Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A1022(01)

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä - Henkinen omaisuus

OJ L 284, 22.10.1998, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 282 - 289
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 78 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 78 - 85

In force

21998A1022(01)

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä - Henkinen omaisuus

Virallinen lehti nro L 284 , 22/10/1998 s. 0037 - 0044


Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen SOPIMUS tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä "yhteisö",

ja

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN HALLITUS,

jäljempänä "osapuolet", jotka

OTTAVAT HUOMIOON tieteen ja teknologian merkityksen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselleen,

OVAT TIETOISIA siitä, että yhteisö ja Amerikan yhdysvaltojen hallitus harjoittavat tutkimusta ja teknologista kehittämistoimintaa useilla yhteisen edun mukaisilla aloilla ja että toisen osapuolen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistumisesta vastavuoroisuuden pohjalta on molemminpuolista hyötyä,

OTTAVAT HUOMIOON 23 päivänä marraskuuta 1990 annetun Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltain suhteita käsittelevän julistuksen sekä Madridissa 3 päivänä joulukuuta 1995 hyväksytyn uuden transatlanttisen toimintaohjelman ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteisen toimintaohjelman,

HALUAVAT antaa tieteellistä ja teknologista tutkimusta koskevalle yhteistyölle muodollisen perustan, jonka myötä laajennetaan ja vahvistetaan yhteistoimintaa yhteisen edun mukaisilla aloilla sekä edistetään tämän yhteistyön tulosten soveltamista osapuolten taloudelliseksi ja sosiaaliseksi hyödyksi,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus

Osapuolet edistävät, kehittävät ja helpottavat yhteistoimintaa yhteisen edun mukaisilla aloilla, joilla ne harjoittavat tutkimusta sekä tieteellistä ja teknologista kehittämistoimintaa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "yhteistoiminnalla" kaikkea toimintaa, jota osapuolet suorittavat tai tukevat tämän sopimuksen mukaisesti ja joka käsittää yhteisen tutkimuksen;

b) "tiedolla" yhteisen tutkimuksen tuloksena saatua tieteellistä tai teknistä tietoa, tutkimuksen ja kehitystyön tuloksia tai menetelmiä sekä mitä tahansa muuta yhteistoimintaan liittyvää tietoa;

c) "henkisellä ominaisuudella", samaa kuin Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn Maailman henkisen ominaisuuden järjestön perustavan yleissopimuksen 2 artiklassa olevassa määritelmässä;

d) "yhteisellä tutkimuksella", tutkimusta, joka toteutetaan toisen tai molempien osapuolten taloudellisella tuella ja jossa on mukana osallistujia sekä yhteisöstä että Amerikan yhdysvalloista ja jonka osapuolet tai niiden tieteelliset ja teknologiset järjestöt ja virastot, tai mikäli rahoitus tulee vain toiselta osapuolelta, tämä osapuoli ja hankkeen osallistujat ovat kirjallisesti nimenneet yhteiseksi tutkimukseksi,

e) "osallistujilla" henkilöä tai yksikköä, mukaan lukien muun muassa osapuolten tieteelliset ja teknologiset järjestöt ja virastot, yksityiset henkilöt, yritykset, tutkimuskeskukset, yliopistot, eurooppalaisten tai yhdysvaltalaisten yksiköiden sivuyksiköt tai mitkä tahansa muut oikeushenkilöt, jotka ovat mukana yhteistoiminnassa.

3 artikla

Periaatteet

Yhteistoiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a) saatavan hyödyn kokonaistasapainoon perustuva molemminpuolinen etu;

b) vastavuoroiset mahdollisuudet yhteistoimintaan;

c) oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu, ja

d) yhteistoimintaan mahdollisesti vaikuttavien tietojen varhainen vaihto.

4 artikla

Yhteistoiminnan alat

a) Yhteistoiminnan osa-alueet ovat:

- ympäristö (mukaan lukien ilmastotutkimus);

- biolääketiede ja terveys (mukaan lukien AIDS-tutkimus, tarttuvat taudit ja huumeiden väärinkäyttö);

- maatalous;

- kalataloudellinen tutkimus;

- tekninen tutkimus;

- muu kuin ydinenergia;

- luonnonvarat;

- materiaalitieteet ja metrologia;

- tietotekniikka ja viestintätekniikka;

- telematiikka;

- bioteknologia;

- merentutkimus ja meriteknologia;

- sosiaalitieteellinen tutkimus;

- liikenne;

- tiede- ja teknologiapolitiikka, johtaminen, tutkijoiden koulutus ja liikkuvuus.

b) Osapuolet voivat tehdä muutoksia tähän luetteloon 6 artiklassa mainitun yhteisen neuvoa-antavan ryhmän suosituksesta kummankin osapuolen osalta voimassa olevien menettelyjen mukaisesti;

c) Osapuolet voivat yhdessä ryhtyä yhteistoimintaan kolmansien osapuolten kanssa.

