EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0800

Komission asetus (EY) N:o 800/1999, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1999, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 102, 17.4.1999, p. 11–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 129 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 187 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 187 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; Kumoaja 32009R0612 . Latest consolidated version: 08/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/800/oj

31999R0800

Komission asetus (EY) N:o 800/1999, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1999, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 102 , 17/04/1999 s. 0011 - 0052


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 800/1999,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 1999,

maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96(2), ja erityisesti sen 13 ja 21 artiklan sekä maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavat säännökset,

ottaa maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98(3), ja erityisesti sen 3 ja 9 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1987 annettuun komission asetukseen (ETY) N:o 3665/87(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 604/98(5), on tehty useita olennaisia muutoksia; uusien muutosten yhteydessä olisi selkeyden ja käytännöllisyyden vuoksi laadittava uudelleen mainittu asetus,

(2) neuvoston antamissa yleisissä säännöissä säädetään, että tuki maksetaan esitettäessä todisteet tuotteiden viennistä yhteisön ulkopuolelle; oikeus tukeen syntyy periaatteessa välittömästi, kun tuotteet ovat poistuneet yhteisön markkinoilta, jos kaikkiin kolmansiin maihin sovelletaan yhtenäistä tuen määrää; tapauksessa jossa tuen määrä on eriytetty tuotteiden määräpaikan mukaan, oikeus tukeen on sidoksissa tuontiin kolmanteen maahan,

(3) Uruguayn kierroksen maataloussopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä vientituen myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti tuen ennakkovahvistuksen sisältävä vientitodistus; yhteisön toimitukset kansainvälisille järjestöille, asevoimille ja muonitustarkoituksiin sekä sangen pienten tuotemäärien vienti ovat kuitenkin hyvin erikoislaatuisia ja niiden taloudellinen merkitys on vähäinen; näiden syiden vuoksi on säädetty erityisjärjestelmästä, johon ei kuulu vientitodistusta ja jolla pyritään toisaalta helpottamaan vientitoimia ja toisaalta välttämään taloudellisille toimijoille ja toimivaltaiselle hallinnolle aiheutuvat turhat hallinnolliset rasitteet,

(4) vientipäivänä olisi pidettävä päivää, jona tullitoimipaikka vastaanottaa asianomaisen ilmoituksen, jossa tämä ilmoittaa aikovansa viedä tuotteet, joista hän hakee vientitukea; tämän ilmoituksen tarkoituksena on kiinnittää erityisesti tulliviranomaisten huomio siihen, että suunniteltu toimi toteutetaan yhteisön tuella, jotta nämä viranomaiset aloittaisivat aiheelliset tarkastukset; tämän vastaanottamisen ajankohtana tuotteet asetetaan tullivalvontaan niiden tosiasialliseen vientiin asti; kyseistä päivää pidetään viitepäivämääränä viedyn tuotteen määrää, luonnetta ja ominaisuuksia määritettäessä,

(5) lähetettäessä tuotteet irtotavarana tai muissa kuin vakiopakkauksissa tuotteiden tarkka nettomassa voi olla tiedossa vasta kun ne on lastattu kuljetusvälineeseen; tästä syystä olisi säädettävä, että vienti-ilmoituksessa olisi ilmoitettava arvio massasta,

(6) tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta 12 päivänä helmikuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 163/94(7), asianmukaisen soveltamisen mahdollistamiseksi olisi säädettävä, että vienti-ilmoituksen ja maataloustuotteiden vastaavuus on tarkistettava konttiin, kuorma-autoon, laivaan tai muuhun vastaavaan lastattaessa,

(7) olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä tukea määritettäessä huomioon otettavan päivän osalta, kun viedään toistuvasti pieniä määriä tuotteita,

(8) käsitteen "vienti yhteisön ulkopuolelle" yhdenmukaisen tulkinnan kannalta tuotetta olisi pidettävä vietynä päivänä, jona se on siirtynyt yhteisön tullialueelta,

(9) voi olla tarpeen, että viejä tai kuljettaja toteuttaa toimenpiteitä vietäväksi tarkoitettujen tuotteiden pilaantumisen välttämiseksi vienti-ilmoituksen vastaanottamista seuraavien 60 päivän aikana ja ennen vientiä yhteisön tullialueelta tai ennen määräpaikkaan saapumista; eräs tällainen toimenpide on jäädyttäminen, joka mahdollistaa tuotteiden säilymisen muuttumattomina; tämän vaatimuksen noudattamiseksi olisi säädettävä, että jäädyttäminen on sallittua mainittuna aikana,

(10) toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että yhteisöstä vietävät tai tiettyyn määräpaikkaan toimitettavat tuotteet ovat tosiasiallisesti samoja tuotteita, joiden osalta vientiä koskevat tullimuodollisuudet on täytetty; tämän vuoksi kuljetettaessa tuote muiden jäsenvaltioiden kautta ennen sen vientiä yhteisön tullialueelta tai saapumista tiettyyn määräpaikkaan olisi käytettävä tarkoitettua T 5 -valvontakappaletta, jota tarkoitetaan tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 502/1999(9) 471-495 artiklassa; hallinnollisen yksinkertaistamisen vuoksi olisi ilmeisesti suotavaa säätää T 5 -valvontakappaleen käyttämistä joustavammasta menettelystä sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 412-442 artiklassa säädettyä rautatie- ja konttikuljetusten yksinkertaistettua yhteisön passitusmenettelyä; mainitun asetuksen mukaan kuljetuksen alkaessa yhteisöstä ja päättyessä sen ulkopuolelle rajatullitoimipaikassa ei tarvitse täyttää minkäänlaisia tullimuodollisuuksia,

(11) toisinaan tuotteet, joiden vientiin haetaan tukea ja jotka on viety yhteisön tullialueelta, palautetaan sinne uudelleenlastausta tai passitusta varten ennen niiden saapumista mainitun alueen ulkopuolella sijaitsevaan lopulliseen määräpaikkaan; tällaisia palautuksia saatetaan toteuttaa myös syistä, jotka eivät liitty kuljetuksen tarpeisiin, ja varsinkin keinottelutarkoituksessa; tällaisissa tapauksissa yhteisön tullialueelta poistumista koskevan 60 päivän määräajan noudattaminen ei ole taattua; tällaisten tilanteiden välttämiseksi olisi määriteltävä selkeästi edellytykset, joilla tällaiset palautukset voidaan tehdä,

(12) tässä asetuksessa säädettyyn menettelyyn pitäisi olla oikeus ainoastaan tuotteilla, jotka ovat vapaassa liikkeessä ja tarvittaessa, peräisin yhteisöstä; tiettyjen yhdistelmätuotteiden osalta tukea ei vahvisteta itse tuotteelle vaan sen ainesosina oleville perustuotteille; jos tuki yksilöidään tällä tavoin yhden tai useamman ainesosan perusteella, tuen tai sen osan myöntämiseen riittää, että kyseinen ainesosa tai kyseiset ainesosat täyttävät edellä tarkoitetut edellytykset tai eivät enää täytä niitä ainoastaan sen vuoksi, että ne on yhdistetty muihin tuotteisiin; tiettyjen ainesosien erityistilanteen huomioon ottamiseksi olisi laadittava luettelo tuotteista, joiden tukia pidetään vahvistettuina yhden ainesosan perusteella,

(13) yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(10) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 82/97(11) 23-26 artiklassa määritellään tavaroiden muu kuin etuuskohteluun oikeuttavia alkuperä; vientituen myöntämisen osalta ainoastaan sellaisten tuotteiden, jotka on kokonaan tuotettu tai olennaisilta osin valmistettu yhteisön alueella, voidaan katsoa olevan peräisin yhteisön alueelta; soveltamisen yhdenmukaistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa olisi täsmennettävä, että tietyt tuotteiden sekoitukset eivät täytä tuen edellytyksiä,

(14) tuen määrä määritetään tuotteen tariffiin luokituksen perusteella; tiettyjen sekoitusten tai sarjoiksi pakattujen tai osista koottavien tavaroiden kohdalla kyseinen luokitus voi johtaa taloudellisesti perusteltavaa tukea suuremman tuen myöntämiseen; on siten tarpeen antaa erityissäännöksiä sekoituksiin ja sarjoiksi pakattuihin sekä osista koottaviin tavaroihin sovellettavan tuen määrittämisestä,

(15) olisi varmistettava, jos tuen määrä on eriytetty tuotteen määräpaikan mukaan, että tuote on tuotu sellaiseen kolmanteen maahan, jonka osalta on säädetty tuesta; tällainen toimenpide voidaan tehdä vaikeuksitta joustavammaksi, kun kyseessä on vähäiseen tukeen oikeuttavia vienti ja tuotteiden määräpaikkaan saapumisesta annetaan riittävät takeet; tämän säännöksen tavoite on hallinnon yksinkertaistaminen todisteiden esittämisen osalta,

(16) tietyissä tapauksissa on käytettävä lauseketta pakollisesta määräpaikasta, kun sovelletaan yhtä ainoaa samansuuruista tukea kaikkiin määräpaikkoihin tuen ennakkovahvistuspäivänä; tukea olisi pidettävä vaihtelevana, jos vientipäivänä sovellettava tuki on alempi kuin ennakkovahvistuspäivänä sovellettava tuki, jota on tarvittaessa tarkistettu vientipäivänä,

(17) tuen vaihdellessa vietävien tuotteiden määräpaikan mukaan on esitettävä todiste siitä, että kyseinen tuote on tuotu kolmanteen maahan; tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttämiseen kuuluu erityisesti niiden tuontitullien maksaminen, joiden ansiosta tuotetta voidaan pitää kaupan kyseisen kolmannen maan markkinoilla; tuojina olevissa kolmansissa maissa vallitsevat erilaiset olosuhteet huomioon ottaen olisi hyväksyttävä sellaisten tuontiin liittyvien tulliasiakirjojen tekeminen, jotka takaavat vietyjen tuotteiden saapuneen määräpaikkaan ja jotka kuitenkin estävät kauppaa mahdollisimman vähän,

(18) yhteisön viejille olisi tehtävä helpommaksi määräpaikkaan saapumista koskevien todisteiden saaminen säätämällä, että jäsenvaltioiden hyväksymät, kansainvälisellä tasolla tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneet laitokset antavat todistukset eriytettyä vientitukea saaneiden, yhteisöstä vietyjen maataloustuotteiden saapumisesta määräpaikkaan; vastuu näiden laitosten hyväksymisestä on jäsenvaltioilla, jotka hyväksyvät ne tapauskohtaisesti tiettyjä olemassa olevia ohjeita noudattaen; tilannetta olisi selkeytettävä sisällyttämällä tärkeimmät näistä ohjeista tähän asetukseen;

(19) sellaisen viennin, jonka tuki vaihtelee määräpaikan mukaan, ja muun viennin saattamiseksi yhdenvertaiseksi olisi säädettävä, että osa erityisesti vientipäivänä sovellettavan alemman tuen perusteella laskettavasta tuesta maksetaan välittömästi, kun viejä on todistanut, että tuote on viety yhteisön tullialueelta,

(20) määräpaikan mukaan eriytettyjen tukien osalta määräpaikan vaihtuessa maksetaan tosiasialliseen määräpaikkaan sovellettava tuki, joka voi kuitenkin olla enintään ennakolta vahvistettuun määräpaikkaan sovellettavan määrän suuruinen; sen välttämiseksi, että sellaisia määräpaikkoja, joihin sovelletaan korkeinta tukea, vahvistettaisiin järjestelmällisesti liikaa, olisi otettava käyttöön tietty seuraamus, jos määräpaikan vaihtuessa tosiasiallisen määräpaikan tuki on ennakolta vahvistetun määräpaikan tukea alempi; tämä säännös vaikuttaa sen tuen osan laskemiseen, joka voidaan maksaa heti, kun viejä on toimittanut todisteen siitä, että tuote on viety yhteisön tullialueelta,

(21) asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23-26 artiklassa määritellään tavaroiden muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä, ja tietyissä tapauksissa olisi sovellettava 24 artiklassa säädettyä merkittävän jalostamisen tai käsittelyn perustetta jälleentuotuihin tuotteisiin, jotta olisi mahdollista arvioida, ovatko aikaisemmin viedyt tuotteet saapuneet määräpaikkaansa,

(22) tietyt vientitoimet voivat johtaa kaupan vääristymiseen; tämän välttämiseksi tuen maksamisen edellytyksenä olisi näiden toimien osalta oltava yhteisön tullialueelta viemisen lisäksi se, että tuote on tuotu kolmanteen maahan tai sitä on jalostettu tai käsitelty merkittävästi; eräissä tapauksissa tuen maksamisen edellytyksenä voi lisäksi olla se, että tuote on tosiasiallisesti saatettu kolmannen tuojamaan markkinoille tai sitä on käsitelty tai jalostettu merkittävästi,

(23) tuotteen ollessa tuhoutunut tai pilaantunut ennen sen saattamista kolmannen maan markkinoille tai ennen kuin sitä on jalostettu merkittävästi, tukea pidetään perusteettomana; viejällä olisi oltava mahdollisuus todistaa, että vienti on tapahtunut sellaisissa taloudellisissa olosuhteissa, joissa toimi olisi voitu toteuttaa tavanomaisilla edellytyksillä,

(24) vientitoimien yhteisön rahoitus ei ole perusteltavissa silloin, kun todetaan, että toimi ei ole tavanomainen kaupallinen toimi, koska se on vailla tosiasiallista taloudellista tarkoitusta ja sen ainoa tavoite on saada yhteisön rahoittamaa taloudellista etua,

(25) olisi vältettävä yhteisön varojen käyttämistä sellaisiin taloudellisiin toimiin, jotka eivät vastaa vientitukijärjestelmän tarkoitusta; tällaisten toimien toteuttamisen vaara on olemassa sellaisten tuotteiden osalta, jotka voivat saada tukea ja jotka jälleentuodaan yhteisöön ilman; että niille suoritetaan merkittävä jalostus tai käsittely kolmannessa maassa, jolloin niitä tuotaisiin jälleentuonnin yhteydessä alennetuin tullein tai tulleitta tavanomaisen tullin sijasta tullietuussopimuksen tai neuvoston päätöksen nojalla; näitä toimenpiteitä olisi sovellettava herkimpiin tuotteisiin, jotta vähennettäisiin viejille aiheutuvia rajoituksia,

(26) viejille aiheutuvan epävarmuuden rajoittamiseksi yhteisöön jälleentuodut tuotteet olisi vapautettava tukien palautusta koskevista toimenpiteistä kahden vuoden kuluttua vientipäivästä,

(27) olisi toisaalta säädettävä, että jäsenvaltiot eivät myönnä tukea tai perivät sen takaisin sellaisissa ilmeisissä tapauksissa, joissa on todettu, että toiminta ei vastaa vientitukijärjestelmän tarkoitusta, ja toisaalta välttää kuormittamasta liikaa kansallisia hallintoelimiä edellyttämällä näiltä kaiken alennetuin tullein tapahtuvan tuonnin järjestelmällistä tarkastusta,

(28) tuotteiden olisi oltava laadultaan sellaisia, että niitä voidaan pitää kaupan tavanomaisin edellytyksin yhteisön alueella; olisi kuitenkin otettava huomioon määräpaikkoina olevissa kolmansissa maissa voimassa olevista vaatimuksista aiheutuvat erityiset velvoitteet,

(29) eräiden tuotteiden osalta oikeus tukeen voidaan menettää, jos ne eivät enää ole virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia,

(30) vientimaksua ei kanneta, kun vientituki on vahvistettu ennakolta tai määritelty tarjouskilpailun puitteissa, koska vienti on toteutunut ennakolta vahvistetuin tai tarjouskilpailun puitteissa määritetyin edellytyksin; vastaavasti olisi säädettävä, että kannettaessa viennistä ennakolta vahvistettu tai tarjouskilpailun puitteissa määritetty vientimaksu kyseisen viennin on toteuduttava säädetyin edellytyksin ja tämän vuoksi sille ei voi myöntää tukea,

(31) viennin rahoituksen helpottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa maksaa tuki viejille ennakolta kokonaisuudessaan tai osittain välittömästi, kun vienti-ilmoitus tai maksuilmoitus on hyväksytty, ja tähän olisi liityttävä vakuus, jolla varmistetaan kyseisen ennakkomaksun palauttaminen, jos myöhemmin ilmenee, että tukea ei olisi pitänyt maksaa,

(32) ennen vientiä maksettu määrä on maksettava takaisin, jos ilmenee, että oikeutta vientitukeen ei ole ollut lainkaan tai se oli vain alempaan tukeen; takaisin maksuun on kuuluttava lisämaksu väärinkäytösten ehkäisemiseksi; ylivoimaisen esteen tapauksessa tätä lisämaksua ei suoriteta,

(33) neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 565/80(12), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2026/83(13), annetaan yleiset säännöt vientitukea vastaavan määrän maksamisesta ennen vientiä,

(34) asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 artiklan 5 ja 6 kohdassa säädetään, että tuen määrään sekä sovellettavaan tuen määrään tehtävien kaikkien tarkistusten määrittämiseen käytetään päivää, jona perustuotteet asetetaan tullin valvontaan,

(35) huomioon otettava päivä on päivä, jona tulliviranomaiset ottavat vastaan asianomaisen ilmoituksen, jossa tämä ilmoittaa aikomuksensa asettaa kyseiset tuotteet tai tavarat asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 tai 5 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn ja viedä ne tukea saaden jalostuksen tai varastoinnin jälkeen; tässä ilmoituksessa on oltava tuen laskemiseksi tarvittavat tiedot,

(36) maksettaessa tuki ennen jalostusta tarkoituksena on asettaa yhteisön tuotteet yhdenvertaisiksi kolmansista maista tuotavien, jalostettaviksi tai jälleenvietäviksi tarkoitettujen tuotteiden kanssa,

(37) jalostettujen tuotteiden tuotantomenetelmät ja niiden tarkastusmenettelyt edellyttävät tiettyä joustoa; asetuksen (ETY) N:o 2913/92 115 artiklassa säädetään vastaavuusjärjestelmästä sisäisen jalostusmenettelyn puitteissa,

(38) nykyisen varastointikapasiteetin parhaan mahdollisen käytön vuoksi olisi säädettävä järjestelmästä, jossa sallitaan perustuotteiden ja irtotavarana varastoitujen sellaisten välituotteiden vastaavuus, jotka viedään jalostuksen jälkeen,

(39) tuotteet, jotka eivät voi saada tukea, eivät voi olla vastaavuustuotteita,

(40) interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja/tai määräpaikan tarkastamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä lokakuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3002/92(14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96(15), säännöksistä seuraa, että interventiotuotteiden on saavuttava edeltä määrättyyn määräpaikkaan; tämän vuoksi kyseisiä tuotteita ei saa korvata vastaavuustuotteilla,

(41) kyseisten tuotteiden viennille olisi asetettava määräaika; tätä määräaikaa vahvistettaessa on otettava huomioon vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmä,

(42) varastoitaessa ennen vientiä on tarkoituksenmukaista rajoittautua käsittelyihin, joilla varmistetaan kyseisten tuotteiden ja tavaroiden säilyttäminen sellaisenaan; tilanteen selventämiseksi olisi säädettävä, että nämä käsittelyt eivät vaikuta millään tavoin sovellettavaan tukeen,

