Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2700

Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2700/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999

OJ L 327, 21.12.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2700/oj

31999R2700

Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2700/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999

Virallinen lehti nro L 327 , 21/12/1999 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON ASETUS (EY, EHTY, EURATOM) N:o 2700/1999,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1999,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(1) ja viimeksi muutettu asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 1238/1999(2), ja erityisesti mainittujen henkilöstösääntöjen 63, 64, 65, 65 a, ja 82 artiklan ja liitteen XI sekä mainittujen palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan ensimmäisen kohdan ja 64 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Komission laatiman kertomuksen johdosta toteutetun virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja koskevan tarkastelun perusteella on osoittautunut aiheelliseksi mukauttaa yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja ja eläkkeitä vuoden 1999 tarkistuksen yhteydessä.

2) Henkilöstösääntöjen liitteen XI sanamuodon mukaisesti vuosittainen mukauttaminen varainhoitovuodelle 2000 merkitsee, että ennen 31 päivää joulukuuta 2000 on vahvistettava uudet korjauskertoimet, joita sovelletaan taannehtivasti 1 päivästä heinäkuuta 2000.

3) Uudet korjauskertoimet voivat aiheuttaa taannehtivia palkkojen ja eläkkeiden (positiivisia tai negatiivisia) mukautuksia, jotka koskevat sellaista varainhoitovuoden 2000 osaa, jonka osalta tämän asetuksen perusteella on suoritettu maksuja.

4) Olisi siten samalla säädettävä korjauskertoimien edellyttämästä taannehtivasta korotuksesta tai liikaa maksettujen määrien takaisin perimisestä neuvoston varainhoitovuodelle 2000 tekemän vuosittaisen mukauttamispäätöksen soveltamis- ja voimaantulopäivän väliseltä kaudelta.

5) Olisi säädettävä, että mahdollisen takaisinperinnän vaikutukset voidaan jakaa enintään kahdentoista kuukauden ajalle neuvoston varainhoitovuodelle 2000 tekemän vuosittaisen mukauttamispäätöksen voimaantulopäivästä lukien,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 1999

a) henkilöstösääntöjen 66 artiklassa oleva kuukausittaisia peruspalkkoja koskeva taulukko seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

b) - henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 1 artiklan 1 kohdassa määrä "165,87 euroa" määrällä "170,35 euroa",

- henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 2 artiklan 1 kohdassa määrä "213,61 euroa" määrällä "219,38 euroa",

- henkilöstösääntöjen 69 artiklan toisessa virkkeessä ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa määrä "381, 61 euroa" määrällä "391,91 euroa",

- henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 3 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määrä "190,90 euroa" määrällä "196,05 euroa".

2 artikla

Korvataan muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 63 artiklassa oleva kuukausittaista peruspalkkaa koskeva taulukko 1 päivästä heinäkuuta 1999 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 a artiklassa tarkoitettu kiinteämääräinen korvaus vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 1999 seuraavasti:

- 102,24 euroa kuukaudessa palkkaluokkiin C 4 tai C 5 kuuluville virkamiehille,

- 156,75 euroa kuukaudessa palkkaluokkiin C 1, C 2 tai C 3 kuuluville virkamiehille.

4 artikla

Eläkkeet, jotka on ansaittu 1 päivään heinäkuuta 1999 mennessä, lasketaan kyseisestä päivästä lukien henkilöstösääntöjen 66 artiklassa määrätyn kuukausittaisia peruspalkkoja koskevan taulukon perusteella sellaisena kuin se on muutettuna tämän asetuksen 1 artiklan a alakohdassa.

5 artikla

Korvataan 1 päivästä heinäkuuta 1999 henkilöstösääntöjen 63 artiklan toisessa kohdassa oleva päivämäärä "1 päivästä heinäkuuta 1998" päivämäärällä "1 päivästä heinäkuuta 1999".

6 artikla

1. Niiden virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien, joiden asemapaikka on jäljempänä luetelluissa maissa tai paikkakunnilla, palkkaan sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 16 päivästä toukokuuta 1999 seuraavasti:

- Irlanti 112,7

2. Niiden virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien, joiden asemapaikka on jäljempänä luetelluissa maissa tai paikkakunnilla, palkkaan sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 1999 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Eläkkeisiin sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan henkilöstösääntöjen 82 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2175/88(3) 3-10 artiklaa sovelletaan edelleen.

4. Henkilöstösääntöjen liitteen XI mukaisesti näitä korjauskertoimia voidaan ennen 31 päivää joulukuuta 2000 muuttaa 1 päivästä heinäkuuta 2000 voimaan tulevista uusista korjauskertoimista annettavalla neuvoston asetuksella. Tämän seurauksena toimielimet suorittavat taannehtivasti vuodelle 2000 tehdyn mukauttamispäätöksen soveltamis- ja voimaantulopäivän väliseltä ajanjaksolta vastaavan positiivisen tai negatiivisen mukautuksen virkamiesten palkkoihin sekä entisten virkamiesten muiden edunsaajien eläkkeisiin.

Jos tämä taannehtiva mukauttaminen merkitsee liikaa perityn määrän takaisinperimistä, se voidaan jakaa vuodelle 2000 tehdyn vuosittaisen mukauttamispäätöksen voimaantulopäivän jälkeiselle enintään kahdentoista kuukauden ajalle.

7 artikla

Korvataan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklan 1 kohdassa esitetty taulukko 1 päivästä heinäkuuta 1999 seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

8 artikla

Asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 300/76(4) 1 artiklassa keskeytyksettä työskentelystä ja vuorotyöstä säädetyt korvaukset vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 1999 296,34 euroksi, 447,28 euroksi, 489,06 euroksi ja 666,74 euroksi.

9 artikla

Oikaistaan neuvoston asetuksen (ETY, EHTY, Euratom) N:o 260/68(5) 4 artiklassa esitettyjä määriä 1 päivästä heinäkuuta 1999 kertoimella 4,277878.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1999.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HEMILÄ

(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2) EYVL L 150, 17.6.1999, s. 1.

(3) EYVL L 191, 22.7.1988, s. 1.

(4) EYVL L 38, 13.2.1976, s. 1, asetus sellaisena kuin se on täydennettynä asetuksella (Euratom, EHTY, ETY) N:o 1307/87 (EYVL L 124, 13.5.1987, s. 6) ja viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2461/98 (EYVL L 307, 17.11.1998, s. 5).

(5) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2459/98 (EYVL L 307, 17.11.1998, s. 3).

Top