Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0592

98/592/EY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 1998, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

OJ L 284, 22.10.1998, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2002; Kumoaja 32002D0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/592/oj

31998D0592

98/592/EY: Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 1998, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

Virallinen lehti nro L 284 , 22/10/1998 s. 0045 - 0046


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä lokakuuta 1998,

täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (98/592/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

komissio on kuullut raha-asiain komiteaa ennen ehdotuksensa jättämistä,

Ukraina sitoutuu perustavanlaatuisiin poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin ja ponnistelee markkinatalousmallin toteuttamiseksi,

Ukraina ja Euroopan yhteisöt ja niiden jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka edistää täyden yhteistyösuhteen kehittämistä,

Ukrainan viranomaiset ovat pyytäneet rahoitusapua kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, yhteisöltä ja muilta kahdenvälisiltä rahoittajilta,

Ukraina on sopinut Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa heinäkuusta 1998 kesäkuuhun 2001 toteutettavasta makrotalousohjelmasta, jota tuetaan noin 2,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin laajennetulla rahoitusvälineellä (EFF); Ukrainan odotetaan saavan hyväksyttyyn politiikkaan perustuvia lainoja myös Maailmanpankilta 2,1 miljardia dollaria ohjelman aikana,

IMF:n ja Maailmanpankin myöntämän arvioidun rahoituksen lisäksi ja kahdenvälisten rahoittajien edellisten ohjelmien maksamattomien sitoumusten jälkeen jäljelle jää noin 2,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin rahoitusvaje, joka on katettava ohjelmakaudella hallituksen uudistuksiin liittyvien poliittisten tavoitteiden tukemiseksi; muiden kahdenvälisten rahoittajien odotetaan osallistuvan rahoitukseen virallisesti ja yksityisesti,

päätöksillä 94/940/EY (3) ja 95/442/EY (4) neuvosto hyväksyi Ukrainalle myönnettävän enintään 285 miljoonan ecun makrotaloudellisen rahoitusavun maan aiempien makrotalousohjelmien tukemiseksi; lisää virallista tukea tarvitaan nykyiseen ohjelmaan, jolla tuetaan maksutasetta, vahvistetaan valuuttavarantoa ja edistetään maan tarpeellista rakennesopeutusta,

yhteisön myöntämä uusi pitkän aikavälin laina Ukrainalle on sovelias toimenpide, jolla helpotetaan maan ulkoisia rahoituspaineita,

Ukrainan viranomaiset, G7-ryhmä ja Euroopan unioni ovat tehneet 21 päivänä joulukuuta 1995 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan yhteydessä sitoumuksia T Osernobylin ydinvoimalan sulkemiseksi vuoteen 2000 mennessä,

yhteisön lainan hallinnoiminen on annettava komission tehtäväksi, ja

perustamissopimuksessa ei määrätä tämän päätöksen tekemiseksi muista kuin 235 artiklan valtuuksista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Yhteisö antaa Ukrainalle mahdollisuuden pitkäaikaiseen lainaan, jonka pääoma on enintään 150 miljoonaa ecua ja laina-aika enintään kymmenen vuotta ja jonka tarkoituksena on varmistaa kestävä maksutasetilanne, vahvistaa maan valuuttavarantoa ja tukea tarvittavien rakenneuudistusten toteuttamista.

2. Tätä tarkoitusta varten komissiolle annetaan valtuudet lainata Euroopan yhteisön puolesta tarvittavat varat, jotka annetaan Ukrainan käyttöön lainan muodossa.

3. Tätä lainaa hallinnoi komissio neuvotellen tiiviisti raha-asiain komitean kanssa ja tavalla, joka on kaikkien IMF:n ja Ukrainan välillä tehtyjen sopimusten mukainen.

2 artikla

1. Komissiolla on raha-asiain komiteaa kuultuaan valtuudet sopia Ukrainan viranomaisten kanssa lainaan liitettävistä talouspoliittisista ehdoista. Näiden ehtojen on oltava 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten mukaiset.

2. Komissio tarkastaa säännöllisin väliajoin yhteistyössä raha-asiain komitean kanssa ja yhteensovittaen toimintaansa IMF:n kanssa, että Ukrainan talouspolitiikka on tämän lainan tavoitteiden mukaista ja että lainan ehdot täytetään.

3 artikla

1. Laina maksetaan Ukrainalle vähintään kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan IMF:n kanssa sovitun makrotalousohjelman tyydyttävän toteuttamisen perusteella nykyisen EFF:n yhteydessä tai sitä seuraavan suuremman luottoeräjärjestelyn yhteydessä, jollei 2 artiklasta muuta johdu.

2. Jollei 2 artiklasta muuta johdu, myöhemmät erät maksetaan, kun edellä 1 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä on jatkettu tyydyttävästi, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta.

3. Varat maksetaan Ukrainan keskuspankille.

4 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetuissa lainanotto- ja lainanantotoimissa käytetään samaa arvopäivää eivätkä ne saa aiheuttaa yhteisölle erääntymisaikojen muutoksia, valuuttakurssi- tai korkoriskejä eivätkä muutakaan kaupallista riskiä.

2. Ukrainan pyynnöstä komissio toteuttaa tarvittavat toimet varmistaakseen, että lainaehtoihin sisällytetään aikaista takaisinmaksua koskeva lauseke ja että sitä voidaan myös käyttää.

3. Ukrainan pyynnöstä, ja kun olosuhteet sallivat lainojen korkojen tarkistamisen, komissio voi jälleenrahoittaa kaikki alkuperäiset luottonsa tai osan niistä tai järjestellä uudelleen vastaavia rahoitusolosuhteita. Jälleenrahoitus- tai rakenneuudistustoimenpiteet on toteutettava 1 kohdassa määriteltyjen edellytysten mukaisesti, eivätkä ne saa pidentää kyseisen lainan keskimääräistä erääntymisaikaa tai lisätä jälleenrahoitus- tai rakenneuudistusajankohtana vielä maksamattoman lainapääoman määrää käypään kurssiin ilmoitettuna.

4. Ukraina maksaa kaikki kulut, joita yhteisölle aiheutuu tämän päätöksen mukaisista toimenpiteistä päättämisestä ja niiden toteuttamisesta.

5. Raha-asiain komitealle tiedotetaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä tapahtuvasta kehityksestä vähintään kerran vuodessa.

5 artikla

Komissio antaa vähintään kerran vuodessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. SCHÜSSEL

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 386, 20.12.1997, s. 10

(2) EYVL C 80, 16.3.1998, s. 29

(3) EYVL L 366, 31.12.1994, s. 32

(4) EYVL L 258, 28.10.1995, s. 63

Top