Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2716

Komission asetus (EY) N:o 2716/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1999/2000 sovellettavan vähimmäistuotehinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta, mikäli tätä hintaa ei noudateta, annetun asetuksen (EY) N:o 1564/1999 muuttamisesta

OJ L 327, 21.12.1999, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2716/oj

31999R2716

Komission asetus (EY) N:o 2716/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1999/2000 sovellettavan vähimmäistuotehinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta, mikäli tätä hintaa ei noudateta, annetun asetuksen (EY) N:o 1564/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 327 , 21/12/1999 s. 0035 - 0035


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2716/1999,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1999,

kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1999/2000 sovellettavan vähimmäistuotehinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta, mikäli tätä hintaa ei noudateta, annetun asetuksen (EY) N:o 1564/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2199/97(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1564/1999(3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2201/96 liitteessä II mainittujen, CN-koodiin 0806 20 kuuluvien kuivattujen viinirypäleiden vähimmäistuontihinta markkinointivuonna 1999/2000 asetuksen (EY) N:o 2201/96 13 artiklan 1 kohdassa olevien perusteiden mukaan.

2) Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana suojalausekkeista tehdyn sopimuksen 10 artiklan mukaisesti vuoden 1947 GATT-sopimuksen XIX artiklaan perustuvat suojatoimenpiteet, jotka olivat voimassa WTO-sopimuksen tultua voimaan, on saatettava loppuun kahdeksan vuoden kuluessa siitä, kun niitä on ensimmäisen kerran sovellettu tai viiden vuoden kuluttua WTO-sopimuksen voimaantulopäivästä, mikäli tämä määräaika loppuu myöhemmin.

3) Vähimmäistuontihinta on vuoden 1947 GATT-sopimuksen XIX artiklaan perustuva suojatoimenpide, ja tästä syystä yhteisön on kansainvälisten oikeusvelvoitteidensa täyttämiseksi poistettava se mainittujen tuotteiden osalta vuoden 1999 loppuun mennessä.

4) Edellä mainitun velvoitteen täyttämiseksi vähimmäistuontihinnaksi on vahvistettava nolla 1 päivästä tammikuuta 2000. Myös tasoitusmaksuksi, joka peritään mikäli kyseistä hintaa ei noudateta, on vahvistettava nolla.

5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan astuksen (EY) N:o 1564/1999 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

CN-koodiin 0806 20 kuuluviin kuivattuihin viinirypäleisiin 1 päivästä tammikuuta 2000 sovellettavaksi vähimmäistuontihinnaksi ja tasoitusmaksuksi vahvistetaan nolla."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EYVL L 303, 6.11.1997, s. 1.

(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 13.

Top