Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2548

Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2548/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen muuttamisesta

OJ L 320, 28.11.1998, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2548/oj

31998R2548

Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2548/98, annettu 23 päivänä marraskuuta 1998, 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 320 , 28/11/1998 s. 0001 - 0005


NEUVOSTON ASETUS (EY, EHTY, EURATOM) N:o 2548/98,

annettu 23 päivänä marraskuuta 1998,

21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 78 h artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 183 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

sekä katsoo, että

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 4 päivänä maaliskuuta 1975 antaman yhteisen julistuksen mukainen neuvottelu on käyty neuvottelukomiteassa,

olisi muutettava 21 päivänä joulukuuta 1977 annettu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus (4), jäljempänä "varainhoitoasetus", erityisesti toimielinten varainhoidon parantamiseksi,

maksusitoumusten hallinnoinnissa esiintyy toisinaan huomattavia viivästyksiä, ja sen vuoksi olisi tehostettava voimassa olevien maksusitoumusten valvontaa; tätä varten olisi täydennettävä 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan asetuksen muuttamisesta 13 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, EY) N:o 610/90 (5) antamisen yhteydessä lisättyä 1 artiklan 7 kohdan säännöstä ottamalla 1 artiklan 7 kohtaan ja 36 artiklan 2 kohtaan määrärahojen vapauttamista koskevia yleisiä säännöksiä; olisi kuitenkin säädettävä, että näitä säännöksiä ei sovelleta rakennerahastoihin eikä koheesiorahastoihin, jotta ei estettäisi niitä koskevien erityissäännösten kehittymistä ja ottaen huomioon tarve varmistaa niiden välinen johdonmukaisuus,

on tarpeen varmistaa, että allekirjoitusoikeuden suoraan tai välillisesti luovuttamista valvotaan tiukasti, ja tätä varten olisi säädettävä, että jos toimihenkilö on käyttänyt valtaa, jota hänelle ei ole luovutettu suoraan eikä välillisesti, tai jos hän on ylittänyt hänelle nimenomaisesti siirretyn toimivallan, häneen voidaan kohdistaa kurinpitomenettely ja hänet voidaan tarvittaessa saattaa korvausvelvolliseksi,

alihankinnan käyttöä yhteisöohjelmien hallinnoinnissa on säänneltävä aiheellisin säännöksin, joiden avulla voidaan taata toimien avoimuus ja määritellä menettely kyseessä olevien ohjelmien rahoitukseen käytettävissä olevien rahoituskeinojen huomioon ottamiseksi,

varainhoidon valvoja vastaa toimielimensä sisäisestä tilintarkastuksesta ja sen vuoksi häntä on kuultava, kun otetaan käyttöön tai muutetaan omaisuuden luettelointijärjestelmiä tai tulojen ja menojen hyväksyjien käyttämiä varainhoitojärjestelmiä, ja muutoinkin varainhoidon erittely on toimitettava hänen tarkastettavakseen,

olisi otettava huomioon varainhoidossa käytettävien automaattisten tietojenkäsittelyjärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet,

on tarpeen kehittää kirjanpitojärjestelmää,

olisi lisättävä varainhoitoasetukseen sopivat säännökset perinteisten omien varojen huomioon ottamiseksi, koska ne poikkeavat luonteeltaan yhteisöjen muista omista varoista (alv- ja BKTL-varat),

on tarpeen valvoa, että toimielimen tekemät oikeudelliset sitoumukset vastaavat tarkoin varainhoidon valvojan tarkastettavaksi tulevia, yleiseen kirjanpitoon merkittäviä maksusitoumuksia, mutta jättää kuitenkin riittävä määräaika oikeudellisten sitoumusten tekemiselle sellaisissa tapauksissa, joissa komission päätösten katsotaan merkitsevän yleistä menoihin sitoutumista,

