Tähän ohjelmaan liittyvillä toimilla olisi tarvittaessa pyrittävä edistämään:

- pelastuspalvelua koskevien tavoitteiden sisällyttämistä muuhun yhteisön ja jäsenvaltioiden politiikkaan ja toimintaan, mukaan lukien erityisesti riskien arviointi määritettäessä laitosten ja toimien vaikutuksia, sekä

- tämän ohjelman yhteensopivuutta muiden yhteisön toimien kanssa.

5. Kussakin toimessa otetaan huomioon yhteisön ja jäsenvaltioiden soveltuvilla aloilla tekemien tutkimusten tulokset.

4 artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5 artikla

Komissio arvioi suunnitelman toteuttamista ohjelman keston puolivälissä ja ennen sen päättymistä ja antaa tästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 päivään syyskuuta 2002 ja 31 päivään maaliskuuta 2004 mennessä kertomuksen.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

O. HEINONEN

(1) EYVL C 28, 3.2.1999, s. 29.

(2) EYVL C 279, 1.10.1999, s. 210.

(3) EYVL C 169, 16.6.1999, s. 14.

(4) EYVL C 293, 13.10.1999, s. 53.

(5) EYVL C 176, 4.7.1987, s. 1;

EYVL C 44, 23.2.1989, s. 3;

EYVL C 315, 14.12.1990, s. 1;

EYVL C 313, 10.11.1994, s. 1.

(6) EYVL L 8, 14.1.1998, s. 20.

(7) EYVL C 138, 17.5.1993, s. 5.

(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top