EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1253

Neuvoston asetus (EY) N:o 1253/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta ja tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 kumoamisesta

OJ L 160, 26.6.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 336 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1253/oj

31999R1253

Neuvoston asetus (EY) N:o 1253/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta ja tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 160 , 26/06/1999 s. 0018 - 0020


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1253/1999,

annettu 17 päivänä toukokuuta 1999,

vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta ja tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon(4),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon(5),

sekä katsoo, että

(1) vuonna 1992 tapahtuneen yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen jälkeen markkinoiden tasapaino on parantunut merkittävästi,

(2) vuonna 1992 tiettyjen peltokasvien viljelijöille käyttöön otetun tukijärjestelmän mukainen kesannointi on interventiohinnan alentamisen ohella auttanut pitämään tuotannon hallinnassa, ja hintakilpailukyvyn paraneminen on mahdollistanut viljan käytön huomattavasti suuremmassa määrin kotimaan markkinoilla pääasiassa eläinten rehuksi,

(3) jollei peltokasvien tukijärjestelmän mukaisten pinta-alatukien korotuksista, sellaisena kuin järjestelmästä säädetään tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1251/1999(6), muuta johdu, vuoden 1992 uudistuksen tehostamiseksi hintakilpailukykyä olisi vahvistettava leikkaamalla interventiohintaa lisää ja tuomalla se kahdessa vaiheessa tasolle, joka on turvallinen; interventiohintaa alennetaan tarvittaessa lopullisesti erityisesti markkinoiden tasapainon parantamiseksi,

(4) vakiolaatua koskevilla säännöksillä ei ole enää käytännön merkitystä, ja ne olisi sen vuoksi poistettava,

(5) muun kuin viljatärkkelyksen hintaa ja korvausjärjestelyjä on aina hallinnoitu vilja-alan yhteisellä markkinajärjestelyllä, ja sen vuoksi korvausjärjestelyjen mukautusten olisi noudatettava viljan osalta toteutettavia toimenpiteitä; perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden vähimmäishintaa ja kyseisten perunoiden tuottajille maksettavia korvauksia olisi sen vuoksi mukautettava viljan hinnan vähennyksen mukaisesti; perunoiden tuottajille maksettava korvaus on vahvistettu korkeammalle tasolle kuin vastaava viljan tuottajille maksettava korvaus ottaen huomioon, että perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1868/94(7) asetettuja tuotantokiintiöitä pienennetään,

(6) komission olisi avattava ja hallinnoitava yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista tai mistä tahansa muusta neuvoston asiakirjasta johtuvia tariffikiintiöitä, ja

(7) maailmanmarkkinahintojen vaikutuksen sisäisiin hintoihin huomioon ottaen olisi selvennettävä edellytykset, joiden täyttyessä komissio voi soveltaa sisämarkkinoiden vakauttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1766/92(8) seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Tätä asetusta sovelletaan sen estämättä, mitä tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1251/1999)(9) säädetään."

2) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

1. Interventioon tarkoitetun viljan interventiohinnaksi vahvistetaan:

- 110,25 EUR/t markkinointivuodeksi 2000/2001,

- 101,31 EUR/t markkinointivuodesta 2001/2002 alkaen.

Toukokuussa voimassa oleva maissin ja durran interventiohinta on voimassa saman vuoden heinä-, elo- ja syyskuussa.

2. Interventiohintaa korotetaan kuukausittain koko markkinointivuoden tai osan sitä ajan. Kuukausittaisten korotusten tasosta ja määrästä päätetään perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

3. Interventiohinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tavaraa tukkuportaassa. Se on voimassa kaikissa kullekin viljalajille nimetyissä yhteisön interventiokeskuksissa.

4. Tässä asetuksessa vahvistettuja hintoja voidaan muuttaa markkina- ja tuotantotilanteen kehityksen mukaan perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti. Erityisesti päätös markkinointivuodesta 2002/2003 alkaen sovellettavasta interventiohinnan lopullisesta alentamisesta tehdään markkinoiden kehityksen mukaan."

3) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

" 8 artikla

1. Perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitetuille perunoille vahvistetaan vähimmäishinta, joka on:

- 194,05 EUR/t markkinointivuodeksi 2000/2001,

- 178,31 EUR/t markkinointivuodesta 2001/2002 alkaen.

Tätä hintaa sovelletaan siihen tehtaalle toimitettuun perunamäärään, joka tarvitaan yhden tärkkelystonnin valmistamiseen.

Päätös vähimmäishinnan alentamisesta edelleen markkinointivuodesta 2002/2003 alkaen tehdään viljan interventiohinnan lopullisen alennuksen perusteella.

2. Tärkkelysperunan tuottajille otetaan käyttöön maksujärjestelmä. Maksun suuruus määräytyy perunamäärän mukaan, joka tarvitaan yhden tärkkelystonnin valmistamiseen. Se vahvistetaan:

- 98,74 EUR/t markkinointivuodeksi 2000/2001,

- 110,54 EUR/t markkinointivuodesta 2001/2002 alkaen.

110,54 EUR/t hintaa voidaan korottaa markkinointivuodesta 2002/2003 alkaen viljan interventiohinnan lopullisen alennuksen perusteella.

Korvaus maksetaan ainoastaan niistä perunamääristä, joita perunantuottajan ja tärkkelyksenvalmistajan välinen viljelysopimus koskee tällaiselle yritykselle myönnetyn kiintiön rajoissa, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94(10) 2 artiklan 2 kohdassa.

3. Vähimmäishintaa ja maksua tarkistetaan perunoiden tärkkelyspitoisuuden mukaan.

4. Perunatärkkelyksen markkinatilanteen vaatiessa neuvosto päättää aiheellisista toimenpiteistä perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

5. Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

4) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Edellä 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden tariffikiintiöt, jotka johtuvat perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista tai mistä tahansa muusta perustamissopimuksen nojalla annetusta neuvoston asiakirjasta, avataan ja niitä hallinnoidaan 23 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti annettuja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen."

5) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

" 16 artikla

1. Jos yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen maailmanmarkkinahinnat saavuttavat tason, joka häiritsee tai on vaarassa häiritä tuotteiden saatavuutta yhteisön markkinoilla, ja jos tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena ja huononevan, voidaan toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä. Ne voidaan toteuttaa suojatoimenpiteinä erittäin kiireellisissä kiireellisissä tapauksissa.

2. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

2 artikla

Kumotaan tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista 29 päivänä lokakuuta 1975 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2731/75(11).

3 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Tätä asetusta sovelletaan markkinointivuodesta 2000/2001 alkaen.

3. Asetusta (ETY) N:o 2731/75 sovelletaan edelleen markkinointivuosiin 1998/1999 ja 1999/2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 1999.

Neuvoston puolesta

K.-H. FUNKE

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 170, 4.6.1998, s. 4.

(2) Lausunto annettu 6. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 284, 14.9.1998, s. 55.

(4) EYVL C 93, 6.4.1999, s. 1.

(5) EYVL C 401, 22.12.1998, s. 3.

(6) Katso tämän virallisen lehden s. 1.

(7) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1284/98 (EYVL L 178, 23.6.1998, s. 3).

(8) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37).

(9) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.

(10) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1284/98 (EYVL L 178, 23.6.1998, s. 3).

(11) EYVL L 281, 1.11.1975, s. 22, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2594/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 10).

Top