Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2755

Komission asetus (EY) N:o 2755/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Ranskan merentakaisten departementtien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita koskevan erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1999

OJ L 345, 19.12.1998, p. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2755/oj

31998R2755

Komission asetus (EY) N:o 2755/98, annettu 18 päivänä joulukuuta 1998, Ranskan merentakaisten departementtien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita koskevan erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1999

Virallinen lehti nro L 345 , 19/12/1998 s. 0027 - 0030


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2755/98,

annettu 18 päivänä joulukuuta 1998,

Ranskan merentakaisten departementtien lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita koskevan erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1999

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3763/91 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2598/95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (4), ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 3763/91 4 artiklan soveltamiseksi on syytä määrittää lampaan- ja vuohenliha-alalla vuotuisen soveltamiskauden osalta niiden puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien lukumäärä, joista myönnetään Ranskan merentakaisten departementtien tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen tarkoitettua tukea,

olisi vahvistettava edellä mainittujen muualta yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittamiseen Ranskan merentakaisiin departementteihin myönnettävien tukien määrät; tukia vahvistettaessa on otettava huomioon erityisesti yhteisön markkinoilta tehtävien hankintojen kustannukset ja Ranskan merentakaisten departementtien maantieteellinen asema,

Ranskan merentakaisissa departementeissa voi esiintyä eri markkinointivuosien aikana puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien erityisiä hankintatarpeita; on syytä sallia Ranskan viranomaisille tietty hallinnollinen joustavuus, jotta ne voivat antaa tiettyihin Ranskan merentakaisiin departementteihin tarkoitettujen eläinten tukitodistuksia kyseisille Ranskan merentakaisille departementeille käytettävissä olevien enimmäismäärien lisäksi, jos sekä uros- että naaraspuolisten eläinten kaikille neljälle Ranskan merentakaiselle departementille käytettävissä olevaa enimmäismäärää noudatetaan; tällaisten peräkkäisten markkinointivuosien, joiden aikana erityistarpeita esiintyy, huomioon ottamiseksi Ranskan viranomaisten on syytä antaa komissiolle tiedoksi tapaukset, joissa todistuksia on annettu tätä mahdollisuutta käyttäen,

komission asetuksessa (ETY) N:o 131/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1736/96 (6), vahvistetaan Ranskan merentakaisten departementtien tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt; olisi vahvistettava lampaan- ja vuohenliha-alalla voimassa oleviin kauppatapoihin mukautetut täydentävät yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tukitodistusten voimassaoloajan sekä toimijoiden velvoitteiden noudattamisen varmistavan vakuuden suuruuden osalta,

hankintajärjestelmän moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi vahvistettava aikataulu todistushakemusten jättämiselle ja harkinta-aika niiden antamiselle,

jotta tukien hallinto voitaisiin mukauttaa mahdollisimman hyvin merentakaisten departementtien tarpeisiin, tuet ja niihin oikeuttavat määrät on syytä vahvistaa vuosittain kalenterivuoden ajaksi,

tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1103/97 (7) 2 artiklassa säädetään, että 1 päivänä tammikuuta 1999 alkaen oikeudellisissa asiakirjoissa esiintyvät viittaukset ecuun korvataan viittauksella euroon siten, että 1 ECU = 1 EUR; selkeyden vuoksi on syytä käyttää ilmaisua "euro" tässä asetuksessa, koska sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3763/91 4 artiklan 1 kohdassa säädetty yhteisöstä peräisin olevien puhdasrotuisten siitoslampaiden ja -vuohien toimittamiseen Ranskan merentakaisiin departementteihin myönnettävä tuki ja tukea saavien eläinten lukumäärää.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 131/92 säännöksiä sovelletaan 3 artiklan 4 kohtaa lukuun ottamatta.

3 artikla

Ranskan on osoitettava toimivaltainen viranomainen, joka

a) antaa asetuksen (ETY) N:o 131/92 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tukitodistuksen

b) maksaa tuen asianomaisille toimijoille.

4 artikla

1. Todistushakemukset on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin kuukauden viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa. Todistushakemus voidaan hyväksyä ainoastaan, jos

a) se ei koske Ranskan ennen hakemusten jättöajan alkua julkaisemaa käytettävissä olevaa määrää suurempaa määrää

b) ennen todistushakemusten jättöajan päättymistä toimitetaan todiste siitä, että hakija on antanut vakuuden, jonka suuruus on 40 EUR eläimeltä.

2. Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin tuen hallinnoinnissa ilmaantuvien erityistarpeiden huomioonottamiseksi antaa tukitodistuksia kullekin Ranskan merentakaiselle departementille käytettävissä olevan määrän ylittävälle määrälle eläimiä, jos kaikkien neljän Ranskan merentakaisen departementin eläinten kokonaismäärä, joille tukea myönnetään, ei ylity; tätä mahdollisuutta sovelletaan erikseen uros- ja naaraspuolisiin eläimiin.

Ranskan on annettava komissiolle tiedoksi tapaukset, joissa todistuksia on annettu ensimmäisen kohdan mukaisesti.

3. Tukitodistukset on annettava viimeistään kunkin kuukauden kymmenentenä työpäivänä.

5 artikla

Tukitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta.

6 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty tuki maksetaan tosiasiallisesti toimitetuista määristä.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1999.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 356, 24.12.1991, s. 1

(2) EYVL L 267, 9.11.1995, s. 1

(3) EYVL L 387, 31.12.1992, s. 1

(4) EYVL L 22, 31.1.1995, s. 1

(5) EYVL L 15, 22.1.1992, s. 13

(6) EYVL L 225, 6.9.1996, s. 3

(7) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Tähän alanimikkeeseen luokiteltaessa on noudatettava puhdasrotuisista jalostuslampaista ja -vuohista 30 päivänä toukokuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/361/ETY säädettyjä edellytyksiä (EYVL L 153, 6.6.1989, s. 30).

Top