sitoumuksista ja maksuista johtuvien riskien aste ja luonne vaihtelee aloittain; sen johdosta varainhoidon valvojan olisi voitava tehdä ero eri valvontamenetelmien välillä siten, että varoja voidaan osoittaa riski huomioiden, samalla kun varainhoidon valvojalla säilyy edelleen vähimmäismäärä ennakkovalvontaa, joka koskee kaikkia sitoumuksia ja maksuja kaikkien edunsaajien osalta sekä järjestelmällisen valvonnan riskialojen osalta,

on hyödyllistä säätää määräajat sellaisen menettelyn moitteettomalle toiminnalle, joka sallii jättää huomiotta varainhoidon valvojan kieltäytymisen hyväksymismerkinnän antamisesta,

tarkastuslausuman laatiminen tekee välttämättömäksi inventaariossa tarvittavan kurinalaisuuden tehostamisen määrittelemällä tulojen ja menojen hyväksyjän sekä tilinpitäjän tehtävät,

olisi muutettava valtuutusmenettelyä, joka koskee EMOTR:n tukiosaston määrärahojen siirtämistä luvusta toiseen, myöntämällä komissiolle lisäaikaa siirtoehdotustensa esittämiseen,

olisi muutettava varainhoitoasetuksen IX osasto sen säännösten yhdenmukaistamiseksi avoimuuden, julkisuuden ja vapaan kilpailun periaatteiden kanssa, jotka on mainittu sopimusten tekemistä koskevissa neuvoston direktiiveissä ja yhteisön tekemissä kansainvälisissä sopimuksissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan varainhoitoasetus seuraavasti:

1) 1 artiklan 7 kohdassa:

a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Sellaisiin oikeudellisiin velvollisuuksiin, jotka liittyvät kauemmin kuin yhden varainhoitovuoden ajan toteutettavaan toimintaan, ja niitä vastaaviin maksusitoumusehdotuksiin sisältyy määräpäivä, johon mennessä toteuttaminen on saatettava päätökseen. Tämä määräpäivä on ilmoitettava sopivalla oikeudellisella tavalla edunsaajalle. Ne maksusitoumusten osat, joita ei ole toteutettu kuuden kuukauden kuluttua tästä määräpäivästä, vapautetaan 7 artiklan 6 alakohdan säännösten mukaisesti. Tämän alakohdan kolmatta virkettä ei kuitenkaan sovelleta rakennerahastoihin eikä koheesiorahastoon.";

b) Korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

"Komissio voi tietyissä erityistapauksissa edunsaajien esittämien aiheellisten perusteiden nojalla mukauttaa tällaisten velvollisuuksien toteuttamiselle asetettua määräpäivää.";

c) Lisätään alakohta seuraavasti:

"Siinä tapauksessa määräpäivää on mukautettava maksusitoumusehdotukselle 36-39 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja mukautuksesta on ilmoitettava sopivalla oikeudellisella tavalla edunsaajalle.";

2) 7 artiklassa:

a) 2 kohdan a alakohdan ensimmäiseen luetelmakohtaan tehtävä korjaus ei aiheuta muutosta suomenkieliseen toisintoon;

b) Korvataan 6 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Määrärahojen vapautuminen, joka aiheutuu niiden hankkeiden, joihin määrärahat on talousarviossa osoitettu, osittaisesta tai täydellisestä toteuttamatta jättämisestä, sellaisissa budjettikohdissa, joissa eritellään maksusitoumusmäärärahat ja maksumäärärahat, sitä varainhoitovuotta seuraavien varainhoitovuosien aikana, jota varten määrärahat on otettu talousarvioon, johtaa pääsääntöisesti vastaavien määrärahojen peruuntumiseen. Lisäksi on mahdollisesti aiheetta maksetut määrät perittävä takaisin.";

3) 22 artiklassa:

a) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Komissio ja muut toimielimet eivät saa missään muodossa eikä millään perusteella siirtää ulkopuolisille yksiköille tai elimille sellaisia talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä, jotka tarkoittavat Euroopan yhteisöille kuuluvien julkisten tehtävien hoitoa ja erityisesti siltä osin, kuin on kyse niiden toimivallasta sopimusten tekemiseen.";

b) Lisätään 4 kohtaan kolmanneksi alakohdaksi alakohta seuraavasti:

"Talousarvion toteuttamistoimet, jotka saattavat aiheuttaa valtuuttajan, valtuutetun ja menon kohteena olevan kolmannen välisen eturistiriidan, ovat kiellettyjä.

