Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2744

Neuvoston asetus (EY) N:o 2744/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 355/94 muuttamisesta ja Saksaan ja Itävaltaan sovellettavan väliaikaisen poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkamisesta

OJ L 345, 19.12.1998, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2744/oj

31998R2744

Neuvoston asetus (EY) N:o 2744/98, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 355/94 muuttamisesta ja Saksaan ja Itävaltaan sovellettavan väliaikaisen poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkamisesta

Virallinen lehti nro L 345 , 19/12/1998 s. 0009 - 0010


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2744/98,

annettu 14 päivänä joulukuuta 1998,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 355/94 muuttamisesta ja Saksaan ja Itävaltaan sovellettavan väliaikaisen poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 28 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta 14 päivänä helmikuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 355/94 2 artiklan toisessa kohdassa (4), säädetään Saksaan ja Itävaltaan 31 päivään joulukuuta 1997 saakka sovellettavasta, tullittomuuden määrän asettamista 75 ecuun sellaisten tavaroiden osalta, joita tuovat maahan matkustajat, jotka saapuvat Saksan ja Itävallan alueelle nämä valtiot muihin kuin jäsenvaltioihin tai EFTA-valtioihin yhdistävien maarajojen kautta taikka tapauksen mukaan mainituista maista rannikkoa pitkin vesiteitse, koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta,

kyseisissä säädöksissä otetaan huomioon ne taloudelliset ongelmat, joita näissä tilanteissa tavaroita maahan tuoviin matkustajiin sovellettavan tullittomuuden määrä on omiaan aiheuttamaan,

Saksan liittotasavalta ja Itävallan tasavalta pyysivät 24 päivänä kesäkuuta ja 23 päivänä heinäkuuta 1997 päivätyillä kirjeillä asetuksen (EY) N:o 355/94 2 artiklan toisessa kohdassa säädetyn poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkumista; kyseistä pyyntöä perusteltiin sillä, että asetusten (EY) N:o 355/94 ja (EY) N:o 3316/94 antamiseen johtaneet taloudelliset ongelmat olivat pysyneet ennallaan tai jopa pahentuneet,

kyseisten kahden jäsenvaltion mainitsema tilanne olisi otettava huomioon, ja

poikkeustoimenpiteen voimassaolon jatkuminen edellyttää kuitenkin, että Saksalle ja Itävallalle asetetaan määräaika, johon mennessä niiden on siirryttävä soveltamaan muissa jäsenvaltioissa tuolloin voimassa olevaa tullittomuudelle asetettua enimmäismäärää, ja että näihin kahteen jäsenvaltioon sovellettavaa enimmäismäärää korotetaan jo nyt kilpailun vääristymisen rajoittamiseksi ja että kyseiset jäsenvaltiot sitoutuvat korottamaan asteittain ja yhteisesti tekemällään päätöksellä mainittua määrää siirtyäkseen 1 päivään tammikuuta 2003 mennessä noudattamaan yhteisön enimmäismäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 355/94 2 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Saksan liittotasavallan ja Itävallan tasavallan osalta tätä asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2003 sellaisten tavaroiden osalta, joita tuovat maahan matkustajat, jotka saapuvat Saksan tai Itävallan alueelle nämä valtiot muihin kuin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai EFTA-valtioihin yhdistävien maarajojen kautta taikka tapauksen mukaan mainituista maista rannikkoa pitkin vesiteitse.

Kyseisten jäsenvaltioiden on kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1999 sallittava tullittomuus toisessa kohdassa mainittujen matkustajien tuoda maahan tavaroita tullitta vähintään 100 ecun arvosta. Näiden jäsenvaltioiden on korotettava yhteisesti enimmäismäärää asteittain siirtyäkseen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2003 soveltamaan kyseisiin tavaroihin voimassa olevaa yhteisön enimmäismäärää."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. MOLTERER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 273, 2.9.1998, s. 10

(2) Lausunto annettu 3 päivänä joulukuuta 1998 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Lausunto annettu 15 päivänä lokakuuta 1998 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 46, 18.2.1994, s. 5, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3316/94 (EYVL L 350, 31.12.1994, s. 12).

Top