EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999F0364

1999/364/YOS: Yhteinen kanta 27 päivältä toukokuuta 1999, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan perusteella tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusehdotusta käsittelevistä, Euroopan neuvostossa käytävistä neuvotteluista

OJ L 142, 5.6.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 134 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 89 - 90
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 89 - 90
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 24 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/364/oj

31999F0364

1999/364/YOS: Yhteinen kanta 27 päivältä toukokuuta 1999, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan perusteella tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusehdotusta käsittelevistä, Euroopan neuvostossa käytävistä neuvotteluista

Virallinen lehti nro L 142 , 05/06/1999 s. 0001 - 0002


YHTEINEN KANTA

27 päivältä toukokuuta 1999,

jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan perusteella tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusehdotusta käsittelevistä, Euroopan neuvostossa käytävistä neuvotteluista

(1999/364/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 34 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

tunnustaa, että on tärkeää kehittää tehokkaita keinoja estää ja torjua jatkuvasti yleistyvien uusien teknologioiden väärinkäyttö,

katsoo, että Amsterdamissa kesäkuussa 1997 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän korkean tason työryhmän toimintasuunnitelman, joka sisältää muun muassa ehdotuksia huipputeknologiaa käyttävän rikollisuuden vastaisen toiminnan tehostamiseksi,

ottaa huomioon ne huipputekniikkarikollisuuden vastaiseen toimintaan liittyvät toimenpiteet, jotka Euroopan unioni on jo hyväksynyt tai joita valmistellaan tai joiden käsittely on vielä kesken,

katsoo, että on ryhdytty järjestelyihin tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen laatimiseksi ja siitä neuvottelemiseksi,

katsoo, että neuvoston 3 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymässä asiakirjassa "Unionin huipputekniikkarikollisuuden vastaisesta strategiasta" jäsenvaltioita pyydettiin keskittämään pyrkimyksiään kyseisellä alalla esimerkiksi hyväksymällä yhteisiä kantoja muilla kansainvälisillä foorumeilla toteutettavien huipputekniikkarikollisuutta koskevien toimien osalta,

ottaa huomioon Euroopan unionin yhteisen toiminnan rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta,

ottaa huomioon Euroopan unionin toimintasuunnitelman Internetin käyttöturvallisuuden parantamiseksi, ja

haluaa osallistua mahdollisimman täysipainoisesti ehdotettua tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusta koskeviin nauvotteluihin sekä välttää kyseisen yleissopimuksen ja Euroopan unionin säädösten väliset ristiriitaisuudet,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

1. Jäsenvaltiot kannattavat tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston yleissopimusehdotuksen laatimista. Ne puoltavat sellaisten määräysten sisällyttämistä yleissopimukseen, joilla helpotetaan tietokonejärjestelmiin ja tietoihin kohdistuvien rikosten tehokasta tutkintaa ja syytteeseenpanoa.

2. Yleissopimuksen määräykset täydentävät soveltuvin osin aineellista rikosoikeutta, ja ne kattavat tietojen luottamuksellisuuteen, yhtenäisyyteen ja saatavuuteen kohdistuvat rikokset, atk-rikokset, kuten atk-petokset ja -väärennökset sekä sisältöön liittyvät, esimerkiksi lapsipornografian alan rikokset. Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että lapsipornografiaan littyvien rikosten määritelmään sisällytetään suuri määrä erikseen määriteltyjä rikollisia toimintoja. Lisäksi jäsenvaltiot puoltavat tarvittaessa sellaisten määräysten sisällyttämistä yleissopimukseen, joissa edellytetään sisältöön liittyvien rikosten soveltamista tietokonejärjestelmän avulla toteutettuihin toimiin.

3. Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että yleissopimuksen mukaisten rikkomusten osalta määritetään toimivaltainen tuomiovalta.

4. Jäsenvaltioiden olisi kannatettava sellaisten määräysten laatimista, keskinäistä oikeusapua koskevat määräykset mukaan lukien, jotka helpottavat mahdollisimman paljon kansainvälistä yhteistyötä. Yleissopimuksen olisi helpotettava nopeaa yhteistyötä atk- ja tietokoneavusteisten rikosten osalta. Tällaiseen yhteistyöhön voi kuulua rikollisuuden torjunnasta ja lainkäytöstä vastaavien ympärivuorokautisten yhteyspisteiden perustaminen, jotka täydentävät olemassa olevia keskinäisen oikeusavun menettelyjä.

5. Jäsenvaltioiden olisi kannatettava määräyksiä, joiden mukaan yleissopimuksen osapuolet voivat tarvittaessa lisätoimenpiteenä mahdollisuuksien mukaan säilyttää tallennetut tiedot toisen osapuolen pyynnöstä edellyttäen, että tietoja säilytetään niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

6. Jäsenvaltioiden olisi kannatettava sellaisten määräysten sisällyttämistä, joiden mukaan yleissopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat tekemään alueellaan tallennettujen tietojen nopeita hakuja vakavien rikosten tutkinnassa.

7. Jollei perustuslaista ilmenevistä periaatteista ja muiden valtioiden suvereniteetin, turvallisuuden, yleisen järjestyksen ja muiden ensisijaisten etujen asianmukaiseksi kunnioittamiseksi vahvistettavista erityisistä suojatoimenpiteistä muuta johdu, yleissopimuksessa tarkemmin määriteltävien vakavien rikosten tutkimiseksi suoritettavia rajat ylittäviä hakuja voidaan harkita poikkeustapauksissa ja erityisesti kiireellisissä tapauksissa esim. vakavan rikoksen todisteiden tuhoamisen tai muuttamisen estämiseksi tai sellaisen rikoksen tekemisen estämiseksi, joka todennäköisesti johtaa kuolemaan tai aiheuttaa henkilölle vakavan ruumiinvamman.

8. Vakavia rikoksia koskeviin rajat ylittäviin hakuihin liittyvien määräysten on oltava täysin Euroopan unionin liikennetietojen saantia ja käyttöä koskevien säädösten mukaisia.

2 artikla

Yleissopimuksesta käytävissä neuvotteluissa jäsenvaltiot yhteensovittavat kantansa puheenjohtajan aloitteesta mahdollisuuksien mukaan ja pyrkivät yhteisymmärrykseen kaikista sellaisista kysymyksistä, jotka vaikuttavat markittävästi Euroopan unionin etuihin. Komissio on täysimääräisesti mukana tässä työssä.

3 artikla

Neuvosto pyrkii tarvittaessa hyväksymään muita yhteisiä kantoja yleissopimuksesta.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 1999.

Neuvoston puolesta

O. SCHILY

Puheenjohtaja

Top