Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2509

Komission asetus (EY) N:o 2509/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussa olevan ja Kanariansaarille toimitettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 määritetyn menettelyn mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 2310/98 kumoamisesta

OJ L 313, 21.11.1998, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/02/1999; Kumoaja 399R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2509/oj

31998R2509

Komission asetus (EY) N:o 2509/98, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, tiettyjen interventioelinten hallussa olevan ja Kanariansaarille toimitettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 määritetyn menettelyn mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 2310/98 kumoamisesta

Virallinen lehti nro L 313 , 21/11/1998 s. 0003 - 0008


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2509/98,

annettu 20 päivänä marraskuuta 1998,

tiettyjen interventioelinten hallussa olevan ja Kanariansaarille toimitettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 määritetyn menettelyn mukaisesti ja asetuksen (EY) N:o 2310/98 kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi 15 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2348/96 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

tietyillä interventioelimillä on hallussaan suuria interventioon ostetun naudanlihan varastoja; olisi vältettävä kyseisen lihan varastointiajan pitkittymistä siitä aiheutuvien korkeiden kustannusten vuoksi,

Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta naudanliha-alan tuotteiden osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1319/98 (5) vahvistetaan arvioituun hankintataseeseen sisältyvät jäädytetyn naudanlihan määrät 1 päivän heinäkuuta 1998 ja 30 päivän kesäkuuta 1999 väliseksi ajanjaksoksi; tavanomaiset kauppasopimukset huomioon ottaen olisi interventionaudanlihaa vapautettava myyntiin Kanariansaarille suunnattavien toimitusten varmistamiseksi kyseisen ajanjakson aikana,

interventioelinten hallussa pitämien jäädytettyjen naudanlihojen tiettyjä myyntejä koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 5 päivänä syyskuuta 1984 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95 (7), säädetään mahdollisuudesta kaksivaiheisen menettelyn soveltamiseen interventiosta tulevan lihan myynnissä,

säännöllisen ja yhdenmukaisen tarjouskilpailumenettelyn varmistamiseksi on toteutettava toimenpiteitä komission asetuksessa (ETY) N:o 2173/79 (8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95, vahvistettujen toimenpiteiden lisäksi,

tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä marraskuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2790/94 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 825/98 (10), 3 artiklassa säädetään Espanjan toimivaltaisten viranomaisten antamien tukitodistusten käyttämisestä yhteisön toimituksiin; edellä tarkoitetun järjestelmän toiminnan parantamiseksi olisi säädettävä tietyistä poikkeuksista kyseiseen asetukseen erityisesti tukitodistusten hakemisen ja niiden antamisen osalta,

tämän myynnin on tapahduttava komission asetuksen (ETY) N:o 2539/84, (ETY) N:o 3002/92 (11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 770/96 (12), ja (EY) N:o 2790/94 mukaisesti, mutta on kuitenkin säädettävä tietyistä erityisesti kyseisten tuotteiden määräpaikan vuoksi tarpeellisista poikkeuksellisista säännöksistä,

olisi säädettävä vakuuden antamisesta naudanlihan säädettyyn määräpaikkaan saapumisen takaamiseksi,

komission asetus (EY) N:o 2310/98 (13) olisi kumottava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Myydään asetuksen (ETY) N:o 805/68 6 artiklan mukaisesti ostetut seuraavat interventiotuotteet:

- 351 tonnia Ranskan interventioelimen hallussa olevaa luuttomaksi leikattua naudanlihaa,

- 1 500 tonnia Irlannin interventioelimen hallussa olevaa luuttomaksi leikattua naudanlihaa,

- 100 tonnia Itävallan interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 100 tonnia Belgian interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 100 tonnia Tanskan interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 100 tonnia Saksan interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 500 tonnia Espanjan interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 100 tonnia Ranskan interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 100 tonnia Italian interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa,

- 100 tonnia Alankomaiden interventioelimen hallussa olevaa luullista naudanlihaa.

2. Kyseinen liha myydään toimitettavaksi Kanariansaarille asetuksen (EY) N:o 1319/98 mukaisesti.

3. Myynti tapahtuu asetusten (ETY) N:o 2539/84, (ETY) N:o 3002/92 ja (EY) N:o 2790/94 säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen säännösten soveltamista.

4. Asetuksen (ETY) N:o 2539/84 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laadut ja vähimmäishinnat esitetään tämän asetuksen liitteessä I.

5. Interventioelinten on ensisijaisesti myytävä kustakin tuoteryhmästä kauimmin varastoituna olleet tuotteet.

Asianomaiset voivat saada määriin sekä tuotteiden varastointipaikkoihin liittyvää tietoa liitteessä II ilmoitetuista osoitteista.

6. Ainoastaan viimeistään 25 päivänä marraskuuta 1998 kello 12 mennessä kyseisille interventioelimille jätetyt tarjoukset otetaan huomioon.

7. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2173/79 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, tarjous on jätettävä kyseiselle interventioelimelle suljetussa kirjekuoressa, jossa on viittaus kyseiseen asetukseen. Interventioviranomainen ei saa avata suljettua kirjekuorta ennen kuin 6 kohdassa mainittu tarjousten jättämisen määräaika on kulunut umpeen.