Jäljempänä 139 artiklassa tarkoitetuissa soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä määritellään tämän artiklan toteuttamisen ehdot, erityisesti seuraavat seikat:

- eturistiriidan syyt,

- henkilöt, joiden välillä eturistiriita voi syntyä,

- eturistiriidan seuraukset."

c) Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Toimihenkilöön, joka hyväksyy maksusitoumuksen tai maksumääräyksen ilman suoraa tai välillistä valtuutusta tai ylittää tässä toimessa hänelle nimenomaisesti siirretyn toimivallan rajat, kohdistetaan kurinpitomenettely ja hänet voidaan saattaa korvausvelvolliseksi V osaston säännösten mukaisesti. Kukin toimielin hyväksyy työjärjestyksen, jossa määrätään välillistä valtuutusta koskevien asiakirjojen antamismenettelystä. Näissä asiakirjoissa on mainittava yksityiskohtaisesti ne valtuudet, jotka siirretään.";

d) Lisätään uusi kohta seuraavasti:

"4 a) Kun toimielimet uskovat yhteisön jonkin toiminnan toteuttamisen ulkopuoliselle henkilölle, elimelle tai yritykselle, tätä varten tehtäviin alihankintasopimuksiin on sisällytettävä kaikki asianmukaiset määräykset alihankintaan liittyvien toimien avoimuuden varmistamiseksi, 139 artiklassa tarkoitettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että alihankkijoille suoritetuista maksuista kertyy korkotuloja, joita voidaan käyttää kyseisten ohjelmien rahoittamiseen, menetellään seuraavasti:

- näistä varoista kertyvät korkotulot peritään takaisin määräajoin, vähintään kuuden kuukauden välein, ja ne kirjataan tulotaulukkoon,

- samalla avataan samansuuruinen määräraha sekä maksusitoumuksiin käytettävinä määrärahoina että maksumääräyksiin käytettävinä määrärahoina ja kirjataan se menotaulukkoon samaan kohtaan kuin alkuperäinen meno.";

4) Korvataan 24 artiklan neljäs ja viides kohta seuraavasti:

"Varainhoidon valvojaa on kuultava, kun hänen toimielimessään otetaan käyttöön tai muutetaan kirjanpitojärjestelmiä ja omaisuuden luettelointijärjestelmiä sekä tulojen ja menojen hyväksyjien käyttämiä varainhoitojärjestelmiä. Hänellä on pääsy tällaisten järjestelmien tietoihin.

Varainhoidon valvoja suorittaa valvonnan tarkastamalla menoja ja tuloja koskevat asiakirjat ja suorittamalla tarvittaessa tarkastuksia paikan päällä. Varainhoidon valvojan tehtäviin kuuluu toimielimen sisäinen tilintarkastus 139 artiklassa tarkoitettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti. Tämä tarkastus sisältää muun muassa varainhoito- ja valvontajärjestelmien tehokkuuden arvioinnin ja toimintojen asianmukaisuuden varmistamisen.";

5) Lisätään 25 artiklan neljännen kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"Tilinpitäjää on kuultava, kun tulojen ja menojen hyväksyjän käyttämiä varainhoitojärjestelmiä otetaan käyttöön tai muutetaan, jos niiden avulla on tarkoitus toimittaa tietoja keskuskirjanpitoon. Hänellä on oikeus päästä pyynnöstä tällaisten järjestelmien tietoihin. Tilinpitäjää on myös kuultava inventaariojärjestelmiä luotaessa ja muutettaessa.";

6) 27 artiklassa:

a) Poistetaan 2 kohdasta f) alakohta;

b) Lisätään kohta seuraavasti:

"2 a) Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, niiden palautusten määrä, jotka jäsenvaltiot ovat maksaneet yhteisöille toimitettujen tuotteiden tai palvelujen hintaan sisältyneiden verojen osalta Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan mukaisesti, kirjataan talousarvioon nettomääräisinä.

