EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0805

Komission asetus (EY) N:o 805/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön

OJ L 102, 17.4.1999, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 276 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 239 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 239 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2008; Kumoaja 32008R0181 . Latest consolidated version: 29/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/805/oj

31999R0805

Komission asetus (EY) N:o 805/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön

Virallinen lehti nro L 102 , 17/04/1999 s. 0064 - 0066


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 805/1999,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999,

toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi 29 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 718/1999 7 artiklan mukaisesti komissio vahvistaa yksityiskohtaiset käytännön säännöt kyseisessä asetuksessa määriteltyjen yhteisön aluskapasiteettia koskevien toimintalinjojen toteuttamiseksi,

on suotavaa säilyttää komission asetuksen (ETY) N:o 1102/89(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 241/97(3), mukaiset erityisrahoitusosuudet ja ekvivalenttitonnit, sillä ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi,

on suotavaa muuttaa asetuksen (EY) N:o 718/1999 4 artiklassa mainittujen eri suhdelukujen taso komission asetuksen (EY) N:o 2812/94(4) mukaisesti säiliöalusten osalta, asetuksen (EY) N:o 2310/96(5) mukaisesti työntöalusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 742/98(6) mukaisesti kuivalastialusten osalta eri sektoreilla tapahtuneen taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi,

vastavuoroisen rahoitustukijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi sisävesiliikenteen rahastojen välillä on tarpeen, että komissio kirjaa yhdessä rahastoista vastaavien viranomaisten kanssa kunkin vuoden alussa vararahastossa käytettävissä olevat varat ja suorittaa tilien tasauksen mahdollisen uuden parantamistoimen yhteydessä, ja

tässä asetuksessa säädettävistä toimenpiteistä on kuultu asianomaisia jäsenvaltioita ja sisävesiliikennettä yhteisön tasolla edustavia järjestöjä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 718/1999 7 artiklassa tarkoitettujen erityisrahoitusosuuksien määrät ja "vanha uudesta" -järjestelmän suhdeluvut sekä yksityiskohtaiset käytännön säännöt yhteisön aluskapasiteettia koskevien toimintalinjojen toteuttamiseksi.

ERITYISRAHOITUSOSUUDET

2 artikla

1. Erityyppisten ja eri luokkiin kuuluvien alusten erityisrahoitusosuuksien määrän on oltava 70-115 prosenttia seuraavista määristä:

- Kuivalastialukset:

- työntöproomut: 120 euroa tonnilta,

- työntöproomut: 60 euroa tonnilta,

- proomut: 43 euroa tonnilta.

- Säiliöalukset:

- työntöproomut: 216 euroa tonnilta,

- työntöproomut: 108 euroa tonnilta,

- proomut: 39 euroa tonnilta.

- Työntöalukset:

180 euroa kilowatilta, jota nostetaan lineaarisesti 240 euroon kilowatilta, jos työntövoima on vähintään 1000 kilowattia.

2. - Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen erityisrahoitusosuuksien enimmäismääriä on alennettava 30 prosentilla, jos aluksen kantavuus on alle 450 tonnia kuollutta painoa.

- Jos aluksen kantavuus on 650-450 tonnia kuollutta painoa, erityisrahoitusosuuksien enimmäismääriä on alennettava 0,15 prosentilla jokaista tonnia kohti, jolla kantavuus alittaa 650 tonnia kuollutta painoa.

- Jos aluksen kantavuus on 650-1650 tonnia kuollutta painoa, erityisrahoitusosuuksien enimmäismäärät nousevat lineaarisesti 100 prosentista 115 prosenttiin; jos aluksen kantavuus on yli 1650 tonnia kuollutta painoa, erityisrahoitusosuuksien enimmäismäärä säilyy 115 prosentissa.

3. Euroina ilmaistujen erityisrahoitusosuuksien muuntaminen asianomaisen rahaston kansalliseksi valuutaksi tehdään asetuksessa (EY) N:o 2866/98(7) vahvistettujen euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisten muuntokurssien mukaisesti.

SAMANARVOINEN TONNILUKU

3 artikla

1. Jos aluksen omistaja ottaa käyttöön asetuksen (EY) N:o 718/1999 4 artiklassa tarkoitetun aluksen ja luovuttaa romutettavaksi toisentyyppisen sisävesialuksen tai -aluksia, huomioon otettava samanarvoinen tonniluku on määritettävä kummassakin jäljempänä esitetyssä kahdessa alusluokassa seuraavien tasoituskerrointen mukaan:

- Kuivalastialukset:

- yli 650 tonnin moottoriproomut: 1,00,

- yli 650 tonnin työntöproomut: 0,50,

- yli 650 tonnin proomut: 0,36

- Säiliöalukset:

- yli 650 tonnin moottoriproomut: 1,00,

- yli 650 tonnin työntöproomut: 0,50,

- yli 650 tonnin proomut: 0,18.