5 artikla

Yhteistoiminnan muodot

a) Osapuolet edistävät lakiensa, asetustensa ja politiikkojensa mukaisesti ja niin laajalti kuin se on käytännöllistä osallistujien osallistumista tämän sopimuksen mukaisesti tapahtuvaan yhteistoimintaan tasavertaisten mahdollisuuksien antamiseksi tieteelliseen ja teknologiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistumiselle.

b) Yhteistoimintaa voidaan suorittaa seuraavissa muodoissa:

1. yhteensovitetut tutkimushankkeet ja yhteiset tutkimushankkeet;

2. yhteiset erityisryhmät;

3. yhteiset tutkimukset;

4. tieteellisten seminaarien, konferenssien, symposiumien ja työryhmien kokousten järjestäminen yhdessä;

5. tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden koulutus;

6. laitteiden ja aineistojen vaihto tai yhteiskäyttö;

7. tutkijoiden, insinöörien tai muun asiaankuuluvan henkilöstön vierailut ja vaihto;

8. tieteellisen ja teknologisen tiedon sekä tämän sopimuksen perusteella tehtävään yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä, lakeja, asetuksia ja ohjelmia koskevien tietojen vaihto.

Tällaista yhteistoimintaa on tapauksen mukaan harjoitettava osapuolten toimeenpanevien elimien tai niiden tieteellisten ja teknologisten järjestöjen ja virastojen välisten täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti. Näissä järjestelyissä voidaan kuvailla yhteistoiminnan luonnetta ja kestoa tiettyä alaa tai tarkoitusta varten, henkisen omaisuuden kohtelua liitteen määräysten mukaisesti, rahoitusta, kustannusten jakamista ja muita asiaan kuuluvia kysymyksiä.

6 artikla

Yhteistoiminnan yhteensovittaminen ja helpottaminen

a) Tämän sopimuksen mukaisen yhteistoiminnan yhteensovittamisesta ja helpottamisesta huolehtii Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta ulkoasiainministeriö ja yhteisön puolesta Euroopan komissio, jotka toimivat toimeenpanevina eliminä.

b) Toimeenpanevat elimet perustavat yhteisen neuvoa-antavan ryhmän, jäljempänä "YNR", tämän sopimuksen perusteella tapahtuvan tieteellisen ja teknologisen yhteistyön valvomiseksi. YNR:ään kuuluu rajoitettu ja yhtä suuri määrä molempien osapuolten virallisia edustajia.

c) YNR voi järjestää neuvotteluja yleisistä tieteellisistä tai teknologisista kysymyksistä, vaihtaa tietoja, perustaa tarvittaessa erityisryhmiä ja työryhmiä, kuulla asiantuntijoita, kun se on asiaankuuluvaa ja tarpeellista, sekä työskennellä muulla tavoin osapuolten tieteeseen ja teknologiaan liittyviä toimia ja ohjelmia koskevan molemminpuolisen ymmärtämyksen lisäämiseksi.

d) YNR:n tehtäviin kuuluu:

1. valvoa sopimuksen perusteella tapahtuvaa toimintaa ja antaa sitä koskevia suosituksia;

2. antaa 4 artiklan b kohdan mukaisia suosituksia;

3. antaa osapuolille neuvoja tavoista lisätä tämän sopimuksen periaatteiden mukaista yhteistyötä;

4. antaa vuosittain kertomus tämän sopimuksen perusteella tehdyn yhteistyön tilanteesta ja tehokkuudesta; ja

5. arvioida tämän sopimuksen tehokasta ja tosiasiallista toimivuutta.

e) YNR kokoontuu vuosittain, elleivät osapuolet muuta sovi. Kokoukset järjestetään vuorotellen yhteisössä ja Amerikan yhdysvalloissa. YNR laatii oman työjärjestyksensä, jonka osapuolet hyväksyvät.

f) YNR:n päätökset tehdään yksimielisesti. Kustakin kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon on kirjattu päätökset sekä tärkeimmät käsitellyt asiat. Kummaltakin puolelta kokouksia yhdessä johtamaan valitut henkilöt tarkastavat pöytäkirjan.