Edellä mainittuja verojen palautuksia seurataan kirjanpidossa erikseen. Nämä palautukset suoritetaan kirjaamalla lopullinen määrä toimielimen tileille viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavana vuonna, jonka aikana tämä määrä on peritty.";

7) Lisätään 28 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, päätöksen 94/728/EY, Euratom 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyistä omista varoista, jotka jäsenvaltiot maksavat määrättyinä eräpäivinä, ei laadita ennalta arviota saatavista ennen kuin jäsenvaltiot antavat varat komission käyttöön. Sen sijaan toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä laatii niitä koskevan perintämääräyksen.

Mainitun päätöksen 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtiin liittyvien saatavien osalta perintämääräykset laaditaan jäsenvaltioiden kuukausittain toteamista ja edelleen komissiolle suorittamista maksuista tehdyn yhteenvedon perusteella.

Perintämääräykset toimitetaan varainhoidon valvojalle hyväksymismerkinnän antamista varten. Kun varainhoidon valvoja on antanut perintämääräyksille hyväksymismerkintänsä, tilinpitäjä kirjaa ne kirjanpitoon 139 artiklassa tarkoitettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.";

8) 36 artiklassa:

a) Ensimmäiseen kohtaan tehtävä korjaus ei aiheuta muutosta suomenkieliseen toisintoon;

b) Korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Sellaiset komission päätökset, jotka se on tehnyt niiden säännösten mukaisesti, joissa sille annetaan lupa myöntää taloudellista tukea erilaisten rahastojen tai toimien puitteissa, vastaavat menoihin sitoutumista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 99 artiklan soveltamista. Jos toteuttamiselle on kuitenkin näissä päätöksissä edellä mainittuja säännöksiä sovellettaessa vahvistettu jokin muu määräaika, kyseiset menoihin sitoutumiset kattavat niihin liittyvien yksittäisten oikeudellisten sitoumusten kokonaiskulut vuoden n+1 joulukuun 31 päivään asti.

Tulojen ja menojen hyväksyjä kirjaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toteuttamisajan kuluessa kunkin yksittäisen oikeudellisen sitoumuksen tekemisen keskuskirjanpitoon merkitsemällä sen vähennetyksi ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta maksusitoumuksesta.

Toteuttamiselle asetetun määräajan umpeuduttua toteuttamatta jäänyt saldo vapautetaan. Tätä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta rakennerahastoihin eikä koheesiorahastoon.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan soveltamista koskevissa edellytyksissä on varmistettava tosiasiallisia tarpeita vastaavalla tavalla, että maksusitoumukset ja menojen hyväksyminen merkitään kirjanpitoon täsmällisesti ja 2 kohdan osalta sen seuranta, että erityiset oikeudelliset sitoumukset vastaavat komission päätökseen perustuvaa talousarvion kokonaissitoumusta. Nämä seikat määritetään 139 artiklassa tarkoitettujen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.";

9) Lisätään 37 artiklaan kohta seuraavasti:

"Ehdotuksia 36 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi maksusitoumuksiksi ja 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia voidaan valvoa pistokokein. Tämä valvonta toteutetaan sellaisen järjestelmän mukaisesti, jonka avulla voidaan tunnistaa riskialttiit alat, joiden osalta on erittäin todennäköistä, että 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty. Yksittäisiä sitoumuksia valvotaan riskialttiilla aloilla järjestelmällisesti.";

10) Korvataan 39 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

"Jos varainhoidon valvoja ei hyväksy menoa ja tulojen ja menojen hyväksyjä pitäytyy ehdotuksessaan, asia on saatettava 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista toimielimistä sen, joka on kyseessä, ylimmän toimivallan käyttäjän käsiteltäväksi kahden kuukauden kuluessa mainitusta kieltäytymisestä.

