EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0054

Komission direktiivi 1999/54/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta

OJ L 142, 5.6.1999, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 294 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 58 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 172 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/54/oj

31999L0054

Komission direktiivi 1999/54/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 142 , 05/06/1999 s. 0030 - 0031


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/54/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 1999,

viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/402/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/8/EY(2), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 21 b artiklan,

sekä katsoo, että

(1) edellä mainitussa direktiivissä säädetään itsepölyttävien ruisvehnähybridien sisällyttämisestä kyseisen direktiivin soveltamisalaan ja valtuutetaan komissio tekemään tarvittavat muutokset direktiivin 2 artiklan 1 kohdan määritelmiin; koska ruisvehnän itsepölyttävien hybridien merkitys yhteisössä on kasvanut, ne olisi otettava mukaan direktiivin soveltamisalaan ja sen vuoksi olisi muutettava perussiementen ja varmennettujen siementen määritelmät,

(2) edellä mainitussa direktiivissä ei vahvisteta edellytyksiä, jotka lajien Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta sekä itsepölyttävä Triticosecale hybridien kasvustojen ja siementen on täytettävä; nämä edellytykset voidaan vahvistaa sekä tehdä vastaavat muutokset direktiivin 66/402/ETY liitteisiin I ja II; koska edellä mainittujen hybridien merkitys yhteisössä kasvaa, olisi vahvistettava edellytykset, jotka niiden kasvuston ja siementen on täytettävä erityisesti jos siementen tuotannossa käytetään kemiallista hybridisaation aiheuttajaa, ja

(3) tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 66/402/ETY seuraavasti:

1. korvataan 2 artiklan 1 kohdan C alakohdan a alakohdan johdantolause seuraavasti: "'Perussiemenillä' (kauran, ohran, riisin, rukiin, vehnän, durumvehnän, spelttivehnän ja itsepölyttävän ruisvehnän hybridit)";

2. korvataan 2 artiklan 1 kohdan E alakohdan johdantolause seuraavasti: "'Varmennetuilla siemenillä' (kanarianhelpi, muut kuin hybridit, ruis, durra, sudaninruoho, maissi sekä kauran, ohran, riisin, vehnän, durumvehnän, spelttivehnän ja itsepölyttävän ruisvehnän hybridit): siemeniä";

3. korvataan liitteessä I olevan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti: "Kasvustolla on oltava riittävä tunnistettavuus ja lajikepuhtaus tai sisäsiitoslinjojen tapauksessa sillä on oltava ominaisuuksien osalta riittävä tunnistettavuus ja lajikepuhtaus. Hybridilajikkeiden siementen tuotannon osalta edellä olevia säännöksiä sovelletaan myös aineosien ominaisuuksiin, mukaan lukien hedesteriliteetti tai fertiliteetin palautuminen."

4. lisätään liitteeseen I seuraava 3b kohta: "3b. Kauran, ohran, riisin, vehnän, durumvehnän, spelttivehnän ja itsepölyttävän ruisvehnän hybridien varmennettujen siementen tuottamiseen tarkoitetut kasvustot.

a) Kasvuston on täytettävä seuraavat vaatimukset vähimmäisetäisyyksien osalta viereisistä kasvustoista, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua pölytystä:

- emiainesosan etäisyys mistä tahansa saman lajin toisesta lajikkeesta, hedeaineosan kasvustoa lukuun ottamatta, on oltava vähintään 25 metriä,

- tätä etäisyyttä ei tarvitse noudattaa, jos muulta kuin toivotulta pölytykseltä on suojauduttu riittävästi.

b) Kasvustolla on oltava ainesosien ominaisuuksien osalta riittävä tunnistettavuus ja lajikepuhtaus.

Jos siementen tuotannossa käytetään kemiallista hybridisaation aiheuttajaa, kasvuston on täytettävä seuraavat vaatimukset tai edellytykset:

i) kunkin ainesosan vähimmäislajikepuhtaus:

- kaura, ohra, riisi, vehnä, durumvehnä ja spelttivehnä: 99,7 %,

- itsepölyttävä ruisvehnä: 99,0 %;

ii) vähimmäishybriditeetin on oltava 95 prosenttia. Hybriditeetin osuus todetaan nykyisten kansainvälisten menetelmien mukaisesti, jos sellaisia on käytettävissä. Jos hybriditeetti määritetään testattaessa siemenet ennen varmentamista, hybriditeettiä ei tarvitse määrittää peltotarkastuksessa.";

5. korvataan liitteessä II olevan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen virke seuraavasti: "Siemenillä on oltava riittävä tunnistettavuus ja lajikepuhtaus tai sisäsiitoslinjojen tapauksessa niillä on oltava ominaisuuksien osalta riittävä tunnistettavuus ja lajikepuhtaus. Hybridilajikkeiden siementen osalta edellä olevia säännöksiä sovelletaan myös ainesosien ominaisuuksiin.";

6. lisätään liitteessä II olevaan jaksoon 1 Aa ilmauksen "Triticosecale" jälkeen ilmaus "muut kuin hybridit";

7. lisätään liitteessä II olevaan jaksoon 1 Aa seuraava jakso: "Ab. Kauran, ohran, riisin, vehnän, durumvehnän, spelttivehnän hybridit ja itsepölyttävän ruisvehnän hybridit.

Varmennettujen siementen luokkaan kuuluvien siementen lajikepuhtauden on oltava vähintään 90 prosenttia. Tämä tutkitaan näytteiden sopivasta osuudesta tehtävillä virallisilla pistokokeilla."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 20. päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(2) EYVL L 50, 26.2.1999, s. 26.

Top