(43) asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklassa säädetään, että vientitukea vastaava määrä maksetaan välittömästi, kun tuotteet tai tavarat on asetettu tullivarastointi- tai vapaa-aluemenettelyyn; olisi hyväksyttävä näiden tuotteiden tai tavaroiden kuljetus varastointia ja myöhempää vientiä varten muuhun jäsenvaltioon kuin siihen, jossa maksu on suoritettu, sen jälkeen kun maksuilmoitus on hyväksytty; on tarpeen säätää, että tuotteiden tai tavaroiden mukana on oltava T 5 -valvontakappale todisteena yhteisöstä poistumisesta; kaksinkertaisten maksujen estämiseksi olisi täydennettävä vienti-ilmoitus tietyillä merkinnöillä, jotta ilmoitetaan vienti-ilmoituksen hyväksyneelle jäsenvaltion maksavalle elimelle, että tuen maksamismenettely on jo aloitettu,

(44) tukea ei myönnetä, jos viennin määräaikoja tai tuen maksamiseen tarvittavien todisteiden esittämisen määräaikoja ei noudateta; olisi toteutettava maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85(16), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3403/93(17), säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä,

(45) kolmansista maista tiettyyn määräpaikkaan tuodut tuotteet ovat jäsenvaltioissa tuontitullittomia; siinä määrin kuin kyseiset markkinat ovat merkityksellisiä, yhteisön tuotteet olisi saatettava yhdenvertaisiksi kolmansista maista tuotavien tuotteiden kanssa; tämä koskee erityisesti laivojen ja ilma-alusten muonitukseen käytettäviä tuotteita,

(46) erityisissä tapauksissa laivojen tai ilma-alusten muonituksen sekä asevoimien toimitusten osalta voidaan antaa tuen suuruuden määrittämistä koskevia erityisiä sääntöjä,

(47) laivojen muonitusta varten toimitetut tuotteet on tarkoitettu kulutettaviksi laivassa; nämä tuotteet saavat käsittelemättömiin tuotteisiin sovellettavaa tukea riippumatta siitä, kulutetaanko ne sellaisenaan vai käytetäänkö ne ruoan valmistukseen laivalla; ilma-alusten rajallisen tilan vuoksi tuotteet on valmistettava ruoaksi ennen niiden toimittamista ilma-aluksiin; yhdenmukaisuuden vuoksi olisi annettava säännöt, jotka mahdollistavat ilma-aluksissa kulutettaville maataloustuotteille saman tuen kuin laivoilla ruoaksi valmistamisen jälkeen kulutettaville tuotteille,

(48) laivojen ja ilma-alusten muonitukseen liittyvällä kaupalla on sangen erityinen luonne joka edellyttää tuen ennakkomaksuun liittyvän erityisjärjestelyn luomista; muonitusvarastoihin toimitetut tuotteet ja tavarat on myöhemmin toimitettava muonitustarkoituksiin; toimituksia kyseisiin varastoihin ei saa rinnastaa lopulliseen vientiin oikeuden tukeen osalta,

(49) käytettyään näitä mahdollisuuksia ja myöhemmin osoittautuessa, ettei tukea olisi pitänyt maksaa, viejät ovat nauttineet perusteettomasti korotonta lainaa; tämän vuoksi olisi toteutettava toimenpiteet, joilla perusteettoman edun hankkiminen estetään,

(50) tietyille jäsenvaltioiden läheisillä alueilla sijaitseville lautoille toimitettavien yhteisön tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi myönnettävän tuen on oltava samansuuruinen kuin muonitukseen yhteisössä sovellettava tuki; tiettyyn määräpaikkaan tapahtuviin toimituksiin sovellettavaa alinta tukea suuremman tuen maksaminen ei saisi olla missään tapauksessa perusteltua, ellei ole epäilystä, että tavarat ovat saapuneet kyseiseen määräpaikkaan; toimitus eristäytyneillä merialueilla sijaitseville lautoille on välttämättä sellainen erityistoimi, jonka valvonnan olisi oltava mahdollista; edellyttäen, että annetaan riittävät valvontatoimenpiteet, näihin toimituksiin olisi suotavaa soveltaa muonitukseen yhteisössä sovellettavaa voimassa olevaa tukea; on mahdollista säätää yksinkertaistetusta menettelystä toimituksille, joiden merkitys on vähäisempi; jäsenvaltioiden aluevesien leveys vaihtelee kolmesta kahteentoista meripeninkulmaan ja tämän vuoksi vientiin olisi suotavaa rinnastaa myös toimitukset kaikille lautoille, jotka sijaitsevat kolmen meripeninkulman rajaa kauempana,

(51) muonitettaessa ulkomerellä jonkin jäsenvaltion sota-alusta yhteisön satamasta toimivasta sota-aluksesta toimivaltaiselta viranomaiselta on mahdollista saada todistus kyseisestä toimituksesta; näihin toimituksiin olisi sovellettava samansuuruista tukea kuin muonitukseen yhteisön satamassa;

(52) on suotavaa, että laivojen tai ilma-alusten muonitukseen käytettävät maataloustuotteet saavat samanlaista tukea, kun ne lastataan laivaan tai ilma-alukseen yhteisössä tai sen ulkopuolella,

(53) kolmansissa maissa muonitustoimitukset voidaan tehdä suoraan tai välillisesti; olisi luotava kumpaankin toimitustapaan soveltuvat valvontajärjestelmät,

(54) asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 3 kohdan mukaan Helgolandin saarta ei voi pitää tukeen oikeuttavana määräpaikkana; yhteisön maataloustuotteiden kulutusta Helgolandin saarella olisi helpotettava ja tätä varten olisi annettava tarpeelliset säännökset,

(55) yhteisön ja San Marinon välisen kauppaa ja tulliliittoa koskevan väliaikaisen sopimuksen(18) voimaantulosta tämän valtion alue ei enää kuulu yhteisön tullialueeseen; tämän sopimuksen 1, 5 ja 7 artiklan mukaan maataloustuotteiden hinnat ovat tulliliiton sisällä keskenään samalla tasolla ja tämän vuoksi ei ole mitään taloudellista perustetta myöntää vientitukea San Marinoon toimitettaville yhteisön maataloustuotteille,

(56) tullien palautusta tai peruuttamista koskevasta hakemuksesta myöhemmin tehtävän päätöksen ollessa kielteinen tuotteet voivat saada vientitukea tai niistä voidaan tarvittaessa kantaa vientimaksu tai muu vastaava maksu; tämän vuoksi olisi annettava erityissäännöksiä,

(57) yleensä kolmanteen maahan asettautuneita kyseisen maan käskyvaltaan kuulumattomia asevoimia, kansainvälisiä järjestöjä ja kolmanteen maahan sijoittautuneita diplomaattisia edustustoja muonitetaan tuontimaksuitta; näyttää olevan mahdollista toteuttaa erityistoimenpiteitä jonkin jäsenvaltion tai jonkin kansainvälisen järjestön, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on, käskyvaltaan kuuluvien asevoimien, kansainvälisten järjestöjen, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on, ja diplomaattisten edustustojen osalta, jos nämä määräävät tuonnin todistamisesta erityisellä asiakirjalla,

(58) olisi säädettävä, että tuen maksaa jäsenvaltio, jonka alueella vienti-ilmoitus on hyväksytty,

(59) on mahdollista, ettei voida laatia viejästä riippumattomista syistä T 5 -valvontakappaletta, vaikka tuote on viety yhteisön tullialueelta tai saapunut tiettyyn määräpaikkaan; tällainen tilanne on omiaan häiritsemään kauppaa; tässä tapauksessa vastaaviksi asiakirjoiksi olisi tunnustettava muita asiakirjoja,

(60) moitteettoman hallinnon vuoksi olisi vaadittava, että hakemus ja kaikki muut tuen maksamiseen tarvittavat asiakirjat jätetään kohtuullisen määräajan kuluessa, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, erityisesti kun määräaikaa ei ole voitu noudattaa viejästä riippumattomien hallinnollisten viivästysten vuoksi,

(61) vientitukien maksumääräajat vaihtelevat eri jäsenvaltioissa; kilpailun vääristymisen välttämiseksi olisi otettava käyttöön yhteinen enimmäismääräaika, jonka kuluessa maksavan elimen on suoritettava nämä tuet,

(62) hyvin pienien tuotemäärien vienti ei ole taloudellisesti kannattavaa ja se voi aiheuttaa toimivaltaisille viranomaisille tarpeetonta työtä; jäsenvaltioiden toimivaltaisille elimille olisi annettava mahdollisuus olla maksamatta tukea tällaiselle viennille,

(63) yhteisön voimassaolevassa lainsäädännössä säädetään vientitukien maksamisesta ainoastaan objektiivisin perustein, erityisesti vientituotteen määrän, lajin ja ominaisuuksien osalta sekä maantieteellisen määräpaikan osalta; saatujen kokemusten perusteella yhteisön talousarviota vahingoittavien sääntöjenvastaisuuksien ja erityisesti petosten torjuntaa olisi vahvistettava; tässä tarkoituksessa on tarpeen säätää perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä seuraamuksista, joilla viejiä kannustetaan noudattamaan yhteisön lainsäädäntöä,

(64) vientitukijärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi seuraamuksia olisi sovellettava virheen subjektiivisesta syystä riippumatta; joissakin tapauksissa olisi kuitenkin oltava soveltamatta seuraamusta, erityisesti jos kyseessä on ilmeinen toimivaltaisen viranomaisen tunnustama erehdys, sekä säätää ankarampia seuraamuksia, kun teko on tahallinen; nämä toimenpiteet ovat tarpeellisia, niiden olisi oltava suhteutettuja ja riittävän varoittavia, ja niitä olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa,

(65) viejien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi jäsenvaltioissa vientitukien alalla olisi säädettävä jokaisen perusteettomasti saadun edun osalta sen saajan suorittamasta takaisinmaksusta korkoineen ja tarkennettava maksamiseen sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt; yhteisön taloudellisten etujen suojelun parantamiseksi olisi säädettävä, että kun oikeus vientitukeen siirretään, tämä velvollisuus ulottuu oikeudensaajaan; takaisin perittävät määrät sekä rahalliset seuraamukset ja korot olisi maksettava Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastolle (EMOTR) yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(19), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1287/95(20), 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti,

(66) oikeutetun luottamuksensuojan periaatteen yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi perusteettomasti maksettujen määrien palauttamisessa koko yhteisössä, olisi vahvistettava edellytykset, joilla tähän periaatteeseen voidaan vedota, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusteettomasti maksettujen tukien käsittelyä, joista säädetään erityisesti asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 ja 8 artiklassa,

(67) viejän olisi oltava vastuussa erityisesti kolmansien toimista, joiden avulla olisi mahdollista saada perusteettoman tuen maksamiseen tarvittavia asiakirjoja, ja

(68) asianomaiset hallintokomiteat eivät ole antaneet lausuntoaan puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Rajoittamatta yhteisön erityissääntelyssä tietyille tuotteille annettujen poikkeussäännösten soveltamista tässä asetuksessa vahvistetaan soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt vientitukea, jäljempänä "tuet", koskevalle järjestelmälle, josta säädetään seuraavissa:

- neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(21) 3 artikla (rasvat)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68(22) 17 artikla (maito ja maitotuotteet)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68(23) 13 artikla (naudanliha)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(24) 13 artikla (sianliha)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75(25) 8 artikla (munat)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75(26) 8 artikla (siipikarjanliha)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81(27) 17 artikla (sokeri, isoglukoosi ja inuliinisiirappi)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87(28) 55 ja 56 artikla (viini)

- asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artikla (viljat)

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3072/95(29) 13 artikla (riisi)

- neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(30) 35 artikla (hedelmät ja vihannekset)

- neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96(31) 16, 17 ja 18 artikla (hedelmä- ja vihannesjalosteet).

2 artikla

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) - "tuotteilla" 1 artiklassa lueteltuja tuotteita ja tavaroita,

- "perustuotteilla" jalostuksen jälkeen jalosteina tai tavaroina vientiin tarkoitettuja tuotteita; perustuotteina pidetään myös tavaroita, jotka on tarkoitettu jalostuksen jälkeen vientiin,

- "jalosteilla" perustuotteista jalostettuja tuotteita, joihin sovelletaan vientitukea,

- "tavaroilla" komission asetuksen (EY) N:o 1222/94(32) liitteessä B lueteltuja tavaroita;

b) "tuontitulleilla" tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja ja muita tuonnissa kannettavia maksuja, joista määrätään yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa tai erityisissä kauppajärjestelyissä, joita sovelletaan maataloustuotteiden jalostuksesta syntyviin tiettyihin tavaroihin;

c) "vientijäsenvaltiolla" jäsenvaltiota, jossa vienti-ilmoitus on vastaanotettu;

d) "tuen ennakkovahvistamisella" tuen määrän vahvistamista vientitodistuksen tai ennakkovahvistustodistuksen hakemuksen jättöpäivänä; tätä määrää on mahdollisesti tarkistettava sovellettavilla kuukausittaisilla korotuksilla ja korjauserillä;

e) "eriytetyllä tuella"

- useiden tukitasojen vahvistamista saman tuotteen osalta määräpaikkana olevan kolmannen maan mukaan, tai

- yhden tai useamman tuen määrän vahvistamista saman tuotteen osalta määräpaikkana olevan kolmannen maan mukaan ja tuen vahvistamatta jättämistä yhden tai useamman kolmannen maan osalta;

f) "tuen vaihtelevalla osalla" tuen osaa, joka vastaa tuen kokonaismäärää vähennettynä maksetulla tai maksettavalla tuen määrällä, kun esitetään todistus, että tuote on viety yhteisön tullialueelta 18 artiklan mukaisesti;

g) "viennillä" vientiä koskevien tullimuodollisuuksien täyttämistä ja sitä seuraavaa tuotteiden vientiä yhteisön tullialueelta tai vietyjä tuotteita taikka tavaroita;

h) "T 5 -valvontakappaleella" asetuksen (ETY) N:o 2454/93 471-495 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa;

i) "viejällä" tukeen oikeutettua luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä. Siinä tapauksessa, että on käytettävä tai voidaan käyttää tuen ennakkovahvistuksen sisältävää vientitodistusta, todistuksen haltijalla tai tarvittaessa henkilöllä, jolle todistus on siirretty, on oikeus tukeen. Viejällä saattaa olla tulliasioiden yhteydessä eri merkitys kuin tässä asetuksessa huomioon ottaen taloudellisten toimijoiden väliset yksityisoikeudelliset suhteet, jollei tiettyjen yhteisten markkinajärjestelyjen osana annetuissa erityissäännöksissä toisin säädetä;

j) "tuen ennakkomaksulla" enintään vientitukea vastaavan määrän maksamista vienti-ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen;

k) "tuen ennakkorahoituksella" asetuksessa (ETY) N:o 565/80 säädettyä tuen ennakkomaksua jalostettaessa tai varastoitaessa tuotetta ennen vientiä;

l) "tarjouskilpailun puitteissa määritetyllä tuen määrällä" viejän tarjoamia ja tarjouskilpailussa hyväksyttyä tuen määrää;

m) "yhteisön tullialueella" neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 3 artiklassa tarkoitettuja alueita;

n) "tukinimikkeistöllä" maataloustuotteiden vientitukien nimikkeistöä komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87(33) mukaisesti;

o) "vientitodistuksella" komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88(34) 1 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa.

2. Tätä asetusta sovellettaessa tarjouskilpailun puitteissa määritetyt tuet ovat ennakolta vahvistettuja tukia.

3. Kun vienti-ilmoitus käsittää tukinimikkeistön tai yhdistetyn nimikkeistön useita eri koodeja, kuhunkin koodiin liittyviä tietoja pidetään erillisen ilmoituksen muodostavana.

II OSASTO

VIENTI KOLMANSIIN MAIHIN

1 LUKU

OIKEUS TUKEEN

1 jakso

Yleiset säännökset

3 artikla

Rajoittamatta tämän asetuksen 18, 20 ja 21 artiklan ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2988/95(35) 4 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista, oikeus tukeen syntyy:

- tuotteiden poistuessa yhteisön tullialueelta, kun yhtenäistä tuen määrää sovelletaan kaikkiin kolmansiin maihin;

- tuotaessa tuotteet määrättyyn kolmanteen maahan, kun kyseiseen kolmanteen maahan sovelletaan eriytettyä tukea.

4 artikla

1. Tuen maksamisen edellytyksenä on tuen ennakolta vahvistamisen sisältävän vientitodistuksen esittäminen, lukuun ottamatta tavaroiden vientiä sekä Uruguayn kierroksen maataloussopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaista kansainväliseen elintarvikeapuun kuuluvaa vientiä.

Tuen saamiseksi ei kuitenkaan vaadita todistusta:

- jos tuen määrä vienti-ilmoitusta kohden on enintään 60 euroa,

- 6, 36, 40, 44, 45 artiklassa ja 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa,

- jos toimitusten määräpaikkana on kolmansiin maihin asettuneet jäsenvaltioiden asevoimat.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuen ennakkovahvistuksen sisältävä vientitodistus on voimassa myös muun kuin todistuksen kohdassa 16 mainitun kaksitoistanumeroiseen tuotekoodiin kuuluvan tuotteen viennin osalta, jos molemmat tuotteet kuuluvat

- asetuksen (ETY) N:o 3719/88 13 a artiklan toisessa kohdassa tarkoitettuun samaan luokkaan tai

- samaan tuoteryhmään edellyttäen, että tällaiset tuoteryhmät on määritetty tätä tarkoitusta varten asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti tai muiden yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevien asetusten vastaavien artiklojen mukaisesti.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

- jos tosiasiallista tuotetta koskeva tukitaso on sama tai suurempi kuin todistuksen kohdassa 16 ilmoitettuun tuotteeseen sovellettava tulotaso, sovelletaan viimeksi mainittua;

- jos tosiasiallista tuotetta koskeva tulotaso on alempi kuin todistuksen kohdassa 16 ilmoitettuun tuotteeseen sovellettava tulotaso, maksettava tuki on yhtä suuri kuin tosiasiallisen tuotteen tuen määrä, josta vähennetään, paitsi jos kyseessä on ylivoimainen este, 20 prosenttia todistuksen kohtaan 16 merkityn tuotteen tuen määrän ja tosiasiallisen tuotteen tuen määrän välisestä erotuksesta.

Sovellettaessa toisen alakohdan toista luetelmakohtaa ja 18 artiklan 3 kohdan b alakohtaa lasketaan tukeen sovellettava vähennys, jolla tuki tehdään tosiasiallista tuotetta ja määräpaikkaa vastaavaksi, todistukseen merkityn tuotteen ja määräpaikan sekä tosiasiallisen tuotteen ja määräpaikan mukaisen tuen erotuksena.

Sovellettaessa tämän kohdan säännöksiä otetaan huomioon ne tukitasot, jotka ovat voimassa todistushakemuksen jättöpäivänä. Tarvittaessa nämä tasot tarkistetaan vienti- tai maksuilmoituksen vastaanottamispäivänä.