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse siitä, ovatko määrärahat käytettävissä, mainittu toimielimen ylin toimivallan käyttäjä voi omalla vastuullaan tehdä asianmukaisesti perustellun päätöksen jättää kieltäytyminen huomiotta. Päätös on täytäntöönpanokelpoinen siitä päivästä alkaen, jolloin varainhoidon valvoja on kieltäytynyt antamasta hyväksymismerkintäänsä. Päätös on tehtävä viimeistään vuoden n+1 15 päivänä helmikuuta. Se annetaan tiedoksi varainhoidon valvojalle. Kunkin toimielimen ylin toimivallan käyttäjä antaa tilintarkastustuomioistuimelle kuukauden kuluessa tiedon kustakin tällaisesta päätöksestä. Tilintarkastustuomioistuin antaa osana vastuuvapauden myöntämismenettelyä Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen sellaisen päätöksen seurauksista, jolla on jätetty huomiotta kysymys julkisten urakoiden taikka palvelujen alalla annetun direktiivin laillisuudesta tai noudattamatta jättämisestä.";

11) Lisätään 44 artiklan ensimmäisen kohdan kolmanteen luetelmakohtaan ilmaisun "kansallisena valuuttana ilmaistuna" jälkeen seuraavaa:

"; jos maksumääräykset toimitetaan pankkiin magneettisessa muodossa, määrää ei kuitenkaan ole tarpeen merkitä kirjaimin,";

12) Lisätään 46 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Saldon hyväksymistä koskeva päätös tehdään 1 artiklan 7 kohdassa tarkoitetussa määräajassa.";

13) Lisätään 47 artiklaan kohta seuraavasti:

"Ennalta annettava hyväksymismerkintä voidaan antaa pistokokeena toteutettavan valvonnan perusteella; tämä valvonta toteutetaan sellaisen järjestelmän mukaisesti, jonka avulla voidaan tunnistaa riskialttiit alat, joiden osalta on erittäin todennäköistä, että toisessa kohdassa tarkoitetut ehdot eivät täyty. Riskialttiilla aloilla maksumääräyksiä valvotaan järjestelmällisesti.";

14) Lisätään 58 artiklan 3 kohdan loppuun lause seuraavasti:

"Tarjouksen tekijän antamaan tarjoukseen on alusta alkaen sisällyttävä kaikki tarjouspyynnössä vaaditut olennaiset seikat uhalla, että sitä muutoin pidetään sellaisena, jota ei voida ottaa käsiteltäväksi. Arviointiperusteet tarjouksen sisältämien olennaisten seikkojen yksilöimiselle vahvistetaan 139 artiklassa tarkoitetuissa soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä."

15) Lisätään 65 artiklaan alakohdat seuraavasti:

"Tulojen ja menojen hyväksyjä luo omaisuuden luettelointijärjestelmän tilinpitäjän teknisesti avustamana. Tätä järjestelmää hoitaa tulojen ja menojen hyväksyjä, ja sen on annettava keskuskirjanpidolle toimielimen rahoitustaseen laatimisessa tarvittavat tarpeelliset tiedot.

Kukin toimielin antaa omalta osaltaan taseeseensa kirjatun omaisuuden säilyttämistä koskevat säännökset ja määrittää omaisuuden luettelointijärjestelmästä vastuussa olevat hallinnolliset yksiköt.";

16) Muutetaan 70 artikla seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu "talousarvion tilit" ilmauksella "kulu- ja tuottotilit";

b) Korvataan toisen kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) kulu- ja tuottotilit, jotka jakautuvat kahteen eri luokkaan:

- talousarvion kulu- ja tuottotilit, joiden perusteella voidaan seurata talousarvion toteuttamista ja selvittää varainhoitovuoden tulos,

- talousarvioon kuulumattomat kulu- ja tuottotilit, jotka lisätään edelliseen luokkaan, jolloin saadaan selville laajennettu kirjanpitotulos,";