7 artikla

Rahoitus ja oikeudelliset näkökohdat

a) Yhteistoiminta riippuu rahoituksen saamisesta sekä yhteisössä ja Amerikan yhdysvalloissa sovellettavista laeista ja asetuksista, politiikoista ja ohjelmista.

b) Kumpikin osapuoli vastaa tämän sopimusten mukaisten vastuidensa aiheuttamista kustannuksista, mukaan lukien YNR:n kokousten osallistumiskustannukset. Kokouksen isäntänä toimiva osapuoli vastaa kuitenkin YNR:n kokouksiin suoraan liittyvistä kustannuksista, lukuun ottamatta matka- ja majoituskustannuksia.

8 artikla

Henkilöstön ja välineiden mukaantulo

Kumpikin osapuoli toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet ja tekee parhaansa sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa helpottaakseen tämän sopimuksen perusteella tapahtuvaan yhteistoimintaan osallistuvien henkilöiden tai siinä käytettävien aineiston, tietojen ja välineiden tuloa alueelleen ja poistumista alueeltaan.

9 artikla

Henkisen omaisuuden kohtelu

Tähän sopimukseen perustuvien teollis- ja tekijänoikeuksien jako ja suojaaminen tapahtuu tämän sopimuksen erottamattoman osan muodostavan liitteen määräysten mukaisesti.

10 artikla

Muut sopimukset ja siirtymäajan määräykset

a) Osapuolet pyrkivät tarvittaessa saattamaan tämän sopimuksen ehtojen soveltamisalaan kuuluviksi ne yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen väliset uudet tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevat sopimukset, jotka kuuluvat 4 artiklan soveltamisalaan.

b) Tämä sopimus ei vaikuta osapuolten välisten muiden sopimusten mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin eikä niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat osapuolen ja muun kuin osallistujana olevan kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai järjestelystä, mukaan lukien niiden tieteellisten ja teknologisten järjestöjen tai virastojen ja yhteisön jäsenvaltion väliset sopimukset ja järjestelyt.

11 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, ja Amerikan yhdysvaltojen alueella. Tämä ei ole esteenä yhteistoiminnan harjoittamiselle aavalla merellä, ulkoavaruudessa tai kolmansien maiden alueella kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

12 artikla

Voimaantulo, irtisanominen ja riitojen sovittelu

a) Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen sopimuksen voimaantulon edellyttämien sisäisten menettelyjen päätökseen saattamisesta.

b) Tämä sopimus on tehty aluksi viideksi vuodeksi. Jollei kunkin jakson viimeisenä vuotena tehtävästä osapuolten suorittamasta tarkistuksesta muuta johdu, sopimusta voidaan jatkaa, mahdollisesti muutettuna, sen jälkeen uusiksi viiden vuoden jaksoiksi osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

c) Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen kirjallisesti kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Tämä sopimuksen voimassaolon päättyminen tai sen irtisanominen ei vaikuta sen perusteella tehtyjen järjestelyjen eikä liitteen noudattamisen johdosta syntyneiden erityisten oikeuksien tai velvoitteiden voimassaoloon tai kestoon.

d) Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten yhteisellä sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan päivänä, jona osapuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen sopimuksen muuttamisen edellyttämien sisäisten menettelyjen päätökseen saattamisesta.

e) Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat kysymykset tai riidat ratkaistaan osapuolten yhteisellä sopimuksella.

13 artikla

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Hecho en Washington DC, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Washington DC, den femte december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Washington DC am fünften Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÏõÜóéãêôïí DC, óôéò 5 Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

Done at Washington DC on the fifth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Washington DC, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Washington DC, addì cinque dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Washington DC, de vijfde december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Washington DC, em cinco de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Washington DC:ssä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Washington DC den femte december nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò

For the Government of the United States of America

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Voor de regering van de Verenigde Staten van Amerika

Pelo Governo dos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

På Amerikas förenta staternas regerings vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

For the Government of the United States of America

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí ôçò ÁìåñéêÞò

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Voor de regering van de Verenigde Staten van Amerika

Pelo Governo dos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

På Amerikas förenta staternas regerings vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

For the European Community

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

>VIITTAUS FILMIIN>

LIITE

HENKINEN OMAISUUS

Tämän sopimuksen 9 artiklan mukaisesti:

Osapuolet varmistavat tämän sopimuksen ja asiaan kuuluvien täytäntöönpanoa koskevien järjestelyjen perusteella luodun tai hankitun henkisen omaisuuden riittävän ja tehokkaan suojaamisen. Osapuolet sopivat ilmoittavansa toisilleen varhaisessa vaiheessa kaikista tämän sopimuksen perusteella tehdyistä keksinnöistä tai tekijänoikeuden suojaamista teoksista ja pyrkivänsä suojaamaan tällaisen henkisen omaisuuden varhaisessa vaiheessa. Oikeudet tällaiseen henkiseen omaisuuteen jaetaan tässä liitteessä määrätyllä tavalla.