3. Sovellettaessa 1 tai 2 kohtaa ja 51 artiklaa samaan vientitoimeen 1 tai 2 kohdan soveltamisen tuloksena saadusta määrästä vähennetään 51 artiklassa tarkoitetun seuraamuksen määrä.

5 artikla

1. "Vientipäivällä" tarkoitetaan päivää, jona tulliviranomainen vastaanottaa vienti-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan, että tukea haetaan.

2. Vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivän perusteella vahvistetaan:

a) sovellettavan tuen määrä, jos tukea ei ole vahvistettu ennakolta,

b) tuen määrään tarvittaessa tehtävät tarkistukset, jos tuki on vahvistettu ennakolta,

c) viedyn tuotteen määrä, laatu ja ominaisuudet.

3. Vienti-ilmoituksen vastaanottamiseen rinnastetaan mikä tahansa muu oikeudelliselta vaikutukseltaan vastaava toimi.

4. Jotta tuotteet saisivat tukea, käytettävässä vientiasiakirjassa on oltava kaikki tuen laskemisessa tarvittavat tiedot ja erityisesti:

a) tuotteiden osalta

- maataloustuotteiden kuvaus, mahdollisesti yksinkertaistettuna, vientitukia koskevan nimikkeistön mukaisesti sekä tukinimikkeistön koodi, ja siinä määrin kuin on tarpeen tukea laskettaessa, kyseisten tuotteiden koostumus tai viittaus kyseiseen koostumukseen,

- kyseisten tuotteiden nettomassa tai tarvittaessa muunlaisina mittayksikköinä ilmaistu määrä tukea laskettaessa;

b) tavaroiden osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1222/94 säännöksiä.

5. Vastaanottamishetkellä tai 3 kohdassa tarkoitetun toimen toteutumishetkellä tuotteet asetetaan tullin valvontaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisesti, kunnes ne poistuvat yhteisön tullialueelta.

6. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 282 artiklan 2 kohdassa säädetään, luvassa yksinkertaistetusta vienti-ilmoituksesta voidaan edellyttää, että kyseisessä ilmoituksessa on arvio irtotavarana tai muissa kuin vakiopakkauksissa vietävien tuotteiden nettomassasta, jos tarkka määrä voidaan todeta vasta sen jälkeen, kun tuotteet on lastattu kuljetusvälineeseen.

Täydentävä ilmoitus, jossa mainitaan tarkka nettomassa, on tehtävä heti lastauksen jälkeen. Siihen on liitettävä asiakirjat, jotka todistavat lastin tarkan nettomassan.

Tukea ei myönnetä määrästä, joka ylittää 110 prosenttia arvioidusta nettomassasta. Jos lastin tosiasiallinen massa on alle 90 prosenttia arvioidusta nettomassasta, tosiasiallisesti lastatulle nettomassalle myönnettävää tukea vähennetään 10 prosentilla siitä erotuksesta, joka on 90 prosenttia arvioidusta nettomassasta vastaavan tuen ja tosiasiallisesti lastattua massaa vastaavan tuen välillä.

Muissa kuin vakiopakkauksissa olevina tuotteina pidetään seuraavia: elävät eläimet, (puoli)ruhot ja neljännekset.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 278 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetään, tämän kohdan säännöksiä sovelletaan tämän 26 artiklassa tarkoitettuun ennakkorahoitusmenettelyyn kuuluviin tuotteisiin.

7. Jokaisen, joka vie tuotteita, joille haetaan tukea, on:

a) jätettävä vienti-ilmoitus siihen toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan, jonka alueella tuotteet lastataan vientikuljetusta varten;

b) ilmoitettava tälle tullitoimipaikalle vähintään 24 tuntia etukäteen lastaustoimien aloittamisesta ja lastaustoimien arvioidusta kestosta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vahvistaa määräajan pituudeksi muun kuin 24 tuntia.

Toimivaltainen tullitoimipaikka voi antaa luvan lastaustoimiin vastaanotettuaan vienti-ilmoituksen jo ennen b alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä.

Toimivaltaisen tullitoimipaikan on voitava tehdä fyysinen tarkastus ja toteuttaa yhteisön tullialueen poistumispaikkaan suuntautuvan kuljetuksen tunnistamistoimenpiteet.

Jos ensimmäisen alakohdan säännöksiä ei voida hallinnollisista syistä soveltaa, vienti-ilmoituksen voi tehdä ainoastaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle tullitoimipaikalle, ja jos suoritetaan tavaroiden fyysinen tarkastus asetuksen (ETY) N:o 386/90 mukaisesti, tullille esitettävä lasti on purettava kokonaan. Jos toimivaltaiset viranomaiset pystyvät varmistamaan perusteellisen fyysisen tarkastuksen toteuttamisen, lastia ei kuitenkaan tarvitse purkaa kokonaan.

6 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, kun vietävät määrät vilja-alalla eivät ole suurempia kuin 5000 kilogrammaa tukinimikkeistön koodia kohden, tai muiden tuotteiden aloilla suurempia kuin 500 kilogrammaa tukinimikkeistön tai yhdistetyn nimikkeistön koodia kohden ja kyseinen vienti on toistuvaa; jäsenvaltio voi sallia kuukauden viimeisen päivän käytön sovellettavaa tukea määritettäessä tai, kun tuki on vahvistettu ennakolta, siihen tarvittaessa tehtäviä tarkistuksia määritettäessä.

Kun tuki vahvistetaan ennakolta tai määritetään tarjouskilpailun puitteissa, todistuksen on oltava voimassa vientikuukauden viimeisenä päivänä.

Kyseisen menettelyn käyttöön oikeutettu viejä ei, saa soveltaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin määriin tavanomaista menettelyä.

Talous- ja rahaliiton ulkopuolisten jäsenvaltioiden osalta kuukauden viimeinen päivä on otettava huomioon myös määritettäessä euron valuuttakurssi, jolla tuen määrä muunnetaan kansalliseksi valuutaksi.

7 artikla

1. Rajoittamatta 14 ja 20 artiklan säännösten soveltamista tuen maksaminen edellyttää todistetta siitä, että tuotteet, joiden vienti-ilmoitus on vastaanotettu, ovat viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä vastaanottamisesta poistuneet sellaisenaan yhteisön tullialueelta.

Vientiä koskevia tullimuodollisuuksia täytettäessä näytteinä otettuja tuotemääriä, joita ei ole myöhemmin palautettu, ei kuitenkaan pidetä poistettuina niiden tuotteiden nettomassasta, joista ne on otettu.

2. Tätä asetusta sovellettaessa 44 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä poraus- tai tuotantolautoille muonituksena toimitettavia tuotteita pidetään yhteisön tullialueelta poistuneina tuotteina.

3. Jäädyttäminen ei vaikuta 1 kohdan säännösten soveltamiseen.

Sama koskee uudelleenpakkaamista, jollei se aiheuta muutoksia tuotteen alanimikkeeseen tukinimikkeistön osalta tai tavaran alanimikkeeseen yhdistetyn nimikkeistön osalta. Tuotteet saadaan pakata uudelleen vasta, kun siihen on saatu tulliviranomaisten suostumus.

Uudelleenpakkaamisesta on tehtävä merkintä T 5 -valvontakappaleeseen.

Pakkausmerkinnän kiinnittäminen tai vaihtaminen voidaan hyväksyä samoilla edellytyksillä kuin toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettu uudelleenpakkaaminen.

4. Jos viejä ei ole voinut noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ylivoimaisen esteen vuoksi, tätä määräaikaa voidaan pidentää viejän hakemuksesta vientijäsenvaltion toimivaltaisen elimen olosuhteisiin nähden tarpeellisena pitämäksi ajaksi.

8 artikla

Jos vastaanotetun vienti-ilmoituksen kattama tuote ennen poistumistaan yhteisön tullialueelta kuljetetaan muiden yhteisön alueiden kautta kuin vientijäsenvaltion kautta, todiste kyseisen tuotteen poistumisesta yhteisön tullialueelta on annettava esittämällä T 5 -valvontakappaleen asianmukaisesti merkitty alkuperäiskappale.

Erityisesti on täytettävä valvontakappaleen kohdat 33, 103 ja 104 sekä tarvittaessa kohta 105. Kohtaan 104 on tehtävä asianmukainen merkintä.

9 artikla

1. Kun kyseessä on vienti meriteitse, tukea myönnettäessä sovelletaan seuraavia erityissäännöksiä:

a) Kun toimivaltaiset viranomaiset ovat varustaneet hyväksymismerkinnällä T 5 -valvontakappaleen tai kansallisen asiakirjan, jossa todistetaan tuotteen poistuminen yhteisön tullialueelta, kyseiset tuotteet saavat uudelleenlastausta varten viipyä yhdessä tai useammassa samassa tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa satamassa enintään 28 päivää, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä. Tätä määräaikaa ei sovelleta, kun kyseiset tuotteet on viety viimeisestä yhteisön tullialueella sijaitsevasta satamasta alkuperäisen 60 päivän määräajan kuluessa.

b) Tuen maksaminen edellyttää:

- viejän ilmoitusta, että tuotteita ei enää lastata uudelleen yhteisön toisessa satamassa,

tai

- todisteen esittämistä maksavalle elimelle, että a alakohdan säännöksiä on noudatettu. Todisteen on käsitettävä erityisesti kuljetusasiakirja tai -asiakirjat taikka niiden jäljennös tai valokopio, jotka koskevat tuotteita niiden lähdöstä ensimmäisestä satamasta, jossa mainitut asiakirjat varustettiin hyväksymismerkinnällä, niiden saapumiseen siihen kolmanteen maahan, jossa kyseiset tuotteet on tarkoitus purkaa.

Maksava elin tarkistaa soveltuvin pistokokein ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut ilmoitukset. Tässä tapauksessa vaaditaan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut todisteet.

Kun kyseessä on vienti suoraan kolmannen maan satamaan liikennöivällä laivalla, joka ei poikkea mihinkään muuhun yhteisön satamaan, jäsenvaltiot voivat käyttää yksinkertaistettua menettelyä ensimmäistä luetelmakohtaa sovellettaessa.

c) Edellä b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten sijasta yhteisön tullialueelta poistumispaikkana oleva jäsenvaltio voi säätää, että T 5 -valvontakappale tai kansallinen asiakirja, jossa todistetaan tuotteen poistuminen yhteisön tullialueelta, varustetaan hyväksymismerkinnällä ainoastaan esitettäessä kuljetusasiakirja, jossa annetaan yhteisön tullialueen ulkopuolella sijaitseva lopullinen määräpaikka.

Tässä tapauksessa yhteisön tullialueelta poistumispaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on lisättävä valvontakappaleen kohdan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" otsikkokohtaan "Huomautuksia" tai kansallisen asiakirjan vastaavaan otsikkokohtaan jokin seuraavista merkinnöistä:

- Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado,

- Transportdokument med destination uden for EF forelagt,

- Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt,

- Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ

- Transport document showing a destination outside the Community has been presented,

- Document de transport avec destination hors CE présenté,

- Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato,

- Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd,

- Documento de transporte com destino fora da CE apresentado,

- Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty,

- Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram.

Maksava elin tarkastaa soveltuvin pistokokein tämän alakohdan säännösten noudattamisen.

d) Todettaessa, että a alakohdan säännöksiä ei ole noudatettu, 28 päivän määräajan ylittävää päivää tai ylittäviä päiviä pidetään 35 ja 50 artiklaa sovellettaessa 7 ja 34 artiklassa säädetyn määräajan ylittävinä päivinä.

Jos sekä edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 60 päivän määräaika että a alakohdassa tarkoitettu 28 päivän määräaika ylitetään, tuen alentaminen tai vakuuden menettäminen vastaa suuremman ylityksen aiheuttamaa tappiota.

2. Kun kyseessä on vienti maanteitse, sisävesiteitse tai rautateitse, tukea myönnettäessä sovelletaan seuraavia erityissäännöksiä:

a) Kun toimivaltaiset viranomaiset ovat varustaneet hyväksymismerkinnällä T 5 -valvontakappaleen tai kansallisen asiakirjan, jossa todistetaan tuotteen vienti yhteisön tullialueelta, kyseiset tuotteet saadaan palauttaa kyseiselle alueelle ainoastaan kauttakuljetettaviksi enintään 28 päivän ajaksi, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä. Tätä määräaikaa ei sovelleta, kun kyseiset tuotteet on viety lopullisesti yhteisön tullialueelta alkuperäisen 60 päivän määräajan kuluessa.

b) Maksava elin tarkastaa soveltuvin pistokokein a alakohdan säännösten noudattamisen. Tässä tapauksessa vaaditaan kuljetusasiakirjat, jotka koskevat tuotteiden saapumista siihen kolmanteen maahan, jossa ne on tarkoitus purkaa.

Todettaessa, että a alakohdan säännöksiä ei ole noudatettu, 28 päivän määräajan ylittävää päivää tai ylittäviä päiviä pidetään 35 ja 50 artiklaa sovellettaessa 7 ja 34 artiklassa säädetyn määräajan ylittämispäivinä.

Jos sekä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 60 päivän määräaika että a alakohdassa tarkoitettu 28 päivän määräaika ylitetään, tuen alentaminen tai vakuuden menettäminen vastaa suuremman ylityksen aiheuttamaa tappiota.

3. Kun kyseessä on vienti ilmateitse, tukea myönnettäessä sovelletaan seuraavia erityissäännöksiä:

a) Toimivaltaiset viranomaiset saavat varustaa hyväksymismerkinnällä T 5 -valvontakappaleen tai kansallisen asiakirjan, jossa todistetaan tuotteen vienti yhteisön tullialueelta, ainoastaan esitettäessä kuljetusasiakirja, jossa annetaan yhteisön tullialueen ulkopuolella sijaitseva lopullinen määräpaikka.

b) Todettaessa, että tuotteet ovat a alakohdassa tarkoitettujen muodollisuuksien täyttämisen jälkeen viipyneet uudelleen lastauksen takia yhdellä tai useammalla yhteisön tullialueella sijaitsevalla muulla lentokentällä yli 28 päivää, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, 35 ja 50 artiklaa sovellettaessa 28 päivän määräajan ylittämispäivää tai ylittämispäiviä pidetään 7 ja 34 artiklassa säädetyn määräajan ylittämispäivinä.

Jos sekä edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 60 päivän määräaika että tässä alakohdassa tarkoitettu 28 päivän määräaika ylitetään, tuen alentaminen tai vakuuden menettäminen vastaa suuremman ylityksen aiheuttamaa tappiota.

c) Maksava elin tarkastaa soveltuvin pistokokein tämän kohdan säännösten noudattamisen.

d) Edellä b alakohdassa tarkoitettua 28 päivän määräaikaa ei sovelleta, kun kyseiset tuotteet ovat poistuneet lopullisesti yhteisön tullialueelta alkuperäisen 60 päivän määräajan kuluessa.

10 artikla

1. Jos tuote asetetaan vientijäsenvaltiossa johonkin asetuksen (ETY) N:o 2454/93 412-442 artikloissa säädettyyn yksinkertaistettuun yhteisön passitusmenettelyyn rautateitse tai suurissa konteissa yhteisön tullialueen ulkopuoliselle määräpaikka-asemalle kuljettamista tai yhteisön tullialueen ulkopuoliselle vastaanottajalle toimittamista varten, tuen maksaminen ei edellytä T 5 -valvontakappaleen esittämistä.

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa toimivaltaisen tullitoimipaikan on huolehdittava siitä, että tuen maksamista varten annettavaan asiakirjaan tehdään seuraava merkintä: "Poistunut yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa".

3. Tullitoimipaikka, jossa tuotteet asetetaan johonkin 1 kohdassa säädettyyn menettelyyn, voi sallia kuljetussopimuksen muuttamisen siten, että kuljetus päättyy yhteisössä ainoastaan, jos todetaan, että:

- tuki on palautettu, jos se on jo maksettu

tai

- kyseiset viranomaiset ovat toteuttaneet kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tukea ei makseta.

Jos tuki kuitenkin on maksettu 1 kohdan mukaisesti ja tuote ei ole lähtenyt yhteisön tullialueelta määräajan kuluessa, toimivaltaisen tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä tuen maksamisesta vastaavalle elimelle ja toimitettava sille viipymättä kaikki tarvittavat tiedot. Tässä tapauksessa tukea pidetään perusteettomasti maksettuna.

4. Jos tuote, jota kuljetetaan yhteisön ulkoisen passitusmenettelyn tai yhteisen passitusmenettelyn puitteissa, asetetaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin vientijäsenvaltiossa johonkin 1 kohdassa säädettyyn menettelyyn määräpaikka-asemalle kuljettamista tai yhteisön tullialueen ulkopuoliselle vastaanottajalle toimittamista varten, tullitoimipaikan, jossa tuote on asetettu johonkin edellä tarkoitettuun menettelyyn, on tehtävä alkuperäisen T 5 -valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" otsikkokohtaan "Huomautuksia" jokin seuraavista merkinnöistä:

- Salida del territorio aduaneiro de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

- Documento de transporte:

tipo: ...

número: ...

- Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transporte de que se trate: ...

- Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containers:

- Transportdokument:

type: ...

nummer: ...

- Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma: ...

- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

- Beförderungspapier:

Art: ...

Nummer: ...

- Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen: ...

- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

- Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος: ...

αριθμός: ...

- Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς: ...

- Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

- Transport document:

type: ...

number: ...

- Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned: ...

- Sorte du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

- Document de transport:

espèce: ...

numéro: ...

- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée: ...

- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

- Documento di trasporto:

tipo: ...

numero: ...

- Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata: ...

- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

- Vervoerdocument:

type: ...

nummer: ...

- Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming: ...

- Saída do território aduaneiro da Comunidade aø abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

- Documento de transporte:

tipo: ...

número: ...

- Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada: ...

- Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

- Kuljetusasiakirja:

tyyppi: ...

numero: ...

- Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi: ...

- Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

- Transportdokument:

typ: ...

nummer: ...

- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ...

Muutettaessa kuljetussopimusta siten, että kuljetus päättyy yhteisössä, 3 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

5. Jos tuote otetaan vientijäsenvaltiossa tai toisessa jäsenvaltiossa rautatieviranomaisten haltuun ja sitä kuljetetaan ulkoisessa yhteisön passitusmenettelyssä tai yhteisessä passitusmenettelyssä yhdistettyä rautatie-maantiekuljetusta koskevan sopimuksen mukaisesti yhteisön tullialueen ulkopuolella sijaitsevaan määräpaikkaan rautateitse, sen tullitoimipaikan, joka on toimivaltainen sen rautatieterminaalin suhteen, jossa rautatieviranomaiset ottivat kuljetuksen vastuulleen, tai joka on sitä lähinnä, on tehtävä alkuperäisen T 5 -valvontakappaleen kääntöpuolelle kohdan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" otsikkokohtaan "Huomautuksia" jokin seuraavista merkinnöistä:

- Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril carretera:

- Documento de transporte:

tipo: ...

número: ...

- Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria: ...

- Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport:

- Transportdokument:

type: ...

nummer: ...

- Dato for overtagelse ved jernbane: ...

- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

- Beförderungspapier:

Art: ...

Nummer: ...

- Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung: ...

- Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

- Έγγραφο μεταφοράς:

είδος: ...

αριθμός: ...

- Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων: ...

- Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

- Transport document:

type: ...

number: ...

- Date of acceptance for carriage by the railway authorities: ...

- Sorte du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

- Document de transport:

espèce: ...

numéro: ...

- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer: ...

- Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

- Documento di trasporto:

tipo: ...

numero: ...

- Data di acettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie: ...

- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

- Vervoerdocument:

type: ...

nummer: ...

- Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie: ...

- Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

- Documento de transporte:

tipo: ...

número: ...

- Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro: ...

- Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

- Kuljetusasiakirja:

tyyppi: ...

numero: ...

- Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi: ...

- Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

- Transportdokument:

typ: ...

nummer: ...

- Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget ...

Muutettaessa yhdistettyä rautatie-maantiekuljetusta koskevaa kuljetussopimusta siten, että kuljetus, jonka oli tarkoitus päättyä yhteisön ulkopuolella, päättyy yhteisössä, rautatieviranomaiset voivat täyttää muutetun sopimuksen ainoastaan lähtötoimipaikan annettua ennakolta hyväksyntänsä; tässä tapauksessa 3 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

11 artikla

1. Pakkausten tullioikeudellisesta asemasta riippumatta tukea myönnetään ainoastaan tuotteille, jotka ovat

- yhteisön alkuperää ja vapaassa liikkeessä yhteisössä, tai

- vapaassa liikkeessä yhteisössä, taikka

- vapaassa liikkeessä yhteisössä, jolloin tuen määrä rajoitetaan niiden tuonnin yhteydessä perittyyn tuontimaksuun.

Kutakin yhteistä markkinajärjestelyä koskeva asetus määrittelee jokaisen tuotteen tilanteen ensimmäisen alakohdan osalta.

2. Kun tuen myöntäminen edellyttää, että tuote on yhteisön alkuperää, viejän on ilmoitettava toisessa ja kolmannessa alakohdassa esitetyn määritelmän mukainen alkuperä voimassa olevien yhteisön sääntöjen mukaisesti.

Tuen myöntämistä varten katsotaan, että tuotteet ovat yhteisön alkuperää, jos ne on kokonaan tuotettu yhteisön alueella taikka jos niiden viimeinen merkittävä jalostus tai käsittely on tehty yhteisön alueella asetuksen (ETY) N:o 2913/92 23 tai 24 artiklan säännösten mukaisesti.

Rajoittamatta 5 kohdan soveltamista tuotteet, jotka eivät täytä tuen edellytyksiä ja on tuotettu

- yhteisön alkuperää olevista ainesosista, ja

- kolmannesta maasta tuoduista maataloustuotteista, joita koskevat 1 artiklassa tarkoitetut asetukset ja joita ei ole jalostettu merkittävästi yhteisön alueella.

3. Asetuksen (ETY) N:o 1785/81 17 artiklan 12 kohtaa sovellettaessa viejän on ilmoitettava, että sokeri täyttää jonkin mainitussa asetuksessa säädetyistä edellytyksistä ja täsmennettävä kyseinen edellytys.

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa säädetyt ilmoitukset on tarkastettava samalla tavalla kuin muut vienti-ilmoituksen tiedot.

5. Vietäessä yhdistelmätuotteita, joiden tuki vahvistetaan niiden yhden tai useamman ainesosan perusteella, kyseiseen ainesosaan tai kyseisiin ainesosiin liittyvä tuki myönnetään, jos ainesosa tai ainesosat, jolle tai joille tukea on haettu, täyttävät 1 kohdan edellytyksen.

Tuki myönnetään myös, kun ainesosa tai ainesosat, jolle tai joille tukea on haettu ja jonka tai joiden tullioikeudellinen asema oli jokin 1 kohdassa mainituista, ei/eivät enää ole vapaassa liikkeessä ainoastaan sen vuoksi, että se tai ne on yhdistetty muihin tuotteisiin.

6. Sovellettaessa 5 kohtaa jonkin ainesosan perusteella vahvistettavana tukena pidetään tukea, jota sovelletaan:

- vilja-, muna-, riisi-, sokeri- sekä maito- ja maitotuotealaan kuuluviin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (ETY) N:o 1222/94 liitteessä B tarkoitettuina tavaroina;

- CN-koodiin 1701 kuuluviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin, CN-koodeihin 17023051; 1702 30 59, 1702 30 91, 1701 30 99, 1702 40 80 ja 17029050 kuuluviin glukoosiin ja glukoosisiirappiin, CN-koodeihin 17023010, 1702 40 10, 1702 60 10 ja 1702 90 30 kuuluvaan isoglukoosiin ja CN-koodeihin 17026095 ja 1702 90 99 kuuluviin juurikas- ja ruokosiirappeihin, joita on käytetty asetuksen (ETY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdan luetelluissa tuotteissa;

- maito- ja maitotuotealaan sekä sokerialaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään CN-koodeihin 04021091-99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31-39, 0403 90 31-39, 0403 90 61-69, 0404 10 26-38, 0404 10 72-84 sekä 04049081-89 kuuluvina tuotteina sekä sellaisina CN-koodiin 040630 kuuluvina tuotteina, jotka eivät ole jossakin perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa;

- vilja-alaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään CN-koodeihin 23091011-70 ja 2309 90 31-70 kuuluvina sekä asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä A mainittuina tuotteina;

- maito- ja maitotuotealaan kuuluviin tuotteisiin, jotka viedään CN-koodeihin 23091011-70 ja 2309 90 31-70 kuuluvina sekä asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa mainittuina tuotteina.

12 artikla

1. Yhdistetyn nimikkeistön 2, 10 tai 11 ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovelletaan tukea, joka on:

a) niiden sekoitusten osalta, joiden jokin ainesosa edustaa vähintään 90 prosenttia painosta, kyseiseen ainesosaan sovellettavan tuen suuruinen;

b) muiden sekoitusten osalta alimman ainesosaan sovellettavan tuen suuruinen. Jos kyseisten sekoitusten yksi tai useampi ainesosa ei ole oikeutettu tukeen, sekoituksille ei myönnetä tukea.

2. Laskettaessa sarjoiksi pakattuihin tai osista koottaviin tavaroihin sovellettavaa tukea jokaista ainesosaa pidetään erillisenä tuotteena.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan säännöksiä ei sovelleta sekoituksiin eikä sarjoiksi pakattuihin ja osista koottaviin tavaroihin, joille vahvistetaan erityiset laskusäännöt.

13 artikla

Tuen ennakkovahvistukseen ja tukeen tehtäviin tarkistuksiin liittyviä säännöksiä sovelletaan ainoastaan tuotteisiin, joille vahvistettu tuki on vähintään nollan suuruinen.

2 jakso

Eriytetty tuki

14 artikla

1. Tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan tuen maksamisen edellytyksenä ovat 15 ja 16 artiklassa määritellyt lisäedellytykset.

2. Kun kaikkiin määräpaikkoihin sovelletaan yhtä ainoaa samansuuruista tukea tuen ennakkovahvistuspäivänä ja lauseketta pakollisesta määräpaikasta, tukea on pidettävä määräpaikan mukaan vaihtelevana, jos vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä voimassa oleva tuki on alempi kuin ennakolta vahvistettu tuki, jota on tarvittaessa tarkistettu mainittuna vastaanottamispäivänä.

15 artikla

1. Tuotteen on oltava tuotu sellaisenaan kolmanteen maahan tai johonkin kolmanteen maahan, jolle tuki on säädetty, 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivästä; lisäaikaa voidaan kuitenkin myöntää 49 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Tuotteita pidetään sellaisenaan tuotuina, kun jalostuksesta ei ole minkäänlaisia merkkejä.

Kuitenkin:

- tuotteiden säilymisen varmistamiseen tarkoitetut 29 artiklan 4 kohdassa mainitut käsittelyt voidaan tehdä ennen niiden tuontia, eivätkä ne vaikuta 1 kohdan säännösten soveltamiseen,

- tuotetta pidetään sellaisenaan tuotuna, kun se on jalostettu ennen tuontia, jos jalostus tapahtuu siinä kolmannessa maassa, johon kaikki tästä jalostuksesta saatavat tuotteet on tuotu.

3. Tuotetta pidetään tuotuna, kun tuontia koskevat ja erityisesti tuontitullien kantamista koskevat tullimuodollisuudet kolmannessa maassa on täytetty.

4. Tuen vaihteleva osa maksetaan niiden tuotteiden massan mukaan, joille on suoritettu tullimuodollisuudet kolmanteen maahan tuontia varten. Ei kuitenkaan oteta huomioon kuljetuksen aikana luonnollisista syistä johtuvaa ja toimivaltaisten viranomaisten hyväksymää tai 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen näytteiden ottamisesta johtuvaa massan vaihtelua.

16 artikla

1. Tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttyminen todistetaan esittämällä toinen seuraavista viejän valitsemista asiakirjoista:

a) tulliasiakirja, sen jäljennös tai valokopio; kyseisen jäljennöksen tai valokopion on oltava alkuperäisen asiakirjan hyväksymismerkinnällä varustaneen viraston, kyseisen kolmannen maan viranomaisten, kyseisessä kolmannessa maassa olevan jonkin jäsenvaltion viranomaisen tai tuen maksamisesta vastaavan elimen oikeaksi todistama;

b) jäsenvaltion 5 kohdassa säädettyjen vähimmäisedellytysten mukaisesti hyväksymän kansainvälisellä tasolla tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneen laitoksen laatima todistus tavaroiden purkamisesta ja tuonnista. Todistuksessa on oltava tuontia koskevan tulliasiakirjan päivämäärä ja numero.

2. Jos viejä asianmukaiset toimet tehtyään ei voi saada 1 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti valittua asiakirjaa tai jos toimitetun asiakirjan aitoutta epäillään todiste tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttämisestä voidaan esittää yhdellä tai useammalla seuraavista asiakirjoista:

a) kolmannessa maassa, jolle tuki on säädetty, annettu tai hyväksymismerkinnällä varustettu jäljennös purkamisasiakirjasta;

b) purkamistodistus, jonka antaa jonkin jäsenvaltion viranomainen, joka on sijoittautunut määrämaahan tai on toimivaltainen määrämaan osalta ja jossa lisäksi todistetaan, että tuote on viety purkamispaikasta tai vähintään, että viranomaisen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole sen jälkeen lastattu jälleenvientiä varten;

c) purkamistodistus, jonka antaa kansainvälisellä tasolla tarkastukseen ja valvontaan erikoistunut laitos, joka on jonkin jäsenvaltion 5 kohdassa säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti hyväksymä, ja jossa lisäksi todistetaan, että tuote on viety purkamispaikasta tai vähintään, että laitoksen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole sen jälkeen lastattu jälleenvientiä varten;

d) pankkiasiakirja, jonka antaa hyväksytty yhteisöön sijoittautunut välittäjä ja jossa todistetaan, että liitteessä II tarkoitettujen kolmansien maiden osalta kyseistä vientiä koskeva maksu on merkitty tämän avaamalle viejän tilille;

e) haltuunottotodistus, jonka antaa kyseisen kolmannen maan virasto, jos kyseinen maa tai kyseisen maan virasto on ostanut tuotteet tai jos kyseessä ovat elintarvikeapuna toimitetut tavarat;

f) haltuunottotodistus, jonka antaa vientijäsenvaltion hyväksymä kansainvälinen järjestö tai humanitaarinen järjestö, jos kyseessä ovat elintarvikeapuna toimitetut tavarat;

g) haltuunottotodistus, jonka antaa sellaisen kolmannen maan elin, jonka tarjouskilpailumenettelyt voidaan hyväksyä komission asetuksen (ETY) N:o 3719/88 44 artiklan mukaisiksi, jos kyseinen elin on ostanut tuotteet.

3. Viejän on esitettävä kaikissa tapauksissa kuljetusasiakirjan jäljennös tai valokopio.

4. Komissio voi asetuksen N:o 136/66/ETY 38 artiklassa ja yhteisestä markkinajärjestelystä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa säädettyä menettelyä noudattaen säätää tietyissä määritettävissä erityistapauksissa, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu todiste tuonnista katsotaan esitetyksi tietyllä asiakirjalla tai muulla tavalla.

5. Kansainvälisellä tasolla tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneiden laitosten hyväksyntää koskevat vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat:

a) Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tarkastus- ja valvontalaitokset kolmeksi vuodeksi. Hyväksyntä on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

b) Tarkastus- ja valvontalaitosten on 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja päätodisteita ja lisätodisteita vahvistaessaan tehtävä kaikki tarvittavat tarkastukset todistuksessa mainittujen tuotteiden laadun, ominaisuuksien ja määrän määrittämiseksi. Kunkin annetun todistuksen osalta on laadittava asiakirja, johon merkitään toteutetut valvontatoimenpiteet. Tarkastukset on tehtävä paikalla tuontihetkellä, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja poikkeustapauksia.

c) Edellä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tarkastus- ja valvontalaitosten on oltava riippumattomia tarkastuksen kohteena olevan toimen osapuolista. Varsinkaan tarkastus- ja valvontalaitos, joka tarkastaa erityisen toimen tai omaan rahoitusryhmäänsä kuuluvan tytäryhtiön, ei saa osallistua toimintaan viejänä, tulliasioitsijana, liikenteenharjoittajana, vastaanottajana, varastoijana tai muussa ominaisuudessa, joka voi aiheuttaa eturistiriidan.

d) Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 729/70 8 artiklan ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4045/89(36) 3 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on valvottava tarkastus- ja valvontalaitosten toimintaa säännöllisesti tai silloin kun on perusteita epäillä hyväksyntää koskevien edellytysten noudattamista.

e) Jäsenvaltioiden on peruutettava hyväksyntä kokonaan tai osittain välittömästi kun todetaan, että tarkastus- ja valvontalaitos ei enää takaa hyväksyntää koskevien edellytysten täyttymistä.

Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle hyväksynnän peruuttamisesta. Tiedonantoa käsitellään kaikissa asianomaisissa hallintokomiteoissa.

Hyväksynnän peruuttaminen on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

17 artikla

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa viejän 16 artiklassa säädettyjen muiden todisteiden kuin kuljetusasiakirjan esittämisestä, kun kyseinen toimi tarjoaa riittävät takeet sellaisten vienti-ilmoituksen kattamien tuotteiden saapumisesta määräpaikkaan, joiden tuen vaihteleva osa on enintään:

a) 1200 euroa asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta;

b) 1200 euroa muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, jos määräpaikkana oleva kolmas maa tai alue mainitaan liitteessä IV;

c) 6000 euroa muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta, joi määräpaikkana oleva kolmas maa tai alue on muu kuin liitteessä IV lueteltu.

18 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään ja rajoittamatta 20 artiklan soveltamista, osa tuesta maksetaan viejän hakemuksesta välittömästi, kun todiste tuotteen poistumisesta yhteisön tullialueelta on esitetty.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuen osa lasketaan käyttämällä alinta tuen määrää, josta on vähennetty 20 prosenttia ennakolta vahvistetun tuen ja alimman tuen määrän välisestä erotuksesta, tai nolla, jos tukea ei ole vahvistettu.

Kun maksettava määrä on enintään 2000 euroa, jäsenvaltio voi lykätä tämän määrän maksamista kyseisen tuen kokonaismäärän maksamiseen asti, jollei asianomainen viejä ilmoita, ettei hän hae lisätukea kyseisten vientien osalta.

3. Tapauksessa jossa tuen ennakkovahvistuksen sisältävän todistuksen kohdassa 7 ilmoitettua määräpaikkaa ei ole noudatettu:

a) jos tosiasiallista määräpaikkaa vastaava tuki on yhtä suuri tai suurempi kuin kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tuki, sovelletaan kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tukea;

b) jos tosiasiallista määräpaikkaa vastaava tuki on pienempi kuin kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tuki, maksetaan tuki:

- joka saadaan sovellettaessa tosiasiallisen määräpaikan tukea ja

- josta vähennetään, paitsi ylivoimaisen esteen tapauksessa, 20 prosenttia kohdassa 7 ilmoitetun määräpaikan tuen ja tosiasiallisen määräpaikan tuen välisestä erotuksesta.

Sovellettaessa säännöksiä otetaan huomioon ne tuet, jotka ovat voimassa todistushakemuksen jättöpäivänä. Näitä tukia tarkistetaan tarvittaessa vienti-ilmoituksen tai maksuilmoituksen vastaanottamispäivänä.

Sovellettaessa ensimmäistä ja toista alakohtaa sekä 51 artiklan säännöksiä samaan vientitoimeen, ensimmäisen alakohdan mukaisesti saadusta määrästä vähennetään 51 artiklassa tarkoitettu seuraamus.

4. Jos tuki määritetään tarjouskilpailun puitteissa ja sen mukaiseen sopimukseen sisältyy lauseke pakollisesta määräpaikasta, alinta tukea määritettäessä ei oteta huomioon todistushakemuksen jättöpäivänä ja vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä kyseisen pakollisen määräpaikan osalta mahdollisesti vahvistettua kausittaista tukea tai vahvistamatta jättämistä.

19 artikla

1. Kun tuotteen vienti edellyttää pakollista määräpaikkaa koskevan lausekkeen sisältävän vientitodistuksen tai ennakkovahvistustodistuksen esittämistä, sovelletaan 2-5 kohdan säännöksiä.

2. Jos tuote ei saavu pakolliseen määräpaikkaan, maksetaan ainoastaan 18 artiklan 2 kohdan mukainen osa tuesta.

3. Jos tuote ylivoimaisen esteen tapauksessa toimitetaan muuhun kuin siihen määräpaikkaan, jolle todistus on annettu, tuki maksetaan viejän hakemuksesta, jos tämä esittää todisteen ylivoimaisesta esteestä ja tuotteen saapumisesta tosiasialliseen määräpaikkaan; todiste saapumisesta tosiasialliseen määräpaikkaan esitetään 15 ja 16 artiklan säännösten mukaisesti.

4. Sovellettaessa 3 kohtaa tuki on yhtä suuri kuin tosiasiallisen määräpaikan tuki, mutta se ei saa olla suurempi kuin todistuksen, johon sisältyy tuen ennakolta vahvistaminen, kohdassa 7 mainitun määräpaikan tukia.

Tukia tarkistetaan tarvittaessa vienti-ilmoituksen tai maksuilmoituksen vastaanottamispäivänä.

5. Kun tuote viedään asetuksen (ETY) N:o 3719/88 44 artiklan säännösten mukaisesti annetulla todistuksella ja tuki vaihtelee määräpaikan mukaan, viejän on ennakolta vahvistettua tukea saadakseen esitettävä 16 artiklassa tarkoitettujen todisteiden lisäksi todiste siitä, että tuote on toimitettu todistuksessa mainitulle tarjouskilpailun puitteissa määritetylle elimelle tuontimaana olevassa kolmannessa maassa.