17) Lisätään artikla seuraavasti:

"70 a artikla

Varallisuuden arvon alenemisen huomioon ottamisen osalta poistoja ja varausten muodostamista koskevat säännöt määritellään 139 artiklassa tarkoitetuissa soveltamista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä.";

18) Korvataan 76 artikla seuraavasti:

"76 artikla

Tulojen ja menojen hyväksyjiin, varainhoidon valvojiin, tilinpitäjiin, avustaviin tilinpitäjiin ja ennakoiden hoitajiin kohdistetaan kurinpitomenettely ja heidät voidaan tarpeen vaatiessa saattaa korvausvelvollisiksi. Euroopan yhteisöjen henkilöstösääntöjen 22 ja 86-89 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin.

Kurinpito- tai korvausvelvollisuutta koskevan menettelyn vireille panosta vastaavan viranomaisen on saatava kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien varainhoidon valvojan mahdolliset kertomukset ja kieltäytymiset hyväksymismerkinnän antamisesta.";

19) Korvataan 79 artikla seuraavasti:

"79 artikla

Kukin toimielin toimittaa komissiolle viimeistään maaliskuun 1 päivänä tiedot, joita se tarvitsee tulostilin ja taseen laatimiseksi, sekä osuutensa 80 artiklassa tarkoitettuun selvitykseen varainhoidosta, toimitettuaan ne ensin omalle varainhoidon valvojalleen.";

20) Korvataan 104 artiklan 2 kohdassa ilmaus "kuukautta ennen seuraavan varainhoitovuoden tammikuun 31 päivää" ilmauksella "seuraavan varainhoitovuoden tammikuun 10 päivänä";

21) Korvataan 109 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Edunsaaja toimittaa komissiolle hyväksymistä varten tiedot lopputuloksesta, johon saatujen tarjousten tarkastelussa on päädytty, sekä sopimuksen tekemistä koskevan ehdotuksen. Edunsaaja allekirjoittaa sopimukset, lisäsopimukset ja kustannusarviot ja ilmoittaa niistä komissiolle. Komissio tekee tarvittaessa yksittäisiä maksusitoumuksia sopimusten, lisäsopimusten ja kustannusarvioiden osalta 36-39 artiklassa tarkoitettuja menettelytapoja noudattaen. Yksittäiset maksusitoumukset vähennetään 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rahoitussopimuksia koskevista maksusitoumuksista 36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.";

22) Korvataan 112 artikla seuraavasti:

"112 artikla

Tämän osaston säännöksiä sovelletaan IV osaston säännösten sijasta. Niitä sovelletaan tapauksiin, joissa komissio toimii hankintaviranomaisena Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta rahoitettavien ulkosuhteisiin liittyvien tukien yhteydessä sellaisten urakka-, hankinta- ja palvelusopimusten laatimisessa, joita

- urakka-, hankinta- ja palvelusopimusten laatimisen yhteensovittamisesta annettujen neuvoston direktiivien säännökset tai

- Maailman kauppajärjestössä (WTO) tehty julkisia hankintoja koskeva monenkeskinen sopimus eivät koske.";

23) Korvataan 113 artikla seuraavasti:

"113 artikla

Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta ulkosuhteisiin liittyvien tukien edunsaajien hyväksi rahoitettaviin urakka-, hankinta- ja palvelusopimuksiin sovellettava menettely vahvistetaan rahoitussopimuksessa tai sopimuksessa, jäljempänä ilmaistut periaatteet huomioon ottaen.";

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 1998.

Neuvoston puolesta

R. EDLINGER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 296, 8.10.1996, s. 13 ja EYVL C 359, 25.11.1997, s. 9.

(2) EYVL C 286, 22.9.1997, s. 330

(3) Lausunto annettu 9 ja 10 päivänä heinäkuuta 1997 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2444/97 (EYVL L 340, 11.12.1997, s. 1).

(5) EYVL L 70, 16.3.1990, s. 1

Top