I SOVELTAMISALA

A. Tätä liitettä sovelletaan kaikkeen osapuolten tai osapuolten osallistujien tämän sopimuksen perusteella harjoittamaan yhteistoimintaan, elleivät osapuolet ole erityisesti muuta sopineet.

B. Tätä sopimusta sovellettaessa henkisellä omaisuudella tarkoitetaan samaa kuin Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn maailman henkisen omaisuuden järjestön perustuvan yleissopimuksen 2 artiklassa.

C. Tämä liite koskee oikeuksien, etujen ja rojaltien jakamista osapuolten tai osapuolten osallistujien kesken. Kumpikin osapuoli varmistaa, että toinen osapuoli tai sen osallistujat voivat saada tämän liitteen mukaisesti jaetut oikeudet henkiseen ominaisuuteen. Tämä liite ei muulla tavoin muuta eikä rajoita oikeuksien jakamista osapuolen ja sen kansalaisten kesken, mikä määritellään kyseisen osapuolen laeissa ja käytännöissä.

D. Tämän sopimuksen perusteella syntyvät henkistä omaisuutta koskevat riidat olisi ratkaistava asianomaisten osallistujien, tai tarvittaessa osapuolten, välisillä neuvotteluilla. Osapuolten yhteisen sopimuksen perusteella osallistujat voivat alistaa riidan ratkaisun välitystuomioistuimelle sitovaa välitystuomiota varten. Elleivät osallistujat kirjallisesti muuta sovi, noudatetaan YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan (UNICITRAL) välimiessääntöjä.

E. Tämän sopimuksen irtisanominen tai voimassaolon päättyminen eivät vaikuta tästä liitteestä aiheutuviin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

II OIKEUKSIEN JAKAMINEN

A. Kummallakin osapuolella on yksityisoikeudeton, peruuttamaton ja rojalteista vapautettu maailmanlaajuinen lupa jäljentää, julkisesti levittää ja kääntää tieteellisten ja teknisten aikakausilehtien artikkeleita, sellaisia tieteellisiä raportteja ja kirjoja, jotka eivät ole kenenkään omistuksessa ja jotka ovat syntyneet tähän sopimukseen perustuvan yhteistyön välittömänä tuloksena. Kaikissa tämän määräyksen mukaisesti valmistettujen tekijäoikeuden alaisten teosten julkisesti levitetyissä jäljennöksissä on mainittava teoksen tekijöiden nimet, ellei tekijä erityisesti kiellä nimensä mainitsemista. Kummallakin osapuolella tai niiden osallistujilla on oikeus tarkistaa käännös ennen julkista levittämistä.

B. Missä tahansa muodossa olevaa henkistä omaisuutta koskevat oikeudet, edellä II luvun A kohdassa kuvattuja lukuun ottamatta, oikeudet jaetaan seuraavalla tavalla:

1. Vierailevat tutkijat, esimerkiksi ensisijaisesti koulutuksensa täydentämiseksi vierailun suorittavat tiedemiehet, saavat henkistä omaisuutta koskevat oikeudet isäntälaitostensa kanssa tekemiensä järjestelyjen mukaisesti. Lisäksi kukin keksijäksi nimetty vieraileva tutkija on oikeutettu isäntämaan kansalaisten kohtelua vastaavaan kohteluun palkintojen, hyvitysten, etujen ja minkä tahansa muun palkkion osalta isäntälaitoksen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

2. a) Sellaisen henkisen omaisuuden osalta, joka on tai voi olla luotu yhteisen tutkimuksen aikana, osapuolet tai niiden osallistujat kehittävät yhdessä teknologian hallinnointisuunnitelman. Teknologian hallinnointisuunnitelmassa käsitellään osapuolten ja niiden osallistujien suhteellisia panoksia, alueen tai käyttöalan mukaan tapahtuvan lupien myöntämisen etuja, osapuolten sisäisen lainsäädännön asettamia vaatimuksia ja muita asiaan kuuluvina pidettäviä tekijöitä.

