Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2262

Neuvoston asetus (EY) N:o 2262/98, annettu 19 päivänä lokakuuta 1998, jalostettujen maataloustuotteiden tuontia Sveitsistä koskevien tiettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi maatalouden alalla

OJ L 284, 22.10.1998, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2262/oj

31998R2262

Neuvoston asetus (EY) N:o 2262/98, annettu 19 päivänä lokakuuta 1998, jalostettujen maataloustuotteiden tuontia Sveitsistä koskevien tiettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi maatalouden alalla

Virallinen lehti nro L 284 , 22/10/1998 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2262/98,

annettu 19 päivänä lokakuuta 1998,

jalostettujen maataloustuotteiden tuontia Sveitsistä koskevien tiettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi maatalouden alalla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisön ja Sveitsin välillä tehdyn suosituimmuussopimuksen mukaisesti myönnytyksiä on tehty vastavuoroisesti tietyille jalostetuille maataloustuotteille,

Uruguayn kierroksen monenvälisissä neuvotteluissa (1986-1994) tehtyjen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/800/EY (1) mukaisesti tiettyjä jalostettuja maataloustuotteita koskevia myönnytyksiä on muutettu 1 päivästä heinäkuuta 1995,

tämän vuoksi olisi muutettava Sveitsin kanssa tehdyn suosituimmuussopimuksen tiettyjä näkökohtia ja erityisesti kyseisen sopimuksen liitteenä olevaa jalostettuja maataloustuotteita koskevaa pöytäkirjaa vastavuoroisen suosituimmuuskohtelun tämänhetkisen tason ylläpitämiseksi,

tämän vuoksi Sveitsin kanssa käydään neuvotteluja muutosten tekemiseksi mainittuun pöytäkirjaan; näitä neuvotteluja ei kuitenkaan ole ollut mahdollista päättää ajoissa tarvittavien mukautusten täytäntöön panemiseksi 1 päivästä heinäkuuta 1998, ja

tässä tilanteessa on aiheellista, että yhteisö ottaa käyttöön yksipuoliset toimenpiteet vastavuoroisen etuuskohtelun ylläpitämiseksi tämänhetkisellä tasolla, kunnes neuvottelut saatetaan päätökseen; näistä toimenpiteistä johtuvat tullit eivät voi olla suuremmat kuin ne, jotka johtuvat yhteisen tullitariffin soveltamisesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Sveitsistä peräisin olevien tavaroiden yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat, 1 päivästä heinäkuuta 1998 30 päivään kesäkuuta 1999 sovellettavat perusmäärät on lueteltu tämän asetuksen liitteessä. Jos kuitenkin tämän laskutoimituksen tulos on suurempi kuin yhteisen tullitariffin soveltamisesta johtuva määrä, sovelletaan jälkimmäistä.

2. Jos Sveitsi ei enää sovella yhteisöön kohdistuvia vastavuoroisia toimenpiteitä, komissio voi asetuksen (EY) N:o 3448/93 (2) 16 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen keskeyttää 1 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamisen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. MOLTERER

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1

(2) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad

Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet

Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind

ÂáóéêÜ ðïóÜ ðïõ åëÞöèçóáí õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìåôáâëçôþí óôïé÷åßùí êáé ðñüóèåôùí äáóìþí ðïõ åöáñìüæïíôáé óôá áãñïôéêÜ óôïé÷åßá êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ óôçí Êïéíüôçôá

Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community

Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté

Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità

Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap

Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade

Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät

Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

>TAULUKON PAIKKA>

Top