3 jakso

Erityistoimenpiteet yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi

20 artikla

1. Kun

a) tuotteen todellisesta määräpaikasta on vakavia epäilyksiä;

tai

b) tuotetta voidaan jälleentuoda yhteisöön, koska vietyyn tuotteeseen sovellettava tuki ja samankaltaiseen tuotteeseen sovellettava etuuskohteluun oikeuttamaton tuontitulli ovat erisuuruisia vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä;

tai

c) epäillään konkreettisesti, että tuote jälleentuodaan yhteisöön tuontitullitta tai alennetuin tuontitullein sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on jalostettu kolmannessa maassa:

yhtenäistä tukea tai 18 artiklan 2 kohtaan tarkoitetun tuen osa maksetaan ainoastaan, jos tuote on poistunut yhteisön tullialueelta 7 artiklan säännösten mukaisesti,

i) jos vaihtelemattoman tuen tapauksessa tuote on tuotu kolmanteen maahan vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivää seuraavien 12 kuukauden aikana tai sitä on käsitelty tai jalostettu merkittävästi mainitun ajan kuluessa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti; tai

ii) jos määräpaikan mukaan vaihtelevan tuen tapauksessa tuote on tuotu sellaisenaan vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivää seuraavien 12 kuukauden aikana määriteltyyn kolmanteen maahan.

Kolmanteen maahan tuonnin osalta sovelletaan 15 ja 16 artiklan säännöksiä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi vaatia kaikkien tukien osalta lisätodisteita, jotka vakuuttavat toimivaltaiset viranomaiset siitä, että tuote on tosiasiallisesti saatettu markkinoille tuontimaana olevassa kolmannessa maassa, tai sitä on käsitelty taikka jalostettu merkittävästi asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti.

Lisäaikaa voidaan myöntää 49 artiklassa säädetyin edellytyksin.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdan säännöksiä omasta aloitteestaan ja myös komission pyynnöstä.

Edellä 1 kohdan b alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos kyseisen toimen konkreettiset olosuhteet - ottaen huomioon erityisesti kuljetuskustannukset - poistavat todennäköisesti jälleentuonnin vaaran. Jäsenvaltiot voivat myös olla soveltamatta 1 kohdan b alakohtaa, jos tuen määrä kyseisen vienti-ilmoituksen osalta on enintään 500 euroa.

3. Jos sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä tuote on yhteisön tullialueelta poistumisen jälkeen tuhoutunut kuljetuksen aikana ylivoimaisen esteen vuoksi, maksetaan:

- kun kyseessä on eriyttämätön tuki, tuki kokonaisuudessaan,

- kun kyseessä on eriytetty tuki, 18 artiklan säännösten mukaisesti määriteltävä osuus tuesta.

4. Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan ennen tuen maksamista.

Tuki katsotaan kuitenkin perusteettomaksi ja se on maksettava takaisin, jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat myös tuen maksamisen jälkeen:

a) että tuote on tuhoutunut tai pilaantunut ennen kuin se on saatettu kolmannen maan markkinoille tai ennen kuin sitä on käsitelty tai jalostettu merkittävästi kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti, jollei viejä voi toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoittaa, että vienti on tapahtunut sellaisin taloudellisin edellytyksin, että tuotetta olisi voitu kohtuudella pitää kaupan kolmannen maan markkinoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 21 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännösten soveltamista;

b) että tuote on kolmannessa maassa tullisuspensiomenettelyyn asetettuna 12 kuukautta sen jälkeen, kun se on viety yhteisöstä ilman, että sitä on merkittävästi käsitelty tai jalostettu kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti ja että vienti ei ole tapahtunut tavanomaisena kaupallisena toimena;

c) että viety tuote on jälleentuotu yhteisöön ilman, että sitä on merkittävästi käsitelty tai jalostettu kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti, ja että etuuskohteluun oikeuttamaton tuontitulli on myönnettyä tukea pienempi, ja että vienti ei ole tapahtunut tavanomaisena kaupallisena toimena;

d) että liitteessä V tarkoitetut tuotteet tuodaan takaisin yhteisöön:

- sen jälkeen, kun niille on kolmannessa maassa suoritettu valmistus tai käsittely, joka on tasoltaan alempi kuin asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklassa säädetty käsittelyaste, ja

- niihin sovelletaan etuuskohteluun oikeuttamatonta tullia alempaa tuontitullia tai tullittomuutta.

Jos jäsenvaltiot toteavat, että muut kuin liitteessä V luetellut tuotteet aiheuttavat todennäköisesti kaupan vääristymistä, niiden on ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle.

Edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä ei sovelleta, jos sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 VI osaston 2 luvun "Palautustavarat" säännöksiä ja tapauksissa, joissa tuotteet tuodaan takaisin yhteisöön vähintään kaksi vuotta vientipäivän jälkeen.

Edellä b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei sovelleta 51 artiklan säännöksiä.

4 jakso

Tapaukset, joissa tukea ei myönnetä

21 artikla

1. Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole vienti-ilmoituksen vastaanottamispäivänä laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia.

Tuotteet täyttävät ensimmäisen alakohdan vaatimukset, kun niitä voidaan pitää kaupan yhteisön alueella tavanomaisissa olosuhteissa sellaisina kun ne on kuvattu tukihakemuksessa, ja jos tuotteet on tarkoitettu ihmisravinnoksi, niiden ominaisuudet tai kunto eivät estä niiden käyttöä tai rajoita huomattavasti niiden käyttöä tähän tarkoitukseen.

Tuotteiden osalta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattaminen on tarkastettava yhteisössä voimassa olevien vaatimusten tai käytäntöjen mukaisesti.

Tuki myönnetään kuitenkin myös silloin kun vietyihin tuotteisiin sovelletaan määrämaissa pakollisia, erityisesti terveyttä tai hygieniaa koskevia erityisvaatimuksia, jotka eivät vastaa yhteisössä voimassa olevia vaatimuksia tai käytäntöjä. Viejän on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä osoitettava, että tuotteet ovat määräpaikkana olevien kolmansien maiden pakollisten vaatimusten mukaiset.

Tietyille tuotteille voidaan lisäksi antaa erityissäännöksiä.

2. Jos tuote on poistunut yhteisön tullialueelta virheettömänä, kunnollisena ja myyntikelpoisena, se on oikeutettu 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettuun tuen osaan paitsi, jos 20 artiklaa sovelletaan. Tämä oikeus kuitenkin menetetään, jos on todisteita siitä, että

- tuote ei enää ole virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen piilevän virheen vuoksi, joka ilmenee myöhemmin,

- tuotetta ei ole voitu myydä lopulliselle kuluttajalle siitä syystä, että tuotteen viimeinen käyttöpäivä oli liian lähellä vientipäivää.

Jos on todisteita siitä, että tuote ei enää ole virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen ennen kolmanteen maahan tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttymistä, se ei ole oikeutettu tuen vaihtelevaan osaan.

3. Tukea ei myönnetä, jos tuotteiden radioaktiivisuuden yhteisön lainsäädännössä sallitut enimmäistasot ylittyvät. Tuotteisiin niiden alkuperästä riippumatta sovellettavat tasot vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90(37) 3 artiklassa.

22 artikla

1. Tukea ei myönnetä viennille, josta kannetaan ennakolta vahvistettu tai tarjouskilpailun puitteissa määritetty vientimaksu tai muu vastaava maksu.

2. Kun yhdistelmätuotteen vientimaksu tai muu vastaava maksu vahvistetaan ennakolta sen yhden tai useamman ainesosan perusteella, tukea ei myönnetä kyseiselle ainesosalle tai kyseisille ainesosille.

23 artikla

Tukea ei myönnetä tuotteille, joita myydään tai jaetaan laivoilla ja jotka saatetaan myöhemmin jälleentuoda yhteisöön neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83(38) säännösten mukaisesti tullitta.

2 LUKU

TUEN ENNAKKOMAKSU

24 artikla

1. Jäsenvaltioiden on viejän hakemuksesta maksettava tuki kokonaan tai osa tuesta ennakolta välittömästi, kun vienti-ilmoitus on vastaanotettu, edellytyksellä, että annetaan tämän ennakkomaksun 10 prosentilla ylittävä vakuus.

Jäsenvaltiot voivat määrittää edellytykset, joilla on mahdollista hakea ennakkomaksua osasta tukea.

2. Ennakkomaksun määrä lasketaan ottaen huomioon ilmoitettuun määräpaikkaan sovellettava tuki, jota tarkistetaan tarvittaessa yhteisön säädöksissä säädetyillä muilla määrillä.

3. Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 1 kohdan säännöksiä, jos maksettava määrä ei ylitä 2000 euroa.

25 artikla

1. Kun ennakkomaksun määrä on suurempi kuin kyseiseen tai vastaavaan vientiin tosiasiallisesti sovellettava määrä, toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä aloitettava asetuksen (ETY) N:o 2220/85 29 artiklassa tarkoitettu menettely, jotta viejä maksaa näiden määrien välisen erotuksen korotettuna 10 prosentilla.

Kuitenkaan 10 prosentin korotusta ei veloiteta, jos ylivoimaisen esteen vuoksi:

- tässä asetuksessa tuen saamiseksi säädettyjä todisteita ei voida esittää

tai

- tuote saapuu muuhun määräpaikkaan kuin siihen, jolle ennakkomaksu on laskettu.

2. Jos tuote ei saavu määräpaikkaan, jonka mukaisesti ennakko on laskettu, viejän vahingoksi kolmannen tekemän sääntöjenvastaisuuden vuoksi, ja viejä ilmoittaa asiasta välittömästi ja kirjallisesti omasta aloitteestaan toimivaltaisille viranomaisille ja maksaa takaisin ennakkoon maksetun tuen, 1 kohdassa tarkoitettu lisä on ainoastaan sen koron suuruinen, joka on maksettava ennakon vastaanottamisen ja sen takaisinmaksun väliseltä ajalta 52 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti laskettuna.

Tätä säännöstä ei sovelleta, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat jo ilmoittaneet viejälle aikeestaan tehdä tarkastus tai jos viejä on saanut muulla tavoin tiedon tästä toimivaltaisten viranomaisten aikeesta.

3. Vastaavaksi vienniksi katsotaan yhdistetyn nimikkeistön samaan alanimikkeeseen kuuluvien vastaavien tuotteiden palautustavarajärjestelmän mukaista jälleentuontia seuraava vienti, kun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 40 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan, kun palautustavarajärjestelmää on käytetty jäsenvaltiossa, jossa alkuperäistä vientiä koskeva vienti-ilmoitus on vastaanotettu.

3 LUKU

TUEN ENNAKKORAHOITUS

26 artikla

1. Kun viejä ilmoittaa aikovansa viedä tuotteet jalostuksen tai varastoinnin jälkeen ja hakea tukea asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti, edellyttää mainittujen säännösten etuuden myöntäminen ilmoituksen, jäljempänä "maksuilmoitus", esittämistä tulliviranomaisille.

Jäsenvaltiot voivat antaa maksuilmoitukselle muun nimen.

2. Maksuilmoituksessa on oltava kaikki vietävien tuotteiden tuen määrittämisessä tarvittavat tiedot, erityisesti:

a) tuotteiden osalta

- tuotteiden kuvaus, mahdollisesti yksinkertaistettuna, vientitukia koskevan nimikkeistön mukaisesti sekä tukinimikkeistön koodi, ja siinä määrin kuin on tarpeen tukea laskettaessa, kyseisten tuotteiden koostumus tai viittaus kyseiseen koostumukseen;

- kyseisten tuotteiden nettomassa tai tarvittaessa muuna tukea laskettaessa tarvittavana mittayksikkönä ilmaistu määrä;

b) tavaroiden osalta sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1222/94 säännöksiä.

Kun perustuotteet on tarkoitettu jalostettaviksi, maksuilmoituksessa on lisäksi oltava:

- perustuotteiden kuvaus,

- perustuotteiden määrä,

- saanto tai vastaavat tiedot.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, olosuhteiden niin edellyttäessä ja viejän vaatimuksesta maksuilmoitukseen voidaan sisällyttää ennakollinen kuvaus niistä tavaroista, joita perustuotteista voidaan saada. Tässä tapauksessa viejän on annettava toimivaltaisille viranomaisille lopullinen kuvaus, kun jalostus on saatettu päätökseen.

4. Maksuilmoituksessa on mainittava myös tuotteiden käyttö tai määräpaikka:

a) kun viejä hakee tuotteiden käyttöön tai määräpaikkaan sovellettavaa tukea vastaavan määrän maksamista;

b) kun käyttöä tai määräpaikkaa tarvitaan määritettäessä aikaa, jonka tuotteet voivat olla tullivalvonnassa jalostusta varten tai tullivarastointimenettelyssä taikka vapaa-alueella.

5. Käyttö tai määräpaikka on annettava:

- erityisenä käyttönä tai erityisenä määrämaana, tai

- niiden määrämaiden ryhmänä, joihin sovelletaan samaa tukea.

6. Tuotteiden fyysisten tarkastusten varmistamiseksi maksuilmoituksessa on myös oltava kaikki tarvittavat tiedot niiden paikkojen määrittämiseksi tarkasti, joissa tuotteet jalostetaan tai varastoidaan ennen niiden vientiä. Jos tuotteiden varastointi- tai jalostuspaikka muuttuu, muutoksista ilmoittaa toimivaltaisten viranomaisten valinnan mukaan joko viejä ennakolta tai ne merkitään asianmukaisesti tätä tarkoitusta varten ylläpidettäviin rekistereihin.

27 artikla

1. Vastaanotettaessa maksuilmoitus tuotteet asetetaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 13 ja 14 kohdan mukaisesti tullin valvontaan, kunnes ne poistuvat yhteisön tullialueelta tai saapuvat määräpaikkaansa.

2. Maksuilmoituksen vastaanottopäivän mukaan määräytyvät:

a) sovellettava tuki, jos sitä ei ole vahvistettu ennakolta;

b) tukeen tehtävät tarkistukset, jos ne on vahvistettu ennakolta;

c) euron valuuttakurssin määräytymisperuste tuen osalta.

28 artikla

1. Kun kyseessä ovat perustuotteista saatavat jalosteet tai tavarat, käytetään tuen laskemisessa ennakkomaksun maksamista varten maksuilmoituksen tarkastuksen ja perustuotteiden mahdollisen muun tarkastuksen tulosta.

2. Edellä 1 kohta ei rajoita asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten myöhempiä tarkastuksia eikä tarkastuksista mahdollisesti aiheutuvia voimassa olevien säännösten mukaisia seuraamuksia.

3. Vietävien jalosteiden tai tavaroiden on muodostuttava kokonaan tai osittain perustuotteista.

Jos toimivaltaiset viranomaiset sallivat, irtotavarana varastoidut perustuotteet voidaan kuitenkin korvata kokonaan tai osittain vastaavilla perustuotteilla, jotka kuuluvat samaan kahdeksannumeroiseen CN-koodiin, ovat samaa kaupallista laatua, omaavat samat tekniset ominaisuudet ja täyttävät tuen myöntämisen edellytykset edellyttäen, että vastaavat perustuotteet on sijoitettu tullin valvontaan.

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset myöntävät luvan ainoastaan, jos ne ovat vakuuttuneita siitä, että toimenpide kokonaan toteutetaan seuraavien edellytysten mukaisesti:

- viejä antaa sille toimivaltaiselle tullitoimipaikalle, jonne maksuilmoitus on jätetty, ennakolta tiedoksi aikomuksensa hakea korvaamista ja ilmoittaa tarkat varastointi- ja jalostuspaikat,

- viejän varastokirjanpito on ajantasaistettava päivittäin ja kyseisissä tiloissa fyysisesti sijaitsevien perustuotteiden tai jalostettujen tuotteiden kokonaismäärä sekä niiden tullioikeudellinen asema on voitava tarkastaa kattavasti sekä hallinnollisesti että fyysisesti. Tässä artiklassa tuotteiden tullioikeudellisella asemalla tarkoitetaan niiden olemista vapaassa liikkeessä, tullimenettelyssä, 26 artiklassa tarkoitetussa ennakkorahoitusmenettelyssä tai 5 ja 32 artiklassa tarkoitetuissa vientimenettelyissä,

- taataan, että perustuotteiden tosiasiallista kaupallista laatua ja teknisiä ominaisuuksia valvotaan tehokkaasti maksuilmoituksen vastaanottamispäivästä alkaen aina 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymiseen asti.

Jos vastaavat perustuotteet on varastoitu paikkaan, jonka osalta toinen tullitoimipaikka on toimivaltainen, tullitoimipaikka, jonne maksuilmoitus on jätetty, ilmoittaa kirjallisesti toimivaltaiselle tullitoimipaikalle sillä alueella, jossa vastaavat tuotteet sijaitsevat, kaikki sillä alueella asianomaiset tiedot, erityisesti jalostettaviksi saatettujen tuotteiden määrän, kaupallisen laadun ja tekniset ominaisuudet sekä suoritettavan jalostuksen tai suoritettavat jalostukset.

4. Perustuotteisiin sovellettavia 3 kohdan säännöksiä voidaan soveltaa myös irtotavarana varastoituihin välituotteisiin, jotka korvataan vastaavilla välituotteilla.

5. Korvaamista vastaavilla tuotteilla ei sovelleta interventiotuotteisiin, jotka on tarkoitettu vietäviksi asetuksen (ETY) N:o 3002/92 2 artiklassa tarkoitetun valvontajärjestelmän mukaisesti.

6. Perustuotteet voivat olla tullivalvonnassa jalostusta varten kuusi kuukautta maksuilmoituksen vastaanottamispäivästä.

Jos vienti edellyttää vientitodistuksen esittämistä tai jos ennakkovahvistustodistus esitetään, määräaika vastaa kuitenkin todistuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa.

Jos vienti toteutetaan esittämällä vientitodistus tai ennakkovahvistustodistus, jonka jäljellä oleva voimassaoloaika on:

- vähemmän kuin kolme kuukautta, määräaika pidennetään kolmeen kuukauteen,

- enemmän kuin yksi vuosi, määräaika rajoitetaan yhteen vuoteen.

29 artikla

1. Vietäessä tullivarastomenettelyssä tai vapaa-alueella olevia tuotteita käytetään tukea määritettäessä maksuilmoituksen ja tuotteiden tarkastuksen tuloksia.

2. Edellä 1 kohta ei rajoita asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten myöhempiä tarkastuksia tai tarkastuksista mahdollisesti aiheutuvia voimassa olevien säännösten mukaisia seuraamuksia.

3. Tuotteiden painon luonnollisesta alenemisesta tullivarastossa tai vapaa-alueella säilyttämisen aikana johtuva painonmenetys ei aiheuta 35 artiklassa tarkoitetun vakuuden menettämistä. Tuotteille aiheutuneita vahinkoja ei pidetä painon luonnollisena alenemisena.

4. Tullivarastomenettelyyn tai vapaa-alueelle asetetuille tuotteille voidaan toimivaltaisten viranomaisten vahvistamin edellytyksin tehdä paikalla seuraavat käsittelyt:

a) inventointi;

b) merkkien, sinettien, lipukkeiden tai muiden niiden kaltaisten erottavien tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin, paitsi jos kiinnittäminen voi antaa käsityksen, että tuotteiden alkuperä poikkeaa niiden todellisesta alkuperästä;

c) pakkausten merkkien ja numeroiden muuttaminen tai etikettien vaihtaminen, paitsi jos muuttaminen voi antaa käsityksen, että tuotteiden alkuperä poikkeaa niiden todellisesta alkuperästä;

d) pakkaaminen, pakkausten purkaminen, vaihtaminen tai korjaaminen paitsi jos muuttaminen voi antaa käsityksen, että tuotteiden alkuperä poikkeaa niiden todellisesta alkuperästä;

e) tuulettaminen;

f) jäähdyttäminen;

g) jäädyttäminen.