2 artikla

1. Ostotarjouksen tai -pyynnön esittävän toimijan on oltava merkitty asetuksen (EY) N:o 2790/94 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin tai toimijalla on oltava rekisteriin kuuluvalta toimijalta saatu asianmukainen kirjallinen valtuutus toimia tämän nimissä.

2. Ostotarjouksen tai -pyynnön saatuaan interventioelin saa tehdä sopimuksen vasta varmistettuaan liitteessä III tarkoitetuilta Espanjan toimivaltaisilta toimielimiltä, että vastaava määrä on käytettävissä arvioidun hankintataseen rajoissa.

3. Espanjan toimielin varaa ostopyynnön tekijälle samanaikaisesti tämän pyytämän määrän siihen asti, kunnes kyseistä määrää koskeva tukitodistushakemus vastaanotetaan. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2790/94 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, todistushakemukseen on liitettävä ainoastaan myyjänä toimivan interventioelimen antaman ostolaskun alkuperäiskappale tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Tukitodistushakemus on tehtävä viimeistään neljäntoista päivän kuluttua ostolaskun päivämäärästä.

4. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2790/94 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myydylle lihalle ei saa myöntää tukea.

5. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2790/94 3 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään, tukitodistushakemuksen ja tukitodistuksen 24 kohtaan on merkittävä maininta "Kanariansaarilla käytettävä tukitodistus - ilman tukea".

3 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2539/84 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, ostopyynnön voi esittää 1 artiklan 6 kohdassa mainittua päivämäärää seuraavasta kymmenennestä työpäivästä alkaen.

4 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2539/84 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn vakuuden määräksi vahvistetaan:

- 3 000 ecua tonnilta luuttomaksi leikattua naudanlihaa,

- 2 000 ecua tonnilta luullista naudanlihaa.

Kyseisten tuotteiden toimittaminen Kanariansaarille viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1999 on komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (14) 20 artiklassa tarkoitettu ensisijainen vaatimus. Todiste tämän vaatimuksen noudattamisesta on toimitettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun kyseiseen toimitukseen liittyvät muodollisuudet on täytetty Kanariansaarten toimivaltaisen viranomaisen osalta.

5 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu poistamismääräys ja T 5 -tarkastuskappale on täydennettävä maininnalla seuraavasti:

Carne de intervención destinada a las islas Canarias - Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 2509/98]

Interventionskød til De Kanariske Øer - uden støtte (forordning (EF) nr. 2509/98)

Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln - ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 2509/98)

ÊñÝáò áðü ôçí ðáñÝìâáóç ãéá ôéò Êáíáñßïõò ÍÞóïõò - ÷ùñßò åíéó÷ýóåéò [Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2509/98]

Intervention meat for the Canary Islands - without the payment of aid (Regulation (EC) No 2509/98)

Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries - Sans aide [règlement (CE) n° 2509/98]

Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie - senza aiuto [regolamento (CE) n. 2509/98]

Interventievlees voor de Canarische Eilanden - zonder steun (Verordening (EG) nr. 2509/98)

Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias - sem ajuda [Regulamento (CE) nº 2509/98]

Kanariansaarille osoitettu interventioliha - ilman tukea (Asetus (EY) N:o 2509/98)

Interventionskött för Kanarieöarna - utan bidrag (Förordning (EG) nr 2509/98).

6 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2310/98.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 28.6.1968, s. 24

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 17

(3) EYVL L 173, 27.6.1992, s. 13

(4) EYVL L 320, 11.12.1996, s. 1

(5) EYVL L 183, 26.6.1998, s. 22

(6) EYVL L 238, 6.9.1984, s. 13

(7) EYVL L 248, 14.10.1995, s. 39

(8) EYVL L 251, 5.10.1979, s. 12

(9) EYVL L 296, 17.11.1994, s. 23

(10) EYVL L 117, 21.4.1998, s. 5

(11) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17

(12) EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13

(13) EYVL L 288, 27.10.1998, s. 12

(14) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I -ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>TAULUKON PAIKKA>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐAPAPTHMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Äéåõèýíóåéò ôùí ïñãáíéóìþí ðáñåìâÜóåùò - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção - Interventioelinten osoitteet - Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Téléphone: (32 2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32 2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel.: (49) 69 1564-704/755; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK:

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA:

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E;

fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

FRANCE:

OFIVAL

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA:

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel.: 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND:

Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806

Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND:

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau

p/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH:

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1201 Wien

Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III

Organismos españoles a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 - De i artikel 2, stk. 2, omhandlede spanske organer - Die in Artikel 2 Absatz 2 genannten spanischen Stellen - Ïé éóðáíéêïß ïñãáíéóìïß ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óôï Üñèñï 2 ðáñÜãñáöïò 2 - The Spanish agencies referred to in Article 2(2) - Les organismes espagnols visés à l'article 2, paragraphe 2 - Organismi spagnoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2 - In artikel 2, lid 2, bedoelde Spaanse instanties - Organismos espanhóis referidos no nº 2 do artigo 2º - 2 artiklan 2 kohdan tarkoittama espanjalainen toimielin - De i artikel 2.2 avsedda spanska organen

- Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas

José Frachy Roca, 5

E-35007

Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: (34) 928 26 14 11/928 26 21 36; fax: (34) 928 27 89 75

- Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

Pilar, 1

E-38002

Santa Cruz de Tenerife

Tel.: (34) 922 24 14 80/922 24 13 79; fax: (34) 922 24 42 61/922 24 68 36

Top