EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0806

Komission asetus (EY) N:o 806/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/98 muuttamisesta

OJ L 102, 17.4.1999, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999; Implisiittinen kumoaja 399R2253

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/806/oj

31999R0806

Komission asetus (EY) N:o 806/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/98 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 102 , 17/04/1999 s. 0067 - 0067


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 806/1999,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999,

tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 823/87(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1426/96(2), ja erityisesti sen 15 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (EY) N:o 881/98(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2215/98(4), säädetään tietyntyyppisistä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä,

niille, joita asia mahdollisesti koskee ja jotka täyttävät mainitussa asetuksessa säädetyt edellytykset, olisi annettava lisäaikaa liitteessä mainittujen perinteisten merkintöjen luettelon täydentämiseksi; tämän asetuksen voimaantuloa olisi lykättävä kuudella kuukaudella, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/98 7 artikla seuraavasti: Korvataan päivämäärä "1 päivästä huhtikuuta 1999" päivämäärällä "1 päivästä lokakuuta 1999".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 59.

(2) EYVL L 184, 24.7.1996, s. 1.

(3) EYVL L 124, 25.4.1998, s. 22.

(4) EYVL L 279, 16.10.1998, s. 4.

Top