Edellä tarkoitetuilla tavoilla käsiteltyihin tuotteisiin sovellettava tuki määritetään tuen laskemiseen määrättynä päivänä olemassa olevien tuotteiden määrän, laadun ja ominaisuuksien perusteella 27 artiklan säännösten mukaisesti.

5. Tuotteet voivat olla tullivarastomenettelyssä tai vapaa-alueilla kuusi kuukautta maksuilmoituksen vastaanottamispäivästä.

30 artikla

1. Tuotteet, jotka on asetettu tullivarastointimenettelyyn maksuilmoituksen vastaanottaneessa jäsenvaltiossa, voidaan kuljettaa toiseen jäsenvaltioon varastoitaviksi tullivarastointimenettelyn mukaisesti, ja niiden osalta on noudatettava erityisesti tämän artiklan säännöksiä.

Jotta tuotteet voidaan tunnistaa kuljetettaessa niitä jäsenvaltiosta toiseen, kuljetukseen käytettävät kuljetusvälineet tai kollit on sinetöitävä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 349 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa todiste siitä, että tuotteet ovat poistuneet yhteisön tullialueelta tai saapuneet tarkoitettuun määräpaikkaan, annetaan esittämällä T 5 -valvontakappale.

a) Valvontakappaleen otsikkokohdan "Muuta" kohta 104 on täytettävä jollakin seuraavista merkinnöistä:

- Prefinanciación de la restitución - Artículo 30 del Reglamento (CE) no 800/1999. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el ... (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29),

- Forudbetaling af restitutionen - Artikel 30 i forordning (EF) nr. 800/1999. Udførselsangivelsen skal indgives senest den ... (dato fastsat i overensstemmelse med den i artikel 29, stk. 5, omhandlede frist),

- Vorfinanzierung der Erstattung - Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens ... vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter Schlußtermin),

- Εκ των προτέρων πληρωμή της επιστροφής - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999, άρθρο 30. Η δήλωση εξαγωγής πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι ... (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5)

- Prefinancing of the refund - Regulation (EC) No 800/1999, Article 30. Export declaration to be lodged by ... (deadline set by the time limit referred to in Article 29(5)),

- Préfinancement de la restitution - règlement (CE) no 800/1999, article 30. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le ... (date limite fixée par le délai visé à l'article 29, paragraphe 5),

- Prefinanziamento della restituzione - Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il ... (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29),

- Voorfinanciering van de restitutie - Verordening (EG) nr. 800/1999, artikel 30. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op ... (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 29, lid 5 bedoelde termijn),

- Pré-financiamento da restituição - Regulamento (CE) n.o 800/1999, artigo 30.o Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em ... (data-limite fixada pelo prazo referido no n.o 5 do artigo 29.o),

- Ennakolta maksettu tuki - asetuksen (EY) N:o 800/1999 30 artiklan, vienti-ilmoitus annettava viimeistään ... (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti),

- Förfinansiering av exportbidrag - artikel 30 i förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration skall ges in senast den ... (tidspunkt fastställd enligt den i av artikel 29.5 angivna tidsfristen).

b) Varastotilaa valvovan toimipaikan on säilytettävä T 5 -valvontakappale ja tehtävä sen kääntöpuolelle kohdan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" otsikkokohtaan "Huomautuksia" jokin seuraavista merkinnöistä:

- La fecha de aceptación de la declaración de exportación: ...

- La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: ...

- Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: ...

- Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: ...

- Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: ...

- Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: ...

- την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής: ...

- την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή αφίξεως στον προορισμό: ...

- Date of acceptance of the export declaration: ...

- Date of exit from the customs territory or arrival at destination: ...

- La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: ...

- La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: ...

- La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: ...

- La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: ...

- De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: ...

- De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: ...

- Data de aceitação da declaração de exportação: ...

- Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino: ...

- Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: ...

- Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: ...

- Mottagningsdag for exportdeklaration: ...

- Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ...

c) Kun tuotteet varastosta otettaessa kuljetetaan toisen jäsenvaltion alueen kautta vietäviksi tai toimitettaviksi tiettyyn määräpaikkaan, ensimmäisen määrätullitoimipaikan on toimittava lähtötullitoimipaikkana ja laadittava tai laaditutettava vastuullaan yksi tai useampi uusi T 5 -valvontakappale.

Uuden T 5 -valvontakappaleen tai uusien T 5 -valvontakappaleiden kohtaan 104 on tehtävä asianmukaiset merkinnät. Lisäksi alkuperäisen T 5 -valvontakappaleen numero, mainitun kappaleen antaneen tullitoimipaikan nimi sekä antopäivä on merkittävä kohtaan 106.

Jos ensiksi annetun T 5 -valvontakappaleen kohtaan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" tehtävä merkintä perustuu muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisilta saaduista valvontakappaleista tai muiden kansallisten viranomaisten vastaanottamista kansallisista asiakirjoista saatuihin tietoihin, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määrätullitoimipaikan on merkittävä otsikkokohtaan "Huomautuksia" kyseisten ensin annettujen T 5 -valvontakappaleiden tai kansallisten asiakirjojen numero tai numerot.

Jos ainoastaan osa T 5 -valvontakappaleessa mainituista tuotteista täyttää määrätyt edellytykset, määrätullitoimipaikan on merkittävä valvontakappaleen kohtaan "Käyttö- ja/tai määräpaikkatarkastus" tuotemäärä, joka täyttää kyseiset edellytykset.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa vienti-ilmoituksen kohdat 37 ja 40 on täytettävä. Myös COM 7 -ilmoituksen vastaanottopäivä on merkittävä kohtaan 40.

31 artikla

1. Tuen ennakkomaksua maksetaan ainoastaan viejän erityisestä hakemuksesta ja sen maksaa jäsenvaltio, jonka alueella maksuilmoitus on vastaanotettu.

Tukihakemus on tehtävä:

a) joko kirjallisesti; jäsenvaltiot voivat määrätä erityislomakkeen tähän tarkoitukseen;

b) tai tietotekniikkaa käyttäen toimivaltaisten viranomaisten antamien sääntöjen mukaisesti.

Tätä kohtaa sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 199 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 222, 223 ja 224 artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

2. Ennakon määrä lasketaan sovellettavan tuen määrän mukaan ottaen huomioon käyttö tai määräpaikka, jos sellainen on ilmoitettu. Muissa tapauksissa sovelletaan 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettua määrää.

32 artikla

1. Vienti-ilmoitus on annettava viimeistään 28 artiklan 6 kohdassa ja 29 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen viimeisenä päivänä siinä jäsenvaltiossa, jossa maksuilmoitus on otettu vastaan, tai 30 artiklaa sovellettaessa varastointijäsenvaltiossa.

2. Tämän artiklan mukaan Belgiaa ja Luxemburgia pidetään yhtenä jäsenvaltiona asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklan soveltamiseksi.

33 artikla

1. Ennen maksuilmoituksen vastaanottamista on annettava 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti lasketun tuen suuruinen vakuus korotettuna 15 prosentilla.

2. Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 1 kohdassa tarkoitetun vakuuden antamisen maksuilmoituksen vastaanottamisen jälkeen, jos kansalliset säännökset:

- velvoittavat viejän antamaan vakuuden enintään 30 päivää kyseisestä vastaanottamisesta ja ennen ennakkomaksun suorittamista;

- varmistavat 1 kohdassa tarkoitetun korotuksen suuruisen määrän maksun, jos vakuutta ei anneta määräajan kuluessa, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä; viejälle voidaan kuitenkin myöntää lisäaikaa, jos tämä on toteuttanut kaikki tarpeelliset varotoimet.

34 artikla

1. Viimeistään 60 päivän kuluttua päivästä, jona tuotteet eivät ole enää asetuksen (ETY) N:o 565/80 4 tai 5 artiklassa säädetyssä menettelyssä:

- niiden on poistuttava yhteisön tullialueelta sellaisenaan

tai

- 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa niiden on saavuttava määräpaikkaansa sellaisenaan.

2. Edellä 7 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 9 ja 10 artiklan säännöksiä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

35 artikla

1. Kun niiden tuotteiden, joihin sovelletaan tämän luvun säännöksiä, oikeus tukeen on todistettu, maksettavan määrän ja ennakkomaksun suhde tarkistetaan. Kun vietyyn määrään sovellettava tuki on suurempi kuin ennakkoon maksettu, asianomaiselle maksetaan näiden erotus.

Kun vietyyn määrään sovellettava tuki on pienempi kuin ennakkoon maksettu erityisesti 2 kohtaa sovellettaessa, toimivaltaisen viranomaisen on aloitettava viipymättä asetuksen (ETY) N:o 2220/85 29 artiklassa säädetty menettely, jotta toimija maksaisi näiden välisen erotuksen korotettuna 15 prosentilla.

2. Poiketen siitä, mitä 50 artiklassa säädetään ja rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista, kyseiseen vientiin sovellettavaa tukea korjataan, jos yhtä tai useampaa tässä asetuksessa säädettyä määräaikaa ei ole noudatettu, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, seuraavalla tavalla:

- tukea alennetaan ensiksi 15 prosentilla, jos 15 artiklan 1 kohdassa 28 artiklan 6 kohdassa, 29 artiklan 5 kohdassa ja 34 artiklan 1 kohdassa säädetty määräaika on ylitetty; näin alennettua tukea vähennetään 2 prosenttia jokaiselta päivältä, joka ylittää 15 artiklan 1 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa ja 29 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut määräajat ja 5 prosentilla jokaiselta päivältä, joka ylittää 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan,

- kun 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat esitetään säädetyn määräajan päättymistä seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, tukea, sitten kun sitä on tarvittaessa alennettu ensimmäistä luetelmakohtaa soveltamalla, vähennetään määrällä, joka vastaa 15:tä prosenttia tuesta, joka olisi maksettu, jos kaikkia määräaikoja olisi noudatettu.

Sovelletaan 50 artiklan 4 ja 6 kohdan säännöksiä soveltuvin osin.

3. Kun ylivoimaisen esteen vuoksi sovellettava tuki on pienempi kuin ennakolta maksettu määrä, korottamista 15 prosentilla ei sovelleta.

4. Jos tuote ei saavu määräpaikkaan, jolle ennakko on laskettu, kolmannen viejän haitaksi aiheuttaman sääntöjenvastaisuuden vuoksi, ja jos viejä ilmoittaa tästä toimivaltaisille viranomaisille omasta aloitteestaan, välittömästi ja kirjallisesti ja maksaa tuen ennakkomaksun takaisin, 1 kohdassa tarkoitettu korotus rajoittuu korkoon, joka on kertynyt ennakolta maksetun tuen vastaanottamisen ja sen takaisinmaksun välillä, laskettuna 52 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan säännösten mukaisesti.

Tätä säännöstä ei sovelleta, jos toimivaltaiset viranomaiset ovat jo ilmoittaneet viejälle aikeestaan tehdä tarkastus tai jos viejä on saanut muulla tavalla tiedon tästä aikeesta.

III OSASTO

MUU VIENTI JA ERITYISTAPAUKSET'

1 LUKU

Vientiin yhteisön ulkopuolelle rinnastettavat määräpaikat ja muonitus

36 artikla

1. Tässä asetuksessa vientiin yhteisön tullialueen ulkopuolelle rinnastetaan:

a) toimitukset yhteisössä muonitukseen:

- merenkulkuun tarkoitetuille laivoille,

- kansainvälisillä reiteillä liikennöiville ilma-aluksille, mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit;

b) toimitukset yhteisöön sijoittautuneille kansainvälisille järjestöille;

c) toimitukset jonkin jäsenvaltion alueelle asettautuneille kyseisen maan käskyvaltaan kuulumattomille asevoimille.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan, kun kolmansista maista näitä käyttöjä varten tuotavat samanlaiset tuotteet ovat tuontitullittomia kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Tuotteiden toimitukset humanitaarista avustustoimintaa harjoittavien kansainvälisten järjestöjen yhteisössä sijaitseviin varastoihin käytettäväksi elintarvikeapuun kolmansissa maissa rinnastetaan vientiin yhteisön tullialueen ulkopuolelle.

Varastointipaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat luvan ensimmäisen alakohdan soveltamiseen ja määrittävät varaston tullioikeudellisen aseman ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseiset tuotteet saapuvat määräpaikkaansa.

4. Tässä artiklassa tarkoitettuihin toimituksiin sovelletaan 5 artiklan säännöksiä.

37 artikla

1. Kun kyseessä ovat 36 ja 44 artiklassa tarkoitetut toimitukset, jäsenvaltiot voivat 5 artiklan säännöksistä poiketen sallia seuraavan menettelyn käytön tuen maksamisessa. Kyseisen menettelyn käyttöön oikeutettu viejä ei saa samanaikaisesti käyttää samoihin tuotteisiin tavanomaista menettelyä.

Lupa voidaan rajoittaa tietyille lastauspaikoille vientijäsenvaltiossa. Lupa voi koskea lastausta muissa jäsenvaltioissa, jolloin sovelletaan 8 artiklan säännöksiä.

2. Tässä artiklassa säädetyin edellytyksin kunkin kuukauden aikana lastattujen tuotteiden osalta on otettava huomioon kuukauden viimeinen päivä sovellettavaa tukea määritettäessä tai, jos tuki on vahvistettu ennakolta, määritettäessä siihen tarvittaessa tehtäviä tarkistuksia.

Talous- ja rahaliiton ulkopuolisten jäsenvaltioiden osalta kuukauden viimeinen päivä on otettava huomioon myös määritettäessä euron valuuttakurssi, jolla tuen määrä muunnetaan kansalliseksi valuutaksi.

3. Kun tuki on vahvistettu ennakolta tai määritetty tarjouskilpailun puitteissa, todistuksen on oltava voimassa kuukauden viimeisenä päivänä.

4. Viejän on pidettävä valvontarekisteriä, joka sisältää seuraavat tiedot:

a) tuotteiden tunnistamiseen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarvittavat tiedot;

b) laivojen tai ilma-alusten, joihin tuotteet on lastattu, nimi tai rekisterinumero;

c) lastauspäivä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on merkittävä rekisteriin viimeistään ensimmäisenä lastausta seuraavana työpäivänä. Kun lastaus tapahtuu muussa jäsenvaltiossa, mainitut tiedot on kuitenkin merkittävä rekisteriin viimeistään ensimmäisenä työpäivänä, joka seuraa päivää, jona viejälle on ollut ilmoitettava tuotteiden lastauksesta.

Viejän on lisäksi toimittava yhteistyössä jäsenvaltioiden tarpeellisina pitämissä tarkastuksissa ja säilytettävä valvontarekisteriä vähintään kolme vuotta kuluvan kalenterivuoden lopusta lukien.

5. Jäsenvaltiot voivat päättää, että rekisteri voidaan korvata kuhunkin toimitukseen käytettävillä asiakirjoilla, joissa on tulliviranomaisten oikeaksi todistama lastauspäivä.

6. Edellä 2-5 kohdan säännöksiä sovelletaan 36 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin toimituksiin soveltuvin osin.

38 artikla

1. Edellä 36 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksiä sovellettaessa ilma-aluksissa tai matkustajalaivoissa, mukaan lukien lautat, kulutettavaksi tarkoitettuja tuotteita, jotka on valmistettu ennen lastaamista, pidetään kyseisissä kuljetusvälineissä valmistettuina.

2. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan ainoastaan, jos viejä esittää ennen valmistusta riittävät todisteet niiden perustuotteiden, joille tukea haetaan, määrästä, laadusta ja ominaisuuksista.

3. Jäljempänä 40 artiklassa tarkoitettua muonitusvarastojärjestelmää voidaan käyttää 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin valmisteisiin.

39 artikla

1. Tuki maksetaan, jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on vastaanotettu, on saapunut sellaisenaan johonkin 36 artiklassa tarkoitettuun määräpaikkaan viimeistään 60 päivän kuluessa vastaanottamispäivästä.

2. Edellä 7 artiklan 3 ja 4 kohdan säännöksiä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.

3. Jos tuote, jonka vienti-ilmoitus on vastaanotettu, kuljetetaan ennen johonkin 36 artiklassa tarkoitettuun määräpaikkaan saapumista muiden yhteisön alueiden kautta kuin sen jäsenvaltion, jonka alueella ilmoitus on vastaanotettu, todiste kyseisen tuotteen toimittamisesta tarkoitettuun määräpaikkaan on annettava esittämällä T 5 -valvontakappale.

Valvontakappaleen kohdat 33, 103, 104 ja tarvittaessa kohta 105 on täytettävä. Kohtaan 104 on tehtävä asianmukainen merkintä.

4. Lomake 302, joka liitetään asevoimille 36 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti toimitettujen tuotteiden mukaan, rinnastetaan 3 kohdassa tarkoitettuun T 5 -valvontakappaleeseen, jos toimivaltaiset sotilasviranomaiset varmentavat tällä lomakkeella tuotteiden vastaanottamisen.

40 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat maksaa viejälle tuen ennakolta jäljempänä säädetyin erityisin edellytyksin, kun on esitetty todiste siitä, että tuotteet on vienti-ilmoituksen vastaanottamista seuraavien 30 päivän kuluessa, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, sijoitettu tullin valvonnassa oleviin tiloihin toimitettavaksi seuraavien muonitukseen yhteisössä:

- merenkulkuun tarkoitetut laivat

tai

- kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset, mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit

taikka

- jäljempänä 44 artiklassa tarkoitetut poraus- tai tuotantolautat.

Tullin valvonnassa olevien tilojen, jäljempänä "muonitusvarastot", ja varastonpitäjän on oltava erityisesti hyväksyttyjä tämän artiklan säännöksiä sovellettaessa.

2. Jäsenvaltio, jonka alueella muonitusvarasto sijaitsee, antaa hyväksynnän ainoastaan varastonpitäjille ja muonitusvarastoille, jotka antavat tarvittavat takeet. Hyväksyntä voidaan perua.

Hyväksyntä myönnetään ainoastaan sellaisille varastonpitäjille, jotka sitoutuvat kirjallisesti:

a) lastaamaan tuotteet sellaisenaan tai jäädytettyinä ja/tai pakkaamisen jälkeen seuraavien muonitukseen yhteisössä:

- merenkulkuun tarkoitetut laivat

tai

- kansainvälisillä reiteillä liikennöivät ilma-alukset, mukaan lukien yhteisön sisäiset reitit

taikka

- 44 artiklassa tarkoitetut poraus- ja tuotantolautat;

b) pitämään rekisteriä, joka mahdollistaa tarvittavien tarkastusten tekemisen toimivaltaisille viranomaisille ja jossa annetaan erityisesti:

- sijoittamispäivä muonitusvarastoon,

- tuotteiden mukana olevien tulliasiakirjojen numerot sekä kyseisen tullitoimipaikan nimi,

- tuotteiden tunnistamiseen 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti tarvittavat tiedot,

- päivä, jona tuote on otettu muonitusvarastosta,

- laivan tai ilma-aluksen, johon tuotteet on lastattu, rekisterinumero ja nimi (jos sellainen on) tai sen varaston nimi, johon ne on siirretty;

- lastauspäivä;

c) säilyttämään kyseistä rekisteriä vähintään kolme vuotta kyseisen kalenterivuoden lopusta lukien;

d) toimimaan yhteistyössä kaikissa tarkastuksissa, erityisesti kausittaisissa tarkastuksissa, joita toimivaltaiset viranomaiset tämän kohdan säännösten noudattamisen toteamiseksi pitävät tarkoituksenmukaisina;

e) maksamaan määrät, joita voidaan vaatia tuen palauttamiseksi sovellettaessa 42 artiklaa.