b) Mikäli osapuolet tai niiden osallistujat eivät ole sopineet yhteisestä teknologian hallinnointisuunnitelmasta alkuperäisessä tutkimusyhteistyötä koskevassa sopimuksessa, eivätkä ne pääse sopimukseen kohtuullisen ajan kuluessa, joka ei ylitä kuutta kuukautta siitä hetkestä, jona osapuoli tuli tietoiseksi yhteisen tutkimuksen tuloksena luodosta tai todennäköisesti luotavasta kysymyksessä olevasta henkisestä omaisuudesta, osapuolten tai niiden osallistujien on ratkaistava asia I luvun D kohdan määräysten mukaisesti. Ennen ratkaisua osapuolet tai niiden osallistujat omistavat tällaisen henkisen omaisuuden yhdessä, mutta sitä voidaan hyödyntää kaupallisesti (mukaan lukien tuotekehittely) ainoastaan yhteisestä sopimuksesta.

c) "yhteisellä tutkimuksella" tarkoitetaan tutkimusta, joka toteutetaan toisen tai molempien osapuolten taloudellisella tuella ja jossa on mukana osallistujia sekä yhteisöstä että Amerikan yhdysvalloista ja jonka osapuolet tai niiden tieteelliset ja teknologiset järjestöt ja virastot, tai mikäli rahoitus tulee vain toiselta osapuolelta, tämä osapuoli ja kyseisen hankkeen osallistujat, ovat kirjallisesti nimenneet yhteiseksi tutkimukseksi.

d) Mikäli jompikumpi osapuoli uskoo, että tämän sopimuksen perusteella toteutettava tietty yhteinen tutkimushanke on johtanut tai johtaa sellaisen henkisen omaisuuden luomiseen tai hankkimiseen, jota se suojaa, mutta jota ei ole suojattu toisen osapuolen koko alueella, osapuolten on välittömästi neuvoteltava sanotun henkisen omaisuuden oikeuksien jakamisesta. Kyseessä olevat yhteiset toimet keskeytetään neuvottelujen ajaksi, elleivät osapuolet muuta sovi. Mikäli sopimukseen ei päästä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona neuvotteluja vaadittiin, kyseessä olevaa hanketta koskeva yhteistyö keskeytetään tai lopetetaan kumman tahansa osapuolen vaatimuksesta.

III LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT

Mikäli tietoja, jotka aikaisessa vaiheessa on luokiteltu luottamuksellisiksi, hankitaan tai luodaan tämän sopimuksen puitteissa, kummankin osapuolen ja sen osallistujien on suojattava tällainen tieto soveltuvien lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten käytäntöjensä mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei ilman kirjallista suostumusta saa ilmaista luottamuksellisia tietoja muille kuin työntekijöilleen, hallituksen virkamiehille sekä urakoitsijoille ja alihankkijoille. Tällaisia ilmaistuja tietoja saadaan käyttää vain osapuolten myöntämien lupien ja lisenssien ehtojen mukaisesti näiden ja osapuolten kesken tehtyjen sopimusten soveltamisalan puitteissa ja työssä, joka koskee näin ilmaistuun tietoon liittyvää asiaa. Osapuolten on velvoitettava soveltuvin järjestelyin, kuten tutkimussopimuksin, avustusasiakirjoin ja teknologian hallinnointisuunnitelmin, velvoitettava kaikki tällaista tietoa vastaanottavat osallistujat pitämään se salassa.

Mikäli toisen osapuolen tietoon tulee, että se ei lakiensa tai asetustensa johdosta voi tai ei todennäköisesti voi noudattaa tietojen ilmaisematta jättämistä koskevia määräyksiä, sen on välittömästi ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle. Osapuolten on tämän jälkeen neuvoteltava sopivan toimintatavan määrittelemiseksi. Tiedot voidaan luokitella luottamukselliseksi, mikäli ne ovat salaisia siinä merkityksessä, että ne eivät ole kokonaisuudessaan tai täsmällisessä muodossaan tai osiensa yhdistelmänä yleisessä tiedossa tai välittömästi saatavilla laillisin keinoin, niillä on todellista tai mahdollista kaupallista arvoa salaisen luoteensa vuoksi, niihin on kohdistettu asiaa laillisesti valvovan henkilön toteuttamia toimenpiteitä, jotka ovat olosuhteet huomioon ottaen olleet kohtuullisia niiden luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, eivätkä ne ole vastaanottajan hallussa, jota ei ole velvoitettu luottamuksellisuuden säilyttämiseen.

Top