EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1252

Neuvoston asetus (EY) N:o 1252/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 muuttamisesta

OJ L 160, 26.6.1999, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002; Implisiittinen kumoaja 32002R0962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1252/oj

31999R1252

Neuvoston asetus (EY) N:o 1252/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 160 , 26/06/1999 s. 0015 - 0017


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1252/1999,

annettu 17 päivänä toukokuuta 1999,

perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1868/94 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo, että

(1) asetuksen (EY) N:o 1868/94(2), 2 artiklassa vahvistetaan tuottajajäsenvaltioiden perunatärkkelyskiintiöt markkinointivuosiksi 1998/1999, 1999/2000 ja 2000/2001,

(2) vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(3), 8 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan perunatärkkelyksen valmistamiseen tarkoitettujen perunoiden tuottajille maksettavan korvauksen määrä; neuvosto on korottanut korvauksen määrää markkinointivuodeksi 2000/2001 sekä sen jälkeisiksi markkinointivuosiksi edellyttäen, että asetuksessa (EY) N:o 1868/94 vahvistettuja kiintiöitä alennetaan niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden kiintiö on yli 100000 tonnia, 2,81 prosentilla markkinointivuodeksi 2000/2001 ja 5,74 prosentilla markkinointivuodeksi 2001/2002 sekä niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden kiintiö on alle 100000 tonnia, 1,41 prosentilla markkinointivuodeksi 2000/2001 ja 2,87 prosentilla markkinointivuodeksi 2001/2002,

(3) olisi muutettava markkinointivuodeksi 2000/2001 vahvistetut kiintiöt ja vahvistettava kiintiöt markkinointivuodeksi 2001/2002; tuottajajäsenvaltioiden on jaettava kiintiönsä vuosiksi 2000/2001 ja 2001/2002 kaikille perunatärkkelystä tuottaville yrityksille markkinointivuodeksi 1999/2000 vahvistettujen kiintiöiden perusteella; olisi täsmennettävä, että markkinointivuonna 1999/2000 käytetyt alakiintiön ylittävät määrät vähennetään markkinointivuoden 2000/2001 osalta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja

(4) komission olisi annettava neuvostolle kyseisen ajanjakson lopussa kiintiöiden jakamista koskeva kertomus, johon on liitetty tarvittaessa aiheelliset ehdotukset ottaen huomioon korvauksiin mahdollisesti tehtävät muutokset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1868/94 seuraavasti:

1. Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) poistetaan 1 ja 2 kohdasta viittaukset markkinointivuoteen 2000/2001;

b) lisätään kohdat seuraavasti:

"3.

>TAULUKON PAIKKA>

4. Tuottajajäsenvaltioiden on jaettava 3 kohdassa tarkoitettu kiintiö perunatärkkelystä tuottaville yrityksille markkinointivuosiksi 2000/2001 ja 2001/2002 sen mukaan, kuinka suuri alakiintiö kunkin yrityksen käytettävissä oli markkinointivuonna 1999/2000 ennen 6 artiklan 2 kohdan mukaista mahdollista korjausta.

Markkinointivuonna 2000/2001 yritysten käytettävissä olevat alakiintiöt mukautetaan markkinointivuonna 1999/2000 tapahtuneiden kiintiöiden ylitysten ottamiseksi huomioon 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

2) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

" 3 artikla

1. Komissio esittää neuvostolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2001 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kiintiöiden jakamista yhteisössä koskevan kertomuksen, johon on liitetty tarvittaessa aiheelliset ehdotukset. Tässä kertomuksessa on otettava huomioon korvausten mahdolliset muutokset sekä perunatärkkelyksen että viljatärkkelyksen markkinoiden kehitys.

2. Neuvosto jakaa perustamissopimuksen 37 artiklan mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kolmivuotiskiintiöt jäsenvaltioille 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen perusteella.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2002 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein niille, joita asia koskee, kiintiöiden jakamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmen seuraavana markkinointivuoden osalta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä toukokuuta 1999.

Neuvoston puolesta

K.-H. FUNKE

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 7. toukokuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1284/98 (EYVL L 178, 23.6.1998, s. 3).

(3) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1253/1999 (katso tämän virallisen lehden s. 18).

Top