3. Viejälle 1 kohdan säännösten mukaisesti maksettu määrä on merkittävä maksuna ennakkomaksun maksaneen elimen kirjanpitoon.

41 artikla

1. Kun vienti-ilmoitus on vastaanotettu siinä jäsenvaltiossa, jossa muonitusvarasto sijaitsee, toimivaltaisen tulliviranomaisen on tuotteita muonitusvarastoon sijoitettaessa merkittävä tuen ennakkomaksun saamiseksi vaadittavaan kansalliseen asiakirjaan, että tuotteet täyttävät 40 artiklan säännökset.

2. Kun vienti-ilmoitus on vastaanotettu muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa muonitusvarasto sijaitsee, todiste tuotteiden muonitusvarastoon sijoittamises annetaan esittämällä T 5 -valvontakappale.

T 5 -valvontakappaleen kohdat 33, 103, 104 ja tarvittaessa kohta 105 on täytettävä. T 5 -valvontakappaleen otsikkokohdan "Muuta" kohta 104 on täytettävä jollakin seuraavista merkinnöistä:

- Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento - Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999,

- Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering - anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999,

- Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung - Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999,

- Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό - εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 800/1999

- Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling - Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999,

- Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement - application de l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999,

- Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento - applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999,

- Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen - toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999,

- Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento - aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999,

- Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin - asetuksen (EY) N:o 40 artiklan soveltaminen,

- Placering i lager med skyldighet av leverera för proviantering - artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999.

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan on vahvistettava valvontakappaleessa varastoon sijoittaminen sen jälkeen, kun se on tarkastanut, että tuotteet on merkitty 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

42 artikla

1. Jos todetaan, että muonitusvarastoon sijoitettu tuote ei ole saapunut tarkoitettuun määräpaikkaan tai ei ole sellaisessa kunnossa, että se voitaisiin lähettää kyseiseen määräpaikkaan, varastonpitäjän on maksettava varastointijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kiinteä korvaus.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä korvaus lasketaan seuraavasti:

a) määritetään samanlaiseen tuotteeseen sovellettavien tuontitullien summa luovutettaessa tuote vapaaseen liikkeeseen varastointijäsenvaltiossa;

b) a alakohdan mukaisesti saatua määrää korotetaan 20 prosentilla.

Tuontitullien laskemisessa otetaan huomioon:

- sen päivän tullitaso, jona tuote saapui muuhun kuin tarkoitettuun määräpaikkaan tai sen päivän tullimäärä, josta alkaen se ei enää ollut sellaisessa kunnossa, että se olisi voitu lähettää tarkoitettuun määräpaikkaan

tai

- kun kyseistä päivää ei voida määrittää, sen päivän tullitaso, jona todettiin, että pakollista määräpaikkaa ei ole noudatettu.

3. Kun varastonpitäjä voi osoittaa, että ennakolta maksettu tuki on pienempi kuin 2 kohdan säännösten mukaisesti laskettu kiinteä korvaus, varastonpitäjä maksaa ainoastaan ennakolta maksetun määrän, jota on korotettu 20 prosentilla.

Jos ennakkomaksu on suoritettu jossakin muussa jäsenvaltiossa, korotus on kuitenkin 40 prosenttia. Tässä tapauksessa varastointijäsenvaltion osalta, joka ei osallistu talous- ja rahaliittoon, ennakkomaksu muunnetaan varastointijäsenvaltion kansalliseksi valuutaksi 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tullien laskemispäivänä voimassa olevan euron valuuttakurssin avulla.

4. Tässä artiklassa tarkoitettua maksua ei sovelleta muonitusvarastossa säilyttämisen aikana tuotteiden painon luonnollisesta alenemisesta tai suoritetusta pakkaamisesta johtuvaan hävikkiin.

43 artikla

1. Sen jäsenvaltion, jossa muonitusvarasto sijaitsee, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä vähintään kerran 12 kuukaudessa kyseiseen varastoon sijoitettujen tuotteiden fyysinen tarkastus.

Jos kuitenkin tavaroiden sijoittaminen muonitusvarastoon ja otto sieltä edellyttää tulliviranomaisten jatkuvaa fyysistä valvontaa, toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa tarkastuksen varastoituja tuotteita koskevien asiakirjojen tarkastamiseen.

2. Varastoijajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tuotteiden siirtämisen toiseen muonitusvarastoon.

Tässä tapauksessa ensimmäisen muonitusvaraston rekisteriin on tehtävä toista muonitusvarastoa koskeva merkintä. Toisen muonitusvaraston ja toisen varastonpitäjän on myös oltava erityisesti hyväksyttyjä sovellettaessa muonitusvarastoa koskevia säännöksiä.

Kun tuotteet on asetettu valvontaan toisessa muonitusvarastossa, toisen varastonpitäjän on vastattava 42 artiklan säännöksiä sovellettaessa maksettavista korvauksista.

3. Kun toinen varasto ei sijaitse samassa jäsenvaltiossa kuin ensimmäinen muonitusvarasto, todiste tuotteiden sijoittamisesta toiseen varastoon on annettava esittämällä alkuperäinen T 5 -valvontakappale, johon on tehty jokin 41 artiklan 2 kohdassa annetuista merkinnöistä.

Määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen tullitoimipaikan on vahvistettava varastoon sijoittaminen valvontakappaleessa sen jälkeen, kun se on tarkastanut, että tuotteet on viety 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

4. Kun tuotteet muonitusvarastossa säilyttämisen jälkeen lastataan alukseen muussa kuin varastoijajäsenvaltiossa, todiste niiden lastaamisesta on annettava 39 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Todiste valvontaan asettamisesta toisessa muonitusvarastossa sekä todiste alukseen yhteisössä lastaamisesta ja 44 artiklassa ja 45 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista toimituksista on annettava, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, tuotteiden muonitusvarastosta ottopäivää seuraavien 12 kuukauden kuluessa, ja 49 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvan osin.

2 LUKU

Erityistapaukset

44 artikla

1. Muonitustoimitukset:

a) poraus- tai tuotantolautoille, mukaan lukien kyseiseen toimintaan liittyvät tukipalveluja tarjoavat tukipisteet, jotka sijaitsevat Euroopan mannerjalustalla tai yhteisön Euroopan ulkopuolisen osan mannerjalustalla, mutta 3 meripeninkulman levyisen vyöhykkeen ulkopuolella siitä perusviivasta, jota käytetään jäsenvaltion aluevesien leveyttä mitattaessa,

ja

b) avomerellä jollekin jäsenvaltiolle kuuluville sota-aluksille tai apualuksille

rinnastetaan myönnettävää tukea määritettäessä 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin toimituksiin.

"Muonitustoimituksilla" tarkoitetaan ainoastaan aluksella kulutettavaksi tarkoitettuja tuotteita.

2. Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan, jos tuki tässä tapauksessa on suurempi kuin alin tuki.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa näitä säännöksiä kaikkiin muonitustoimituksiin, jos:

a) alukselle toimittamisesta annetaan todistus;

ja

b) kun kyseessä ovat lautat:

- toimitus tapahtuu osana lautan muonitustoimintoja, jotka sen jäsenvaltion (toimivaltainen viranomainen, josta lautalle tarkoitetut tuotteet laivataan, on hyväksynyt tavanomaisiksi. Tässä tapauksessa satamien tai lastauspaikkojen, laivatyyppien - kun toimitus tapahtuu meritse - ja pakkaus- ja konttityyppien on oltava tavanomaisesti käytettäviä, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä,

- toimittamiseen käytettävän laivan tai helikopterin on oltava sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön liikennöimä, joka säilyttää yhteisössä asiakirjoja, joita voidaan tutkia ja jotka riittävät merimatkan tai lennon yksityiskohtien tarkastamiseksi.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa alukselle toimittamisesta annettavassa todistuksessa on annettava täydelliset tiedot tuotteista ja toimituksen vastaanottaneen lautan tai sota-aluksen tai apualuksen nimi tai muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot sekä toimituspäivä. Jäsenvaltiot voivat vaatia annettavaksi lisätietoja.

Todistuksen allekirjoittaa:

a) kun kyseessä ovat lautat: henkilö, jota lautan omistajat pitävät muonitustoimituksista vastaavana henkilönä. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kyseisen toimen aitouden varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toteutetuista toimenpiteistä komissiolle;

b) kun kyseessä ovat sota-alukset tai apualukset: sotilasviranomaiset.

Poiketen siitä, mitä säädetään 2 kohdassa jäsenvaltiot voivat lauttojen hankintatoiminnan osalta vapauttaa viejät velvoitteesta esittää todistus alukselle toimittamisesta, kun kyseessä on toimitus:

- joka antaa oikeuden suuruudeltaan enintään 3000 euroa vientiä kohti olevaan tukeen,

- josta esitetään jäsenvaltiota tyydyttävät riittävät takeet siitä, että tuotteet saapuvat määräpaikkaan ja

- josta esitetään kuljetusasiakirja sekä todiste maksusta.

4. Tuen myöntävän jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava lautoille toimitettavaksi ilmoitettujen tuotteiden määrä tarkistamalla viejän ja toimitukseen käytettävän laivan tai helikopterin liikennöitsijän asiakirjat. Näiden on lisäksi varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti muonitukseen toimitettavat määrät eivät ylitä aluksen henkilökunnan tarpeita.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi voidaan tarvittaessa pyytää muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten apua.

5. Kun lauttojen toimituksiin sovelletaan 8 artiklaa, T 5 -valvontakappaleen otsikkokohtaan "Muuta" kohdassa 104 on tehtävä jokin seuraavista merkinnöistä:

- Suministro para el abastecimiento de las plataformas - Reglamento (CE) no 800/1999,

- Proviant til platforme - forordning (EF) nr. 800/1999,

- Bevorratungslieferung für Plattformen - Verordnung (EG) Nr. 800/1999,

- Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες - κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999,

- Catering supplies for rigs - Regulation (EC) No 800/1999,

- Livraison pour l'avitaillement des plates-formes - rêglement (CE) no 800/1999,

- Provviste di bordo per piattaforma - Regolamento (CE) n. 800/1999,

- Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EG) nr. 800/1999,

- Fornecimentos para abastecimento de plataformas - Regulamento (CE) n.o 800/1999,

- Muonitustoimitukset lautoille - asetus (EY) N:o 800/1999,

- Proviant till plattformar-förordning (EG) nr 800/1999.

6. Edellä 40 artiklaa sovellettaessa varastonpitäjän on sitouduttava merkitsemään 40 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun rekisteriin kunkin lähetyksen määräpaikkana olevaan lauttaan liittyvät tiedot, toimitukseen käytetyn laivan tai helikopterin nimi tai numero ja toimituspäivä. Edellä 3 kohdan a alakohdassa mainittuja todistuksia alukselle toimittamisesta pidetään rekisterin osana.

7. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta lautoille toimitetuista ja tämän artiklan säännösten soveltamisalaan kuuluvista jokaisen alan tuotteiden määristä pidetään rekisteriä.

45 artikla

1. Muonitustoimitukset yhteisön ulkopuolelle rinnastetaan myönnettävää tukea määritettäessä 36 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin toimituksiin.

2. Tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan sovelletaan 1 kohdan säännöksiä, jos on annettu todiste, että alukselle tosiasiallisesti toimitetut tuotteet ovat samoja tuotteita, jotka on viety yhteisön tullialueelta tähän tarkoitukseen.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettu todiste annetaan seuraavalla tavalla:

a) Todiste suorasta muonitustoimituksesta annetaan tulliasiakirjalla tai sen kolmannen maan, jonne toimitus tapahtui, tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustamalla asiakirjalla; tämä asiakirja voidaan laatia liitteen III mallin mukaisesti.

Se on täytettävä yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä ja kyseisessä kolmannessa maassa käytettävällä kielellä.

"Suoralla toimituksella" tarkoitetaan kontin tai jakamattomana laivalle toimitetun tuote-erän toimittamista.

b) Kun vietäviä tuotteita ei toimiteta suoraan ja ne asetetaan ennen muonitukseen toimittamista määräpaikkana olevassa kolmannessa maassa tullivalvontaan, todiste toimittamisesta annetaan seuraavilla asiakirjoilla:

- tulliasiakirja tai kolmannen maan tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustama asiakirja, jossa todistetaan, että kontin sisältö tai jakamaton tuote-erä on sijoitettu muonitusvarastoon ja että sen sisältämät tuotteet käytetään yksinomaan muonitukseen; tämä asiakirja voidaan laatia liitteessä III olevan mallin mukaisesti, ja

- tulliasiakirja tai sen kolmannen maan, jossa toimitus tapahtui, tulliviranomaisten hyväksymismerkinnällä varustama asiakirja, jossa todistetaan, että kaikki kontin tai jakamattoman erän tuotteet on viety lopullisesti varastosta ja toimitettu alukselle, ja ilmoitetaan osatoimitusten määrä; tämä asiakirja voidaan laatia liitteessä III olevan mallin mukaisesti.

c) Kun a tai b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei voida esittää, jäsenvaltio voi hyväksyä laivan kapteenin tai muun palveluksessa olevan upseerin allekirjoittaman ja laivan leimalla varustetun vastaanottotodistuksen.

Kun b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei voida esittää, jäsenvaltio voi hyväksyä lentoyhtiön virkailijan allekirjoittaman ja kyseisen yhtiön leimalla varustetun vastaanottotodistuksen.

d) Jäsenvaltiot voivat hyväksyä a tai b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut asiakirjat ainoastaan, jos niissä annetaan täydelliset tiedot alukselle toimitetuista tuotteista ja toimituspäivä, laivan tai jokaisen ilma-aluksen rekisteröintinumeroa ja nimi (jos sellainen on). Sen varmistamiseksi, että muonitukseen toimitettavat määrät vastaavat kyseisen laivan tai ilma-aluksen rekisteröintinumero ja miehistön ja matkustajien tavanomaisia tarpeita, jäsenvaltiot voivat pyytää, että niille toimitetaan lisätietoja tai -asiakirjoja.

4. Kaikissa tapauksissa maksuhakemuksen tueksi on esitettävä kuljetusasiakirjan jäljennös tai valokopio sekä muonitukseen tarkoitettujen tuotteiden maksun todistava asiakirja.

5. Edellä 40 artiklan järjestelmään kuuluvia tuotteita ei saa käyttää 3 kohdan b alakohdassa säädettyihin toimituksiin.

6. Edellä 17 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

7. Tässä artiklassa säädetyissä tapauksissa ei sovelleta 37 artiklaa.

46 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklan 3 kohdassa säädetään, Helgolandin saarelle tarkoitettuja maataloustuotteita pidetään vietyinä vientituen maksamista koskevien säännösten soveltamiseksi.

2. San Marinoon tarkoitettuja maataloustuotteita ei pidetä vietyinä vientituen maksamista koskevien säännösten soveltamiseksi.

47 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 883 artiklan säännösten mukaisesti jälleenviedyt tuotteet ovat oikeutettuja tukeen ainoastaan, jos tuontitullien palautusta tai peruuttamista koskevasta hakemuksesta myöhemmin tehtävä päätös on kielteinen ja jos muita tuen myöntämistä koskevia edellytyksiä noudatetaan.

2. Kun tuotteet jälleenviedään 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun asiakirjaan on tehtävä viittaus kyseiseen menettelyyn.

48 artikla

Kun kyseessä on vienti, joka on tarkoitettu:

- kolmanteen maahan asettuneille asevoimille, jotka kuuluvat jonkin sellaisen jäsenvaltion tai sellaisen kansainvälisen järjestön käskyvaltaan, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on,

- kolmanteen maahan sijoittautuneille kansainvälisille järjestöille, jonka jäsen vähintään yksi jäsenvaltioista on,

- kolmanteen maahan sijoittautuneille diplomaattisille edustustoille,

ja joista viejä ei voi esittää 16 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja todisteita, tuotetta pidetään tuotuna kolmanteen maahan, johon asevoimat ovat asettuneet taikka kyseiset kansainväliset järjestöt tai diplomaattiset edustustot ovat sijoittautuneet, esitettäessä todiste tuotteiden maksamisesta ja kyseisessä kolmannessa maassa toimituksen vastaanottaneen asevoimien, kansainvälisen järjestön tai diplomaattisen edustuston antama haltuunottotodistus.

IV OSASTO

TUEN MAKSAMISMENETTELY

1 LUKU

Yleistä

49 artikla

1. Tuki maksetaan ainoastaan viejän erityisestä hakemuksesta ja sen maksaa jäsenvaltio, jonka alueella vienti-ilmoitus on vastaanotettu.

Tukihakemus on tehtävä:

a) joko kirjallisesti; jäsenvaltiot voivat vahvistaa erityislomakkeen tähän tarkoitukseen;

b) tai tietotekniikkaa käyttäen toimivaltaisten viranomaisten antamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Tätä kohtaa sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 199 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 222, 223 ja 224 artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

2. Lukuun ottamatta ylivoimaista estettä tuen maksamista tai vakuuden vapauttamista koskevat asiakirjat on annettava vienti-ilmoituksen vastaanottamista seuraavien 12 kuukauden kuluessa.

Kun muu jäsenvaltio kuin viejäjäsenvaltio on antanut tuen maksuun oikeuttavaa vientitapahtumaa koskevan vientitodistuksen, tuen maksamista koskeviin asiakirjoihin on kuuluttava valokopio tämän asianmukaisin merkinnöin varustetun todistuksen molemmista sivuista.

3. Kun T 5 -valvontakappaletta tai tarvittaessa yhteisöstä viennin todistavaa kansallista asiakirjaa ei viejästä riippumattomista syistä ole palautettu lähtötullitoimipaikkaan tai keskusviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa sen antamisesta, viejä voi esittää toimivaltaiselle elimelle perustellun hakemuksen vastaaviksi katsottavien asiakirjojen saamiseksi.

Hakemuksen tueksi esitettävien asiakirjojen on käsitettävä:

a) kun on annettu valvontakappale tai kansallinen asiakirja todisteeksi siitä, että tuotteet ovat poistuneet yhteisön tullialueelta:

- jäljennös tai valokopio kuljetusasiakirjasta

ja

- asiakirja, jolla osoitetaan, että tuote on esitetty kolmannen maan tullitoimipaikalle, tai yksi tai useampi 16 artiklan l, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista.

Toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa ei tarvitse hakea vientiä varten, jonka tuki on enintään 1200 euroa; tässä tapauksessa viejän on kuitenkin esitettävä todiste maksamisesta.