2. Jos aluksen kantavuus on alle 450 tonnia kuollutta painoa, 1 kohdassa tarkoitettuja tasoituskertoimia on alennettava 30 prosentilla. Jos aluksen kantavuus on 650-450 tonnia kuollutta painoa, tasoituskertoimia on alennettava 0,15 prosentilla jokaista tonnia kohti, jolla kyseisen aluksen kantavuus alittaa 650 tonnia kuollutta painoa. Jos aluksen kantavuus on 650-1650 tonnia kuollutta painoa, tasoituskertoimet nousevat lineaarisesti 100 prosentista 115 prosenttiin.

"VANHA UUDESTA" -JÄRJESTELMÄN SUHDELUVUT

4 artikla

Alusten käyttöönotto riippuu 29 päivästä huhtikuuta 1999 asetuksen (EY) N:o 718/1999 4 artiklan 1 kohdassa asetetusta ehdosta.

1. Kuivalastialusten suhdeluvuksi vahvistetaan 1:1 (vanhan ja uuden tonniluvun välinen suhde).

2. Säiliöalusten suhdeluvuksi vahvistetaan 1,30:1.

3. Työntöalusten suhdeluvuksi vahvistetaan 0,75:1.

VASTAVUOROINEN RAHOITUSTUKI

5 artikla

1. Vararahaston käytettävissä olevien varojen kirjaamiseksi tai asetuksen (EY) N:o 718/1999 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun eri rahastojen tilien välisen vastavuoroisen rahoitustukijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi jokaisen rahaston on kunkin vuoden alussa toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

- rahaston tulot edeltävänä vuotena, mikäli tulot on tarkoitettu romutuskorvauksiin tai asetuksen (EY) N:o 718/1999 8 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin (Rdn),

- rahaston edeltävän vuoden rahoitusvelvoitteet, jotka liittyvät romutuskorvauksiin tai asetuksen (EY) N:o 718/1999 8 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin (Pn),

- edeltävän vuoden 1 päivänä tammikuuta kirjattu rahaston ylijäämä tuloista, jotka on tarkoitettu romutuskorvauksiin tai asetuksen (EY) N:o 718/1999 8 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin (Sn).

2. Komissio määrittelee yhdessä rahastosta vastaavien viranomaisten kanssa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella seuraavat määrät:

- rahastojen edeltävänä vuotena tekemien romutuskorvauksia tai asetuksen (EY) N:o 718/1999 8 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevien rahoitussitoumusten kokonaismäärä (Pt),

- kaikkien rahastojen kokonaistulot edeltävänä vuotena (Rdt),

- kaikkien rahastojen kokonaisylijäämän edellisen vuoden 1 päivänä tammikuuta (St),

- kunkin rahaston vuosittaiset tasatut rahoitusvelvoitteet (Pnn) laskettuina seuraavasti:

>VIITTAUS KAAVIOON>

- kunkin rahaston vuosittaisten rahoistusvelvoitteiden (Pn) ja vuosittaisten tasattujen rahoitusvelvoitteiden (Pnn) erotus,

- määrät, jotka kukin rahasto, jonka vuosittaiset rahoitusvelvoitteet ovat pienemmät kuin vuosittaiset tasatut rahoitusvelvoitteet (>VIITTAUS KAAVIOON>) suorittaa rahastoon, jonka vuosittaiset rahoitusvelvoitteet ovat suuremmat kuin vuosittaiset tasatut rahoitusvelvoitteet (>VIITTAUS KAAVIOON>).

3. Kunkin asianomaisen rahaston on siirrettävä 2 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa tarkoitetut määrät toisille rahastoille ennen kuluvan vuoden 1 päivää maaliskuuta.

KUULEMINEN

6 artikla

Kaikissa yhteisön aluskapasiteettia koskeviin toimintalinjoihin liittyvissä asioissa komissio pyytää lausunnon ryhmältä, jossa on asiantuntijoita sisävesiliikennettä yhteisön tasolla edustavista järjestöistä, ja asianomaisilta jäsenvaltioilta. Tätä ryhmää kutsutaan "yhteisön aluskannan edistämistä ja aluskapasiteettia koskevien toimintalinjojen asiantuntijaryhmäksi".

LOPPUSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1999.

Asetus (ETY) N:o 1102/89 kumotaan tämän asetuksen voimaantulopäivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 1999.

Komission puolesta

Neil KINNOCK

Komission jäsen

(1) EYVL L 90, 2.4.1999, s. 1.

(2) EYVL L 116, 28.4.1989, s. 30.

(3) EYVL L 40, 11.2.1997, s. 11.

(4) EYVL L 298, 19.11.1994, s. 22.

(5) EYVL L 313, 3.12.1996, s. 8.

(6) EYVL L 103, 3.4.1998, s. 3.

(7) EYVL L 359, 31.12.1998, s. 1.

Top