Kun kyseessä on vienti yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen jäsenenä olevaan kolmanteen maahan, mainitun maan asianmukaisesti hyväksymismerkinnällä varustetun yhteisen passitusasiakirjan palautuskappale n:o 5 tai oikeaksi todistettu valokopio tai lähtötullitoimipaikan tiedonanto vastaa hakemuksen tukena olevia asiakirjoja;

b) sovellettaessa 36, 40 tai 44 artiklaa: kyseisen määräpaikkatarkastuksen osalta toimivaltaisen tullitoimipaikan varmistus, että mainittu tullitoimipaikka on noudattanut T 5 -valvontakappaleen merkitsemisen edellytyksiä; tai

c) sovellettaessa 36 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tai 40 artiklaa: 45 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu vastaanottotodistus ja asiakirja, jolla todistetaan muonitukseen tarkoitettujen tuotteiden maksaminen.

Tätä kohtaa sovellettaessa on samanarvoinen kuin alkuperäinen T 5 -valvontakappale poistumistullitoimipaikan sellainen todistus, että T 5 -valvontakappale on esitetty asianmukaisella tavalla, jossa mainitaan T 5:n numero sekä sen antanut tullitoimipaikka ja päivämäärä, jolloin tuote on poistunut yhteisön tullialueelta.

Jäljempänä 4 kohdan säännöksiä sovelletaan vastaavan todisteen esittämiseen.

4. Kun 16 artiklan mukaisesti vaadittavia asiakirjoja ei ole voitu esittää 2 kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, vaikka viejä on tehnyt kaiken voitavansa hankkiakseen ja toimittaakseen ne tämän määräajan kuluessa, hakemuksesta voidaan viejälle myöntää lisäaikaa kyseisten asiakirjojen esittämistä varten.

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu hakemus vastaaviksi katsottavien asiakirjojen saamiseksi, johon on liitetty tai johon ei ole liitetty tukena olevia asiakirjoja, sekä 4 kohdassa tarkoitettu lisäaikaa koskeva hakemus on jätettävä 2 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa. Jos kyseiset hakemukset kuitenkin jätetään kuuden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä, sovelletaan 50 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan säännöksiä.

6. Sovellettaessa 37 artiklaa tuen maksamista koskevat asiakirjat on jätettävä, lukuun ottamatta ylivoimaista estettä, toimituskuukautta seuraavien 12 kuukauden kuluessa; 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa voidaan kuitenkin edellyttää, että viejä jättää maksuhakemuksen lyhyemmän määräajan kuluessa.

7. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia kaikkien tuen maksamista koskevien asiakirjojen kääntämistä kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai jollekin viralliselle kielelle.

8. Toimivaltaiset viranomaiset suorittavat edellä 1 kohdassa tarkoitetun maksun kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin niiden käytettävissä ovat kaikki tiedot asiakirjan käsittelemiseksi, paitsi:

a) ylivoimaisen esteen tapauksessa

tai

b) tapauksissa, joissa oikeudesta tukeen on meneillään erityinen hallinnollinen selvitys. Tällaisessa tapauksessa maksua ei suoriteta ennen kuin oikeus tukeen on vahvistettu

taikka

c) 52 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun korvauksen soveltamiseksi.

9. Tuki voidaan olla myöntämättä, jos määrä on enintään 60 euroa vienti-ilmoitusta kohden.

50 artikla

1. Kun kaikki yhteisön säännöksissä annetut oikeudesta tukeen todistamista koskevat vaatimukset täyttyvät, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa ja 40 artiklan 1 kohdassa säädettyä jonkin määräajan noudattamista koskevaa vaatimusta, sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) tukea alennetaan ensiksi 15 prosentilla;

b) jäljelle jäävää tukea, jäljempänä "alennettu tuki", alennetaan lisäksi seuraavasti:

i) 2 prosentilla jokaiselta 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittävältä päivältä;

ii) 5 prosentilla jokaiselta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittävältä päivältä; tai

iii) 10 prosentilla jokaiselta 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan ylittävältä päivältä.

2. Kun todiste kaikkien yhteisön säännöksissä annettujen vaatimusten noudattamisesta esitetään 49 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, maksettava tuki vastaa 85:tä prosenttia tuesta, joka olisi maksettu, jos kaikkia vaatimuksia olisi noudatettu.

Kun todiste yhteisön säännöissä annettujen kaikkien vaatimusten noudattamisesta esitetään 49 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, mutta 7 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa tai 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määräajat ylittyvät, maksettava tuki vastaa 1 kohdan mukaisesti alennettua tukea, josta vähennetään 15 prosenttia siitä tuesta, joka olisi maksettu, jos l kaikkia määräaikoja olisi noudatettu.

3. Kun tuki on maksettu ennakolta 24 artiklan mukaisesti, eikä yhtä tai useampaa 7 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ole noudatettu, menetettävä vakuus vastaa:

- 1 kohdan mukaisesti lasketun alennuksen määrää,

- jota korotetaan 10 prosenttia.

Jäljelle jäävä osa vakuudesta vapautetaan.

Kun tuki on maksettu ennakolta 24 artiklan mukaisesti ja todiste kaikkien yhteisön säännöksissä annettujen vaatimusten noudattamisesta esitetään 49 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä määräaikoja seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, palautettava määrä vastaa 85:tä prosenttia vakuudesta.

Jos kolmannessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhtä tai useampaa 7 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei ole myöskään noudatettu, palautetaan:

- kolmannen alakohdan mukaisesti palautettavaa määrää vastaava määrä,

- josta vähennetään ensimmäisen alakohdan mukaisesti menetettävä vakuuden määrä.

4. Kokonaisuudessaan menetettävä tuki ei saa ylittää kokonaistukea, joka olisi maksettu, jos kaikkia vaatimuksia olisi noudatettu.

5. Tätä artiklaa sovellettaessa 39 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan noudattamatta jättämiseen rinnastetaan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun määräajan noudattamatta jättäminen.

6. Sovellettaessa 4 artiklan 2 kohtaa ja/tai 18 artiklan 3 kohtaa ja/tai 51 artiklaa:

- tässä artiklassa tarkoitettujen vähennysten laskeminen perustuu 4 artiklan 2 kohdan ja/tai 18 artiklan 3 kohdan ja/tai 51 artiklan soveltamisesta johtuvan tuen määrään,

- tämän artiklan nojalla menetetty tuki ei voi ylittää 4 artiklan 2 kohdasta ja/tai 18 artiklan 3 kohdasta ja/tai 51 artiklan soveltamisesta johtuvaa tuen määrää.

2 LUKU

Seuraamukset ja perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperintä

51 artikla

1. Kun todetaan, että viejä on vientitukea saadakseen hakenut sovellettavaa tukea suurempaa tukea, kyseiselle vientitapahtumalle kuuluva tuki on tosiasiallisesti toteutuneeseen vientiin sovellettava tuki, josta on vähennetty määrä, joka vastaa:

a) puolta haetun tuen ja toteutuneeseen vientiin sovellettavan tuen erotuksesta;

b) kaksinkertaisena haetun tuen ja toteutuneeseen vientiin sovellettavan tuen erotusta, jos viejä on tahallisesti antanut vääriä tietoja.

2. Haettuna tukena pidetään määrää, joka on laskettu 5 artiklan tai 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettujen tietojen perusteella. Kun tuen määrä vaihtelee määräpaikan mukaan, tuen vaihteleva osa lasketaan 49 artiklan mukaisesti määrästä, painosta ja määräpaikasta annettujen tietojen perusteella.

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa säädettyä seuraamusta ei sovelleta:

a) ylivoimaisen esteen tapauksessa;

b) poikkeuksellisissa tapauksissa kun viejä omasta aloitteestaan heti huomattuaan hakeneensa liikaa tukea ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, paitsi jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut viejälle aikovansa tutkia hakemuksen tai viejä on muulla tavoin tullut tietoiseksi tästä aikomuksesta, tai toimivaltainen viranomainen on jo todennut, että haettu tuki ei ole oikea;

c) kun haettuun tukeen liittyy toimivaltaisen viranomaisen tunnustama selvä erehdys;

d) kun haettu tuki on asetuksen (EY) N:o 1222/94 ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan mukainen, ja se on laskettu tietyn ajanjakson keskimäärien perusteella;

e) painoa tarkistettaessa, jos painonvaihtelu johtuu käytettyjen punnitusmenetelmien erilaisuudesta.

4. Kun 1 kohdan a tai b alakohdassa säädetyn vähennyksen tuloksena on negatiivinen määrä, sen maksaa viejä.

5. Kun toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että haettu tuki ei ole oikea ja että vientiä ei ole toteutettu ja näin ollen tukea ei voida vähentää, viejän on maksettava 1 kohdan a tai b alakohdassa säädetty seuraamus, jota sovellettaisiin, jos vienti olisi toteutettu. Kun tuen määrä vaihtelee määräpaikan mukaan, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kyseessä on pakollinen määräpaikka, haetun tuen määrää ja sovellettavaa tukea laskettaessa otetaan huomioon alin positiivinen maksu tai 24 artiklan 2 kohdan tai 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti mainittuun määräpaikkaan sovellettava maksu, jos se on edellistä suurempi.

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu maksu on maksettava 30 päivän kuluessa maksupyynnön vastaanottamisesta. Jos määräaikaa ei noudateta, viejä maksaa korkoa 30 päivästä maksupyynnön vastaanottamisesta alkaen maksusuoritusta edeltäneeseen päivään asti 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koron mukaisesti.

7. Seuraamuksia ei sovelleta silloin, kun haettu tuki on suurempi kuin 4 artiklan 2 kohtaa, 18 artiklan 3 kohtaa, 35 artiklan 2 kohtaa ja/tai 50 artiklaa sovellettaessa.

8. Seuraamusten soveltaminen ei rajoita kansallisella tasolla vahvistettujen lisäseuraamusten soveltamista.

9. Jäsenvaltiot voivat luopua 60 euron tai sitä pienemmän seuraamuksen soveltamisesta vienti-ilmoitusta kohti.

10. Jos todistus ei kata vienti- tai maksuilmoituksessa ilmoitettua tuotetta, tukea ei makseta eikä 1 kohtaa sovelleta.

11. Jos tuki on vahvistettu ennakolta, seuraamuksen laskennan on perustuttava todistushakemuksen jättöpäivänä voimassa olevaan tukimäärään ottamatta huomioon 4 artiklan 1 kohdan mukaista tuen menettämistä tai 4 artiklan 2 kohdan taikka 18 artiklan 3 kohdan mukaista tuen vähentämistä. Tarvittaessa näitä määriä tarkistetaan vienti- tai maksuilmoituksen vastaanottamispäivänä.

52 artikla

1. Rajoittamatta velvollisuutta maksaa 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu negatiivinen määrä tuensaajan on, kun tukea on maksettu perusteettomasti, palautettava perusteettomasti saamansa tuki, mukaan lukien 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavat seuraamukset, maksun ja takaisinmaksun välisen ajan perusteella lasketuilla koroilla korotettuna. Kuitenkin:

a) jos takaisin perittävään tukeen liittyvä vakuus on vapauttamatta, vakuuden pidättäminen 25 artiklan 1 kohdan tai 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaa maksettavan määrän palautusta;

b) jos vakuus on vapautettu, tuensaaja maksaa vakuusmaksun sen osan, joka olisi menetetty, vapautuksen ja maksua edeltävän päivän välisen ajan perusteella lasketulla korolla korotettuna.

Maksu on maksettava 30 päivän kuluessa maksupyynnön vastaanottamisesta.

Kun tuensaajalta vaaditaan takaisinmaksua, jäsenvaltio voi korkojen laskemista varten katsoa, että maksu tapahtuu kahdentenakymmentenä päivänä pyynnön jälkeen.

Sovellettava korkotaso määräytyy kansallisen lain säännösten mukaisesti; se ei kuitenkaan voi olla alempi kuin kansallisten tukien takaisinmaksussa sovellettava korkotaso.

Jos perusteeton maksu johtuu toimivaltaisen viranomaisen erehdyksestä, korkoa ei peritä, tai enintään määrä, joka vastaa jäsenvaltion määrittämää saatua perusteetonta etua.

Jos tuki maksetaan edunsaajalle, tämä ja viejä vastaavat yhdessä ja yhteisvastuullisesti perusteettomasti maksettujen tukien, perusteettomasti vapautettujen vakuuksien ja kyseiseen vientitapahtumaan liittyvien korkojen takaisinmaksusta. Edunsaajan vastuu rajoittuu kuitenkin hänen saamaansa määrään siihen liittyvine korkoineen.

2. Takaisinperityt määrät, 51 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut määrät sekä perityt korot maksetaan maksaville elimille, jotka vähentävät ne maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) menoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91(39) 7 artiklan soveltamista.

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, jäsenvaltiot voivat päättää, että takaisinmaksuvaatimuksen sijaan perusteettomasti maksetut määrät, perusteettomasti vapautetut vakuudet ja tarvittava korko vähennetään kyseisen viejän myöhemmästä tuesta.

Toisen alakohdan säännöksiä sovelletaan myös 51 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti maksettaviin määriin.

3. Rajoittamatta mahdollisuutta luopua 51 kohdan 9 kohdassa tarkoitetuista vähäisten määrien seuraamuksista jäsenvaltiot voivat olla vaatimatta perusteettomasti maksetun tuen, perusteettomasti vapautettujen vakuuksien, korkojen ja 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen määrien palauttamista, jos näiden kokonaismäärä vienti-ilmoitusta kohti on enintään 60 euroa edellyttäen, että kansallisessa lainsäädännössä annetaan samanlaisissa tapauksissa vastaavia sääntöjä perimättä jättämisestä.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua palautusvelvoitetta ei sovelleta, jos

a) maksu on johtunut jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai muun asianomaisen viranomaisen virheestä, eikä vilpittömässä mielessä toiminut tuensaaja ole voinut kohtuudella virhettä havaita; tai

b) tuen myöntämisestä tehdystä lopullisesta päätöksestä tuensaajalle annetun tiedon ja kansallisen tai yhteisön viranomaisen tuensaajalle toimittaman ensimmäisen ilmoituksen, jossa maksu todettiin perusteettomaksi, välillä on kulunut yli neljä vuotta. Tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan, jos tuensaaja on toiminut vilpittömässä mielessä.

Tuensaaja vastaa suoraan tai välillisesti tuen maksun osalta tarpeellisiin muodollisuuksiin liittyvistä kolmansien toimista, mukaan luettuina kansainvälisellä tasolla tarkastukseen ja valvontaan erikoistuneiden laitosten toimet.

Tämän kohdan säännöksiä ei sovelleta tuen ennakoihin. Tätä kohtaa sovellettaessa ei sovelleta 51 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua hallinnollista seuraamusta.

V OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

53 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi:

- viipymättä tapaukset, joissa sovelletaan 20 artiklan 1 kohtaa; komissio ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille,

- kutakin kaksitoistanumeroista koodia koskevat määrät, jotka on 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, 6 artiklassa ja 45 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa viety ilman tuen ennakolta vahvistamista sisältävää vientitodistusta. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedonanto tehdään viimeistään vientiä koskevien tullimuodollisuuksien täyttämistä seuraavan toisen kuukauden kuluessa.

54 artikla

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 3665/87.

Kuitenkin sitä sovelletaan edelleen:

- vientiin, jonka osalta vienti-ilmoitukset on vastaanotettu ennen tämän asetuksen soveltamista,

ja

- sovellettaessa asetusta (ETY) N:o 565/80 vientiin, jonka osalta maksuilmoitukset on vastaanotettu ennen tämän asetuksen soveltamista.

2. Kaikissa yhteisön säädöksissä, joissa viitataan asetuksiin (ETY) N:o 1041/67, (ETY) N:o 192/75, (ETY) N:o 2730/79, (ETY) N:o 798/80, (ETY) N:o 2570/84, (ETY) N:o 2158/87, (ETY) N:o 3665/87 tai tiettyihin näiden asetusten artikloihin, kyseisiä viittauksia pidetään viittauksina tähän asetukseen tai tämän asetuksen vastaaviin artikloihin.

Artiklojen vastaavuustaulukko asetuksen (ETY) N:o 3665/87 artiklojen osalta annetaan liitteessä I.

55 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1999.

Asianomaisten pyynnöstä sovelletaan 7 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ja 15 artiklan 4 kohtaa vientiin, jonka osalta vientiä koskevat tullimuodollisuudet on täytetty 19 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37.

(3) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(4) EYVL L 351, 14.12.1987, s. 1.

(5) EYVL L 80, 18.3.1998, s. 19.

(6) EYVL L 42, 16.2.1990, s. 6.

(7) EYVL L 24, 29.1.1994, s. 2.

(8) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9) EYVL L 65, 12.3.1999, s. 1.

(10) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(11) EYVL L 17, 21.1.1997, s. 1.

(12) EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.

(13) EYVL L 199, 22.7.1983, s. 12.

(14) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.

(15) EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13.

(16) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.

(17) EYVL L 310, 14.12.1993, s. 4.

(18) EYVL L 359, 9.12.1992, s. 13.

(19) EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13.

(20) EYVL L 125, 8.6.1995, s. 1.

(21) EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(22) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 13.

(23) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24.

(24) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1.

(25) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49.

(26) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77.

(27) EYVL L 177, 1.7.1987, s. 1.

(28) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1.

(29) EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.

(30) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(31) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(32) EYVL L 136, 31.5.1994, s. 5.

(33) EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

(34) EYVL L 331, 2.12.1988, s. 1.

(35) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(36) EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18.

(37) EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1.

(38) EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1.

(39) EYVL L 67, 14.3.1991, s. 11.

LIITE I

Vastaavuustaulukko

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Luettelo 16 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuista kolmansista maista, joista varat voidaan siirtää vasta kun tuotteet on tuotu

Algeria

Burundi

Päiväntasaajan Guinea

Kenia

Lesotho

Malawi

Malta

St. Lucia

Senegal

Tansania

LIITE III

>PIC FILE= "L_1999102FI.004902.EPS">

LIITE IV

Luettelo 17 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitetuista kolmansista maista tai alueista

Islanti

Norja

Liechtenstein

Sveitsi

Helgoland

Andorra

Gibraltar

Ceuta ja Melilla

Vatikaani

Malta

Kypros

Marokko

Turkki

Viro

Latvia

Liettua

Puola

Tsekki

Slovakia

Unkari

Romania

Bulgaria

Albania

Ukraina

Valko-Venäjä

Moldavia

Venäjä

Gruusia

Armenia

Azerbaidzan

Slovenia

Kroatia

Bosnia ja Hertsegovina

Serbia ja Montenegro

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

LIITE V

Luettelo tuotteista, joihin sovelletaan 20 artiklan 4 kohdan d) alakohtaa

I. Asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet (riisi)

II. Asetuksen (ETY) N:o 1785/81 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet (sokeri ja isoglukoosi)

III. Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa tarkoitetut tuotteet (viljat)

IV.

>TAULUKON PAIKKA>

V.

>TAULUKON PAIKKA>

VI.

>TAULUKON PAIKKA>

VII.

>TAULUKON PAIKKA>

Top